Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30486 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 MART 2009 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 21 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Ucu Açık Çankaya’daki AKP’linin Bağdat yolunda K. Irak’tan Kürdistan diye söz etmesi derin tartışmalara yol açtı. Giderken Kürdistan dedi, dönüşte bin dereden su getirerek böyle demediğini söyledi. Cüneyt Özdemir’in 5N 1K programında konuyu tar- tışırken dediği gibi Çankaya’daki AKP’li “havada söy- lediğini karada yalanladı.” Arkası Sa. 18. Sü. 1’de Darbeplanõsavlarõve‘günlüklerin’yeraldõğõikinciErgenekoniddianamesi,özeltelefongörüşmelerine, mektuplara, elektronik postalara, siyasi partilerdeki iç çekişmelere, gizli tanõk ifadelerine dayandõrõldõ Tartışmalı iddianame TERÖR ÖRGÜTÜ DAVET EDİLDİ Cumhurbaşkanı Gül’ün Bağdat ziyaretiyle birlikte Ankara, PKK’nin silah bõrakmasõ için umudunu, Bar- zani’nin girişimiyle düzenlenecek Kürt Konferan- sõ’na bağladõ. Gül’ün Ankara’ya dönmesinden sonra Bölgesel Kürt Yönetimi, PKK’yi konferansa davet et- ti. BAHADIR SELİM DİLEK’in haberi 10. Sayfada KURTARMAÇALIŞMASIGECEDESÜRDÜ Yazıcıoğlu’nun helikopteri düştü BBP lideri Muhsin Yazõcõoğlu, pilot ve 4 kişiyi taşõyan helikopter Kahramanmaraş’õn Göksun ilçesi Berit Da- ğõ mevkiinde düştü. Helikopterin enkazõna ulaşmak için bütün gece arama çalõşmalarõ sürdürüldü. Kaza geçi- renlerin sağlõk durumuna ilişkin çelişkili açõklamalar gelirken dağlõk bölgedeki olumsuz hava koşullarõ ara- ma kurtarma çalõşmalarõnõ aksattõ. 18. Sayfada Önümüzdeki belediye seçimleri, Türkiye’de siyasal İslamõn yük- selme ve toplumu dönüştürme sü- reci açõsõndan çok kritik, hatta ya- şamsal bir işleve sahip olacak gibi görünüyor. ABD, AB ve İsrailli ki- mi yorumcularõn bile algõlarõ bu yönde. ERGİN YILDIZOĞLU’- nun yazı dizisi 11. Sayfada ‘Ergenekon izlenimim olmadõ’ İkinci iddianamede Erge- nekon örgütünün CHP’de Baykal’õ devirme, AKP ve MHP’yi de bölme planlarõ yaptõğõ ileri sürüldü. Baykal, savlarla ilgili hiçbir gözlem ve bilgisi olmadõğõnõ belir- terek, “Ergenekon’un beni indirmek istediğini ilk kez duyuyorum” dedi. Baykal, parti içindeki çatõşmalarda Ergenekon’un bulunduğu- na dair bilgisi olmadõğõnõ söyledi. 7. Sayfada Yarın Dünya Tiyatro Günü Dünya Tiyatro Günü ya- rõn tüm yurtta kutlana- cak. Tüm tiyatrolarda ulusal ve uluslararasõ bil- diriler okunacak, oyun- lar ücretsiz oynanacak. Dünya Tiyatro Günü, AKM önünde ise opera ve müzik dinletisiyle protesto edilerek “kutla- nacak.” 15. Sayfada Krize uzun süre seyirci kalan AKP, seçime günler kala ‘ekonomiyi’ hatõrla- dõ. Erdoğan’õn açõkladõğõ yeni pakete göre işyeri, konut, gayrimenkul, KO- Bİ’lerin kullandõğõ bazõ sanayi ve iş makineleri, mobilya ve bilgisayar ver- gileri 3 ay süreyle düşü- rüldü. 13. Sayfada Obama’nın eşyaları geldi Nisan ayõnda Türkiye’ye gelmesi beklenen ABD Başkanõ Barack Oba- ma’dan önce 9 kamyonluk eşyasõ Ankara’ya getirildi. ABD Başkanõ Obama’nõn ziyaretinde kullanõlacak eşyalarõn yanõnda Ameri- kalõ basõn mensuplarõnõn malzemeleri de bulunu- yor. 4. Sayfada Ergenekon soruşturmasõ kapsamõnda hazõrlanan 1909 sayfalõk ikinci id- dianame İstanbul 13. Ağõr Ceza Mah- kemesi’nce kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’nõn hazõr- ladõğõ iddianamede, Ayõşõğõ, Sarõ- kõz, Yakamoz ve Eldiven kod adlõ dört darbe planõnõn hazõrlandõğõ, eski Ge- nelkurmay Başkanõ Hilmi Özkök’ün stratejik yaklaşõmõ sayesinde darbe- nin gerçekleştirilmediği iddia edildi. Emekli orgeneraller Tolon’la Eruy- gur’un da sanõk olduğu davanõn ilk du- ruşmasõ 20 Temmuz’da görülecek. 56 sanõklõ davanõn, devam eden davay- la birleşip birleşmeyeceği konusun- daki karar da ilk duruşmada verilecek. Sanõklar “devlet idaresini antidemok- ratik yollarla ele geçirmeyi planla- makla” suçlanõyor. İddianemede adõ geçen emekli komutanlar Yalman, Fõrtõna ve Örnek’in dosyasõ ayrõldõ. Ergenekon’un PKK, MLKP, Hizb-ut Tahrir, TİT gibi örgütlerle ilişkisinin bulunduğu iddia edildi. Uzun süre PKK içinde bulunan bir gizli tanõğõn ifadesine dayanõlarak Uğur Mum- cu’nun PKK tarafõndan öldürüldüğü ileri sürüldü. Gazi olaylarõnõn Erge- nekon’un işi olduğu savunulan id- dianemede Dink cinayetine de deği- niliyor. Örgütün suikast planlarõ ve fişleme yaptõğõ iddiasõnda bulunuldu. Balbay’a ait olduğu öne sürülen not- lar da iddianameye girdi. Gazetemiz imtiyaz sahibi İlhan Selçuk’un “Er- genekon örgütü üyelerini yönlendir- diği” iddia edildi. Cumhuriyet mi- tinglerinin “Ergenekon örgütü yö- neticilerinin planlamasõ ve koordinesi sonucu düzenlendiği” ve mitingle- re katõlan sivil toplum kuruluşlarõnõn Ergenekon örgütüyle bağlantõsõ ol- duğu öne sürüldü. 6 ve 7. Sayfada İDDİANAME KABUL EDİLDİ KOMUTANLARIN DOSYASI AYRILDI ÇELİŞKİLERLE DOLU SUÇLAMALAR İLHAN SELÇUK, MUSTAFA BALBAY DENİZ BAYKAL Kürt konferansında PKK açmazı İran devrimi dersleri Özkök. Eruygur. Tolon. Balbay. UĞUR DÜNDAR’IN İDDİANAME İSYANI 7. Sayfada SANIKLAR NEYLE SUÇLANIYOR 7. Sayfada SEÇİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORDU - BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu dün seçim çalışmaları için partisi tarafından Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen mitinge bir şirketten kiralanan Bell 206 L-4 tipi helikopterle gelerek partililere seslendi. Yazı- cıoğlu konuşmasında ilk defa helikopter kiralayarak miting yaptıklarını söyledi. Yazıcıoğlu mitingin ardından, helikopterle Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki mitinge gitmek için saat 15.30 sı- ralarında Çağlayancerit’ten ayrıldı. Helikopterle bir süre sonra irtibat kesildi. (Fotoğraf: AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog