Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30468 / 1 TL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 MART 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay tutuklandığı için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Nereden Baksan! Başbakan ayrı, Başbakan Yardımcısı ayrı telden ça- lıyor. Başbakan RTE başka, Yardımcısı Çiçek Cemil bir başka konuşuyor. RTE’nin telekulak şikâyetlerine katıldığına, gereken önlemi alacağına değinen bir konuşmasına, açıkla- masına rastladınız mı? Arkası Sa. 18. Sü. 1’de ÖSS YANIT ANAHTARI 18. Sayfada MEHMET FARAÇ’IN YAZI DİZİSİ 18. Sayfada MÜNİH Faşing çılgınlığı kriz unutturur... Almanya günlerce faşing ve karnaval coşkusu yaşadõ. Ülkede “5. Mevsim” olarak adlandõrõlan karnaval dö- neminde insanlar bir anda çocuklaşõveriyor. Değişik maskeler ve kostümlerle 24 Şubat’ta yaşanan sokak eğ- lenceleri bir yerde Alman kentlerinin ruhunun bir par- çasõ gibi... Günlerdir Al- man gazeteleri faşing ve karnaval haberleriyle do- luydu. EROL ÖZKAN WASHINGTON Ünlülerle bir arada... Washington’daki siyaset makinesi gece gündüz de- meden çalõşõr. Erken saat- lerde kahvaltõ toplantõla- rõyla başlayan gün, konfe- ranslar, paneller, tartõşma programlarõ akşam üzeri resepsiyonlar, kokteyller, yemekler ya da konserlerle devam eder. Gündüz kon- feransta gördüğünüz birini akşam başka davette yeni- den görmeniz olağan bir durumdur. ELÇİN POY- RAZLAR BRÜKSEL Peki ya Batı kadınları? Bugün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadõnlar Günü. Ka- dõnlarõn sorunlarõ konuşu- lacak, tartõşõlacak, ekran- lardan eylemleri izlenecek, hem de dünyanõn her ye- rinde... İşte Batõ’dan birkaç kadõn arkadaşõmõn hikâye- si... ÇİMEN TURUNÇ BA- TURALP MALMÖ Kriz ‘kral’ları da vurur... İsveç Kralõ Karl Gustav’õn 31 yaşõndaki büyük kõzõ Victoria, geçen günlerde sessiz sedasõz ve de tö- rensiz bir şekilde nişan- landõ. Nişan töreni düzen- lenmemesinde, ülkede bin- lerce çalõşanõ işsiz bõra- kan ekonomik krizin etki- li olduğu bildirildi. ALİ HAYDAR NERGİS Balbay’õ karalama girişimlerini, yayõmlanan kitaplarõ ve haberleri çürütüyor Sadece gazeteci Siyasette de kadının adı yok Dünya, 8 Mart Kadõnlar Günü’nü kutlarken, Türkiye, si- yasette kadõnõn yeri açõsõndan sõnõfta kalan bir tablo ser- giliyor. 3 bin 500’e yakõn belediyeden yalnõzca 17’sin- de kadõn belediye başkanlarõ bulunuyor. Kadõn beledi- ye başkanlarõnõn oranõ yüzde 0.56’da kalõrken; 550 mil- letvekilinden ise yalnõzca 50’sini kadõn. Kadõn millet- vekili oranõ yüzde 10’u bulmuyor. Kadõn Adaylarõ Destekleme ve Eğitim Derneği’nin yaptõğõ araştõrma ise yerel seçimlerde de “kadõnõn adõnõn olmadõğõnõ” ortaya koyuyor. EMİNE KAPLAN’ın haberi 18. Sayfada BUGÜN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ Clinton,Babacanilegörüşmesininardõndanaçõkladõ Obama geliyor ‘Ziyaret bir ay içinde’ Çalõşma ziyare- ti için Ankara’ya gelen ABD Dõşişleri Baka- nõ Clinton, ABD Başkanõ Obama’nõn gelecek ay Türkiye’ye geleceğini açõkladõ. Clinton zi- yaretin tarihinin ise yapõlacak görüşmelerin ardõndan netleşeceğini söyledi. Clinton, ABD’nin Irak’tan çekilme planlarõnda Türkiye güzergâhõnõ kullanmayõ isteyip istemediğinin sorulmasõ üzerine, asker çekmesi sürecine da- ir planõn ilk aşamalarõnda olduklarõna dikka- ti çekerek net bir açõklama yapmadõ. ‘KKTC’ye tecrit bitmeli’ Clinton’õn te- maslarõyla ilgili, ABD ve Türkiye adõna ya- põlan açõklamada Kõbrõs ile ilgili ifade dik- kat çekti. Açõklamada, iki ülkenin “Kõbrõs Türklerine uygulanmakta olan tecridin so- na erdirilmesi” konusunda işbirliği yapa- caklarõ ifade edildi. Açõklamada, ABD’nin, PKK’ye karşõ düzenlenen operasyonlar çer- çevesinde Türkiye’ye istihbarat desteğini sürdüreceği ve desteğin arttõrõlmasõ için ça- lõşma yapõldõğõ da vurgulandõ. 11. Sayfada ‘TUKUKLAMA EN SON UYGULANIR’BİLGİ VE BELGELERİ YAYIMLAMIŞTI KARARIN GEREKÇESİNİ ÇARPITTILAR OKURLARDAN MESAJLAR Destekler sürüyor Gazetemiz Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’õn, Ergenekon soruşturmasõ kap- samõnda tutuklanmasõna sivil toplum ör- gütü temsilcileri ve yurttaşlarõn tepkisi sü- rüyor. Eski Adalet Bakanõ Hikmet Sami Türk, “Bu tür gözaltõlar ve tutuklamalar, çirkin işlemlere dönüştürülmüştür. Kötü muamele altõnda alõnan ifadelerin de hu- kuki geçerliliği yoktur” dedi. Emekli Ana- yasa Mahkemesi Başkanõ Yekta Güngör Özden büromuzu ziyaret ederek, geçmiş ol- sun dileklerini iletti. 7. Sayfada MERİÇ VELİDEDEOĞLU: 85 yõldõr biriken kin Yazarlarımızdan Meriç Velidedeoğlu “85 yõldõr biriken ‘kin’in bu denli dõşarõ- ya dökülüp yargõyõ kullanarak sergilen- mesi, 400 yõl önceki ‘Galileo Davasõ’nda bile sahnelenmedi. Çarşamba günü, 3 Mart Devrim Yasalarõ toplantõsõnda, ‘1923 Devrimi’ni yok etmek için yolu- muza devam edeceğiz’ diyenlere karşõ, Balbay’õn yaptõğõ ‘Bizler de yolumuza de- vam edip, yürüyeceğiz’ çağrõsõ şimdi, ‘Her türlü engele karşõ yürüyeceğiz’ çağrõsõna dönüştü” diye konuştu. 7. Sayfada Cumhuriyet yazarlarõndan ortak tepki Beşiktaş’õn zirve koşusu Helikopter düştü: 2 şehit Kara Kuvvetleri’ne ait as- keri helikopterin Kayseri’nin Põnarbaşõ ilçesi yakõnlarõnda düşmesi sonucu pilot üs- teğmenler Volkan Koçyiğit ile Faik Şimşek şehit oldu. Genelkurmay Başkanlõ- ğõ’ndan yapõlan açõklamada kaza nedeninin kõrõm heye- tinin incelemesi sonucunda açõklõğa kavuşacağõ belir- tildi. 18. Sayfada Turkcell Süper Lig’de şam- piyonluk kovalayan Beşik- taş, Hacettepe’yi deplas- man’da 3-2 yendi. Siyah- Beyazlõlarõn gollerini Del- gado, Nobre ve Bobo attõ. Haftaya ikinci sõrada giren Trabzonspor ise konuk ettiği Konyaspor’a 1-0 yenildi. Bordo-mavili ekip bu so- nuçla şampiyonluk yolunda büyük yara aldõ. Spor’da Nehar Tüblek Ödülleri Beşiktaşlı, Kabataş Liseli, 1995 yõlõnda 71 yaşõnda yi- tirdiğimiz karikatürümüzün usta çizeri Nehar Tüblek adõna Beşiktaş Belediyesi tarafõndan 1996 yõlõndan beri düzenlenen “Nehar Tüblek Karikatür Yarõşma- sõ Ödülleri”, 14. kez, Akat- lar Kültür Merkezi’nde ve- rildi. ZEYNEP ALTAY’ın haberi 15. Sayfada ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Anıt- kabir’de Atatürk’ün mozolesine çelenk ko- yarak saygı duruşunda bulundu. Clinton da- ha sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. (Fotoğraf: AA) Pazar yazıları Bugün Cumhuriyet Pazar’da Mustafa Balbay’õn tutuklanmasõnõn ardõndan bil- gisayarõndaki bilgiler medyaya servis edildi. Bal- bay, “gizli belge” olarak sunulan bu bilgi ve bel- gelerle kitaplar yazmõştõ. Balbay’õn kitaplarõ hak- kõnda yayõmlandõklarõ dönemde soruşturma açõl- madõğõna dikkat çeken ÇGD Başkanõ Abakay, suç- lamalarõ ‘anlamsõz’ diye niteledi. 7. Sayfada İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şen, “Bu tutuklama rahatsõzlõk oluşturdu. Göz önündeki bir insan tutuklanõyor” diye konuştu. İs- tanbul Barosu Başkanõ Aydõn da tutuklama ka- rarõnõn yasanõn aradõğõ koşullar varsa gelişmele- re göre alõnabileceğini, aksi halde adli kontrol ted- birlerinin uygulanabileceğini söyledi. 6. Sayfada Mustafa Balbay’õn tutuklanma gerekçesi bazõ basõn yayõn organlarõnca çarpõtõldõ. Mahkeme kararõna göre Balbay, Türk Ceza Yasasõ’nõn 312. maddesinde düzenlenen hükümeti kaldõrmaya teşebbüs ile suçlanõrken çok sayõda gazete “ana- yasal düzeni ortadan kaldõrmaya teşebbüs” suç- lamasõyla tutuklandõğõnõ yazdõ. 6. Sayfada 7. Bursa Kitap Fuarı’nda dün gerçekleşmesi planlanan Mustafa Balbay’ın “Yerel Seçim- lere Doğru Türkiye” konulu söyleşisi, yazarımız tutuklandığı için diğer Cumhuriyet ya- zarlarının katılımı ve desteğiyle gerçekleştirildi. Balbay’a destek olmak için Bursa’ya ge- len gazetemiz yazarları, gün boyunca Balbay’ın kitaplarını onun yerine imzaladı. Yazar- larımız yakalarına da “Mustafa Balbay” yazılı tanıtım kartlarını taktılar. Cumhuriyet Ki- tapları’nı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen de yakasına “Musta- fa Onur Balbay” yazılı tanıtım kartını taktı. Öymen, Türkiye’de kimsenin muhalefeti sus- turarak avantaj sağlayamayacağını belirtti. CİHAN ORUÇOĞLU’nun haberi 6. Sayfada Fotoğraflar:CİHANORUÇOĞLU/AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog