Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

40 BİN EMEKÇİ TOPLU İŞTEN ÇIKARILDI 13. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30506 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 41 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Devlet Devlet Diye Diye... Yaz, konuş, gerçekleri haykır, eleştir.. yararı yok! Ergenekon savcıları bildiğini okuyor. 12. dalgayı irdeleyen kimi köşe yazarları soruştur- manın amacından saptığını yazıyor. Lakin bu köşe yazarları, ne zaman sona ereceği bi- linmeyen Ergenekon soruşturmasının siyasal kimli- ğini hâlâ görmezden geliyorlar. Arkası Sa. 19. Sü. 1’de “Bazõ cemaatler, kendilerini demok- ratik alanõn bir oyuncusu olarak tak- tim etmekte ve kendilerini güçlü görmektedir. Ancak bu güç imajõ ya- nõltõcõdõr. Hedeflerine ulaşmak için TSK’yi hedef almaktadõrlar” “TSK laik demokrasiden yanadõr. Laiklik demokrasinin ana itici gücü ve tüm değerlerin temel taşõdõr. TSK hiçbir zaman dine karşõ olma- mõştõr. TSK onuru ve morali ile oynanmasõna duyarsõz kalamaz” “Atatürk, Türk milletini şu şekilde ta- nõmlamõştõr: Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, Türkiye halkõna, Türk milleti denir. Yani hiçbir dini ve etnik ayrõm yapmaksõzõn Türkiye halkõnõ işaret etmektedir.” “Belli gruplar için anayasal tanõma sözkonusuolamaz.Devlet,KürtveZa- za kökenli yurttaşlara da müreffeh yaşam sağlamalõ. Terörle müca- dele insan odaklõ olmalõdõr. Terörist neticede insandõr.” 9. Sayfada İstanbul Üniversitesi’nden üç, Marmara Üniversitesi’nden bir öğrenci Emniyet’te Burslu öğrenciye gözaltõ Hastalar mağdur oldu Haberal’õ bekliyorlar Organ nakli bekleyen hastalar, gözaltõna alõnan Prof. Dr. Mehmet Haberal’õn bir an önce serbest bõrakõlmasõnõ istiyor. Karaciğer nakli yapõlacak olan 11 yaşõndaki Halime Sert, “Sağlõğõma kavuşa- caktõm” derken, Elif Sert adlõ has- ta da “3 aydõr bu ameliyatõ bekli- yordum” diye konuştu. MAH- MUT LICALI’nın 7. Sayfada DENİZ BAYKAL ‘Bu AKP darbesi’ Baykal, Ergenekon’a ilişkin “Bu bir terördür. Bu uygu- lamalar darbedir. Darbe sa- dece tankla, tüfekle, silahla, üniformayla yapõlmaz. Bu bir AKP darbesidir. Daha da acõsõ savcõlõk darbesidir” dedi. 4. Sayfada PROF. FEYZİOĞLU ‘Toplum korkuyor’ Metin Feyzioğlu, iktidarõ eleştiren kişilerin gözaltõna alõndõğõ ya da tutuklandõğõ- nõ belirterek “Korku ile en- dişe, hukuk devletinin ve demokrasinin en büyük düş- manõdõr” dedi. 6. Sayfada Yurttaşlar çok sayıda kentte Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan baskıla- rı ve gözaltıları protesto etti. Adana’da yürüyüş düzenleyen CHP’lileri çevreden ge- çen yurttaşlar da destekledi. İstanbul Barosu, bitmek tükenmek bilmeyen ucu açık soruşturmalarla demokratarın, Atatürkçülerin ve çağdaş Türkiye’den yana olanla- rın sindirilmek istendiğini açıkladı. 6. Sayfada (Fotoğraf: YUSUF BAŞTUĞ) Müziğin fendi krizi yendi 500’dan fazla sanatçõyõ İstanbul’da ağõrlayacak- larõnõ söyleyen İKSV Genel Müdürü Taner, “Krize karşõn sanatse- verlere güçlü bir prog- ram sunduk. Festivalle- rin aynõ zamanda sanat- çõlar ve sanat öğrencile- ri için okul niteliğinde- dir” dedi. 14. Sayfada Üzmez’e yeni suçlama Yalova Ağõr Ceza Mah- kemesi, Vakit yazarõ Hü- seyin Üzmez’in, “küçük yaştaki çocuğa cinsel is- tismar” suçunun yanõ sõ- ra “hürriyeti tahdit” su- çundan da yargõlanma- sõna karar verdi. Böyle- ce ikinci kez 15 yõl hapis istemiyle yargõlanabile- cek. 19. Sayfada Çocuklu piskopos Paraguay’ın solcu Dev- let Başkanõ Fernando Lu- go, Katolik piskoposu olduğu sõrada bir çocu- ğunun olduğunu kabul etti. Konuşmada, Carril- lo adlõ bir kadõnla ilişki yaşadõğõnõ itiraf eden Lu- go, bu ilişkiden bir erkek çocuğu olduğunu söyle- di. 10. Sayfada Partinin 3 genel başkan yardõmcõsõ da gözaltõnda G. Doğu’da operasyon: 50 DTP’li sorguda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’nõn tali- matõyla dün 14 kentte düzenlenen operasyonda aralarõnda DTP’nin 3 genel başkan yardõmcõsõ ve çok sayõda yöneticisinin de bulunduğu 50’den fazla kişi gözaltõna alõndõ. Gözaltõna alõnanlar ara- sõnda PKK’nin talimatlarõ doğrultusunda sivil ita- atsizlik eylemleri düzenleyen koordinasyon ekibinden 8 kişinin bulunduğu ileri sürüldü. Bu kişilerin Başbakan Erdoğan’õn Diyarbakõr’õ zi- yareti sõrasõnda kepenk kapatma eylemini de dü- zenlediği iddia edildi. MAHMUT ORAL / MEHMET PİŞKİN’in haberi 8. Sayfada Diyarbakır Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Zeki Kõlõçarslan, yaptõğõ yazõlõ sõnavda ahret sorusu sordu. Söze gerek bõrakma- yan sõnav sorusu ise şöyle: “X şahsõ hayatõ boyunca 3.10 üzeri 22 tane iyilik ve 4.10 üzeri -2 mol kö- tülük yapõyor. Hesap günü mizan- da iyilik ve kötülükleri tartõlõyor. İyilikleri ağõr gelirse cennete, kö- tülükleri ağõr gelirse cehenneme, tam nötrleşme olursa Araf’a (hay- vanlarõn ve delilerin barõnacağõ yere) gidecek. Bu şahsõn hesabõ görülünce durumu ne olacak? İşlem yaparak sonucu bulunuz (N: 6.10 üzeri 23).” MEHMET PİŞKİN’in haberi 3. Sayfada AKP’nin yerel yatõrõmlarõ Seçime harcadı açık büyüdü Yerel seçim yatõrõmlarõ ile artan ka- mu harcamalarõ, krizin vergi gelir- leri başta olmak üzere ekonomiye vurduğu darbe eklenince bütçe açõğõ yõ- lõn ilk çeyreğinde yüzde 337 arttõ. Mer- kezi yönetim bütçesi, mart ayõnda 8 milyar 767 milyon lira açõk ver- di. Faiz dõşõ açõk da 4 milyar 319 milyon lira oldu. Bu yõlõn ocak-mart döneminde ise bütçe açõğõ 19 milyar 127 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece üç ayda, yõllõk açõğõn yüz- de 184’üne ulaşõldõ. 13. Sayfada Söze gerek yok, niyet ortada Kimya sınavında ahret sorusu ABD’NİN TEZKERE KAYGISI 19. Sayfada ‘TÜRKİYE OBAMA’NIN GÖRDÜĞÜ GİBİ DEĞİL’ 19. Sayfada Üst kimlik ve cemaatlerle ilgili altõ çizilecek mesajlar Başbuğ’dan yeni açılımlar Ergenekon soruşturmasõ kapsa- mõnda ÇEV’den burs alan İstan- bul Üniversitesi öğrencileri Ayşe Ezgi Dilek, Sibel Kanneci, Ceren Ertürk ile Marmara Üniversitesi öğrencisi Vahide Melis Yalçõn da gözaltõna alõndõ. Gözaltõna alõ- nan 34 kişinin ifadeleri alõnmaya başlandõ. Emniyette ilk olarak “Baba beni okula gönder” kam- panyasõnõn başõndaki isim Tijen Mergen sorgulandõ. 5. Sayfada ‘GÜÇ İMAJI YANILTICIDIR’ ‘LAİKLİK TEMEL DİREK’ ‘TÜRKİYE HALKI’ ‘TERÖRİST İNSANDIR’ Başbuğ’u Dinlerken Bilimsel Referanslar Orgeneral Başbuğ ön sõrada kendisine ay- rõlan koltuğa oturdu. Sağõnda eski Genel- kurmay başkanlarõndan İsmail Hakkõ Ka- radayõ Paşa, solunda ise Hüseyin Kõvrõkoğlu Paşa oturuyordu. Gözlerim Hilmi Özkök Paşa’yõ aradõ, göremedim! HİKMET ÇETİNKAYA’nın yazısı 5. Sayfada İlker Başbuğ her zamanki gibi sakin, olay- larõn hemen arkasõndan koşmayõp durup izleyen ancak kararlõ kişiliği ile kürsüdeydi. İleri sürdüğü görüşlerine bilimsel dayanak- lar, referanslar gösteren bir komutan. Asker, uzun bir süredir, kendi sanatõnõ, bilim ve dü- şünce dünyasõyla birleştiriyor. ORHAN BURSALI’nın yazısı 19. Sayfada Ucu açõk soruşturmaya protesto
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog