Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 42 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Gündem Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un geniş yankılara yol açan konuşması; Ergenekon so- ruşturmasını ve kimi önemli dış ve iç sorunları ikin- ci plana attı. Oysa orgeneralin akademik bir üslupla yaptığı ir- delemelerin pek çoğu, özde Cumhuriyet kurulalı beri Silahlı Kuvvetler’in savunduğu temel ilkeleri içeriyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Adana’da Numune Eğitim ve Araştırma Has- tanesi ile buraya bağlı Seyhan Uygulama Has- tanesi ve Fatma Kemal Timuçin Kalp Merke- zi’nde 166 kişi işten çıkarıldı. Bir anda işsiz kalan hastane çalışanları, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplandı. “İşsiz kalırsak halimiz ne olur?” diyerek gözyaşları döken işçiler, Başhekim Metin Aydın’a tepki gösterdi. 7. Sayfada ‘Kriz teğet geçerken’ 1.2 milyon insanõ yaktõ Türkiye işsizlikte OECD şampiyonu Ekonomik kriz Türkiye’ye en ağõr darbesini işsizlikle vurdu. Krizin ilk görüldüğü ülkelerde bile yüzde 8’i geçmeyen işsizlik oranõ Türkiye’de yüzde 15.5 ile rekor kõrdõ. İşsiz sayõsõ 3 milyon 650 bin kişiye çõktõ. İş bulmaktan umudunu kesenler- le birlikte gerçek işsiz sayõsõ 6.5 milyona ulaştõ. 1.2 milyon işsiz eşe dosta sõğõn- dõ. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler içinde en yüksek işsizliğinin ya- şandõğõ ülke konumuna yükseldi NECDET ÇALIŞKAN’ın haberi 13. Sayfada İşsizliğin gözyaşlarõ Resmi işsiz sayõsõ 3 milyon 650 bin kişi olarak açõklanõrken iş aramak- tan umudunu kesen, iş aramayan, mevsimlik ve yarõ zamanlõ çalõ- şanlarla birlikte gerçek işsiz sayõsõ 7.2 milyona, oran olarak da yüzde 27.4’e çõktõ. Bu rekor artõşõn, ocak ayõnõ izleyen ayda yüzde 18’e çõk- masõ çok muhtemel. MUSTAFA SÖNMEZ’in yazısı 8. Sayfada İşsizlik yüzde 27 Emekçiler kutlamayõ Taksim’de yapmakta kararlõ 1 Mayıs tarihimizdir DİSK, KESK, TMMOB, TTB, sendika ve meslek örgütleri, 1 Ma- yõs’õ Taksim’de kutlamaya kararlõ olduklarõnõ açõkladõ. 1977’de 36 insanõn Taksim’de katledilmesinin ardõndan, buranõn 1 Mayõs’la özdeşleştiğini anõmsatan DİSK Başkanõ Çelebi, “Bu bir sembol de- ğil; bedelini etimizle, kanõmõzla, gözyaşõmõzla ödediğimiz bir ta- rihtir. Bu nedenle Taksim, 1 Mayõs alanõdõr” dedi. 7. Sayfada Ergenekon’da hedef alõnan çağdaş eğitime destek yağõyor Emekli maaşını bile bağışladılar Üniversiteler ayakta Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri, Ergenekon soruşturması kapsamında eski rektörler ve akademisyenlerin gözaltına alınmasını protesto etti. Ata- türk Anıtı önünde gerçekleştirilen eyleme yüzlerce öğretim üyesi ve öğrenci destek verdi. Öğretim üyelerinin cüppelerini giyerek geldiği eyleme, Tıp Fakültesi’nde görevli çok sayıda hekim de beyaz önlükleriyle katıldı. Baş- kent Üniversitesi’ne de dün gün boyu çeşitli üniversitelerin senatoları des- tek ziyaretinde bulundu. Uludağ Üniversitesi’nde de öğretim üyeleri gözaltıları protesto etti. 6. Sayfada (Fotoğraf: NECATİ SAVAŞ) GAZETECİLERİ KOVDU Öz, gergin Ergenekon soruşturmasõnõ yürüten savcõlardan Zekeriya Öz, adliye girişinde görüntü almak isteyen gazetecilere “Kardeşim burada niye çeki- yorsunuz?” diye bağõrdõ. Da- ha sonra polislere dönen Öz bağõrarak “Şunlarõ buradan kovun. Bu kapõnõn buradan herkesi alõn” dedi. 4. Sayfada CHP hukuksuzluklarõ dünyanõn gündemine taşõyacak ‘Bu faşizme gidiş’ AB’ye iletilecek Baykal, Ergenekon’u AB büyükelçileri ile yemekte gündeme getireceğini be- lirterek “CHP’nin Brüksel bürosunu da harekete ge- çireceğiz” dedi. Baykal, tarikat eğitimi dõşõnda eği- timin AKP düzeninde suç haline geldiğini vurgu- layarak “Saylan’õn saygõn kişiliği nedeniyle ka- muoyunun ilgisi büyük oldu. O yaşlõydõ, hastaydõ olmasõn... Ergenekon’un bugüne kadar geldiği nokta haklõ mõydõ?” diye sordu. 6. Sayfada ‘Devlet terörü’ Aralarõnda Muazzez İlmiye Çõğ, Tarõk Akan, Müjdat Gezen, İbrahim Balaban, Bedri Baykam, Esin Afşar, Fikret Otyam, Demirtaş Ceyhun’un da bulunduğu çok sayõda aydõn ve sa- natçõ, basõn açõklamasõyla Ergenekon operasyon- larõyla “devlet terörü” estirilmesini kõnadõ. Aydõnlar, Türk hukuk tarihine “aksi ispat edilene kadar her- kesin suçlu olduğu” yönünde yeni bir kavram ge- tirildiğine dikkat çektiler. 5. Sayfada Etkin pişmanlık TSK, terör örgütünün dağ kadrosundan “şiddet eyle- mine” katõlmayanlarõn ceza almadan normal yaşama dön- melerini düzenleyen TCY hükümlerinin daha aktif kul- lanõlmasõnõ istiyor. Başbuğ da, “mevcut düzenlemelerin daha iyi şekilde uygulana- bilmesini sağlamak” için de- ğişiklik istedi. 8. Sayfada Fener’de yeni iddia CHP’li Kart, “Deniz Fene- ri ile YİMPAŞ’õn iç içe ol- duğunu” vurgularken, “Her ikisinin yapõlanmasõ içinde kayõt dõşõ ve illegal yollar- dan AKP’ye para aktarõldõ- ğõna dair bulgular var” de- di. 3 bin sayfalõk dosyanõn tercümesi ise adliye dõşõnda bir tercümanlõk bürosunca yürütülüyor. 9. Sayfada İpler diyasporada Demirel, “õlõmlõ İslam mo- deli” dayatmasõnõn Oba- ma’yla sona erdiğine işaret etti. Demirel, “Türkiye, Ermenistan’õ tanõdõ. Ama Ermenistan Türkiye’nin sõnõrlarõnõ tanõmõyor. Zaten irade Ermeni diyaspora- sõnõn elinde” dedi. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söy- leşisi 9. Sayfada TÜRK RESMİNİN BATI YOLCULUĞU 14. Sayfada SADRİ ALIŞIK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 15. Sayfada Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda ÇYDD’nin bilgi- sayarlarõna el konmasõ ve derneğin genel başkanõ Saylan’õn evinin aranmasõ yurttaşlarõ kaygõlandõrdõ. Yurdun dört bir yanõndan derneği arayan yurttaşlar burs alan öğrencilere destek olmak amacõyla çeşitli bağõşlar yapõyor. ÇYDD ve ÇEV’e evindeki bilgisayarõnõ bağõşlamak isteyen de emekli maaşõnõn yarõsõnõ vermek isteyen de var. ZEYNEP ŞAHİN ve SELDA GÜNEYSU’nun haberleri 5. Sayfada 85. YIL SAYI: 30507 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 NİSAN 2009 PERŞEMBE 8 kişi serbest bırakıldı 12. dalgada gözaltõna alõnan “Baba beni oku- la gönder” kampanyasõnõn başõndaki isim Ti- jen Mergen ile ÇYDD üyeleri ve bir bağõşçõ sor- gularõnõn ardõndan serbest bõrakõldõ. Aralarõn- da yazarõmõz Erol Manisalõ ile rektörler, öğre- tim üyeleri ve öğrencilerin de bulunduğu 31 ki- şi ise Emniyet’te bekletiliyor. 4. Sayfada Fotoğraf:YUSUFBAŞTUĞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog