Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30501 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10 NİSAN 2009 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 36 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Nihayet KKTC’yi de Kendine Benzetti ABD Başkanı Barack Obama ile yapılan görüşme- lerde gündemden düşmeyen çeşitli konularda ne aldık, neler verdik sorusuna ucundan kenarından açıklama- lar yapılıyor. Örneğin Obama, TBMM’deki konuşmasında kapatı- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Yaşamõnõ yitiren Ete’nin ailesi tepkili Polis tekmesine 5 yıl hapis Galatasaraylı kızların zaferi Avcılar’da bir parkta tartõştõğõ Feyzullah Ete’nin göğsüne tekme ile vurarak ölümüne sebebiyet ver- diği gerekçesiyle yargõlanan polis memuru Ali Mutlu, sadece 5 yõl ha- pis cezasõna çarptõrõldõ. Cezayõ az bulan Ete’nin ailesi kararõ temyiz edecek. Polis dayağõ ABD Dõşiş- leri Bakanlõğõ’nõn 2008 Yõlõ İnsan Haklarõ Raporu’nun Türkiye bö- lümünde de yer almõştõ. 8. Sayfada İşçi sendikalarõnõn ve sosyalist hareketin uzun ve kararlõ mücadelesi sonuç verdi 1 Mayõs bayram olacak Eski Genelkurmay Başkanõ Karadayõ’nõn ses kayõtlarõyla ilgili görevsizlik kararõ Yetkiaskerisavcıda İsmail Hakkõ Karadayõ hakkõnda, internet siteleri ile basõnda yer alan ve kendisine ait olduğu id- dia edilen ses kaydõ nedeniyle soruşturma yü- rüten Ankara Cumhuriyet Savcõsõ, dosyanõn Ge- nelkurmay Başkanlõğõ Askeri Savcõlõğõ’na gön- derilmesini kararlaştõrdõ. Kararda, Karadayõ’ya, “Anayasayõ ihlal”, “Yasama organõna karşõ suç” ve “Hükümete karşõ suç” gibi ithamlar yö- neltildiği anõmsatõldõ. 6. Sayfada Türk Metal Sendikasõ Başkanõ Özbek’in evin- deki aramalarda ele geçirilen ve henüz id- dianame hazõrlanmadõğõ için gizlilik kararõ olan raporun KKTC Başbakanõ Soyer’e nasõl ve kimler tarafõndan ulaştõrõldõğõ anlaşõlamadõ. KKTC Cumhurbaşkanõ Denktaş, suçlamala- rõ doğru bulmadõğõnõ belirterek “İddialara gö- re mağdur olan benim. Bu yapõlan, seçimle- rimize müdahaledir” dedi. 6. Sayfada İzmir Barosu’nun düzenlediği “Yargõ Bağõm- sõzlõğõ” konulu panelde konuşan Yargõtay Onur- sal Cumhuriyet Başsavcõsõ Sabih Kanadoğlu, Türkiye’de müsteşarlar, yargõçlar ve savcõlarõn teknik takip altõnda olduğunu söyledi. “Büyük bir kentte 25 hâkim ve savcõnõn dinlendiğinin or- taya çõktõğõnõ” vurgulayan Kanadoğlu “Böyle bir ortamda o ülkede yargõ bağõmsõzlõğõndan söz edilemez” diye konuştu. 5. Sayfada DOSYA ASKERİ MAHKEMEYE GİDECEK GİZLİ RAPOR SABİT SOYER’DE ‘25 YARGIÇ VE SAVCI DİNLENDİ’ Türkiye 106. sõrada Davos toplantõlarõnõ dü- zenleyen Dünya Ekono- mik Forumu, “Küresel Bil- gi Teknolojisi Raporu”nu yayõmladõ. Rapora göre, her yõl dünya iş âlemine so- rulan binlerce soruyla ha- zõrlanan sõralamada, Tür- kiye, basõn özgürlüğü ala- nõnda 134 ülke içinde 106. oldu. Raporda, dünyada basõnõn en özgür sayõldõğõ ülke 6.90 puanla Dani- marka. 7. Sayfada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanõ Çelik, 1 Mayõs’õn bayram ol- masõ ile ilgili tasarõnõn Bakanlar Kurulu’nda imzaya açõldõğõnõ ve bu yõla yetiştirileceğini bildirdi. Çelik, bakanlõkta yapõlan Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve TİSK’in de ka- tõldõğõ Üçlü Danõşma Kurulu ön- cesinde de 1 Mayõs’õn geniş kap- samlõ, tüm çalõşanlarõ içine alan bir resmi tatil olacağõnõ söyledi. DİSK Genel Başkanõ Çelebi, 1 Mayõs gününün resmi tatil ilan edilmesinin yeterli olmayacağõnõ belirterek İstanbul’daki kutlama- larõn Taksim’de yapõlmasõ konu- sundaki kararlõlõklarõnõn altõnõ çizdi. Çelebi, “Çağdõşõ yasaklar ve korkularla 1 Mayõs’õn kutlanma- sõ sürekli olarak engellenmekte- dir. Taksim alanõ kutlamalara açõlmalõdõr” dedi. 4. Sayfada BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ Gürcistan’da on binlerce kişi eylem yaparak, Batı’nın des- teklediği “Gül Devrimi”yle ik- tidara gelen Saakaşvili’ye istifa çağrısı yaptı. Muhalif liderler- den Okruaşvili’nin gösterilere katılmasını engellemek için ön- ceki gün THY uçağının da as- keri üsse inmeye zorlandığı ile- ri sürüldü. 10. Sayfada AKP Taksim’e cami õsrarõndan vazgeçmedi ve pro- je İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce yaklaşõk 2 ay önce hazõrlanan 1/5000 ölçekli koruma amaç- lõ nâzõm imar planõ tadilatõyla hem kamuoyundan hem de ilgili meslek kuruluşlarõndan gizlenerek yü- rürlüğe sokuldu. Nâzõm imar planõ tadilatõnda, Tak- sim Meydanõ’nda Tarihi Sular İdaresi’nin hemen arkasõnda dini tesis sembolü yer alõyor. Mimarlar Odasõ İstanbul Şubesi Başkanõ Muhçu, ko- ruma kurulundan bilgi istediklerini ancak bir ca- minin restorasyonunun onaylandõğõ yanõtõnõ al- dõklarõnõ söyledi. 2 No’lu Kültür ve Tabiat Var- lõklarõnõ Koruma Kurulu Başkanõ Tapan, kendisi- nin olmadõğõ bir toplantõda planõn onaylandõğõnõ söylerken Mimarlar Odasõ, dava açmaya hazõrla- nõyor. ZUHAL AYTOLUN’un haberi 9. Sayfada Muhalefet ayaklandı Büyükşehir belediyesi 1/5000’lik planõ koruma kurulundan geçirdi Taksim’e cami inadı Gazetemiz okurları, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Ankara Temsilcimiz Mustafa Balbay için tuttukları “Mustafa Balbay’ın yanı başında nöbetteyiz” eylemini dün de sürdürdü. Okurlarımıza Yıldız Kenter, Orhan Kurtuldu, Gülsen Tuncer, Orhan Aydın ve Ali Demir gibi sanatçılar destek verdi. Sanatçılar, Balbay’ın yazılarını okudu. 8. Sayfada Sanatçõlar nöbette 1977 KATLİAMI ARAŞTIRILSIN 6. Sayfada Põnar Selek’e aydõn desteği Mısır Çarşõsõ davasõnda yar- gõlanan ve beraat eden sos- yolog Selek’in 3. kez hâkim karşõsõna çõkarõlmak isten- mesi aydõnlarõn tepkisine neden oldu. 8. Sayfada Galatasaray Bayan Basketbol Ta- kımı Eurocup finalinde İtalyan Taranto’yu uzatmalarda 82-61 ye- nerek Avrupa Şampiyonu oldu. Türk basketbolunda bir ilke imza atan Sarı-Kırmızılılar maç sonra- sı büyük coşku yaşadı. Spor’da Fotoğraf:FATİHERDOĞDU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog