Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30467 / 1 TL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7 MART 2009 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay tutuklandığı için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Nereye? İktidar ve din yalakaları nihayet muratlarına erdiler. 1 Temmuz’da ifadesi alınan, ancak ağır ceza mahkemesinin tutuksuz yargılanmasına karar verdi- ği Mustafa Balbay’ı Ergenekon davası içine çekmek için aylardır, uydurma, yakıştırma haberler yayımla- dılar. 6 Şubat günü belirli kaynakların sızdırdığı bilgiler- le sonuç aldılar. Arkası Sa. 6. Sü. 1’de Ergenekon ve Hukuk... Yazarımız ve Ankara Temsilcimiz Mustafa Balbay medyada ‘Ergenekon’ diye vurgulanan bir sorgula- mada tutuklanmıştır. Olayın anlam ve önemi- ni bugünkü başyazımızda kamuoyuna, daha başka deyişle iç ve dış dünyaya duyurmak istiyoruz. Ergenekon soruşturması 12 Haziran 2007 tarihinde başlamıştır. 2009 yılının 3’üncü ayın- dayız. Demek ki aradan yakla- şık 2 yıl geçmiştir. İki yıl insan yaşamı için çok değerli bir süredir. Ne var ki bu süre içinde süregelen soruşturma ve yazılan birinci iddianame hukuk devleti kavramıyla asla bağdaşmayacak bir karmaşa, hatta kargaşa manzarası sergilemektedir. 2007 yılının ortasında (12 Haziran 2007) başlayan so- ruşturmanın 1’inci iddia- namesi, içerde yatan, suçlu olup olmadıkları bilinme- yen sanıkların ve kamuo- yunun dayatmasıyla ancak bir yılı aşkın bir süre son- ra (10 Temmuz 2008) ha- zırlanabilmiştir. 1’inci iddianamenin mahkemesinde durum ne- dir? Sanıkların sorgulamala- rı devam etmektedir. Mahkeme, usulüne uy- gun olarak, hüviyet tespiti yapmak ve ilk ifadeyi ala- bilmek için tutuklu sanık- larla duruşmaları yürüt- mektedir. Bugün 7 Mart 2009... Daha 1’inci iddianame- nin mahkemesinde tutuklu sanıkların hüviyet tespiti bitirilememiş, sorguları ta- mamlanamamıştır. Arkasından sıra tutuksuz sanıklara gelecektir. 1’inci iddianamenin sa- nıkları yargıç karşısında savcılığın suçlamalarına karşı ilk kez ne diyecek- lerdir? Soruşturma başlayalı 2 yıla yaklaşmaktadır; an- cak daha bu soru bile boş- luktadır. Kısacası savcılığın so- ruşturması bitecek gibi gö- rünmüyor. Ek iddianamelerin sayı- sı da bilinmiyor. Ankara Temsilcimiz ve yazarımız Mustafa Bal- bay’ın durumu bu derin belirsizliğin çarpıcı bir ka- nıtıdır. Balbay, Ergenekon so- ruşturması diye anılan ter- tipte ilk kez 1 Temmuz 2008 tarihinde gözaltına alınmış, evinde arama ya- pılmış, tutuklanma tale- biyle savcılık tarafından yargıç karşısına çıkarılmış ve serbest bırakılmıştı. Aradan 8 ay geçmiştir. 2008 yılını geride bırak- mış, 2009 yılının üçüncü ayına girmiş bulunuyoruz. Arkası Sa. 6, Sü. 1’de C Mustafa Balbay, yeni delil olmadan ve eziyete dönüşen uzun sorgusunun ardõndan tutuklandõ 8 ayda ne değişti?Ergenekon soruşturma- sõ kapsamõnda tutukla- nan gazetemiz yazarõ ve Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’õn bu- gün 7. Bursa Kitap Fuarõ’nda gerçekleştir- mesi planlanan imza günü ve söyleşisi Cumhuriyet standõnda yazarla- rõmõzca yapõlacak. Yazarlarõmõz, fuarõn açõ- lõş saatinden kapanõşõna değin Balbay’õn kitaplarõnõ imzalayacak. Aralarõnda Cüneyt Arcayürek, Hikmet Çetinkaya, Server Ta- nilli, Ali Sirmen, Deniz Som, Ataol Beh- ramoğlu, Orhan Bursalõ, Deniz Kavukçu- oğlu, Ümit Zileli, Serdar Kõzõk, Mehmet Fa- raç, Turhan Günay ve Faik Bulut’un da bulunduğu Cumhuriyet yazarlarõ, fuarõn açõldõğõ saat 11.00’den kapanõş saati 20.00’ye değin Ankara Temsilcimiz Bal- bay’õn kitaplarõnõ imzalayacak. Yeni suçlama yok Ankara Temsilcimiz Mustafa Bal- bay ve Neriman Aydõn “Türkiye Cumhuriyeti Hükü- meti’ni ortadan kaldõrmaya teşebbüs” suçlamasõyla tu- tuklandõ. Balbay’õn avukatõ Akõn Atalay, savcõlõkta 8 ay önceki hukuki süreç hiç yaşanmamõş gibi davranõl- dõğõnõ, dosyaya yeni bir delil girmediğini vurguladõ. ‘Yasak sorgu usulü’ Atalay, perşembe sabahõ saat 07.00’de evinden alõnarak İstanbul’a getirilen ve gece 10 saatlik savcõlõk sorgusunun ardõndan sevk edildiği mahkemede yorgunluğu dikkate alõnmadan bir daha sor- gulanan Balbay’a yönelik uygulamayõ “mağdur etme- ye yönelik yöntem” olarak nitelendirdi. Avukatlar itiraz edecek Balbay’a ağõrlõklõ olarak bilgisayarõndaki notlarõn sorulduğu öğrenildi. Balbay da ifadesinde kendisine sorulan tüm belge, rapor ve do- kümanlarõ gazetecilik faaliyetleri sonucu çok değişik ha- ber kaynaklarõndan elde ettiğini belirtti. Avukatlar, tu- tukluluk kararõna itiraz edecekler. 7. Sayfada Balbay’õn tutuklanmasõna hukukçular ve sivil örgütler tepki gösterdi ‘İnsan haklarõna aykõrõ’ ‘Onay senden mi alınıyor’ CHP lideri Baykal, Başbakan Er- doğan’õn Ergenekon soruştur- masõyla ilgili, kendisini hedef ala- rak “daha neler çõkacak” dediği- ni anõmsatarak “Soruşturmayõ sen mi yapõyorsun? Senin onayõndan mõ geçiyor? Seninle istişare edi- lerek mi bu işler oluşturuluyor” di- ye sordu. SERGÜL CANIGÜR’ün haberi 5. Sayfada ABD’de yaşayan Fethullah Gülen, Ergenekon’u yakõndan izliyor ‘Bir GATA’kulli var’ Ergenekon davasõnõn Türkiye’de henüz “istenen noktaya” gelmedi- ğini söyleyen Gülen, emekli ge- nerallerin tahliye edilmesi konu- sunda Gülhane Askeri Tõp Aka- demisi’ni hedef aldõ. Gülen, bu işin içinde bir GATA’kulli var” dedi. Yine en fazla Türkiye kaybetti Ankara, Hillary Clinton’ı ağırlıyor ABD borsalarõnda General Mo- tors’un hisse senetlerindeki satõş rüz- gârõ tüm dünyada dolarõ yükseltir- ken, en kötü etkilenen ülke Türki- ye oldu. Hükümetin seyrettiği kriz nedeniyle dolar dün 1.7950’yi, Av- ro ise 2.28’i gördü. İMKB’deki haftalõk düşüş de yüzde 4’ü aştõ. Hisse satan yabancõlarõn payõ İMKB’de yüzde 63.31 ile en büyük seviyeye geriledi. 11. Sayfada Hepimiz Balbayız ‘Söyleyecek bir şey kalmadı’ Türkiye Barolar Birliği Baş- kanõ Özok, “Ergenekon davasõna söyleyecek bir şeyimiz kalmadõ. Cumhuriyet ailesine geçmiş olsun” dedi. Hukukçu, Prof. Dr. Azrak “Amaç siyasi. Yargõda siyasi amaç hâkim olur mu işte bunu anla- yamõyorum” değerlendirmesini yaptõ. Türk Ceza Hukuku Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Bayraktar da Balbay’õn sorgu için dinlen- dirilmeden tutulmasõnõn insan haklarõna aykõrõ olduğunu vurguladõ. ‘Sindirme operasyonu’ Basõn örgütleri TGC, TGS ve ÇGD, Balbay’õn tutuklanmasõnda kötü niyet bulunduğunu belirtti. DİSK ve KESK, kaçma olasõlõğõ sõfõr olan bir gazetecinin tutuklanmasõ- nõn hukuk ilkeleriyle bağdaşmadõğõnõ vurguladõ. Çok sayõda ör- güt temsilcisi gazetemizle dayanõşma mesajõ verirken gazeteci- yazar Emin Çölaşan Ergenekon davasõnõn AKP karşõtlarõnõ sindirme operasyonuna dönüştüğünü kaydetti. 6 ve 7. Sayfalarda Balbay uzun sorgusunun ardından Metris Cezaevi’ne gönderildi. Balbay’ın tutuklanmasının ardından okurlarımız, siyasiler, sivil toplum, meslek ve sendika tem- silcileri gazetemize destek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. (Fotoğraf: NECATİ SAVAŞ) Baykal’dan Erdoğan’a İstanbul Haber Servisi - ABD’de yaşayan emekli vaiz Fet- hullah Gülen, emekli generalle- rin sağlõk sorunlarõ nedeniyle tah- liye edilmesini GATA ile ilişki- lendirerek, Ergenekon davasõnõn Türkiye’de henüz “istenen nok- taya” gelmediğine dikkat çekerek “Bunların üzerinden zırhları yırtılamadı” dedi. Sabah gazetesi yazarlarõndan Mahmut Övür, gazetenin dünkü sayõsõnda Gülen ile yaptõğõ gö- rüşmeyi köşesine taşõdõ. Arkası Sa. 6. Sü. 8’de ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Dõşişleri Bakanõ Hillary Clin- ton, Türkiye temaslarõna bugün baş- lõyor. Sabah Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Clinton, daha sonra Anõtkabir’i ziyaret edecek. Clinton, Dõşişleri Bakanõ Ali Babacan ve Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’le bir araya gelecek. Gündemde Irak’tan ABD askerlerinin çekilmesi, Ortado- ğu, Afganistan ve PKK var. ‘TÜRKİYE’DE BEDEL ÖDERSEN ÖZGÜRSÜN’ ALİ SİRMEN 4. Sayfada ‘TANIDIĞIM BALBAY’ HİKMET ÇETİNKAYA 5. Sayfada ‘GELDİĞİMİZ NOKTADA’ ATAOL BEHRAMOĞLU 8. Sayfada ‘HER YOL GEÇERLİ’ ŞÜKRAN SONER 11. Sayfada ‘MAĞRUR OLMA PADİŞAHIM’ ORHAN ERİNÇ 22. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog