Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30487 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 MART 2009 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 22 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Sanık Değil Tanık Yargının 2. iddianameye nasıl baktığını 20 Tem- muz’da duruşmalar başladıktan sonra izleyip öğre- neceğiz. İddianamedeki irdelemeleri okuduktan sonra; dar- be yapacağı öne sürülen örgüte üye olmakla suçla- nan Mustafa Balbay’ın mahkemede sanık değil, an- cak tanık olabileceğine bir kez daha inandım. Arkası Sa. 18. Sü. 1’de BBP lideri Yazõcõoğlu’nun önceki gün düşen helikopterinin enkazõna ulaşõlamadõ Arama skandalı SEÇİM ANKETLERİ Şehirlerde mevcut tablo değişmiyor 12 Eylül yönetimi tarafõndan 1982’de resen emekliye sevk edilen Güngör Ay- dõn, 27 yõldõr õsrarla sürdürdüğü hukuk mücadelesinde ilginç bir noktaya geldi. Anayasa Mah- kemesi, Aydõn’õn emekliye sev- kiyle ilgili işlemi iptal ederse, 12 Eylül sonrasõnda benzer şekilde emekli olanlarõn haksõzlõğa uğradõğõ tes- pit edilmiş olacak. FIRAT KO- ZOK’un haberi 5. Sayfada Seçime sayõlõ günler kala anket şirketlerinin, so- nucu doğru tutturmaya dönük çabalarõ sürüyor. Dört ayrõ şirket tarafõndan yapõlan tahminler- de çõkan ortak sonuca göre, üç büyük kentte tab- lo değişmeyecek, il genel meclisinde oyunu art- tõran AKP, il, ilçe ve belde belediye başkanõ se- çimlerinde ise gerileyecek. 5. Sayfada YÜKSEK YARGIYA BAŞVURDU Mitingler iptal Yarış durdu ERDOĞAN DA GÖKSUN’DA - Başbakan Erdoğan, Göksun ilçesine gelerek BBP lideri Yazıcıoğlu’nu arama çalışmalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Atalay ve Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta’dan brifing aldı. Erdoğan devletin bütün olanaklarının seferber edildiğini söyledi. (Fotoğraf: AA) İkinci iddianamede de ilki gibi soruşturmayla ilgisi olmayan kayõtlar yer aldõ Ergenekon’da yok yok Haberlerden delil yaratıldı Ergenekon savcõlarõ, iddianamede gazetemize yönelik kişisel değerlendir- melerine de yer verdi. “Hükümete üçlü uyarõ, Başba- kan uyarõldõ, AKP kadrolaşmasõ halkõ kaygõlandõrõyor” başlõklõ haberler, suçla ilgiliymiş gibi gösterilmeye ça- lõşõldõ. Haberlerin başlõklarõndan hareketle de gazete- mizin “darbeye zemin oluşturma” çerçevesinde yayõn yaptõğõnõn “tespit edildiği” savunuldu. 6. Sayfada GATA’ya sevkler kurallara uygun Ergenekon sa- nõklarõndan emekli komutanlar Eruygur, Tolon ve Er- söz’ün Gülhane Askeri Tõp Akademisi’ne sevklerinin usul- süz yapõldõğõna yönelik iddialar üzerine araştõrma yapan İstanbul Tabip Odasõ, emekli askerlerin yatõş gerekçe- lerinin “tõbbi ve etik” kurallara uygun olduğunu belirle- di. Oda, Eruygur’un evinde tedavi gördüğünü, Tolon ve Ersöz’ün ise hastanede yattõğõnõ açõkladõ. 7. Sayfada Dündar’dan şikâyet Gazeteci Uğur Dündar, Er- genekon soruşturmasõ kap- samõnda 2. iddianameyi ha- zõrlayan savcõlar hakkõnda Hâkim ve Savcõlar Yüksek Kurulu’na şikâyet başvu- rusunda bulundu. Dilekçe- de, Dündar’la ilgili soruş- turma konusu ile hiçbir ili- şiği bulunmayan, gerçeğe aykõrõ iftiralara yer verildi- ği belirtildi. 7. Sayfada Özgür basın uyarısı Brüksel’de AB Komisyo- nu Başkanõ Barroso ile gö- rüşen Cumhurbaşkanõ Gül, AB sürecinin yeniden ivme kazanacağõnõ söyledi. Med- yaya yönelik baskõyõ gün- deme getiren Barroso ise “Basõn özgürlüğüne saygõ gösterilmesine büyük önem veriyoruz” dedi. ÇİMEN TURUNÇ BATURALP’- in haberi 10. Sayfada Yüzbaşının sır intiharı Yalova’nın Altõnova ilçe- sinde bulunan Karamür- selbey Eğitim Merkezi Ko- mutanlõğõ’nda görevli Kõ- demli Yüzbaşõ Olgun Ural, beylik tabancasõ ile intihar etti. Alevi olduğu için fiş- lenen Ural’õn adõ 1. Erge- nekon iddianamesinin de- liller bölümünde geçiyordu. FARUK KIRTAY’ın ha- beri 4. Sayfada 12 Eylül kararõna validen iptal istemi BBP Genel Başkanõ Muhsin Yazõcõoğlu’nun bulunduğu helikopterin düşmesi nede- niyle dün siyasi partiler mi- tinglerini iptal etti. TBMM Başkanõ Toptan, Tunus ge- zisini yarõda kesti. BBP Ge- nel Merkezi, siyasi parti li- derleri ve temsilcilerinin akõ- nõna uğradõ. Ziyaretlerde en- kazõn tespit edilememesi eleştirilirken partililer duru- ma isyan etti. 18. Sayfada Umutlar tükeniyor Kahramanmaraş’õn Göksun ilçesinin dağlõk bölgesine düştüğü sa- nõlan helikopteri arama çalõşmalarõ 3 binden faz- la kişinin katõlõmõyla dün gün boyu ve gece sür- dü. Bölgede kar kalõnlõğõnõn 2-3 metreyi bul- duğu, sisin yoğun olduğu, sõcaklõğõn ise sõfõrõn altõnda 5 dereceye düştüğü belirtildi. Kazaze- delerle ilgili olarak umutlar tükenmeye başlar- ken Türkiye arama kurtarmada sõnõfta kaldõ. Nokta tespiti yapılamadı Dakikalarca cep telefonuyla konuşulmasõna karşõn nokta tes- piti yapõlamadõ. Bu arada telefonlarõn şarjõ bitti. helikopterdeki Acil Yer Bulma Vericisi ELT’nin, pilotun yumuşak iniş yapmõş olmasõ nedeniyle dev- reye girmemiş olabileceği belirtiliyor. Enkaza ula- şõlamamasõnõn bir nedeni olarak da arazi ve hava koşullarõ gösterildi. Sis ve yoğun kar yağõşõnõn ça- lõşmalarõ güçleştirdiği bildirildi. 18. Sayfada PAKETİN SOSYAL BOYUTU SIFIR 13. Sayfada GAZETEMİZİN ANKARA EKİ’NE ÖDÜL 16. Sayfada SÜPER LOTO ÇEKİLDİ: 1, 18, 26, 31, 33, 46
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog