Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

TL’den kaçış ABD’li otomotiv devi GM, faaliyetini sürdüremeye- bileceğini belirterek ek kaynak is- tedi. GM’nin iflas sinyali vermesi üzerine Avrupa’dan Asya ve Ame- rika’ya kadar yatõrõmcõlar hisse sa- tõp, dolara yöneldi. Gelişmekte olan tüm ülkelerdeki döviz talebi, dolar kurunu 1.77 TL ile Mart 2003’teki zirvesini geçti. NECDET ÇALIŞ- KAN’ın haberi 13. Sayfada ‘Daha da yükselebilir’ Uz- manlar dolarõn artõk güvenli liman olduğunu belirtti. Piyasadaki rahat- sõzlõğa General Motors’un tuz biber olmasõ nedeniyle artõk dövizde aşa- ğõ yönlü hareketler olmayacağõ dü- şünülürken, “Merkez Bankasõ’ndan herhangi bir müdahale gelmemesi durumunda, dolarõn hõzlõ biçimde 1.85 TL seviyelerine ulaşabileceği” belirtiliyor. 13. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30466 / 75 Krş (KDV içinde) (KKTC’de: 1 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 MART 2009 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay savcılıkta ifadesine başvurulduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kargaların Kahvaltı Ettiği Saatte... Kargaların kahvaltı ettiği saat. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, TV ekranlarından: “…Bütün dünyanın büyük lider olarak kabul ettiği Başbakan...”ın Manisa’ya teşrif ettiğini miting alanında toplanan halka müjdeliyor. Arkası Sa. 18. Sü. 1’de Gazetemizin Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ‘zorla getirilmesi’ emriyle İstanbul’a götürüldü Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda 1 Temmuz 2008’de ifadesi alõndõktan sonra serbest bõrakõlan yazarõmõz Mus- tafa Balbay, dün ikinci kez ek ifade alma gerekçesiy- le sabah saatlerinde evinden Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafõndan alõndõ. Balbay’õn ifadesine başvur- mak için herhangi bir çağrõ yapõlmadan evinden alõn- masõ dikkat çekti. Savcõlar, Mustafa Balbay’õn ifadesinin talimatla alõnmasõ yoluna da gitmedi. 7. Sayfada CHP lideri Baykal, Ergenekon davasõnõn artõk hukuki niteliğini yitirdiğini belirterek siyasi olarak korkutma ve yõldõrma davasõ haline dönüştüğünü vurguladõ. Baykal, Cumhuriyet’in beyaz sayfalarõnõn da bazõ çev- releri rahatsõz ettiğinin anlaşõldõğõnõ kaydetti. CHP Grup Başkanvekili Okay ise Balbay’a aynõ sürecin yaşa- tõlmasõnõn hukuka uygun olmadõğõnõ belirterek “Da- vet edilse savcõya ifade verebilirdi” dedi. 7. Sayfada ‘ H U K U K A U Y G U N D E Ğ İ L ’S A B A H I N Y E D İ S İ N D E B A S K I N General Motors’un iflas uyarõsõnda bulunmasõndan sonra tüm ülkelerde borsalar altüst oldu Dolarda tarihi rekor İçişleri Bakanlõğõ, Özel İdare deposunda bulunan afişler nedeniyle vali hakkõnda inceleme başlattõ GİZLİ GÖRÜŞMELER Davos bu kadar İçişleri Bakanõ Beşir Atalay, Yüksek Seçim Kuru- lu’nun (YSK) Tunceli Valisi Mustafa Yaman hak- kõndaki kararõnõn ardõndan konunun araştõrõlmasõ ve incelenmesi için iki mülkiye başmüfettişi görevlendirdi. Adalet Bakanõ Mehmet Ali Şahin ise, Tunceli olayõ- nõn fazla büyütülmesine gerek olmadõğõnõ savundu. CHP Genel Başkan Yardõmcõsõ Cevdet Selvi, yerel se- çimler yaklaşõrken her gün “AKP hükümetinin gerçek yüzünün bir kez daha ortaya çõktõğõnõ” kaydetti. Sel- vi, kuralsõzlõğõ temel politika seçen hükümetin 7 yõl- dõr sürdürdüğü “ben yaptõm oldu” anlayõşõnõ daha da sorumsuzca sürdürdüğünü bildirdi. 5. Sayfada Kıbrıs iki ayrı devlet istiyor KADEM adlõ araştõrma ku- ruluşunun, Kõbrõs gazetesi adõna yaptõğõ araştõrmada, federal çözüme destek ve- renlerin yüzde 27.9’a düştü- ğü görüldü. “2004 referan- dumu tekrarlanõrsa oyunuz ne olur?” sorusuna KKTC hal- kõnõn yüzde 53.8’i “hayõr” ya- nõtõ verdi. REŞAT AKAR’ın haberi 18. Sayfada Teknisyen başına 6 uçak Hava-İş Sendikasõ’nõn, THY yönetimini “Teknisyen başõ- na 6 uçak bakõmõ düşüyor, bu nedenle bakõmlar defter üze- rinde yapõlõyor, yönetim mas- raftan kõsmak için şoför ve operatörleri bile teknisyen olarak kullanõyor” diyerek, üç yõl önce uyardõğõ ortaya çõktõ. MURAT KIŞLA- LI’nın haberi 18. Sayfada EROL MANİSALI’NIN KÖŞESİ YAZISI 10. Sayfada ÖZGEN ACAR’IN KÖŞE YAZISI 11. Sayfada Tunceli için müfettiş Türkiye ile İsrail’in, Gazze saldõrõsõ ve Er- doğan’õn Davos’taki sert çõkõşõnõn ardõndan patlak veren krizi sona erdirmek amacõy- la sessiz ama yoğun görüşmeler yaptõğõ bil- dirildi. İsrailli üst düzey kaynaklara göre Gül, Peres’e mektupla gelecek aylarda İsrail’i ziyaret etmek istediğini bildirdi ve mesaj alõşverişi başladõ. 11. Sayfada AKP HÜKÜMETİ KAYGILI El Beşir kardeşliği Dışişleri Bakanõ Babacan, Cumhurbaşka- nõ Gül’ün konuğu olarak Ankara’da ağõr- lanan Sudan Devlet Başkanõ El Beşir için çõkarõlan tutuklama kararõ karşõsõnda “kay- gõlarõ olduğunu” söyledi. Babacan, “Su- dan’daki yönetimi dõşlayarak sorunlarõn çö- zülmeyeceğine, tam tersine sorunlarõn bü- yüyeceğine inanõyoruz” dedi. 11. Sayfada Bir davet yeterdi TÜRKİYE EN RİSKLİ 8. ÜLKE 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog