Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

29 Mart seçimlerinde “İstanbul’da Kõlõçdaroğlu’nun desteklenmesi ge- rektiği” ifadeleri nedeniyle kesin ih- raç istemiyle DSP Disiplin Kuru- lu’na sevk edilen Tan, savunmasõ- nõ yaptõ. Tan, DSP’nin böldüğü oylarla birçok belediyenin AKP’ye kazandõrõldõğõnõ söyleyerek parti üst yönetiminin Zeki Sezer gibi istifa et- mesi gerektiğini belirtti. 8. Sayfada DİSK Başkanõ Çelebi, yeni sendika yasasõnõn Uluslararasõ Çalõşma Örgütü standartlarõnõn ge- risinde olmamasõnõ istediklerini vurguladõ. İş- kolu sayõsõnõn 18’e düşürülmesini isteyen Çe- lebi, toplusözleşme imzalayabilmek için işye- rinde sendikalõ çalõşan barajõnõn yüzde 50’den yüzde 30’a indirilmesi gerektiğini belirtti. Türk-İş de tasarõya karşõ hazõrladõğõ “Toplu İş İlişkileri Kanunu”nda toplu iş sözleşmesi yap- maya yetkili sendikanõn Toplu İş İlişkileri Ku- rulu’nca belirlenmesi ve işkolu barajõnõn yüz- de 3’e indirilmesi önerilerinde bulundu. Hak- İş ise TBMM’deki teklifte, grev yasaklarõnõn çok geniş olmasõndan yakõndõ. 4. Sayfada Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 100. yılın ilk rande- vusu kötü bitti. Ali Sami Yen Stadı’nda golsüz tamamla- nan derbinin sonunda kavga çıktı. Maçın uzatma dakika- larında Emre Aşık ile Lugano arasında çıkan kavgaya tüm futbolcular karıştı. Galatasaraylı Arda ve Fenerbahçeli Se- mih arasında yumruklaşmalar yaşandı. Sahaya giren iki takım yöneticileri futbolcuları zorlukla yatıştırdı. G.Sa- ray’dan Emre Aşık ve Arda; F.Bahçe’den ise Semih ve Lugano kırmızı kart gördü. Olaylar sırasında tribünlere yönelik hareketler yaptığı öne sürülen kaleci Volkan’a tepki gösteren Galatasaraylı ta- raftarlar, kapalı tribündeki asma tavana hücum edin- ce çökme tehlikesi yaşandı. Sahaya giren bir Gala- tasaray taraftarı ise görevlilerce engellendi. Spor’da CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30504 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13 NİSAN 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 39 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. MÜMTAZ SOYSAL’IN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada TÜRKİYE’NİN RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ 9. Sayfada C Alternatifsizlik Tehlikesi... Arkası 8. Sayfada Tayland’da isyan bastõrõlamõyor Tayland’da önceki gün hükümet karşõtõ protestocularõn Asya Zirvesi’nin yapõlaca- ğõ binayõ basmasõ ve zirvenin iptal edilme- sine yol açmasõnõn ardõndan hükümet, gös- terileri sert bir şekilde bastõrma tehdidinde bulundu. Başbakan Vejjajiva, Pattaya’nõn ardõndan başkentte de olağanüstü hal ilan et- ti. Bu kapsamda 5’ten fazla kişinin bir ara- ya gelmesi yasaklandõ. 11. Sayfada Lille’de bir uçtan bir uca İstanbul Lille’in Sosyalist Partili belediye başkanõ Martine Aubry, “Avrupa XXL” adõyla Tür- kiye’ye geniş yer veren çok kapsamlõ bir kül- türel etkinlik düzenledi. 12 Temmuz’a kadar sürecek olan etkinliğin görkemli olaylarõn- dan biri, kentin en alõmlõ yerlerinden Güzel Sanatlar Müzesi’ndeki ‘Istanbul Traversee’ (Bir uçtan bir uca İstanbul) sergisi. GÖNÜL DÖNMEZ-COLIN’in haberi 14. Sayfada Moldova’da kan döküldü Kişinev’de önceki gün parlamento se- çimlerinin sonuçlarõnõn açõklamasõnõn ar- dõndan dün düzenlenen ve “Vatanõmõz Romanya” yazõlõ pankartlarõn açõldõğõ pro- testo gösterilerinde, 23 yaşõnda bir göste- rici yaşamõnõ yitirdi. Göstericinin ailesi, ço- cuklarõnõn polis tarafõndan gözaltõna alõn- dõktan sonra yaşamõnõ yitirdiğini söyledi. DENİZ BERKTAY’ın haberi 11. Sayfada Sendikalar, hükümetin gündemindeki yeni yasanõn mutabakatla hazõrlanmasõnõ istedi: Oldubittiye gelmesin Hüzünlü tören Şehit erler İstanbul’da ağıtlarla uğurlandı Şırnak’ta PKK’ye yönelik operas- yonda şehit düşen piyade erler Tun- cay Türken ve Emre Anşin dün İs- tanbul’da düzenlenen törenlerle top- rağa verildi. Askerliğinin bitmesine 37 gün kalan oğlunu şehit veren baba Ce- mal Türken, “Vatan sağ olsun” dedi. Şehit Anşin’in annesi Remziye Anşin de törende “Bana ‘Anne, ben şehit ol- maya gidiyorum. Arkamdan ağla- mayõn’ dedi. Oğluma söz verdim, ağ- lamayacağõm. Onlarõ sevindirmeye- ceğim” diye ağõt yaktõ. 8. Sayfada Hillary Clinton ve Barack Obama’dan sonra ABD Savunma Bakanõ da geliyor Sırada Gates varNEWSWEEK: KRİZ, SİYASAL İSLAMI VURDUGATES’İN DOSYALARI AFGANİSTAN VE IRAK Dünyamızda bugün ge- çerli olan düzen, aklı ba- şında ve yeterince kültürlü bir insanın hoşgöreceği tür- den değildir. Sistem kapitalizm üzeri- ne işliyor, bu konudaki bil- giler ise artık okullarda, üniversitelerde öğrencile- re belletiliyor. Kapitalizmin yeryüzü öl- çeğinde patronu Amerika özellikle Türkiye üzerinde bir denemeye Başkan Bush ile girişmişti. Artık gizlisi saklısı yok, daha işin baş- langıcında Beyaz Saray’a kabul edilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan o tarihte bir başbakan gibi karşı- lanmış ve yeni kurulan AKP altı ay içinde iktidara gelivermişti. Başkan Bush’un BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) adındaki tasarımı Türkiye için “Ilõmlõ İslam Devleti” düzenini öngörüyordu. Bu deyişi o günlerde Amerikan Bakanlar da açık seçik kul- lanıyorlardı. Bugünü iyice kavraya- bilmek için çok yakın geç- mişin realitesini tekrar tek- rar anımsamak zorundayız. Çünkü bugünkü Başbakan Erdoğan dışardan kotarıl- mış bu realitenin Türki- ye’deki “eşbaşkanõ” olarak iktidara geçmiştir. Ancak Amerika’da Tür- kiye için hazırlanmış bu projenin, iki devlet arasın- daki dış politika ilişkilerini çoktan aştığını, ülkemizin Atatürk’le kurulmuş laik Cumhuriyet Devleti düze- nini değiştirmek üzere bir yabancı büyük devletin as- la kabul edilemez müdaha- lesi içeriğini taşıdığını söy- lemek zorundayız. İşte bu müdahale Türki- ye’nin iç dengelerini allak bullak etmiş, bir çağdaş demokrasi için olmazsa ol- maz değerinde bulunan merkez sağı ülkenin çok partili rejiminde yok et- miştir. Ne var ki bugün BOP si- yaseti başarısızlığa sürük- lenmiş, projenin lideri eski Başkan Bush, arkasında büyük bir enkaz ve ekono- mik kriz bırakarak Beyaz Saray’ı terk etmiştir. Türkiye ise laik Cumhu- riyet rejiminde oluşan teh- likeli bunalımıyla baş başa bırakılmıştır. ABD olağanüstü çapta bir gücü yeryüzünde temsil ediyor; elbette bu gücün zaafları da vardır. Ancak Amerika, tarihin- de görülmemiş bir atılım yapmış, zenci kökenden ge- len bir Başkanla bunalımı- nı aşmayı öngörmüştür. Yeni ABD Başkanı Oba- ma ise ayağının tozuyla Türkiye’ye gelmiş, konuş- maları ve davranışlarında Atatürk, laiklik, demokra- si üzerine vurgulamalarıy- la eski Başkan Bush döne- minin kapandığını, yeni bir sayfa açıldığını duyurmuş- tur. Eğer Başkan Obama, söylediklerinin arkasında durursa, bu, Amerika’nın Türkiye’nin iç rejimini ve DSP’li Ahmet Tan: AKP’ye belediyeler kazandırdınız Amerikan Newsweek dergisi, küresel ekonomik krizin, di- ni radikallere darbe vurduğunu belirttiği analizinde, AKP’nin yerel seçimdeki oy kaybõnõ örnek gösterdi. Newsweek, “İh- racat, istihdam ve büyümenin yanõ sõra mali krizin pek söz edilmeyen bir kurbanõ daha var: Siyasi İslam. Müslüman ül- kelerinde seçmenler, daha ehil ekonomik bürokratlara yö- nelerek İslamcõ ve diğer değerlere dayalõ partilere sõrtlarõ- nõ dönmeye başladõ” görüşünü dile getirdi. 4. Sayfada YASAK DARALTILACAK Grev hakkõ Hükümet, sendikalarla ilgili düzenlemeyi mayõsta yapõlacak ILO Genel Kurulu önce- si yürürlüğe sokmak istiyor. Taslakta sendika kurucularõnõn TC vatandaşõ olma şartõnõn kal- dõrõlmasõ, üyelik yaşõnõn 16’ya indirilmesi, grev yasağõnõn daraltõlmasõ, işkolu sayõsõnõn 19’a indirilmesi öngörülüyor. 4. Sayfada BANKALARDAN SAVUNMA: Kredi riskli Reel sektörün bankalara yönelik eleştirile- rini değerlendiren Türkiye Bankalar Birli- ği Genel Sekreteri Ekrem Keskin, kredi ve- rirken “ihtiyatlõ” davranmanõn zorunluluk ol- duğunu vurguladõ. Keskin “Krediler geri dönmezse sõkõntõ büyür. Bankalarõn sõkõntõsõ milletin sõrtõna biner” dedi. 13. Sayfada ABD’de yeni yönetimin göreve başlamasõndan sonra Was- hington’dan Ankara’ya yönelik diplomasi trafiği de hõz kazandõ. Dõşişleri Bakanõ Clinton ve ABD Başkanõ Obama’nõn Anka- ra ziyaretlerinin ardõndan Savunma Bakanõ Gates’in de bu ay ya da mayõs başõnda Ankara’ya gelmesi planlanõyor. Gates’in özellikle, Türkiye’nin Afganistan’a sağlayacağõ asker deste- ği ve ABD’nin Irak’taki askerlerini Türkiye üzerinden çek- mesi konularõnõ gündeme taşõmasõ bekleniyor. 5. Sayfada Futbolun utanç gecesi Fotoğraflar:FATİHERDOĞDU/AA Robert Gates. Fotoğraf:SERKANYILDIZ OBAMA MEDENİYETLER İTTİFAKI’NA NİYE KATILMADI? NİLGÜN CERRA- HOĞLU’nun yazısı 16. Sayfada Şehit Türken’in kardeşi Yasin, tö- rende ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog