Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30505 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 14 NİSAN 2009 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 40 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Siyasal Alanda Yeni Süreç Yeni parti kurulma hazırlıkları, kimilerinde değişim ça- bası, iktidar partisinde büyük ölçüde oy yitirme sancı- ları… siyaset piyasasını canlandırdı. Dinci (AKP) bir partimiz vardı, oy oranı yükselen Saa- det Partisi ile sayı ikiye çıktı. Eski AKP’li Abdüllatif Şener’in kuracağı söylenen par- tiyle din ağırlıklı parti sayısının üçe çıkıp çıkmayacağını Arkası Sa. 19. Sü. 1’de 18 ilde yapõlan operasyonlarda yaşamlarõnõ bilime ve eğitime adamõş 60’a yakõn kişi gözaltõna alõndõ Çağdaşlığa ‘darbe’ Ergenekonsoruşturmasõnõn12.dalgasõndayoksulçocuklarõn eğitilmesiiçinseferberolanÇYDD’ninBaşkanõProf.Tür- kanSaylan’õnevibasõldõ.Konuşmalarõndaaskeridarbelere açõkça karşõ olduğunu söyleyen Saylan, yaşõ ve hastalõğõ nedeniyle gözaltõna alõnmadõ. “Baba beni okula gönder” kampanyasõnõn başõndaki isim Doğan Holding İcra Ku- rulu Üyesi Tijen Mergen ile ÇYDD, ÇEV ve ADD üyesi çok sayõda eğitim-bilim gönüllüsü gözaltõna alõndõ. Gözaltına alõnanlar arasõnda Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Haberal, yazarõmõz Prof. Manisalõ, Giresun Üni- versitesi Rektörü Prof. Öztürk, eski rektörler Prof. Hil- mioğlu, Prof. Yurtkuran, Prof. Bernay ve Prof. Ayşe Yük- sel de bulunuyor. Akademisyenler “Ergenekon Silahlõ Te- rör Örgütü içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt üyesi ol- mak, örgüte yardõm etmek”le suçlanõyor. Gözaltõna alõ- nanlar “neyle suçlandõklarõnõ” bilmediklerini söyledi. 83 noktada eşzamanlõ gerçekleştirilen sabah operasyon- larõnda gözaltõna alõnanlar İstanbul Emniyet Müdürlü- ğü’ne getirildi. Aramalarda el konulan çok sayõda belge, klasör ve CD’nin kopyalanmadõğõ belirtildi. Prof. Habe- ral’õ havaalanõna gelen Demirel uğurladõ. Uçakta Ha- beral’õn önündeki koltukta oturan gazeteci Can Dündar, Haberal’õn,kendisine“Zincirbozan’agiderkenbendeDe- mirel’i uğurlamõştõm” dediğini söyledi. 6. Sayfada BU KEZ HEDEFTE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAR ÇYDD’NİN DESTEKLEDİĞİ ÇOCUKLARIN LİSTESİ DE ALINDISİYASİ PARTİLER VE STK’LER: ‘REKTÖRLER SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ’ PROF. HABERAL’I DEMİREL UĞURLADI AKP odaklı terör dalgası CHP Grup Başkanvekili Kemal Kõlõçdaroğlu, göz- altõlarõ “Aydõnlara karşõ yapõlan bir operasyon söz ko- nusu” sözleriyle değerlendirdi. CHP’li Yõlmaz Ateş, “Bu AKP terörüdür, iktidar odaklõ terör dalgasõdõr” dedi. MHP’li Faruk Bal, Ergenekon soruşturmasõnõn “siyasi bir boyut” kazandõğõnõ belirtti. 9. Sayfada Saylan’ın evinin önünde toplanan çok sayıda yurttaş, “Atatürk’ün çağdaş aydınlanma kadını Türkan Say- lan Hocamıza sahip çıkıyoruz” yazılı pankart ile Ata- türk posteri ve Türk bayrağını Saylan’ın evine astı. Tür- kan Saylan da camdan kendisine destek verenleri se- lamladı. Prof. Erol Manisalı ise iki polis nezaretinde evinden çıkarılırken öğrencileri ve komşuları alkışlarla kendisine destek verdi. (Fotoğraf: UĞUR DEMİR) Öğrenciler burs alamayabilir ‘Cezalandırılıyoruz’ Ergenekon soruş- turmasõ kapsamõnda dün evinde arama yapõ- lan Çağdaş Yaşamõ Destekleme Derneği Genel Başkanõ Saylan, “Türkiye’de demok- ratik haklarõnõ kullananlar cezalandõrõlõyor. Maalesef Türkiye bunu yaşõyor” dedi. ‘Her şeyi aldılar’ Polislerin müzik CD’le- rine kadar her şeyi aldõğõnõ belirten Saylan, “Umarõm aşk mektuplarõmõ almadõnõz dedim şaka olarak. Makalelerimi aldõlar. Basõlmõş ki- tap var, uğraşmayõn dedim. Yarõm çuval tut- tu belgeler. İmzalattõlar” diye konuştu. Öğrencileri düşünüyor Saylan, şube- lerden burs alan öğrencilerin bilgilerinin bu- lunduğu CD’lerin de alõndõğõnõ belirtti. 29 bin üniversite öğrencisine burs verdiklerini be- lirten Saylan, “Disketleri geri alamazsak burslar kesilebilir” dedi. 8. Sayfada ÖDÜLÜ ÇYDD’YE VERİYOR Erkal’dan anlamlõ bağõş Aydın Doğan Ödülü sanatçõ Genco Erkal’a verildi. 50.000 TL’lik ödülü ÇYDD’ye ba- ğõşlayacağõnõ belirten Erkal, Ergenekon so- ruşturmasõnõ eleştirdi. Erkal “Bu insanlar artõk muhalefet iste- miyor” diye konuştu. 15. Sayfada ‘HABERAL’A İLİŞKİN BİR ANI’ EMRE KONGAR 3. Sayfada ‘PENCERE’ ALİ SİRMEN 4. Sayfada ‘KORKU DALGASI’ HİKMET ÇETİNKAYA 5. Sayfada ‘KIRIM VE TERÖR’ ORHAN BURSALI 6. Sayfada ‘BİR DOĞUM GÜNÜ ARMAĞANI’ ORHAN BİRGİT 7. Sayfada ‘NE HUKUKU?’ ŞÜKRAN SONER 13. Sayfada Ülkenin bağõmsõzlõğõnõ savunan ve üniversitelerde dinci yapõlanmalara karşõ çõkan isimlere operasyon 12. dalgada rektörlere gözaltı Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Haberal’õn hafta içinde toplam 5 organ nakli ameliyatõ yapmasõ planlanõyor- du. Haberal pazartesi günü de İs- tanbul’da bütün dünyadan bilim insanlarõnõn katõlacağõ uluslar- arasõ bir toplantõda onur konu- ğu olarak açõlõş konuşmasõ ya- pacaktõ. 6. Sayfada AMELİYATLAR İPTAL Uludağ Üniversitesi’nin eski rektörü Mustafa Yurtkuran’õn döneminde üniversite senatosu Irak işgaline karşõ çõktõ, toprak- larõn yabancõlara satõşõnõn kabul edilemeyeceğini açõkladõ ve üniversitelere türbanla girile- meyeceğini, Anayasa Mahke- mesi kararlarõnõn aynen uygula- nacağõnõ bildirdi. 7. Sayfada AKP’Yİ KIZDIRMIŞTI Ondokuz Mayõs Üniversite- si’nin eski rektörü Ferit Ber- nay’õn rektörlüğü döneminde üniversite öğretim üyeleri ve öğrenciler Ankara ve Samsun’da yapõlan Cumhuriyet mitingleri- ne katõldõ. ADD’nin Karadeniz Bölge Koordinatörü olan Bernay, derneğin bölge toplantõlarõna da başkanlõk etti. 7. Sayfada MİTİNGE KATILDI İnönü Üniversitesi’nin eski rek- törü Fatih Hilmioğlu, rektörlük döneminde özellikle dinci ve etnik yapõlaşmaya karşõ sert ta- võrlar sergilerken, şeriatçõ gaze- telerin de hedefi oldu. Hilmi- oğlu’nun görevde bulunduğu dönemde Rauf Denktaş, üni- versitenin davetlisi olarak iki kez konferans verdi. 7. Sayfada DENKTAŞ’I ÇAĞIRDI NİLGÜN CERRAHOĞLU’nun ‘SAĞNAK’ köşesi bugünden itibaren Salõ, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri Dõş Haberler sayfasõnda yayõmlanacak. Cumhuriyet Kadõnlarõ Derneği Başkanõ Sa- rõhan “Ülkedeki demokratik kanallarõn artõk tõ- kanmaya çalõşõldõğõnõ görüyoruz” dedi. TTB, Saylan’õn arkasõnda yer alõrken Merkez Kon- seyi Başkanõ Prof. Gençay Gürsoy, “Saylan bizim kutsalõmõzdõr” diye konuştu. TBB Baş- kanõ Özdemir Özok, yaşananlarõ “hukuk ga- rabeti” olarak nitelendirerek hukuk dõşõ delil- lerle kimsenin lekelenemeyeceğini vurguladõ. Prof. Kaboğlu, operasyonlarõn yõldõrma hare- ketine dönüştüğünü belirtti. 8. Sayfada Hukuk garabeti Uluslararası kriz ortamõnda Türkiye ekonomisinin yüz- de 4 büyüyeceğini düşleyen ekonomi yönetiminin ayaklarõ yere bastõ. Devlet Bakanõ ve Başbakan Yar- dõmcõsõ Nâzõm Ekren, 2009’da ekonominin yüzde 3.6 da- ralacağõnõ, bütçe açõğõnõn 49 milyar liraya ulaşacağõnõ söyledi. Hükümetin yeni programõna göre 2009’da sa- nayi üretimi yüzde 9.7 daralacak, işsizlik yüzde 13.5 ola- cak. Memura daha düşük zam verilecek. 13. Sayfada Rakamlar revize edildi. Ekonomi daralacak Hesaplar altüst
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog