Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30490 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 MART 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 25 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. AKP, yüzde 47’den yüzde 39’a düştü, 11 ili yitirdi CHP oy oranını arttırdı, kazandığı il 8’den 13’e çıktı Güneydoğu’da AKP, DTP’yi zorlayamadı MHP ve SP yükselişte MHP 4 ili 9’a çıkardı Sandıktan uyarı çıktı Kriz ve yolsuzluk vurdu 2007’de yüzde 47 ile iktidar olan AKP, ekonomideki başarõsõzlõğõ, yolsuzluk iddialarõ ve kav- gacõ politikasõ nedeniyle düşüşe geçti. İktidar partisi, genel seçim sonuçlarõnõ yansõtmasõ nedeniyle veri kabul edilen il genel meclisi sonuçlarõna göre yüzde 39’a geriledi. CHP ise oy oranõnõ yüzde 20’den 22.8’e çõkardõ. Oylarõnõ arttõran par- tilerse MHP, SP ve DTP oldu. MHP oyunu yüzde 14’ten yüz- de 16’ya yükseltti. Saadet Partisi’nin oyu yüzde 2.34’ten yüz- de 5.3’e çõktõ. DTP ise oy oranõnõ korudu. DSP iki belediye aldı 2004 yerel seçimlerinde 58 ilde be- lediye başkanlõğõ seçimini kazanan AKP, bu seçimlerde ancak 467 ilde belediye başkanõ çõkarabildi, 11 ilde ise belediye baş- kanlõğõnõ kaybetti. 2004’te 8 ilde belediye başkanlõğõnõ kaza- nan CHP, belediye sayõsõnõ 13’e çõkardõ. MHP de kazandõğõ il belediyelerinin sayõsõnõ 4’ten 9’a çõkardõ. DTP’nin il bele- diye başkanõ sayõsõ da 4’ten 7’ye yükseldi. DSP 2, BBP ve ba- ğõmsõz Ş.Urfa adayõ 1’er belediye aldõ. Böylece seçimleri ka- zanmasõna karşõn en zararlõ çõkan parti AKP oldu. 6. Sayfada GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kazananlar Kaybedenler Seçim günü kimi gazetelerden başlıklar: “Sandıklar dolsun demokrasi kazansın.” Sandıklar doldu. Demokrasi kazandı mı? Ya da kim kazandı? Türbanı, kadına örtünmeyi özendiren Çankaya’daki AKP’li ile Başbakanlık koltuğunda oturan… halkı la- ikler, laiklik karşıtları diye ikiye bölen… Arkası Sa. 18. Sü. 1’de AKP kaleleri düşüremedi Başbakan Erdoğan’õn ‘Oralarõ istiyorum’ dediği ve iktidar olanaklarõnõ sõ- nõrsõzca kullandõğõ Diyar- bakõr ve Tunceli’de DTP adaylarõ kazandõ. Heli- kopter kazasõnda yaşamõ- nõ yitiren BBP Genel Baş- kanõ Yazõcõoğlu’nun mem- leketi Sõvas’ta BBP oy patlamasõ yaparak bu ili al- dõ. 6 ve 10. Sayfada Sonuçlara Bakõnca AKP’liler 29 Mart seçim- lerinden ders çõkarõrlar mõ? Hiç sanmõyorum! AKP’de düşüş başlamõştõr... AKP’li- ler kendilerini CHP ve MHP’yle kõyaslamasõnlar... Kõlõçdaroğlu’nun, Kocaoğ- lu’nun, Karayalçõn’õn al- dõklarõ oy kendi becerile- rinden kaynaklanõyor. HİK- MET ÇETİNKAYA’nın yazısı 5. Sayfada ‘İmarlõ’ İstanbul: CHP Metropolün “kaçak” yapõ- laşmayla büyüyen ve özel- likle “2B” denilen “işgale uğramõş ormanlõk bölgele- ri”nde AKP yüksek oranda oy alõrken, planlõ kentleşen ve imar düzeninin göreceli de olsa “yasalara uygun” sürdüğü semtlerde CHP oy oranõnõ yükseltti. OKTAY EKİNCİ’nin ya- zısı 5. Sayfada ALTI KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Yerel seçimlerde sandık başında çıkan kavgalarda 6 yurttaş yaşamını yitirdi. Seçim heyecanı ve tartışmalar 2 kişinin kalp krizi geçirmesine neden olurken iki kişi de trafik kazasında ya- şamını yitirdi. Çeşitli suçlardan aranan binden fazla kişi de san- dık başında gözaltına alındı. YSK’nin sandık kurullarında gö- rev yapan kişilerin kılık kıyafet kurallarına uymasının zorunlu olduğu yönündeki kararına karşın yurt genelinde birçok türbanlı kadın sandıklarda görev yaptı. 5. Sayfada YSK’nin bilgisayar sisteminin ‘çökmesi’ ve elektrik kesintileri şüphe yarattõ Seçim gölgelendi İSTANBUL Başa baş yarõş Büyük çekişme Kocaoğlu ezdi CHP sürprizi ANKARA İZMİR ANTALYA Erdoğan’ın “İstiyorum” dediği İzmir “Hizmet ala- mazsõnõz” tehditlerine yine kulak asmayarak AKP’ye geçit vermedi. İzmir’de oylarõn büyük bölümünü alan CHP’li Aziz Kocaoğlu, büyükşehir belediye başkanõ seçildi. AKP’li Taha Aksoy ise geçen seçimlerin da- hi altõnda oy alabildi. CHP’nin il genel meclisinde de oylarõ artarken, AKP’nin oylarõ burada da düşüş gösterdi. HAKAN DİRİK’in haberi 6. Sayfada Ankara’da AKP’nin adayõ, Ankara Büyükşehir Be- lediye Başkanõ Melih Gökçek ile CHP’nin adayõ Mu- rat Karayalçõn’õn oylarõ son ana kadar başa baş git- ti. Gökçek’in oylarõ 2004 seçimlerine göre yaklaşõk yüzde 20 oranõnda erirken MHP’nin adayõ Mansur Ya- vaş ise partisinin oylarõnõ 2004’e göre yüzde 20’nin üzerinde arttõrarak büyük bir sürprize imza attõ. FIRAT KOZOK’un haberi 6. Sayfada CHP’li Kemal Kõlõçdaroğlu ve AKP’li Kadir Topbaş arasõnda kõran kõrana bir yarõş yaşandõ. İki aday da yüz- de 40’õn üzerinde oy aldõ. Kõlõçdaroğlu ismi CHP’nin oyunu tõrmandõrdõ. Adalar, Ataşehir, Avcõlar, Ba- kõrköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçek- mece, Çatalca, Kadõköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sa- rõyer ve Silivri’de resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li adaylar kazandõ. 10. Sayfada Antalya’da oylarõn yüzde 43’ünü alan CHP adayõ Prof. Dr. Mustafa Akaydõn, AKP’li rakibi ve eski be- lediye başkanõ Menderes Türel’e 10 puan fark attõ. MHP adayõ Kemal Çelik ise yüzde 16’da kaldõ. CHP Mersin’de de yüzde 31’le birinci parti çõktõ. Kesin ol- mayan sonuçlara göre Macit Özcan belediye başka- nõ oldu. Adana’da ise CHP, MHP ve AKP arasõnda kõran kõrana bir yarõş oldu. 8. Sayfada DÜNYAYI SARSAN SANAL CASUSLUK 11. Sayfada EMEKÇİLER DESTEK PAKETİ İSTİYOR 12. Sayfada Fotoğraf:AA ‘Sorunlar kaygı verici’ İstanbul ve Ankara’da başa baş giden seçim yarõşõ sõrasõnda bilgisayar sis- teminin çökmesi ve bazõ bölgelerde elektriklerin kesilmesi muhalefetin tepkisine neden oldu. Sis- temin çökmesinin CHP adaylarõnõn öne geçtiği ha- berlerinin ardõndan gelmesi dikkat çekti. Kõlõç- daroğlu, “Bize gelen bilgilere göre 2 puan önde- yiz. YSK’yi göreve çağõrõyoruz. Endişelerimiz gi- derilmezse sonuca itiraz edeceğiz” dedi. ‘AKP’li yakalandı’ Karayalçõn, Çankaya ve Ye- nimahalle’de alõnan sonuçlarõn YSK’nin sistemi- ne aktarõlmadõğõnõ, elektriklerin kesilmesiyle çok ciddi sorunlar yaşandõğõnõ söyledi. MHP adayõ Ya- vaş da partililere sandõğa sahip çõkmalarõ çağrõsõnda bulundu. Yavaş, Yenimahalle’de AKP ilçe başkan yardõmcõsõnõn bilgisayarla oynarken yakalandõğõ- nõ, ilçe seçim kurulunda bir sandõğõn çalma giri- şiminde bulunulduğunu söyledi. 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog