Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

‘Hükümetin tavrı değişti’ Kafkasya politikasõnõn Azerbaycan’la iş- birliği içinde yürütülmesi gerektiğini belirten CHP lideri, bölgede ya- põlacak yanlõşlarõn Türkiye, Azerbaycan ve AB açõsõndan ağõr sonuç- larõ olacağõnõ söyledi. Hükümetin tavõr değiştirdiğini ifade eden Bay- kal, “Önce sõnõrlar açõlsõn, sonra da ortak tarih komisyonu kurulsun, denmeye başlandõ. İşgal kalkmadan sõnõrõn açõlmasõ, Azerbay- can’õn işgalinin dolaylõ olarak kabulü anlamõna gelir” dedi. ‘İsviçre’de ne görüşüldü?’ Baykal, “Cumhurbaşkanõ ve Dõşişleri Bakanlõğõ ile hükümetin çelişki içinde olduğu” yorumlarõnõn anõmsatõlmasõ üzerine, “Bir tane dõş politi- ka vardõr, o uygulanmaktadõr” diye konuştu. Ermenis- tan’la İsviçre’de görüşme yapanlarõn ne konuştuklarõ- nõ açõklamasõ gerektiğini söyleyen Baykal, bir CHP he- yetinin Azerbaycan’a gideceğini bildirdi. 4. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30503 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 NİSAN 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 38 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Üç Ağızda Aynı Taam Başkan Barack Obama TBMM’de konuşma ya- pan ikinci ABD Başkanı. Parlamentoda 1999’da konuşan ilk ABD Başkanı Clinton. 2004’te Bush İstanbul’da Ortaköy Ca- mii’nin gölgesinde konuştu. Her üç başkanın konuşmaları incelendiğinde çok il- gi ve dikkat çekici benzerlikler, hatta birbirine tıpatıp Arkası Sa. 8. Sü. 1’de EMRE KONGAR’IN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada ÖSS SORULARI YANIT ANAHTARI 8. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ: 7, 17, 27, 30, 35, 46 PKK’ye yönelik Bestler-Dereler ve Doğan böl- gelerinde sürdürülen operasyonlarda bir grup te- röristle karşõlaşõldõ. Güvenlik güçlerinin “teslim ol” çağrõlarõna uymayan teröristlerin ateş açmasõ sonucu çatõşma çõktõ. Çatõşmada piyade erler Tuncay Türken ve Emre Anşin şehit oldu. Kaçan teröristlerin yakalanmasõ için bölgeye çok sayõda asker ve mühimmat sevkõyatõ yapõldõ. Si- korsky ve Kobra tipi helikopterlerin de destek verdiği operasyonlarda, ilk belirlemelere göre 7 PKK’li öldürüldü. Genelkurmay, bir haftada 17 teröristin öldürüldüğünü açõkladõ. 8. Sayfada Turkcell Süper Lig’de şampiyo- nu belirleyecek haftalara girilirken zirve iddiasõnõ sürdürmek isteyen ezeli rakipler Galatasaray ile Fe- nerbahçe, 2009’un ilk derbisinde kozlarõnõ bugün Ali Sami Yen Stadõ’nda paylaşacak. Beraberli- ğin iki tarafa da yaramadõğõ ve kazananõn büyük bir avantaj ya- kalayacağõ kritik maç saat 19.00’da başlayacak ve Lig TV’den naklen yayõmlanacak. Karşõlaşmayõ hakem Fõrat Aydõ- nus yönetecek. Spor’da Şırnak’ta çatışma: 2 asker şehit oldu 362’nci randevu bu akşam Galatasaray-Fenerbahçe Vergi rekortmenleri belli oldu Türkiye’de Koç İstanbul’daDoğan İşadamı Rahmi Koç, Ankara’dan sonra Tür- kiye’nin de gelir vergisi rekortmeni oldu. Koç Holding Şeref Başkanõ Rahmi Koç, 2008 yõlõ için 51 milyon 484 bin 113.3 lira gelir bildiri- minde bulundu. İstanbul vergi rekortmenleri lis- tesinin ilk sõrasõnda ise Doğan Holding Yöne- tim Kurulu Başkanõ Aydõn Doğan var. Doğan, 36 milyon lira dolayõnda gelir beyanõnda bu- lundu ve kendisine 13 milyon liraya yakõn ge- lir vergisi tahakkuk ettirildi. 13. Sayfada ‘Pazar Yazıları’ C Pazar’da... BRÜKSEL Papa ve AIDS... “Papa’nın prezervatif açõlõ- mõ” ile ilgili sözlerinin yan- kõlarõnõ okudukça John Gua- re’nin “Altõ Derece Uzak” adlõ oyunu geliyor aklõma. Guare’ye göre dünya küçük. Birbirini hiç tanõmayan iki kişinin arasõnda sadece beş ki- şi var. ÇİMEN TURUNÇ BATURALP’in yazısı ATİNA Obama Atina’ya gitseydi... Bayan Clinton’õn “Obama Türkiye’ye gelecek” açõkla- masõndan bu yana uyarõyo- rum, inanmõyorlar. Geçen haf- ta Yunanistanlõ meslektaşõmõ karşõma aldõm; büyük harfler- le (!) “Kaşõnõyorsunuz, son- ra söylemedi demeyin” dedim. MURAT İLEM’in yazısı LAHEY Burkanõn altõndaki hüzün... Alışılmamış derecede uzun ve soğuk kõş hiç bitmeyecek zannedilirken, aniden bastõr- dõ bahar. Güneşin gülümse- mesine gönlünü kaptõran ağaçlar çiçeğe durdu. Kuzey Denizi’nin o karamsar griliği rahatsõz etmiyor insanõ. MEH- MET DENİZ’in yazısı STOCKHOLM İlhan Koman’õn hayali... 1982’nin sõcak bir yaz gü- nüydü. Heykeltõraş İlhan Ko- man’õn yakõn dostu, portrele- rini çeken, eserlerini görün- tüleyen fotoğrafçõ Tayfun Tunçelli, “İlhan Abi’ye gi- delim de tanõşõn’’ deyip Vol- vo’yu Hulda’nõn demirli ol- duğu Drottningholm’a sürdü. OSMAN İKİZ’in yazısı Baykal, Ermenistan’õn barõşçõ bir çözüme ikna edilmesi gerektiğini söyledi ‘Sınır açılırsa işgal yasallaşır’ Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosu Salahlõ, “Azeri halkõ, Türkiye tarafõndan hançerlenmiş his- sediyor” dedi. Salahlõ, Ermenistan Cumhurbaşkanõ Sarkisyan’õn sõnõrlarõn açõlõp ilişkilerin normalleş- tirilmesi kararõ alõnacağõnõ söylemesinin ardõndan Gül ve Erdoğan’õn aksi yönde açõklamalar yapmasõna “Kim doğruyu söylüyor?” diye tepki gösterdi. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada ‘Barõşa Gelin’ yürüyüşü “Düş Yola” adlı grubun İtalyan sanatçı Pippa Bacca anısına düzenlediği “Barışa Gelin” yürüyüşü Kadı- köy’den başladı. Kadıköy İskelesi önünden sırt çanta- larıyla yola çıkan grup, sa- hili takip ederek Kartal’a kadar yürüdü, buradan da trenle Kocaeli’nin Gebze il- çesine gitti. “Düş Yola” ad- lı grup üyeleri daha sonra Pippa Bacca’nın cesedinin bulunduğu yer olan Geb- ze’nin Tavşanlı köyü Ballı- kayalar mevkisinde kamp kurdu. Grup üyelerinden Mustafa İrfan Ağacaboy, “Pippa’nın Türkiye’de öl- dürülmesi bizi üzdü. Ken- dimizi sorumlu hissediyo- ruz” dedi. (Fotoğraf: AA) Arp sanatçõsõ Şirin Pancaroğlu, klasik müziğin büyülü sesli enstrü- manõna bir yol arkadaşõ edindi. Arpõn telleri ile perküsyon ustasõ Yi- non Muallem’in ritimlerinin birlikte yürüdüğü “Telveten” albümü, Doğu ile Batõ’yõ, geleneksel ile klasik müziği buluşturuyor. İs- panyol klasiklerinden Anadolu ezgilerine, Arjantin tangolarõndan barok döneme uzanan yolculuğa Azeri sanatçõ Arslan Haz- reti de kemançasõ ile eşlik ediyor. Pancaroğlu, Telveten’i “geleneksel müziklerle ve etnik çalgõlarla buluşma” diye anlatõyor. HATİCE TUNCER’in söyleşisi 10. Sayfada ● Şirin Pancaroğlu ve Yinon Muallem buluştu AZERİ KONSOLOS SALAHLI ‘Hançerleniyoruz’ Çarpıntı, göğüs ağrõsõ gibi şikâyetleriniz varsa ritim bozukluğu ile karşõ karşõ- ya olabilirsiniz. Araştõr- malar yaş ilerledikçe ritim bozukluğunun yüzde 20- 30’lara kadar çõktõğõnõ göste- riyor. SİBEL BAHÇETE- PE’nin haberi 6. Sayfada DR. TOLGA ÖZYİĞİT: Sokakta yaşayan/ça- lõştõrõlan çocuk sayõsõ 10 bin 778’e ulaştõ. Bu çocuklarõn büyük bölümünün Doğu ve G.Doğu Anadolu’dan göç eden çocuklar olduğu bildirildi. AYŞE SAYIN’ın haberi 7. Sayfada SOKAĞA BIRAKTIK Çocuklarõmõz sahipsiz Tam gün kaos yaratır AKP’nin gündeme getirdiği tasarõ, uygulamayõ destekleyenleri bile isyan ettirdi Çarpõntõ deyip geçmeyin Tolga Özyiğit. Bestler-Dereler bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi SIVASSPOR YENİDEN LİDER, TRABZONSPOR KAZANDI Spor’da TTB Başkanı Prof. Dr. Gürsoy: Hekimlere tam gün mesai zorunluluğu getiren yasa, üniversite has- tanelerini işletmehane haline getirecek. Eğitim araştõrma faaliyetleri ve sağlõk hizmetleri aksayacak. Özel dallarda yetişmiş eleman sõkõntõsõ yaşanabilir. TBB Başkanı Özdemir Özok: Her ilde üniver- site açarsanõz, plansõz çalõşõp altyapõ olmadan bir şey- ler yapmaya çalõşõrsanõz sonuç bu olur. Gerekli alt- yapõ tamamlandõktan sonra tam gün uygulamasõna geçilebilir, aksi takdirde yasa sorunlara yol açar. Prof. İsmail Mete İtil: Yoğunluk nedeniyle has- talar kötü hizmet alacak. Hem öğretim üyesi az di- yorlar hem de onlarõn çalõşmalarõnõ kõsõtlõyorlar. Ye- tişmiş elemandan azami düzeyde yararlanõlmasõ gerekiyor. Tasarõ bu haliyle yasalaşõrsa kaos yaratõr. SES Genel Başkanı Yorgun: Radyasyonla di- rekt çalõşan personelin mesailerinin yükseltilmesi sağlõk çalõşanlarõnõ ölüme terk etmektir. Tasarõ ‘tam gün köleliğe’ hizmet edecektir. ŞULE KÖKTÜRK ve SİBEL BAHÇETEPE’nin haberi 9. Sayfada Arp, ritim ya da ‘Telveten’
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog