Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30465 / 75 Kr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 MART 2009 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Hangi Osmanlı? Erdoğan’ı Kadıköy’de şu pankartla karşıladılar: “Son Osmanlı Padişahı Recep Tayyip Erdoğan!” Ay- nı gün ABD’li stratejist George Friedman’ın gaze- telerde söyleşisi çıktı. İki tümce: “2040’a kadar eski Osmanlı topraklarında yeniden hâkimiyet sağlayacaksınız... Türkiye tarih sahnesine imparator olarak geri dönecek.” Arkası Sa. 18. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK ‘Model’ Kimi illerde devlet valileri AKP iktidarının taşeron- luğunu yapıyor. Örneğin Tunceli Valisi Mustafa Yaman tek parti dö- neminin valilerini aratmıyor. Yüksek Seçim Kurulu Tunceli’de seçim rüşveti ola- rak beyaz eşya dağıtımını yasaklıyor. Hükümetin, sosyal devlet olmanın gereklerini ye- Arkası Sa. 18. Sü. 1’de EMRE KONGAR’IN KÖŞE YAZISI 18. Sayfada BÜYÜKANIT’IN ‘DİNLENME’ RAHATSIZLIĞI 6. Sayfada ŞANS TOPU ÇEKİLDİ 9 - 12 - 21 - 24 - 33 + 5 Sudan lideri Darfur’da savaş suçu işlemekle suçlanõyor El Beşir’e tutuklama kararı çıktı Obama’ya uzman tavsiyesi ‘AKP kilit ortağımız’ ABD Başkanõ Obama’ya Müslümanlarla iliş- kiler konusunda görüş ve tavsiyelerde bulu- nan “Liderlik Grubu”, AKP’nin ABD’nin ki- lit ortağõ olduğu ve Türk ordusunun siyaset dõ- şõnda kalmasõ gerektiği görüşünü savundu. Grupta eski Dõşişleri Bakanõ Madeleine Alb- right ve ABD Dõşişleri Bakanõ Hillary Clin- ton’õn İran konusundaki özel danõşmanõ Den- nis Ross gibi isimler bulunuyor. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 10. Sayfada İran’õn dini lideri Hamaney ‘Obama da Bush’un izinde’ İran’ın düzenlediği “Filistin Halkõyla Daya- nõşma Konferansõ”nda konuşan İran’õn dini li- deri Ayetullah Ali Hamaney, toplantõda yap- tõğõ konuşmada, “Seçim kampanyasõnda de- ğişimden söz eden ABD Başkanõ Barack Obama’nõn İsrail’i kayõtsõz şartsõz destekleyerek George W. Bush’un izlediği yanlõş yoldan git- meye devam ettiğini” söyledi. 80 ülkenin ka- tõldõğõ toplantõya Türkiye’den TBMM Baş- kanvekili Nevzat Pakdil katõldõ. 10. Sayfada Uluslararası Ceza Mah- kemesi, Darfur’da savaş suçu işlemekle itham edi- len Sudan Devlet Başkanõ Ömer Hasan el Beşir için tutuklama kararõ çõkarttõ. Kararla birlikte ilk kez gö- revdeki bir devlet başkanõ hakkõnda tutuklama emri çõkarõlmõş oldu. El Beşir’i Cumhurbaşkanõ Gül’ün konuğu olarak ağõrlayan Ankara’nõn tepkisi ise bek- leniyor. 11. Sayfada YSK, Tunceli Valiliği’nin iktidar partisi lehine yaptõğõ çalõşmalarõ seçim düzenine aykõrõ buldu ‘Gereği yapılsın’ Denetçilere gözdağõ Sayıştay Başkanlõğõ, Ankara Belediyesi hak- kõndaki hesap incelenmesi sonucunu basõna sõz- dõrdõğõ gerekçesiyle denetçiler hakkõnda so- ruşturma başlattõ. Soruşturma öncesi Gök- çek’in, Sayõştay’da kulis yaptõğõ ileri sürüldü. Sayõştay Denetçileri Derneği, daha önce ben- zer olaylarda ön inceleme dahi yürütülme- diğini belirterek son soruşturmanõn düşün- dürücü olduğunu vurguladõ. 4. Sayfada Pankartlar doğrulandõ Tunceli Valiliği’nin yalanlamasõna karşõn Tunceli Cumhuriyet Başsavcõsõ Zekeriya Ba- yazõt, Valilik İl Özel İdare Genel Sekreterliği binasõnda önceki gün yapõlan aramada AKP il ve ilçe başkanlõklarõna ait 5 adet pankart bu- lunduğunu doğruladõ. Valilik, önceki gün ara- manõn ardõndan yaptõğõ açõklamada herhangi bir siyasi partiye ait broşür, ilan, afiş ve pankart bulunmadõğõnõ ileri sürmüştü. 5. Sayfada Valilikte AKP’ye ait pankartlarõn bulun- masõnõn ardõndan toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Tunceli Valisi Yaman’õn seçimin düzenine ve dürüstlüğüne ilişkin kararlarõ uygulamakta du- yarsõzlõk gösterdiğini vurguladõ. YSK, Yaman için İçişleri Bakanlõğõ’na başvurma kararõ aldõ. SORUŞTURMA AÇILDI TUNCELİ’DE SKANDAL YAPTIRIM İSTENDİ YSK, uyarõlara kar- şõn kentte beyaz eşya ve mobilya yardõmlarõnõn sürdüğünü anõmsatarak uy- gulamalarõ, “seçmenin iradesine müdahale” olarak nitelendirdi. YSK daha önce valiyi uyarmõş ve sav- cõyõ göreve davet etmişti. Erdoğan ise YSK’nin ka- rarõna karşõn valiye teşekkür etmişti. 5. Sayfada SEÇİME GÖLGE Ergenekon sanõğõ Uğur’dan Meclis’e mektup: Ergenekon davasõnõn tutuklu sanõklarõndan emekli Albay Atilla Uğur, TBMM’ye yazdõğõ mektupta, emniyetteki sor- gusu sõrasõnda bir emniyet amirinin Şener Eruygur ile Hur- şit Tolon’la ilgili “bir şeyler” söylemesi karşõlõğõnda ken- disini serbest bõraktõracağõnõ söylediğini ileri sürdü. Savcõ Öz, ertesi gece Uğur’a aynõ öneriyi getirdi. Uğur’a göre Zekeriya Öz, CHP lideri Deniz Baykal’õn da Ergenekon’un “tam içinde” olduğunu ileri sürdü. Öz, tutuklu sanõklardan emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün de Ermeni olduğunu, Kafkasya’dan gelen ailesinin Ermeniliğini giz- lemek için Bilecik Gölpazarõ’nõn Türkmen köyüne yerleş- tiğini de iddia etti. AYŞE SAYIN’ın haberi 6. Sayfada BAYKAL ‘Erdoğan’a İvedik yakıştı’ Baykal, Erdoğan’õn kendisine yönelik ithamlarõna karşõ “Bu üs- lup maganda üslubudur” dedi- ğini anõmsatarak, “Son günlerde çok iyi film yapan genç bir yö- netmen var. Şahan açõklama yapmõş. ‘Recep İvedik işte odur. Maganda Recep İvedik’tir’ di- yor. Bakõyorum da cuk diye oturmuş” dedi. 6. Sayfada T Ü S İ A D S O R D U ‘IMF ile sorun ne’ CHP lideri Baykal’õ ziyaret eden TÜSİAD Başkanõ Yalçõndağ, IMF’nin şartlarõnõn kabul edile- mez şartlar olmadõğõnõ belirterek, “Bunun niye bu kadar sorun ol- duğunu, hâlâ yapõlmadõğõnõ an- lamõyorum” dedi. Krize önlem- lerinin alõnamadõğõnõ belirten Yalçõndağ, 2009’un çok kötü geçeceğini söyledi. 5. Sayfada Amsterdam’da 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili olarak Hollandalı yetkililer kusurun uçakta olduğunu ileri sürdü. Türkiye açıklamaları tatmin edici bulmadı. Hollandalõ yetkililere göre kazanõn nedeni arõza Gözler son raporda Hollandalı yetkililer, geçen hafta Amsterdam’da düşen THY uça- ğõyla ilgili ilk bulgulara göre, uça- ğõn yükseklik göstergesinin arõzalõ olduğunu açõkladõ. Göstergenin uçak 1950 feet’teyken göstergenin eksi 8 feet gösterdiğini belirten yetkililer, pilotlarõn gaz vermede geç kalmõş olabileceklerini söyledi. Açıklamayı değerlendiren Türki- ye Havayollarõ Pilotlarõ Derneği Başkanõ Ali Ziya Yõlmaz ise uçağõn inişi sõrasõnda havanõn bulutlu ol- masõnõn pistin görülmesini engelle- miş olabileceğini söyledi. Kazaya ilişkin ilk sonuçlarõn açõklandõğõnõ belirten Yõlmaz, sonuç raporunu beklediklerini söyledi. 18. Sayfada ‘3 Maymun’ ödülleri topladı Bu yõl ikincisi düzenlenen “Ye- şilçam Ödülleri”nde “Üç May- mun” “En İyi Film” ödülünü alõrken, Nuri Bilge Ceylan’a “En İyi Yönetmen”, Gökhan Tirya- ki’ye “En İyi Görüntü Yönet- meni” ödüllerini kazandõrdõ. Filmdeki oyunculuğuyla, Hatice Aslan’a da “En İyi Kadõn Oyun- cu” ödülü verildi. 14. Sayfada Fenerbahçe avantajlı Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig’den sonra Fortis Türkiye Kupasõ’nda da Sõvasspor’a şans tanõmadõ. Sarõ-Lacivertliler, ya- rõfinalin ilk ayağõnda Sõvasspor’u Deniz, Edu ve Deivid’in golle- riyle 3-1 yenerek finalin kapõsõ- nõ araladõ. Kõrmõzõ-Beyazlõlarõn tek golü ise Bilica’dan geldi. Rövanş 22 Nisan’da. Spor’da Emniyette bir şeyler söylememi istediler Hurşit Tolon. Şener Eruygur. Nuri Bilge Ceylan. El Beşir, Anka- ra’da ağırlanmıştı. Fotoğraf:REUTERS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog