Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30492 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 27 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yüzde 61! Toplantı üstüne toplantı yapıyor. Bir veya birkaç gü- nah keçisi arıyor. Oysa yorumlar, haberler AKP oylarının neden düştüğüne yanıt ararken, genelde sorumlunun RTE olduğunda ittifak ediyor. Acaba RTE, kendini sorumlu görüyor mu? Bu soruyu evet diye yanıtlamak, RTE’yi tanımamak Arkası Sa. 18. Sü. 1’de Politikacõlar ve siyaset bilimciler AKP’nin erime sürecini yeni bir dönüm noktasõ olarak değerlendirdi: Gerçeği göremediler CHP lider Baykal, yerel seçim so- nuçlarõnõ değerlendirirken “Siyasette anlamlõ bir kõrõlma olduğunu, muha- lefetin kabardõğõnõ, iktidarõn artõk gi- dici olduğu gerçeğini içine sindirme- si gerektiğini” söyledi. Baykal, “Tür- kiye’nin siyasi ezberini bozan bir ye- ni dönemin işaretleri verildi. Önü- müzdeki seçim tespit değil, değişim se- çimi olacak” dedi. 5. Sayfada AKP’lilerin laiklik karşõtõ söylemle- rinin oy getirmediğinin görüldüğünü belirten eski TBMM Başkanõ Cindo- ruk, “Yurttaş Cumhuriyetin temel karakterini korudu” diye konuştu. AKP’deki farklõ gruplarõn bu süreç- ten sonra dağõlacağõnõ savunan Cin- doruk, “AKP bugünkü kavram kar- gaşasõyla ayağa kalkamaz” dedi. FI- RAT KOZOK’un haberi 4. Sayfada Prof. Dr. Hasan Köni, AKP’nin ge- rilemesini yõpranmasõna bağladõ. Köni, bu durumun, AB müzakereleri, demokratikleşme, modernleşme gi- bi hamlelerle kendini yenileyecek stratejiler ortaya koymamasõndan kaynaklandõğõnõ söyledi. Prof. Köni, “AKP trendi düşüş gösterdikçe yõp- ranõyor. Yõprandõkça da hõrçõnlaşõyor ve oy kaybediyor” diye konuştu. Siyaset bilimci Prof. Dr. Doğu Ergil, AKP iktidarõ döneminde Türki- ye’deki kültürel farklõlõklarõn belir- ginleştiğini, ülkenin iki tarafõnda kültürel kõrõlma olduğunu belirterek “Sahil şeridinde geleneksel bakõş açõsõnõ kabul etmeyen, modern yaşam tarzõna sahip kitle, AKP iktidarõnda kendilerine uygun bir kültürel ya- kõnlõk göremedi” dedi. 6. Sayfada DENİZ BAYKAL HÜSAMETTİN CİNDORUK PROF. HASAN KÖNİ PROF. DOĞU ERGİL Pusulalar ve sahte mühürler bulundu. İptaller gündemde ‘Oylar çalındı’ itirazları ABD’li düşünce kuruluşu CSIS: Türkiye’de gelecek, iç ve dõş dinamiklerle şekillenecek ‘Geçiş dönemi başladõ’ İstanbul’da Beyoğlu’ndaki sonuçlara itiraz edilmesi sonucu oylarõn tekrar sayõmõna başlandõ. Sultangazi’de ‘Evet’ mührünün sandõğa ait ol- madõğõ, ilçe seçim kurulunun seçimin iptali için YSK’ye başvuracağõ belirtildi. Bahçelievler’de CHP’nin yalnõzca 500 sandõkta belirlenebilen oy kaybõnõn 10 bin olduğu belirtildi. Beylikdüzü’nde yakõlan-çalõnan oylarla ilgili so- mut deliller bulunduğu ileri sürüldü. Büyük- çekmece ve Çekmeköy’de benzer itirazlar ya- põlõrken çok sayõda bölgede AKP protesto edil- di. CHP iddialarõn peşini bõrakmazken Adliye önlerinde gerginlikler yaşandõ. Yurdun birçok noktasõnda itirazlarda bulunuldu. 7. Sayfada Son yolculuğuna uğurlandõ Yazıcıoğlu’na devlet töreni Helikopter kazasõnda yaşamõnõ yitiren BBP li- deri Yazõcõoğlu toprağa verildi. Yazõcõoğlu için TBMM ve Kocatepe’de düzenlenen törenlere, Toptan, Erdoğan, Demirel, Bay- kal, Bahçeli ve Başbuğ’un da ara- larõnda bulunduğu çok sayõda si- yasetçi, hukukçu, bürokrat katõldõ. Baykal ve Bahçeli’nin Erdoğan’la yan yana durmalarõna karşõn ko- nuşmamalarõ dikkat çekti. Mec- lis’teki cenaze töreni sõrasõnda tekbir getirilmesi tartõşma yaşan- masõna neden oldu. 18. Sayfada 100 sayfalık Türkiye’nin Değişen Di- namikleri raporunda Türkiye’nin belir- siz geçiş dönemlerinden birine giriyor olabileceği belirtildi. Rapora göre, Türki- ye’nin geleceği laik ve dindar güçler ara- sõndaki savaşõm, küresel mali krizin etkile- ri ve AB liderlerinin Türkiye’nin katõlõmõ- na yönelik kararlarõyla şekillenecek. Fethullah Gülen ile AKP’nin, laikliğin sert yanlarõnõ yumuşatma çabasõ içinde olduklarõ, Gülen’in meydan okuma ye- rine uzun vadede sistemi içeriden yavaş ya- vaş değiştirmeyi hedeflediği öne sürüldü. Ra- pora göre Gül’e Erdoğan’dan daha yakõn olan Gülen hareketi, özellikle eğitimde, emniyette ve medyada etkili. Ekonomik gerilemenin milliyetçi duy- gularõ ateşleyebileceği ve demokrasiyi aşõndõrabileceği kaydedilirken, politi- kanõn belirsizliğe girdiği bu dönemde Tür- kiye ile ciddi bir krizden kaçõnmak gerekti- ği vurgulandõ. Rapora göre ABD’nin Ermeni tezlerini tanõmasõ, ilişkileri zora sokacak. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 10. Sayfada Gayri safi yurtiçi hasõla 7 yõl sonra, 2008’in son çeyreğinde resmen yüzde 6.2 azaldõ Ekonomi hızla küçülüyor TÜİK: Ekonomi daraldı Küresel kriz Başbakan Erdo- ğan’õn ileri sürdüğü gibi teğet geçmedi. Türkiye ekonomi- si 7 yõl sonra AKP iktidarõnda ilk kez daraldõ. Ekonomi 27 çeyrektir kesintisiz büyüyordu. Hükümetin yüzde 4’lük bü- yüme hedefine karşõn, Türkiye İstatistik Kurumu yaptõğõ ge- riye dönük revizyon sayesinde 2008’in tamamõnda ekono- minin yüzde 1.1 büyüdüğü sonucuna vardõ. 13. Sayfada ‘TÜİK rakamları şişirdi’ “TÜİK’in açõkladõğõ yüzde 1.1’lik büyüme beni yanõltmõş gibi gösteriyorsa da buna iti- razõm var. Çünkü TÜİK yine TÜİK’liğini yaptõ. 2008’in ilk 3 çeyreği ile ilgili daha önce verdiği büyüme rakamlarõnõ re- vize etti, yani şişirdi. TÜİK, ilk 9 ay için önceden cari fiyatlarla 718 milyar TL’lik GSYİH belirtmişken dün bu rakamõ 14 mil- yar TL şişirdi.” MUSTAFA SÖNMEZ’in yazısı 12. Sayfada Uzayda kavga var Moskova’nın Uluslar- arasõ Uzay İstasyonu’nu ticari amaçla kullanmasõ ve diğer ülkelerin astro- notlarõnõ uzaya gönder- mek için para almaya baş- lamasõ üzerine Rus koz- monotlarõn Amerikan tu- valeti ve egzersiz aletleri- ni kullanmasõna izin ve- rilmiyor. Arka Sayfada Müdürler değiştirildi Adalet Bakanlõğõ müfetti- şinin raporunda, Ergene- kon soruşturmasõnda tu- tuklananlarõn, cezaevinde ortak bir savunma hazõrla- ma imkânõ edindikleri be- lirtildi. Ceza ve Tevkifev- leri Genel Müdürlüğü’nün suç duyurusu üzerine iki müdürün görev yeri de- ğiştirildi. 18. Sayfada DEMOKRATİK DERS HİKMET ÇETİNKAYA’- nın yazısı 5. Sayfada KAPTAN SAFRA ATIYOR ORHAN BİRGİT’in yazısı 7. Sayfada ‘HİZMET YAPTIK KARŞILIK ALAMADIK’ ORHAN BURSALI’nın yazısı 7. Sayfada ÖZİNCE: ARTIK ROTA ÇİZİLMELİ 12. Sayfada KERİNÇSİZ SAVUNMA YAPTI 18. Sayfada Libya’dan Avrupa’ya açılan en az 3 teknenin batması sonucu 200’den fazla kaçak göçmen Ak- deniz’in sularında kayboldu. Ha- yatını kaybeden göçmenlerin tam sayısının belirlenmesinin mümkün olmadığı belirtilirken kurtulan bir Tunuslu göçmen, batan teknelerde Somali ve Nijerya gibi Afrika ülkeleriyle, Mısır, Filistin ve Suriye’den göçmenler olduğunu söyledi. 11. Sayfada Göçmenler Akdeniz’e gömüldü (Fotoğraf: AP) ‘Siyasette anlamlõ bir kõrõlma yaşanõyor’ ‘Bugünkü kargaşayla ayağa kalkamazlar’ ‘Liberal kesim bu kez AKP’yi desteklemedi’ ‘ANAP’õn 2. dönemi gibi hõzla eriyebilirler’ TBMM OBAMA İÇİN TOPLANACAK, GÖRÜŞME KRİZİ AŞILDI 10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog