Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30464 / 75 Kr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 MART 2009 ÇARŞAMBA GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Anlaşılan Anlaşılmayan Anlaması kolay, anlaması zor olaylar yaşanıyor. Çankaya’daki AKP’li bulunduğu göreve gelmeyi is- terken, geldikten sonra tek amacı türbanın devletin hemen her katında muteber bir giysi olmasını sağ- lamaktı. Bu nedenle YÖK üyeliğine safkan imam hatipli, tür- banı savunanların başında gelen Prof. Dr. Mehmet Arkası Sa. 18. Sü. 1’de Tunceli’de İl Özel İdaresi deposunda iktidar partisinin afişleri bulundu. Valilik yalanladõ. AKP ‘araya karõşmõş’ dedi Valilikte AKP afişi Baykal, baskõlara dikkat çeken gazetemizin beyaz sayfalarõnõ ve Başbakanlõk’taki eylemi değerlendirdi ‘Ülkede ilkler yaşanõyor’ Cumhuriyet Savcõlõ- ğõ’nõn talimatõyla Tun- celi İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait depo- ya baskõn düzenleyen polis, Erdoğan’õn ziyaretin- de AKP ilçe örgütlerinin bastõrdõğõ afişleri buldu. Savcõlõğõn seçim yasaklarõna aykõrõ bir bulguya rast- lanmadõğõna ilişkin tutanak yazdõğõ ileri sürüldü. AKP Grup Başkanveki- li Ergün, “Valilik çalõ- şanlarõ il özel idaresinin afişlerini gece toplarken yan- lõşlõkla araya AKP’nin afişleri karõşmõş” savunmasõnõ yaptõ. YSK Başkanõ Aydõn, konunun YSK’nin bugünkü toplantõsõnda ele alõnacağõnõ belirtti. YSK arama tutanaklarõnõ da istedi. 18. Sayfada ALMANYA: DENETİM ZOR Bilgisayarla oy yasaklandı İrlanda ve Hollanda’nõn ardõndan Alman- ya da seçimlerde bilgisayarla oy kullanma yönteminden vazgeçti. Federal Anayasa Mahkemesi, bu yöntemin seçimlerin ka- muoyuna açõklõğõ ilkesiyle çeliştiğini belirtti. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 4. Sayfada TPAO MÜJDE VERDİ Karadeniz’de 40 yıllık petrol Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklõğõ Genel Müdürü Mehmet Uysal, Karadeniz’de 10 milyar varil petrol ve yõllõk 1.5 trilyon met- re küplük üretilebilir doğalgaz olduğunu ön- gördüklerini bildirdi. ABD’li Exxon Mobil ile anlaşma imzalandõ. 13. Sayfada İPEK KÂĞIT MANİSA’DA Krize rağmen fabrika yatırımı Selpak ve Solo markalarõnõn yaratõcõsõ İpek Kâğõt 40’õncõ yõlõnda 40 milyon dolarlõk ya- tõrõmla Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir üretim tesisini devreye sokacak. PELİN ÜNKER’in haberi 12. Sayfada Fortis Türkiye Kupası Beşiktaş finale yakın Fortis Türkiye Kupasõ yarõfinal ilk maçõnda Beşiktaş, deplasmanda Ankaraspor’u 3-1 yenerek İnönü Stadõ’ndaki rövanş karşõlaşmasõ için büyük avantaj elde etti. Ku- pada diğer yarõfinal mücadele- sinde Fenerbahçe bugün Sõvas- spor’u ağõrlayacak. Spor’da Solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören söz yazarõ Yusuf Hayaloğlu dün sabah hayata göz- lerini yumdu. Hayaloğlu’nun, “Hani Benim Gençliğim”, “Başõm Belada”, “Başkaldõrõyorum” gibi şiirleri Ahmet Kaya tarafõndan yorumlanmõştõ. 15. Sayfada Geçim sıkıntısı çıldırtıyor Krizin getirisi cinnet oldu Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanõ Şeref Özer, krizin gerçek yansõmalarõnõn ye- ni ortaya çõkmaya başladõğõnõ, insanlarõn iş- siz kaldõktan sonra, yoksullukla birlikte ay- nõ zamanda alõşõk olduğu rolü kaybettiği için özgüven sorunu, sürekli kendini suçlama, so- kağa çõkmama, gelecek endişesi ve depres- yon yaşadõklarõnõ söyledi. 18. Sayfada Türkiye’de ilk kez önemli bir gazetenin, baskõlara dikkati çekmek için 4 sayfa bembeyaz çõktõğõnõ anõmsatan Baykal, “Türkiye’de demokrasi artõk bildiğimiz demokrasi olmak- tan çõkõyor” diye konuştu. Metrobüs Anadolu’da Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hattõ Başbakan Erdoğan tarafõndan açõl- dõ. Erdoğan, törende medyaya yüklen- meyi yine ihmal etmedi. Erdoğan, İs- tanbul’un ulaşõm sorununa değinirken “İnsaf sahibi olmayanlar, medya, yine kaydõna, köşesine düşeni kullanõr” dedi. Açılış sõrasõnda Erdoğan, iki öğrenci tarafõndan belediye burslarõnõn kesildiği gerekçesiyle protesto edildi. AKP’lilerin parti bayraklarõyla dövdüğü öğrencileri, polis güçlükle kurtarabildi. Erdoğan, CHP’nin adayõ Kõlõçdaroğlu için de “So- rumsuzca atõp tutuyor” dedi. 4. Sayfada ABD-Rusya İran pazarlığı 7 kişi enkaz altõnda Köln’de 3 bina çöktü Obama’nın, Medvedev’e gizli bir mektup göndererek İran’õn nükle- er programõnõn durmasõ halinde, ABD’nin kurmayõ planladõğõ füze savunma sisteminin gereksiz hale geleceğini vurguladõğõ bildirildi. Medvedev de “Sinyallerin belirli tekliflere dönüşmesini bekliyo- rum” dedi. 11. Sayfada Almanya’nın Köln kentinde tarihi arşiv binasõ bitişiğindeki iki binay- la birlikte çöktü. Enkaz altõnda 7 ki- şinin olduğu, yaralõ olarak kurtarõ- lanlar arasõnda ise 2 Türk’ün bu- lunduğu bildirildi. Binalarõn altõnda metro genişletme çalõşmalarõnõn ya- põldõğõ belirtildi. 10. Sayfada ÇEBER SANIĞINA ‘SAHTE BELGE PLANI’ TUTMADI 18. Sayfada PERES’TEN CLINTON’A DESTEK ÖPÜCÜĞÜ 11. Sayfada DEPOYA BASKIN YSK GÖRÜŞECEK ÖNEMLİ UYARI ÜSLUP AYARI ‘SON PADİŞAH’- Davos Zirvesi’ndeki tepkisinin ardından bazı kesimler tarafından ‘Yeni Osmanlı’nın temsilcisi olarak gösterilen Erdoğan için partililer “Son Osmanlı Padişahı 1. Recep Tayyip Erdoğan!” pankartı açtı. (Fotoğraf: AA) Yusuf Hayaloğlu öldü ‘Başkaldırı’ öksüz kaldı Krize karşõ 7 çare önerdiğini, ancak Erdoğan’õn yakõşõksõz bir karşõlõk verdiğini anõmsa- tan Baykal, “Bunun üzerine ben de Başbakan’a bir üslup ayarlamasõ yapma ihtiyacõnõ hissettim” dedi. 5. Sayfada İNTİHAR GİRİŞİMİ Kriz nedeniyle ilk kez Başba- kanlõk’õn önünde intihar giri- şimi olduğunu söyleyen Bay- kal, “Türkiye 7 yõl öncesinden daha iyi durumda değil. Yar- gõ organlarõ 7 yõl öncesinden daha bağõmsõz değildir” dedi. Tunceli’de Valilik, “seçim yatırımı yapıldığı” tepkilerine karşın 3 bin 300 aileye beyaz eşya dağıtımına başlamış, YSK’nin uyarısı üzerine yardımlara ara verilmişti. Valilik, YSK’nin uyarılarından bir süre sonra da dağıtıma yeniden başlamıştı. MANİSA’DA ŞEYH PROTOKOLE GİRDİ 6. Sayfada Olaya tanık olan kondüktör Sela- hattin Yeşil, “Bina birkaç saniyede çöktü. Hemen koşup enkazdan beş kişiyi çıkarttım. (Fotoğraf: AP)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog