Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30502 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 NİSAN 2009 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 37 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Ermenistan-‘Kürt Azınlığı’- KKTC’de Son Oyun Obama desteğini Ermenistan, Türkiye’nin tam bir teslimiyet içinde olduğu biçiminde yorumluyor. Eri- van’da gerçeklere aykırı zafer çığlıkları atılıyor. Ne soykırım, ne Karabağ sorunu… tartışma dışı. Sı- nırlar açılıyor. Üstelik tarih de veriyorlar. 16 Nisan! Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Azeri heyeti, Ermenistan açõlõmõ konusundaki hassasiyetlerini iletecek Kriz diplomasisi Berlin’e yaz geldi Berlin’de ha- va sıcaklığı 17 derecenin üzerine çı- kınca güneşlenme sezonu da açıldı. Berlinliler Wannsea Gölü’nün kıyı- sında güneşlenerek güzel havanın ta- dını çıkardı. (Fotoğraf: REUTERS) Taksim Meydanõ Herkese açık, işçiye kapalı İstanbul Valisi Güler, çok sayõda et- kinlik ve kutlama yapõlan Taksim Meydanõ’nda 1 Mayõs kutlamasõna izin vermeyeceklerini açõkladõ. DİSK ve KESK kutlamalarõn Taksim’de yapõlmasõ konusunda kararlõ olduk- larõnõ yinelediler. DİSK Başkanõ Çelebi, ayrõca 1 Mayõs’õn tatil edil- mesinin lütuf değil, işçi sõnõfõnõn yõl- larca süren mücadelesinin bir sonu- cu olduğunu belirtti. 7. Sayfada Ergenekon soruşturmasõ Taksit taksit iddianame Ergenekon soruşturmasõnõ yürüten cumhuriyet savcõlarõnõn üçüncü id- dianameyi yazmaya başladõklarõ ve bu iddianamenin “örgütün” hücre ya- põlanmalarõnõ kapsadõğõ belirtildi. Davanõn 73. duruşmasõnda Kerinç- siz savunmasõna devam ederken so- ruşturma kapsamõnda daha önce gözaltõna alõnarak serbest bõrrakõlan emekli Tümgeneral Şenel’in ek ifa- desi alõndõ. HATİCE TUNCER/ Hİ- LAL KÖSE’nin haberi 9. Sayfada AKP hükümetinin “Ermenistan ile sõnõrlarõn açõlmasõ” ko- nusundaki çabalarõndan rahatsõz olan Azerbaycan Cumhurbaşkanõ İlham Aliyev, Türk kamuoyunun hükümet üzerinde bas- kõ kurmasõ için iki ayrõ heyet gönderme ka- rarõ aldõ. Ankara’nõn 1991’den beri Erme- nilerin kontrolündeki Dağlõk Karabağ’da ege- menlik sorununun çözülmesini beklememe- si nedeniyle hafta başõnda İstanbul’da yapõlan Me- deniyetler İttifakõ 2. Forumu’na katõlmayan Ali- yev, aceleyle Devlet Güvenlik Şûrasõ’nõ topladõ. Ermenistan Cumhurbaşkanõ Serj Sarkisyan ise Rus Ves- ti kanalõna yaptõğõ açõklamada, “Ermenistan ve Türkiye, müzakerelerin son aşamasõna yaklaşõyor” diyerek, iki ülke ulusal futbol ta- kõmlarõnõn 7 Ekim’deki karşõlaşmasõ ön- cesinde sõnõrõn açõlacağõnõ umduğunu be- lirtti. Sarkisyan diğer yandan da, 1915 olaylarõyla ilgili soykõrõm iddialarõnõ “dünyadaki hiçbir Ermeninin reddet- meyeceğini” ifade etti. BAHADIR SELİM DİLEK’in haberi 10. Sayfada Türkiye ve Ermenistan arasõnda İsviçre’de görüşmeler sü- rerken AKP hükümeti bu konuda bilgi kirliliği ya- şandõğõnõ savundu. Başbakan Erdoğan, Türkiye- Ermenistan sõnõrõnõn açõlmasõnõn Dağlõk Karabağ sorununun çözümüne bağlõ olduğunu söyledi. Erdoğan “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanõ’nõn ne söylediğine bakmalõsõnõz. Biz Azerbaycan, Ermenistan arasõnda mutabakat sağlanma- dõğõ sürece Dağlõk Karabağ konusunda Türkiye Ermenistan olarak nihai bir söz- leşmeyi imzalamayõz” diye konuştu. 10. Sayfada SARKİSYAN: KAPI EKİMDEN ÖNCE AÇILIRALİYEV GÜVENLİK ŞÛRASINI TOPLADI ERDOĞAN: ÖNCE KARABAĞ SORUNU TÜRK GİRİŞİMCİLER BULUŞTU Hedef diyaspora Fas’tan Japonya’ya, Rusya’dan Kenya’ya kadar dün- yanõn dört bir köşesine yayõlan Türk girişimciler İs- tanbul’a çõkarma yaptõ. 80 ülkeden 2 bini aşkõn gi- rişimcinin katõldõğõ Dünya Türk Girişimciler Ku- rultayõ’nda Türk diyasporasõnõn kurulmasõ çağrõsõ ya- põldõ. Kimi girişimcinin meraktan, kimisinin de iş bağlantõlarõ kurmak için geldiği kurultayda dile ge- tirilen ortak arzu, Türklerin birlik içinde hareket et- me gücünün arttõrõlmasõ oldu. 13. Sayfada KEDİ Mümtaz Soysal’ın köşe yazısı 2. Sayfada OBAMA’NIN ARDINDAN -2 Emre Kongar’ın köşe yazısı 3. Sayfada BİR MAYIS Ali Sirmen’in köşe yazısı 4. Sayfada MÜRİTLER Hikmet Çetinkaya’nın köşe yazısı 5. Sayfada GALİPLER VE BİR SORU Ataol Behramoğlu’nun köşe yazısı 6. Sayfada ÖRNEK ADAM: BEKRİ MUSTAFA Orhan Erinç’in köşe yazısı 7. Sayfada Amerikan-Türk Konseyi Başkanõ Holmes, ‘Ilõmlõ İslam algõlamasõnõn devamõysa hata olur’ dedi ‘Model ortaklık’ tanımlanmalı Washington’daki Amerikan-Türk Konseyi Başkanõ James H. Holmes, “model ortaklõk” kavramõnõn açõklõğa kavuşturulmasõ gerektiğini söyledi. “Eğer bu, iki ülke arasõnda ortak çõkarlara yönelik görüşlerin açõkça tartõşõldõğõ güçlü ortaklõğõn yeniden başlamasõ anlamõna geli- yorsa o zaman çok iyi. Ancak farklõ iki kültür ve medeniyete ait iki ülke arasõndaki ortaklõktan söz ediliyorsa ve õlõmlõ İslam algõlamasõ- nõn bir devamõysa, bu bir hata olur” diye konuştu. ABD Başkanõ’nõn Türkiye’den istediği her şeyi alamadõğõ görüşünü de ileri süren Holmes, “Obama Türkiye’den Afganistan için muharip güç is- temediyse şaşarõm. Sanõrõm Türk hükümetinin bu konudaki olumsuz tu- tumu değişmedi” dedi. İki ülkenin Irak’tan çekilme konusunda tatmin edi- ci bir çözüme ulaştõklarõna inandõğõnõ söyleyen Holmes, İran konusunda ise ABD’nin doğrudan temasa geçmeyi hedeflediğini ve bir arabulucu is- temeyeceğini ileri sürdü. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 11. Sayfada Devlet Başkanõ açlõk grevinde ‘Yeni bir parti olacağõz’ Beşiktaş ikinci yarõda açõldõ Bolivya Devlet Başkanõ Evo Morales, muhalefeti protesto etmek için açlõk grevinde. Muhalefet, yeni seçim yasasõnõn, Morales’i destekleyen yerlilerin ya- şadõğõ bölgelere daha fazla sandalye çõkarma hakkõ ta- nõyarak, kendisi de bir yer- li olan Morales’in yeniden seçilmesini sağlayacağõnõ savunuyor. 11. Sayfada CHP lideri Baykal, yerel seçimlerden sonra Türki- ye’de bir devrin kapandõ- ğõnõ artõk hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağõnõ söyledi. Değişim mesajlarõ veren Baykal “Türkiye’de deği- şim başlamõştõr. Biz de yeni bir parti olacağõz. Ye- ni siyasetin yükselen yõl- dõzõ CHP’dir” diye ko- nuştu. 5. Sayfada Turkcell Süper Lig’in 27. hafta açõlõş maçõnda Be- şiktaş, Kocaelispor’u 3-1 yendi. Körfez temsilcisi 2. dakikada Agbetu’yla öne geçerken Siyah-Beyazlõlar 75. dakikada Zapotocny (pen.), 85. dakikada Bobo, 89. dakikada Yusuf’un gol- leriyle 3 puanõ aldõ. Be- şiktaş, maç fazlasõyla li- derliğe yükseldi. Spor’da Gürcistan’da gösteriler Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin istifası talebiyle önceki gün başlayan protesto gösterileri dün devam etti. Muhalefet partilerinin çağrısıyla Tiflis’teki parlamento binası önünde toplanan yaklaşık 25 bin kişi Saakaşvili’yi tek adam yönetimi kurmakla, Güney Osetya ve Abhazya özerk bölgelerine saldırarak Rusya’nın askeri müdahalesini kışkırtmakla suçlayan sloganlar attı. (Fotoğraf: AP) KARADAYI KARARI EMSAL OLUR 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog