Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30488 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 MART 2009 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 23 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Olası Sonuçlar Nihayet yolun sonuna geldik. Yarın sandık günü. Ulusal irade bir kez daha sınavdan geçiyor. Güven veren kimi anketler kafa karıştırıyor. Birbirini tutmayan sonuçlar açıklayan anketler acaba seçmenin oy vereceği partide bir değişiklik ya- par mı? Arkası Sa. 18. Sü. 1’de HİKMET ÇETİNKAYA VE ORHAN ERİNÇ’İN KÖŞE YAZILARI 18. Sayfada YAŞAMDA MALİ ÇÖZÜM, KOBİ VE REHBERLİK SAYFALARI YARIN YAYIMLANACAKTIR. Yazõcõoğlu ve ekibinin bulunduğu helikopterin enkazõna 48 saat sonra ulaşõldõ. Kurtulan yok Köylüler buldu6 kişi yaşamını yitirdiBBP lideri Muhsin Yazõcõoğlu ve yanõndaki 5 kişi düşen helikopterden sağ çõkamadõ. Başbakan Erdoğan, Yazõcõoğlu ve di- ğer 5 kişinin yaşamõnõ yitirdiğini açõkladõ. Yetkililerin ve sivil savunma uz- manlarõnõn iki gündür aradõğõ helikopteri köylüler buldu. Kahramanmaraş’õn Göksun ilçesindeki Döngel köyünden 17 kişi Şahinkaya-Kurudere civarõn- da enkaza ulaştõ. Helikopterin enkazõnõn 50-60 metreye dağõldõğõ bildirildi. Enkaz açık alanda Arama çalõşmalarõnõn kazanõn meydana geldiği yerin tam tersi istikamette, yani güney yerine kuzeyde yapõldõğõ ortaya çõk- tõ. Arama ekibi lideri Abidin Karataş, enkazõn açõk alanda bulunduğunu be- lirterek, “Nereden olsa görünebilecek bir yer. Bu tarafta arama yapõlmamõş” dedi. Karataş ve arkadaşlarõ da donma tehlikesi geçirirken kurtarma ekip- lerinin bölgeye ulaştõğõ bildirildi. SERMET ÇUHADAR’ın haberi 18. Sayfada ENKAZIN BULUNMASI Enkaza ulaşõldõğõ haberini ilk olarak CHP li- deri Baykal basõn toplantõsõ sõrasõnda açõkla- dõ. Baykal’õn bu açõklamasõndan sonra özel te- levizyonlar da enkazõn bulunduğu haberleri- ni vermeye başladõ. Baykal, enkaza çok uzun süre ulaşõlamamasõnõ eleştirirken “Helikopterin düştüğü yerin dahi çok uzun süre tespit edi- lememesi kabul edilemez” dedi. CHP, kaza için araştõrma önergesi verecek. 18. Sayfada EVRENSEL KURALLAR ANIMSATILDI Baroların Ergenekon için hukuk çağrısı Beyoğlu’nda 18 bin kişi için usulsüz nüfus kayõt örneği düzenlendiği öne sürüldü Seçim öncesi skandalAdaylar tepkili AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin taşeron bir firmasõnda çalõşan 4 kişinin Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü’nde gö- revlendirildiği ve 18 bin seçmen adõna resimsiz nüfus kayõt ör- neği belgesi verildiği ileri sürüldü. Nüfus müdürlüğüne gelen CHP, MHP, DSP, DTP ve SP Beyoğlu Belediyesi başkan aday- larõ “Bu 4 kişi gelmeyen binlerce kişi için belge çõkardõlar. Bu hem suçtur hem sahtekârlõktõr” dediler. 17. Sayfada Yarın seçim günü 48 milyon seçmen yarõn yerel seçimler için sandõk başõna gidecek. Birleşik oy pusulalarõ, her seçim ve her seçim çevresi için ayrõ hazõrlandõ. Turuncular il genel mec- lisi, maviler belediye başkanlõğõ, sarõlar belediye meclisi, be- yazlar ise büyükşehir belediye başkanlõğõ seçimlerinde kulla- nõlacak. Belediye seçimlerinde mavi, il genel meclisi üyelikleri seçiminde turuncu oy zarflarõ kullanõlacak. 4. Sayfada TBB Başkanõ Özdemir Özok, Ergenekon iddia- namesinde suç konusu olay ve kişilerle ilişkisi ol- mayan belgelere yer verilmemesi gerektiğini söyledi. Evrensel hukuk ilkelerine uyulmasõnõ is- teyen Özok, soruşturmanõn baskõ ve yõlgõnlõk ara- cõ olarak kullanõlmamasõnõ istedi. 22. Sayfada Erdoğan: rahat değilim Başbakan Erdoğan, “Te- lefonlarda rahat değilim. Ben de çok dikkat ediyo- rum” dedi. CHP’li Öz- yürek, Telekomünikas- yon İletişim Başkanõ’nõn Başbakan tarafõndan atan- dõğõna işaret ederek, “Bu örgütü elinde bulundu- ran kişi dinlenmez” diye konuştu. 6. Sayfada İspanya heyecanı Türkiye (A) ulusal fut- bol takõmõ, son Avrupa Şampiyonu İspanya kar- şõsõnda... 2010 Dünya Kupasõ Avrupa elemele- ri 5. Grup’taki 5. maçõna çõkacak olan Ay - Yõl- dõzlõlarõn mücadelesi TSİ 23.00’te başlayacak ve NTV’den naklen yayõm- lanacak. Sporda Arama kurtarma çalışmalarına askerler, sivil savunma ekipleri de dahil 3 binden fazla kişi katıldı. Arama ça- lışmalarına katılan köylüler dönüş yolunda tesadüfen enkazı bulduklarını söylediler. (Fotoğraf: AA) Haberi ilk duyuran Baykal oldu NEDEN 48 SAAT SONRA BULUNDU? 18. Sayfada SAATLERİNİZİ BU GECE İLERİ ALMAYI UNUTMAYIN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog