Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda evi basõlan Prof. Türkan Saylan, bu olayõn üzerine bir başka misyon daha yüklediğini söyledi. Prof. Türkan Say- lan, Türkiye’de adaletin tam bir şekilde işlemesi için elinden geleni yapacağõnõ belirterek, “Benim bir sü- re daha yaşamam gerekiyor. Sizlere daha iyi bir dünya bõrakabilmek için” diye konuştu. Ziyaretçi akõnõna uğrayan Saylan’õ Genelkurmay Başkanlõğõ adõna 1. Ordu Komutanlõğõ Kur- may Başkanõ Tümgeneral İbrahim Onbay, hastanede ziyaret ederek çiçek sundu. Saylan’õn yanõnda 10 dakika kalan On- bay, giriş ve çõkõşta açõklama yapmadõ. Emekli Orgeneral Edip Başer ise ÇYDD’ye yönelik operasyonun “Endişe verici” olduğunu söyledi. 8. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30508 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 NİSAN 2009 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 43 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Balbay’dan Mektup Mustafa Balbay’dan son sayfasının arkasına “Si- livri 4 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kur. Müd. Mek- tup Okuma Komisyonu GÖRÜLMÜŞTÜR” damgası vurulmuş mektup geldi. “Mesajlarını, selamlarını sürekli alıyorum. Her se- ferinde ayrı mutlu oluyor, seviniyorum” diye başlıyor: “Geçen gün ne güzel söylemişsin: ‘Meslektaşım, ar- kadaşım, kardeşim Balbay!’ Arkası Sa. 19. Sü. 1’de Ermeni Bakan Nalbandyan ‘Türkiye Karabağ için aracı değil’ İktisatçõ Paul Krugman: Türkiye iflas edebilir 2008 yõlõ Nobel İktisat Ödülü sahibi ikti- satçõ Paul Krugman, Türkiye’yi iflas etme potansiyeline sahip ülkeler arasõnda say- dõ. New York’ta düzenlediği toplantõda, İz- landa ve İrlanda’dan sonra, krizden en çok etkilenecek ülkenin Avusturya olacağõ tahmininde bulunan Krugman’a göre “Ma- caristan, Letonya, Arjantin, Ekvador, Fi- lipinler, Malezya, Tayland, Kolombiya, Türkiye ve Ukrayna” iflas etme potansi- yeli bulunan ülkeler listesinde yer alõyor. Bu ülkelerden Ekvador, Filipinler, Tayland, Kolombiya, Türkiye ve Ukrayna, “ciddi risk grubunu” oluşturuyor. Ermeni Bakan Edvard Nalbandyan, Türkiye ile sõnõrõn açõlmasõ sürecinde ilerleme kaydettiklerini ve yakõnda sonuç alabilecek- lerini söyledi. Azeri-Er- meni anlaşmazlõğõnda An- kara’nõn rolünün olmadõ- ğõnõ vurgulayan Ermeni Bakan Nalbandyan, bu ko- nunun Minsk Grubu çatõsõ altõnda ele alõndõğõnõ vur- guladõ. Erivan’da bulunan Dõşişleri Bakanõ Babacan Rus ve Azeri yetkililerle görüştü. 11. Sayfada Taslağõn içeriği Çözüm geleceğe bırakılıyor Türkiye ile Ermenistan arasõndaki anlaşma tasla- ğõnõn ana hatlarõ yavaş ya- vaş netleşmeye başladõ. Taslak, ilişkilerin normal- leştirilmesini belirli bir tak- vim ile kademeli bir uygu- lamaya bağlarken Erme- nistan’õn işgal altõnda tut- tuğu beş bölgeden kade- meli çekilmesini, Karabağ için çözümü ileriki döneme bõrakmayõ öngörüyor. BA- HADIR SELİM DİLEK’in haberi 11. Sayfada MB’den indirim Faizler tek hanede Dört ay önce kurumun çocuk psikiyatrisi kuruluna atanan Doç. Ayten Erdoğan, Anado- lu’da Vakit gazetesi yazarõ Hüseyin Üzmez tarafõndan cinsel istismara uğrayan 14 ya- şõndaki B.Ç. hakkõnda bir kez da- ha “ruh sağlõğõnõn bozulmadõğõ” yönünde rapor verileceğini be- lirterek istifa etti. B.Ç’nin ye- niden muayene edildiği günde istifa dilekçesini veren Erdo- ğan, “Kurumun mevcut sis- teminin değişmesi ve bu ko- nuda yetkililerin dikkatini çek- mek için istifa zorunlu hale gel- miştir” dedi. 5. Sayfada İstanbul Sultanbeyli’deki 50 gecekonduyu yık- mak isteyen belediye ekipleri ile gecekondu sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Bir ki- şi 4 aylık çocuğunun boğazına bıçak daya- yarak yıkımı engellemeye çalıştı. Çevik Kuv- vet ekiplerinin de katıldığı Battalgazi Ma- hallesi’ndeki yıkım sırasında bazı gecekondu sahipleri gözaltına alındı. Yıkım sırasında çı- kan arbedede ise çok sayıda yurttaşın yanı sı- ra 1’i kadın 3 polis yaralandı. (Fotoğraf: AA) Seçim bitti yõkõm başladõ Uğradõğõhaksõzlõğabaşkalarõnõnuğramamasõiçinmücadeleedecek Türkan Saylan inadına ayakta Cumhuriyet okurları, ADD üyeleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kadın Araştırma- ları Derneği, Memleket Sevdalıları Derneği başkan, yönetici ve üyeleri Ankara Temsilcimiz Mus- tafa Balbay, yazarımız Erol Manisalı ve gözaltına alınan ADD yöneticileri, ÇYDD-ÇEV üye- leri ve rektörlere destek için gazetemizin önünde bir araya geldi. Ellerinde Türkiye ve KKTC bayrakları ile Cumhuriyet gazeteleri bulunan yurttaşlar “Balbay’ın yanı başında nöbetteyiz”, “Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır”, “En bü- yük tehlike geriye gidişin hızı değil, heyecanı yitirmektir” yazılı dövizleri taşıyarak “Balbay çıkacak, yine yazacak”, “Biz susarsak kim konuşa- cak”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Tayyip bizi de gözaltına al” diye sloganlar attılar. 6. Sayfada (Fotoğraf: VEDAT ARIK) Demokrasi nöbeti Çelik gözaltõndakileri darbeci olmak, Demirel’i de bu kişilerin arkasõnda durmakla suçladõ “Eğitimciler arasõnda darbe çağrõsõ yapan, bir numarayõ ara- yarak ‘Emrinizdeyiz’ diyen insanlar var” açõklamasõyla tar- tõşma yaratan Çelik, Demirel’in Ergenekon’un arkasõnda dur- duğunu ileri sürdü. “Örgütün bir numarasõnõ nereden bili- yor. Telefon dinlemeleri Bakanlar Kurulu’na mõ servis edi- liyor” sorusunu yönelten CHP, yargõ kararõ olmadan suç- lamalarda bulunan Çelik’i istifaya çağõrdõ. 7. Sayfada Ergenekon davasõnõ başõndan beri tutarsõz bulduğunu be- lirten sanatçõ, “Türkan Saylan’õn da şüpheli konumuna otur- tulmasõ ise işin iyice şirazesinden çõktõğõnõ kanõtladõ; bu açõdan iyi oldu” dedi. Erkal, Çağdaş Yaşamõ Destekleme Derneği’nin aranmasõndaki amacõn bağõş yapanlarõn gö- zünü korkutarak çağdaş eğitime darbe vurmak olduğunu söyledi. MELTEM YILMAZ ’ın haberi 9. Sayfada MANİSALI, ÖZ’E İFADE VERDİ 18 kişi serbest Ergenekon soruşturmasõnõn 12. dalgasõnda göz- altõna alõnan yazarõmõz Prof. Dr. Erol Manisa- lõ, rektörler, öğretim üyeleri, ÇYDD üyeleri ve burs alan öğrencilerin de aralarõnda bulunduğu 31 kişi adliyeye sevk edildi. ÇYDD’liler ve üni- versite öğrencilerinden oluşan 18 kişi savcõlõk sorgusunun ardõndan serbest bõrakõldõ. Savcõ Ze- keriya Öz’e iki buçuk saat ifade veren Prof. Ma- nisalõ, Prof. Yurtkuran, Prof. Bernay, Prof. Hil- mioğlu ve Prof. Yüksel tutuklanmalarõ istemiyle mahkemeye sevk edildi. 6. Sayfada Muhalefet Taksim dedi TBMM İçişleri Komisyo- nu’nda 1 Mayõs’õn “emek ve dayanõşma günü” olarak ta- til edilmesine ilişkin tasarõ kabul edilirken Ergenekon atõşmalarõ yaşandõ. Çalõş- ma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanõ Faruk Çelik, “1 Mayõs artõk tabu ve fobi olmaktan çõkarõlmalõdõr” diye konuş- tu. 19. Sayfada 1 asker şehit oldu TSK’nin PKK’ye yönelik Diyarbakõr’õn Dicle, Lice ve Hani ile Bingöl’ün Genç il- çesi kõrsalõnda başlattõğõ ope- rasyonlarda teröristler, gü- venlik güçlerinin “teslim ol” çağrõlarõna ateşle karşõlõk ver- di. Bunun üzerine çõkan ça- tõşmada Uzman Çavuş Ber- kant Şara şehit düştü. 4 asker de yaralandõ. 19. Sayfada CHP, HÜSEYİN ÇELİK’İ İSTİFAYA ÇAĞIRDI ‘Bakan nereden biliyor?’ ERKAL: FAŞİST BİR EYLEME DÖNÜŞTÜ YARSAV BAŞKANI’NA İHRAÇ İSTEMLİ SORUŞTURMA 19. Sayfada OLAYLI DERBİYE CEZA YAĞDI Spor’da ‘B.Ç.raporuaynõolacak’savõ Adli Tõp’ta istifa şoku Merkez Bankasõ, kõsa va- deli faiz oranlarõnõ 0.75 puan düşürdü. Gecelik borçlanma faiz oranõ yüz- de 10.50’den yüzde 9.75’e çekilerek tarihinde ilk kez tek haneyi gördü. Borç verme faiz oranõ ise yüzde 13’ten yüzde 12.25’e in- dirildi. 13. Sayfada Bugünuğurlanõyor Neftçi’yi yitirdik Uluslararası birçok kuru- luşta görev yapan ekono- mist Salih Neftçi Cenev- re’de yaşamõnõ yitirdi. 62 yaşõndaki Neftçi, kanser tedavisi görüyordu. Neft- çi’nin aralarõnda gazete- mizin de bulunduğu çok sa- yõda gazetede yazõlarõ ya- yõmlanmõştõ. 13. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog