Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30469 / 75 Krş (KDV içinde) (KKTC’de: 1 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 MART 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay tutuklandığı için yazısını yazamamıştır. Yargõtay Onursal Başsavcõsõ Kanadoğlu, Balbay’õn tutuklanma sürecini eleştirdi ‘Savcı yetkisini aştı’ ZİYARETÇİ AKINI Balbay yalnız değil Mustafa Balbay’õn tutuklanmasõ üze- rine gazetemize okurlarõmõzõn destek ve geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor. Cumhuriyet Okurları (CUMOK) İstanbul Temsilcili- ği, gazetemizin Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’ın Er- genekon soruşturması kapsamında tutuklanmasını Metris Cezaevi önünde protesto etti ve gazetemizin Şişli’deki merkez binasına destek ziyaretinde bu- lundu. Metris Cezaevi önünde bir araya gelen CUMOK üyeleri “Hepimiz Balbayız”, “Balbay çıkacak, yine yazacak” sloganlarını atıp, “Biz susarsak kim konuşacak”, “Bir Balbay’ı içeri alabilirsiniz, yüz binlerce Balbay’ı da içeri alabilir misiniz?” dövizlerini taşıdılar. (Fotoğraf: SERKAN YILDIZ) Okurlardan destek Gerilim Ve İstikrar... C Amerikan Dışişleri Ba- kanı Hillary Clinton’un Türkiye’yi ziyareti ilginç düşüncelere yol açtı ve es- ki başkan Bush yönetimin- de ortaya çıkan kimi soru işaretlerine önümüzdeki günlerde yanıt verilebile- ceği umudunu yarattı. Özetle durum nedir? Bush yönetiminin Orta- doğu’yla Türkiye’ye yak- laşımı ve AKP projesini “Ilõmlõ İslam” kapsamında düpedüz destekleyip haya- ta geçirmesi ABD için bek- lenen sonuçları vermiş mi- dir? Bu soruya “evet” demek çok güçtür; Türkiye’de la- ik Cumhuriyet geriye itilip İslamcılık siyasette ağır ba- sarken toplumda Ameri- ka’ya düşmanlık duygula- rı da o ölçüde yükselmiştir. Bizzat Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın İnsan Hak- ları Raporu’nda teyit edil- diği gibi demokrasi açısın- dan olumsuzluklar yoğun- laşmıştır. Yeni ABD Dışişleri Ba- kanı Türkiye’de ne yaptı?.. Protokolde zorunluluk olmadığı halde Anıtkabir’i ziyaret etti. Hillary Clinton daha ön- ceki yönetimin “Ilõmlõ İs- lam” tanımlamasından vaz- geçtiklerini de dile getirdi. Başkan Obama’nın iki ay içinde Türkiye’yi ziyaret edeceği haberini verdi; Türkiye’den aşağı yukarı nasıl destek beklediğini de açıkladı. Demek ki Obama’nın zi- yareti ile 29 Mart seçimle- rinin sonuçları Türkiye’nin geleceği bakımından iki önemli tarih olacak; AKP’nin bugünkü gidişa- tını da etkileyecektir. İlk bakışta ilgisiz gibi gö- rünse de artık “Siyasal ope- rasyon” olduğu iyice ortaya çıkmış bulunan Ergenekon tertibinin de bu gidişata göre ayarlanması beklene- bilir. Ergenekon soruşturması bugünkü boyutlarıyla daha ne kadar sürebilir? Evine baskın yapılıp göz- altına alınan Ankara Tem- silcimiz Mustafa Balbay ser- best bırakıldıktan 8 ayı aş- kın bir süre sonra tutuk- lanmıştır. 8 ayda iddianame yazıla- mıyor... Ama, tutuklanma kararı çıkarılıyor... Çağdaş bir hukuk devle- tinde kabul edilemeyecek bir çelişki ortaya çıkıyor... Hukuk, anayasa, yasa, Ceza Usulü Kanunu açı- sından bu “operasyon”un açıklanabilecek bir yanı yoktur. Daha önceki “operas- yon”larda yinelendiği gibi, yandaş medyada, Balbay aleyhine “servis” edilen te- melsiz iddialarla büyük bir kampanya başlatılıyor... Başbakan’õn Mersin’de tartõştõğõ çiftçi, mitingde protesto eylemi yapmamasõ için polis gözetiminde tutuldu Erdoğan gelecek diye gözaltõ Diyarbakõr’da büyük acõ 4 kardeş göçükte öldü Diyarbakır’ın Altay köyünde aşõrõ yağõş nedeniyle toprak kaymasõ meydana gel- di. Kayan yamaçta bulunan Tetik ailesi- ne ait toprak ev çöktü. Köylüler ve jan- darma ekiplerinin yardõmõyla Zilan (6), Edanur (1.5), Rozerin ve Ayşe Tetik’in ce- setleri enkazdan çõkarõldõ. Yaralanan Ke- rem (5) ise hastanede tedavi altõna alõndõ. Yurttaşa linç girişimi Erdoğan’õn Mersin’deki mitingine bir gün kala, 3 yõl önce tartõştõğõ ve “Ananõ da alt git lan” dediği Mersinli çiftçi Kemal Öncel, evinde polis gözetiminde tutuldu. Öncel, dün sabah da mi- ting öncesi gözaltõna alõndõ. Miting sõrasõnda elektrik direğine çõkarak in- tihar etmek isteyen bir yurttaş indirildikten sonra partililer tarafõndan linç edilmek istendi. Engelli yakõnlarõna yardõm isteyen başka bir yurttaş ise partililerce alandan uzaklaştõrõldõ. NAZMİ AKDAĞ’ın haberi 8. Sayfada Baykal: ‘Fener’ karartılıyor Kõrşehir mitinginde konuşan CHP Ge- nel Başkanõ Baykal, “Bu gidişe dur diyecek milletten başka kimse kal- mamõştõr” dedi. Deniz Feneri davasõyla ilgili yayõn yasağõ getirilmesine tepki gösteren Baykal, “Başbakan davanõn sonucunun kendisine geleceğini biliyor da ondan. Davayõ basõndan, kamuoyundan gizlemek istiyor” di- ye konuştu. Baykal, halkõn zor günler yaşadõğõna dikkat çekerek sosyal patlama uyarõsõnda bulundu. MEHMET MENEKŞE’nin haberi 8. Sayfada Alanlarõ doldurdular 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlar cinsel, ulusal, sınıfsal sö- mürüye, yoksulluğa, gericiliğe ve ezilmeye karşı yurt genelinde alanlara çık- tı. Haklarını savunmak için buluşan kadınlar İstanbul Kadıköy’de düzenlenen mitingde 8 Mart’ın ücretli izin ve resmi tatil olmasını istediler. 15. Sayfada OBAMA’NIN TÜRKİYE ZİYARETİ ‘24 Nisan riskli’ Dõşişleri Bakanõ Babacan, ABD Baş- kanõ Obama’nõn Türkiye’ye Medeniyetler İttifakõ toplantõsõ odaklõ değil, ikili ziyaret için geleceğini söyledi. Oba- ma’nõn 24 Nisan’da “soykõrõm” ifadesini kullanõp kul- lanmayacağõnõn sorulmasõ üzerine Babacan, “Bunu za- man gösterecek. Hâlâ risk görüyorum” dedi. 5. Sayfada Taliban’la uzlaşı Obama, Afganistan’da yönetime ve yabancõ askeri güçlere karşõ savaşan Taliban örgütü içindeki õlõmlõ unsurlarla işbirliği yapõlabileceğini söy- ledi. New York Times’a demeç veren Obama, Irak’ta El Kaide ile ters düşen radikal İslamcõlar ile yapõlan işbir- liğinin başarõlõ sonuçlar verdiğini belirtti. 11. Sayfada Dünyanın en büyük teknoloji şir- ketlerinden Intel’in Ortadoğu, Türkiye, Afrika Bölge Direktö- rü olan Ayşegül İldeniz, tam 67 ülkeden sorumlu. Kadõnlar için projeler üreten İldeniz, 4 yõldõr kadõnlarõn bilgisayarla tanõşma- larõ için çabalõyor. ÖZLEM YÜ- ZAK’ın söyleşisi 14. Sayfada Arkası 6. Sayfada ANKARA/İSTANBUL (Cumhuri- yet) - Mustafa Balbay’õn Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda tutuklanma- sõnõn ardõndan okurlarõmõz ve sivil top- lum örgütlerinin destek ve geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor. Memleket Sevdalõlarõ Derneği Ankara Şubesi Başkanõ Ahmet Timur Bilgiç, Yazarımız Emre Kongar bundan böyle pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri 3. sayfada AYDINLANMA başlığı altında 5 gün yazılarını sürdürecektir. Mümtaz Soysal’ın köşe yazısı 6. Sayfada Gündem ikili ilişkiler Fenerbahçe zirveyi zorluyor Fotoğraf:UĞURDEMİR Tam 67 ülkeden sorumlu 30. Avrupa Salon Atletizm Şam- piyonasõ’nda bayanlar 3 bin met- rede ulusal atlet Alemitu Bekele Degfa, 8.46.50’lik derecesiyle Türkiye rekoru kõrarak Avrupa şampiyonu oldu. Yarõşõn son 100 metresindeki sprintiyle arayõ açan Bekele, Türk atletizm tarihinde de bir ilki gerçekleştirdi. Spor’da Ulusal atlet Bekele Avrupa Şampiyonu Turkcell Süper Lig’de Fenerbahçe, gay- ri resmi açõlõşõ yapõlan Kadir Has Sta- dõ’nda Kayserispor’u 2-0 yendi. Sarõ- Lacivertlilerin gollerini Semih ve Alex attõ. F. Bahçe bu galibiyetle haftayõ 1-1’lik Ankaraspor beraberliğiyle kapatan lider Sõvasspor’la puan farkõnõ 3’e indirdi. Di- ğer sonuçlar şöyle: Kocaeli-Eskişehir: 1-0, G.Birliği-A.Gücü: 2-0. Spor’da İ s t a n - bul’daki Ergenekon savcõsõnõn Ankara’daki savcõ- dan soruşturma yapõlmasõnõ isteyebileceğini belirten Kanadoğlu, “Yasa, yetkisi bulun- duğu yerle sõnõrlõ görev yapan cumhuriyet savcõsõna, Türkiye’nin her yerinde soruş- turma ile ilgili yetki vermemiştir” dedi. Ka- nadoğlu, Mustafa Balbay’õn 23 saat süre ile uyutulmadan ifade vermeye zorlanmasõ- nõn da yasaya aykõrõ olduğunu vurguladõ. GAMZE AKDEMİR’in haberi 6. Sayfada İletişim ve hukuk fa- kültelerinin öğretim üyeleri, gazetecilerin görevinin bilgi ve belge toplamak olduğu- na dikkat çektiler. Gazetecinin edindiği çok önemli belgeleri bulundurmasõnõn normal olduğunu vurgulayan iletişimciler, “Belge topladõ diye bir gazeteci sorgulanmaz, suçlanmaz, tutuklanmaz” dediler. Hukuk- çu Profesör Ülkü Azrak da “Suç başka tür- lü işlenir. Suç gizli muhaberatla işlenir” de- di. MAHMUT LICALI’nın haberi 6. Sayfada 23 SAAT SORGU OLMAZ MESLEĞİNİN GEREĞİ Arkası Sa. 6, Sü. 2’de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog