Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

AKP, İstanbul’da tartõşma- lara neden olan büyük öl- çekli yatõrõmlarõnõ hayata geçirmeyi planladõğõ Ataşe- hir, Çatalca, Kartal, Silivri, Sa- rõyer ve Maltepe’yi CHP’ye kaptõrdõ. DENİZ TATA- RER’in haberi 7. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30491 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 31 MART 2009 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 26 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Sonuçlar Ders mi, Uyarı mı Güven Tazelemek mi? Ne? 22 Temmuz genel seçimlerinde olduğu gibi 29 Mart gece yarısı partisinin balkonuna çıkarak, “Herkesin partisi olacağım” demedi, diyemedi. AKP’lilerin, AKP’ye oy verenlerin partisi olacağını içeren bir konuşma yaptı. Arkası Sa. 18. Sü. 1’de EMRE KONGAR’IN KÖŞE YAZISI 18. Sayfada HACCA GİTTİ GÜREŞİ UNUTTU Spor’da 29 Mart seçimlerini bir referandum içeriğine kim yükseltti?.. Sorumluluk doğrudan doğruya Başbakan Sayın Erdoğan’ındır. Altmıştan fazla miting- le bütün ülkeyi tarayan, yandaşlarını meydanlara döken, seçim nutuklarıyla ilginç, ama aynı zamanda saldırgan mesajlar veren Başbakan neyi amaçlı- yordu? Son seçimlerde yüzde 47 oy alan Sayın Erdo- ğan oylarını yükseltebil- seydi, tabandan gelen, bu nedenle yüzeyde demok- ratik görünen bir eylemle tek başına Türkiye’ye ege- men olacaktı. Bu durumda hem içeri- de istediklerini yapabile- cek, hem dışarıya karşı ağırlığını arttırabilecekti. Peki, 29 Mart seçim so- nuçları nasıl değerlendi- rilebilir... Başbakan Erdoğan se- çimleri kazanmış gibi gö- rünüyor, olayı bu yorum- la kamuoyuna sunmaya çalışması da doğal sayıl- malıdır. Ancak Sayın Erdoğan referandumu kaybetmiş, bu kapsamda ağır bir ye- nilgiye uğramıştır. Gerçekte AKP’nin yüz- de 47’den 39’un altına inen oy oranı da gerçekle- ri tam anlamında yansıt- mıyor. En başta Deniz Feneri olmak üzere yolsuzluklar, Ergenekon tertibindeki hukuksuzluk ve saldır- ganlık, ülkeyi korku top- lumuna dönüştüren tele- fon dinlemeleri, Türki- ye’nin işsizlikte dünya ikinciliğine tırmanması, ekonomik krizin esnaftan ziraatçilere, işadamların- dan işçilere dek etkileri, cumhuriyet tarihimizin ekonomideki en yüksek küçülme oranları, iktida- rı elinde tutan ailelerin pervasız çıkarcı tutumla- rı, iktidarın basın özgür- lüğü üzerindeki baskıları ve kendinden yana iş ve medya kesimine açıkça sağladığı çıkarlar öylesine çarpıcı bir noktaya ulaş- mıştı ki AKP’nin çok da- ha düşük düzeyde bir oy alması gerekiyordu. Seçimleri kazanan, ama referandumu kaybeden AKP’yi önümüzdeki gün- lerde ağır sınavlar bekli- yor. Türkiye’nin önümüzde- ki dönemde ezici, disiplinli, planlı, kısıtlı, halk kitlele- rini de büyük çapta sıkın- tıya sokacak bir ekono- mik programı uygulama- sı kaçınılmaz gibi görü- nüyor. Seçim sandığında inişe geçmiş AKP bu dönemi nasıl yaşayacak ve yaşa- tacaktır?.. “Ilõmlõ İslam Devleti Pro- jesi” artık derde deva ol- masa gerek... Tarihin bize öğrettiği ders şöyledir: Seçim ka- zanmak her zaman bir ik- tidar için talih sayılmıyor. C Başbakan Referandumda Kaybetti... Önemli oranda oy yitiren AKP sonucu ‘hazmedemedi’. Kabine değişikliği gündemde İktidar sıkıntılı‘Sonuç anormal’ Erdoğan “Bir kez daha güve- noyu aldõk” dese de AKP içinden halkõ suçlayan ses- ler yükseldi. Erdoğan, Antalya’ya 28 kere gittiğini vur- gulayarak sonucu anormal bulduğunu söyledi. AKP Teşkilat Başkanõ Aksu “Aklõm almõyor. Olacak şey değil. Gittim bizzat ben çalõştõm. İnanõlmaz hizmet- ler yaptõk. Tek tek herkesin elini sõktõk. Ben sonucu bir türlü hazmedemiyorum” diye konuştu. Değişiklik yolda Mersin’deki yenilgiyi sindire- meyen Bakan Tüzmen de “Biz ‘Mersin’i Dubai ya- pacağõz’ dedik. Ama yağmur yağdõğõ zaman Mersin Venedik oluyor. Yani herkes hak ettiğini bulur” di- yerek tehdit gibi cümleler kullandõ. AKP sõkõntõlõ bir döneme girerken 5 saatlik Bakanlar Kurulu’nda so- nuçlar değerlendirildi. Yeni süreçte kabinede ve par- ti yönetiminde değişiklik bekleniyor. 4. Sayfada KIYIDAN KUŞATMA CHP ve MHP Trakya, Ege ve Akdeniz; DTP de Doğu ve Güneydoğu’dan AKP’yi kuşatmaya aldõ. AKP inişe geçerken, Meclis’te var olan muhalefet partileri so- nuçlarla moral buldu. Son seçime göre ka- tõlõmõn daha yüksek olduğu yerel se- çimlerde DTP’li adaylar oy rekoru kõrdõ. Merkez sağ partiler bu seçimde de varlõk gösteremedi. Saadet Partisi ise oylarõnõ yüzde 5’in üstüne çõkardõ. 4. Sayfada CHP’nin oylarõnõn tõrmanmasõnda çarşaf ve imam açõlõmõndan daha etkili oldu Kõlõçdaroğlu faktörüLiderlik tartışması İstanbul ve Ankara’da he- define ulaşamayan CHP, pek çok bölgede yine varlõk gösteremedi. CHP oylarõndaki artõş Kõlõç- daroğlu’nun etkinliğine bağlandõ. Kamuoyunda “Kõlõçdaroğlu CHP’nin başõna geçsin” beklenti- leri yüksek sesle dile getiriliyor. CHP sözcüsü Öz- yürek ise bu tartõşmalarõn gereksiz olduğunu sa- vundu. TÜREY KÖSE’nin haberi 4. Sayfada Üslup farkı İstanbul’da yarõşõ ikinci olarak ta- mamlayan Kõlõçdaroğlu, sonuçlarõ “güzel tablo” olarak değerlendirdi. Topbaş’õn yaptõğõ her “olumlu işi” destekleyeceklerini belirten Kõlõç- daroğlu, “Hatalarõ, yolsuzluklarõ varsa, onlarõ açõk yüreklilikle açõklayacağõz. Halk bize Topbaş’õn ensesinde olma görevi verdi” diye konuştu. TARKAN TEMUR’un haberi 7. Sayfada AKP başkentte eridi Ankara’nõn 15 ilçesinde oylarõ eriyen AKP, başkentin 7 metropol ilçesi- nin tamamõnda oy yitirdi. AKP, 2’si metropol il- çe olan 6 ilçede ise kendi elinde olan belediye baş- kanlõğõnõ kaybetti. Yenimahalle’yi kazanan CHP, bütün metropol ilçelerdeki oyunu yükseltti. Bu- na karşõn Gökçek 4. kez belediye başkanõ seçil- di. MAHMUT LICALI ’nın haberi 8. Sayfada Oy sayõm işlemi tamamlandõktan sonra bir- çok kentte seçim kurullarõna itiraz başvu- rularõnda bulunuldu. CHP, İstanbul’un Çekmeköy, Tuzla, Beylikdüzü, Beyoğlu ve Bayrampaşa ilçelerinde sonuçlara itiraz etti. Diyarbakır’da AKP, 144 sandõkta yeniden sayõm isterken Antalya’nõn Akseki ilçesinde AKP, Bile- cik merkezde CHP itiraz başvurusunda bulundu. Saf- ranbolu ilçesinde 240 oyla AKP’ye karşõ kaybeden CHP usulsüzlük yapõldõğõnõ ileri sürdü. 5. Sayfada İş dünyasõ ve uluslararasõ finans ku- ruluşu temsilcileri, artõk gerçek gün- deme dönülerek, kalõcõ önlemler alõn- masõnõn şart olduğunu vurguladõ. Hükümetin ilk işi IMF ile anlaşmak olacak. İş dünyasõ, hükümetin artõk krize odaklanarak bu yangõnõ sön- dürmesini istiyor. 13. Sayfada İŞ DÜNYASI CHP’YE KALDI Çağlar’ın sorgusu yapıldı Silivri Cezaevi’nde görülen Ergenekon davasõnõn 66. du- ruşmasõnda savunma yapan tutuklu sanõk Murat Çağlar, Türkiye üzerinde yabancõla- rõn oyunlar oynadõğõnõ, Ata- türkçülerin, milliyetçilerin, emekli askerlerin cezaevle- rine atõldõğõnõ savundu. HA- TİCE TUNCER’in haberi 18. Sayfada Güneş 6 gün sonra bulundu BBP Genel Başkan Yar- dõmcõsõ Metin Gündoğdu, kazada yaşamõnõ yitiren BBP Genel Başkanõ Muhsin Ya- zõcõoğlu’nu Tacettin Dergâ- hõ’na defnetmeye karar ver- diklerini söyledi. Helikop- terde bulunan İHA muhabi- ri İsmail Güneş’in cenazesi- ne ise olaydan 6 gün sonra ulaşõlabildi. 18. Sayfada Dünya basõnõ Seçmen uyardı Türk basõnõ ‘One minute’ esprisi New York Times: AKP’nin seçimleri birinci olarak bitirmesine rağmen önemli kentlerde oy kaybõna uğradõ- ğõnõ yazdõ. CNN: CNN’in internet si- tesindeki bir haberde seçim sõrasõn- da çõkan çatõşmalara yer verildi. Fi- nancial Times: Başbakan Erdoğan’õn seçimi “kendi liderliğiyle ilgili bir re- feranduma dönüştürdüğü” görüşüne yer verildi. Independent: Gazete, AKP’nin Diyarbakõr, İzmir gibi “ki- lit kentlerdeki oy kaybõna” değindi. Corriere Della Sera: İtalyan gazete- si “Hükümet partisi geriledi. Başba- kan seçimleri bir referanduma çevir- mişti” diye yazdõ. 7. Sayfada Milliyet: Başbakan Erdoğan’õn se- çim gününe ilişkin “O gün manşe- ti milletim atacak” sözlerini anõm- satarak “Seçmenin manşeti” başlõ- ğõnõ kullandõ. Hürriyet: “Sandõktan uyarõ” sürmanşetini kullanõrken Kõ- lõçdaroğlu’nun başarõsõnõ “Gan- di’nin yükselişi” olarak yorumladõ. Akşam: AKP’nin düşüşünü “Sandõk törpüsü” manşetiyle verdi. Haber- türk: İstanbul’daki yarõşla ilgili “Sandõk CHP’ye yeni lider çõkardõ” başlõğõnõ seçti. Radikal: Başbakan Erdoğan’õn Davos’ta söylediği “One minute” sözüne atõfta bulunarak “Halk ‘One Minute’ dedi” sür- manşetini kullandõ. 7. Sayfada Muhalefetin çıkışı Seçim yatõrõmõ kurtaramadõ ‘Artõk krize odaklan’ Oy sayõm işlemleri tamamlandõ, tartõşmalar ise sürüyor İtirazlar yoğunlaşıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog