Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY 1 Mart Tezkeresinin Yıldönümünde... 6 yıl önce bugünlerde Türkiye çok ciddi bir tartış- manın içindeydi. ABD’nin Türkiye üzerinden Irak’a asker sokma ve Türkiye’de asker bulundurma iste- minin TBMM’de oylanması, tarihe “1 Mart tezkere- si” diye geçti. Arkası Sa. 18. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Ha Maganda, Ha Kasımpaşalılık! Övülmeye alıştı. Birden yoğunlaşan eleştirileri ol- gun insanlara özgü biçimde karşılayamıyor. Batı’nın övgüleri, 2002’den 2005’lerden özel ya- şamından kimi icraatına değin medyamızdaki yala- ka yayınlarla bugünlere gelen RTE’nin; içeride sert- Arkası Sa. 18. Sü. 1’de 85. YIL SAYI: 30463 / 75 Krş (KDV içinde) (KKTC’de: 1 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 MART 2009 SALI Beyaz sayfalar büyük ilgi gördü Sansürü protestoya medya desteği Gazetemizin AKP’nin basõna yönelik “sansür uygula- malarõna” dikkat çekmek amacõyla önceki gün ön ve ar- ka kapağõnõn boş çõkmasõ ses getirdi. Protesto yöntemi, gazetelerin dünkü sayõlarõnda yer aldõ ve sansür protes- tosunun basõn tarihine geçtiğine dikkat çekildi. Hürriyet, Milliyet, Vatan, Referans gazeteleri gazetemizin sansür protestosuna geniş yer verdiler. Cumhuriyet’in beyaz say- falarõnõn basõn tarihinde yer aldõğõ vurgulandõ. Anadolu’da Vakit gazetesi ise “Yerli Pravda’dan son tezgâh” başlõ- ğõyla verdiği haberde “birilerine çağrõ yapõldõğõ, tahrik edi- ci bir taktik kullanõldõğõnõ” öne sürdü. 18. Sayfada Kendisine yönelik her eleştiriyi yargõya taşõ- yan Erdoğan, ‘Kõrk fõrõn ekmek yesen de adam olamazsõn’ di- yen CHP liderinden 100 bin TL istiyor. Erdoğan, Baykal’õn kendisine yönelik ‘adam olamazsõn’ söz- leri için de dava açtõ. 5. Sayfada Medya takõntõsõ Medyaya savaş ilan eden Erdoğan, basõna karşõ tutumunu ulus- lararasõ alana taşõdõ. ABD’nin basõna yö- nelik baskõlarõn eleş- tirildiği raporuna tep- ki gösteren Başba- kan, Hillary Clinton’a “Bu nasõl rapor” diye soracağõnõ söyledi. 5. Sayfada Dikili’de sudan altın akıyor Dikili Belediyesi’nin işlettiği jeotermal ener- ji kaynağõndaki suyun litresinde yaklaşõk 5 mi- ligram altõn olduğu ortaya çõktõ. İzmir Yük- sek Teknoloji Enstitüsü Araştõrma Merkezi ta- rafõndan yapõlan incelemeyi değerlendiren Be- lediye Başkanõ Osman Özgüven, “Demek ki, siyanür liçi yöntemi kullanmadan, çevreyi ve canlõ sağlõğõnõ tehdit etmeden de altõna ula- şõlabiliyormuş. Altõnõ ekonomimize kazan- dõrmanõn yollarõnõ arayacağõz” dedi. OZAN YAYMAN’ın haberi 18. Sayfada YÜZDE 35 DÜŞTÜ İhracat geriliyor 5 aydır ihracat rakamlarõ gerileyen Türki- ye’de artõk eskisi gibi ihracat rekorlarõ kõrõ- lamõyor. Krizin etkisiyle ihracat şubatta yüzde 35 düşerek 6.9 milyar dolar olarak ger- çekleşti. Türkiye İhracatçõlar Meclisi Baş- kanõ Büyükekşi, önümüzdeki birkaç ayda ih- racatta düşüşün devam edeceğini söyledi. Büyükekşi, toplam ihracatõn yüzde 83.88’ini gerçekleştiren sanayide ihracatõn yüzde 38.26 gerilediğini belirtti. 13. Sayfada KRİZ TL’Yİ EZİYOR Dolar fırladı ABD’li sigorta devi AIG’nin tarihi zararõyla ABD hükümeti yine elini cebine atõnca, ya- tõrõmcõlar dolara koştu. Borsalarda büyük düşüşler yaşandõ. NeDow Jones endeksi 1997 yõlõndan bu yana ilk kez 7 bin puanõn altõna geriledi. Türkiye’de dolar kuru 1.73 TL’nin üzerine çõktõ. Dolardaki yükseliş bir haftada yüzde 7’yi buldu. NECDET ÇALIŞKAN’ın haberi 13. Sayfada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “teğet” geçeceğini be- lirttiği ekonomik kriz Başbakanlık’ın kapısına dayandı. Borçlarını ödeyemeyen ve maaşıyla geçinemediğini söy- leyen emekli polis memuru Tuncer A. başına ve göğsüne silah dayayarak eylem yaptı. Elindeki dilekçeyi güvenlik güçlerine iletmesinin ardından teslim olan Tuncer A. ifa- desi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 18. Sayfada Uzman görüşü THY pilotları hata yapmadı Geçen hafta Schipol Ha- vaalanõ’na inmek üzerey- ken düşen THY uçağõnõn pilotlarõ Hollandalõ uz- manlarca hatasõz bulun- du. Basõna konuşan uz- manlar, uçağõn iniş pistine kusursuz biçimde yaklaş- tõğõnõ söylediler. Uçağõn 270 metreye kadar nor- mal hõzda alçaldõğõ, daha sonra hõzla irtifa kaybetti- ği bildirildi. 18. Sayfada Filistin İsrail daha da yayılıyor İsrail hükümetinin onayõ- na sunulan bir plan, işgal altõndaki topraklarda 73 binden fazla yeni konut yapõlmasõnõ öngörüyor. Ba- rõş yanlõsõ İsraillileri kõzdõ- ran plan, sağcõlarõ sevin- dirdi. Bakan olmasõ bekle- nen milletvekili Katz, pro- jenin kõsa sürede gerçekle- şeceğini ve “İsrail’in tek bir devlet olarak kalacağõnõ” söyledi. 11. Sayfada Mahkemelik Berlusconi sabırları taşırdı Cinsiyetçi üslubuyla tepki çeken İtalya Başbakanõ’nõn Fransa Cumhurbaşkanõ Ni- colas Sarkozy’ye İtalyan asõllõ eşi Carla Bruni’yi kas- tederek “Sana karõnõ ver- dim” demesi bardağõ taşõran damla oldu. Demokrat Par- ti’nin iki kadõn milletveki- li, Berlusconi’yi maçolukla suçlayarak Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi’ne baş- vurdu. ASLI KAYABAL’ın haberi Arka Sayfada Başbakanlõk önünde kriz eylemi ÇEBER’İN KAYITLARI TESADÜF ESERİ DOSYAYA GİRMİŞ 6. Sayfada ÇOK ÖZEL BİR SAHNE İNSANI: GAZANFER ÖZCAN 14. Sayfada AKP’ye yönelik suçlamalarõn ardõ arkasõ kesilmiyor Her gün yeni bir yolsuzluk ADAYLARA KAZIKADAYLAR ALDATILDI 1 MHP, AKP yönetiminin An- talya’da büyükşehir, ilçe ve belde adaylarõnõ aralõk ayõn- da belirlediğini gösteren bir belge açõkladõ. Ancak bu ta- rihten sonra partinin aday adaylarõnõ kabul ederek para topladõğõnõ belirten MHP An- talya İl Başkanõ Yeşilyurt, “Bu nitelikli dolandõrõcõlõktõr” dedi. 18. Sayfada ADAYLARA KAZIKDOĞAL AFET KILIFI 2 ADAYLARA KAZIKKDV OYUNLU İHALE 3 Ankara Büyükşehir Beledi- yesi’nin de elmayla portakal alõmõ ve dağõtõmõnda KDV oranõnõ yüzde 18’e yükselt- mesi nedeniyle 1.7 milyon TL kamu zararõna yol açtõğõ saptandõ. 720’şer bin TL’lik yardõmlarõn, belirtilen kişile- re ulaştõrõldõğõna ilişkin bel- geler bulunamadõ. İLHAN TAŞ- CI’nın haberi 4. Sayfada İstanbul Büyükşehir Bele- diyesi, “muhtelif gõda alõmõ” ihalesini Kamu İhale Yasa- sõ’nõn “doğal afetler, salgõn hastalõklar, can veya mal kay- bõ tehlikesi” kapsamõnda “ive- di” olarak yapõlmasõ gereken ihaleler arasõna soktu. Böylece ihaleyi ilansõz ve davetiye usulüyle açtõ. MURAT KIŞ- LALI’nın haberi 7. Sayfada Baykal’a dava C Fotoğraf:AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog