Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30489 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 MART 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 24 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Beklenti! Bugün seçim, yarın aylarca sürecek kapsamlı si- yasal tartışmalara kapıyı aralayacak sonuçları öğre- neceğiz. Seçim kampanyasının sona ermesi ayrı bir mutlu- luk, ayrı bir heyecan veriyor. Örneğin Mustafa Balbay’a, ailesine, biz dostları- na, dilekçeyle Adalet Bakanlığı’na başvuran avuka- tı Akın Atalay’a. Şu nedenle: Arkası Sa. 15. Sü. 1’de Küresel sistemin son şansõnõn 2 Nisan’da yapõlacak toplantõ olduğunu söyledi SorosbileumutsuzSpekülatör (vurguncu) George Soros 2 Nisan’da Londra’da yapõlacak G20 zirvesinin küresel eko- nomik sistem için son şans olduğunu söyledi. Soros, Times gazetesinde yayõm- lanan demecinde küresel sistemin önemli bir sõnavla karşõ karşõya kaldõğõnõ be- lirterek, zirvede mevcut görüş ayrõlõklarõnõn giderilerek ortak bir yol bulunma- masõ halinde küresel bir çöküş yaşanabileceği uyarõsõnda bulundu. Küresel sis- temini düzelmesi için eskiyi geri getirme girişimlerinin doğru olmayacağõnõ vur- gulayan Soros’a göre mutlaka reform yapõlmasõ gerekiyor. 13. Sayfada Türkiye’nin, dünyayõ kasõp kavuran finansal ve eko- nomik krize karşõ herhangi bir önlem almamak- ta kararlõ olduğu artõk Batõ basõnõnda da yer alõyor. Federal Almanya’nõn en et- kili ve yüksek tirajlõ haftalõk gazetesi “Die Zeit”ta yayõmlanan ayrõntõlõ bir ha- berde önümüzdeki hafta perşembe günü gerçekleştirilecek “G20 Dünya Finans Doruğu”ndaki ülkelerin her birinin milyarlarca dolarlõk kurtarma paketleri ha- zõrladõğõ, sadece Türkiye’nin bu alanda herhangi bir girişimde bulunmadõğõ or- taya çõktõ.OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 13. Sayfada HELİKOPTER KAZASI BBP Genel Sekreteri Yalçõn Topçu, Muh- sin Yazõcõoğlu ve beraberindekilerin ha- yatõnõ kaybettiğini açõkladõ. Yazõcõoğlu’nun cesedini enkaz bölgesine götürülen karde- şi Yusuf Yazõcõoğlu’nun teşhis ettiği bil- dirildi.Topçu şunlarõ söyledi: “Genel baş- kanõmõzõ, liderimizi ve son nefesini birlik- te verdiği kader arkadaşlarõnõ kurtarabilmek için 3 gündür canõnõ dişine takarak, vahşi tabiat şartlarõyla hayatõ pahasõna mücade- le eden asker, polis, korucu, sivil savunma elemanõ, ülküdaşlarõmõz, Kahramanma- raşlõ kahraman kardeşlerimizin hepsine, devlet ve hükümet adamlarõmõza, tanõdõ- ğõmõz tanõmadõğõmõz herkese, yüreği bi- zimle çarpan günlerdir dua eden bütün in- sanlara teşekkür ediyoruz.” 4. Sayfada TUĞRUL ERKİN Enerji bekçiliği hayal Türk Avrasya İş Konseyleri Başkanõ Tuğrul Erkin Türkiye- AB ve Türkiye-Avrasya ilişki- lerini değerlendirdi. “Türkiye umut bağladõğõ AB dõşõnda kal- dõğõ takdirde tamamiyle açõkta kalabilir. Türkiye’nin Avrasya bölgesiyle iyi iş ilişkilerine gir- mesi AB’ye girmede de bir kal- dõraç olacaktõr.” dedi. NABUCCO projesinin ger- çekleşmesinin AB’nin ve Rus- ya’nõn vazgeçmesi nedeniyle artõk mümkün olmadõğõnõ be- lirten Erkin, Rusya’nõn İsra- il’le anlaşmasõ durumunda Ma- vi Akõm 2’nin gündeme gele- bileceğini öne sürdü. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada HİKMET ÇETİNKAYA’NIN KÖŞE YAZISI 15. Sayfada REHBERLİK SAYFASI 8. Sayfada KOBİ SAYFASI 9. Sayfada Dünya tiyatro günü kutlandõ Tiyatro İstanbul, “Altõ Haftada Altõ Dans Dersi” adlõ oyunu 27 Mart Dün- ya Tiyatrolar Günü nede- niyle Profilo Kültür Mer- kezi’ndeki salonlarõnda ücretsiz oynadõ. Oyun öncesinde 2009 Tiyat- ro Günü Bildirisi okun- du. 14. Sayfada Eskimemiş şarkõlar Tanju Duru’nun emeğini sürekli anõmsatan Ağõryü- rüyen, “Tüm düzenleme- leri, kayõtlarõ yaptõ. Beste- sini verdi; ruhunu, yaratõ- cõlõğõnõ, dostluğunu, mü- zikal birikimini koydu” dedi. HATİCE TUN- CER’in söyleşisi 10. Sayfada 25 Mart’ta Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde düşen helikopterin enkazı, kazadan 48 saat sonra köylüler tarafından Kanlıçukur mevkiinde bulundu. Ancak zor arazi koşulları ve ağır hava şartları nedeniyle arama birimleri enkazın olduğu bölgeye çok geç ulaşabildi. (Fotoğraf: ANADOLU AJANSI) Yazõcõoğlu’nu kardeşi teşhis etti REFORM ŞART TÜRKİYE BEKLİYOR Hava koşullarõ ağõr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog