Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30485 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 MART 2009 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 20 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Neden Korkuyorsunuz? Soruyorum: Mustafa Balbay günlerce neden tek kişilik bir ko- ğuşta yattı? Kimi tutuklulara tanınan (yazı yazma gibi) kimi ola- naklardan niçin yoksun bırakıldı? Kapalı rejimlerde muhalif siyasetçilere, yazar ve ga- zetecilere uygulanan demokratik rejime ve insan hak- larına aykırı kimi kurallar Balbay’a neden uygulandı? Arkası Sa. 18. Sü. 1’de Hukukçular ve İnsan Haklarõ Komisyonu üyeleri Balbay’a yönelik kõsõtlamaya tepki gösterdi ‘Guantanamo uygulanõyor’ Mustafa Balbay’õn “tecritte” tutulmasõ ve yazõlarõnõn engellenmesi “insan haklarõ ihlali ve sansür” ola- rak değerlendirildi. Cezaevi yöneticilerinin emir al- dõğõnõ ve keyfi davrandõğõnõ belirten Prof. Azrak, “Amaç tamamõyla susturmak” dedi. YARSAV Baş- kanõ Eminağaoğlu da Guantanamo’da rastlanabi- lecek olaylarõn Türkiye’de gündeme gelmesinden duyduğu rahatsõzlõğõ dile getirdi. 18. Sayfada Cumhurbaşkanõ Gül, uçağõndaki gazetecileri yalanlayarak ‘o ifadeyi kullanmadõm’ dedi Çalõşmalar başladõ Özelişsizlik sigortası geliyor Krizin sonuçlarõnõn çok da ya- kõn bir tarihte ortadan kalkma- yacağõnõ ve işsizliğin en az üç yõl daha sorun olacağõnõ belirten özel işsizlik sigortasõ mucidi Genworth Financial’õn İş Ge- liştirme Başkan Yardõmcõsõ Da- vid Nolan, Türkiye’de özel iş- sizlik sigortasõ çalõşmalarõnõn başlatõldõğõnõ söyledi. Türkiye’deki en büyük banka- larla yapõlacak işbirliği sonucu uygulamayla yakõnda poliçe sa- tõşõna başlanacak. Kredi kartõ ve fatura ödemelerini de teminat al- tõna alacak sigortayla işsizlik du- rumunda 6 ay ödeme yapõlacak. OLCAY BÜYÜKTAŞ AKÇA’nın haberi 12. Sayfada Cumhurbaşkanı Gül’ün Irak yo- lunda “Kuzey Irak Yönetimi” yeri- ne “Kürdistan Bölgesel Yönetimi” dediği yönündeki açõklamalarõ dün Türkiye’nin gündemine damgasõnõ vurdu. Gazetecilerin “Kürdistan mõ dediniz” sorusuna ise Gül’ün “Irak’õn anayasasõnda da öyle yazõyor” yanõ- tõnõ verdiği belirtildi. Dün gün boyu muhalefet temsilcileri söz konusu açõklamaya tepki gösterdi. Akşam sa- atlerinde ise Cumhurbaşkanõ Gül, “Ben o ifadeyi kullanmadõm” dedi. Türkiye’ye dönen Gül “Kendi ana- yasalarõna göre Irak’õn kuzeyinde bir yerel Kürt yönetimi vardõr, bunu söyledik. Çok zor konularla uğraşõ- yoruz. Bu konularla uğraşõrken he- pimiz dikkatli olmak zorundayõz ve hele hele böyle terörle mücade- le ettiğimiz, zor işlerle uğraştõğõmõz konularda mesafeler de alõnmaya başlarken böyle zedeleyici, lüzum- suz tartõşmalara girmenin anlamõ yok” diye konuştu. 4. Sayfada BANKA FAİZLERİ DÜŞÜRDÜ Ziraat’ten iki paket Ziraat Bankasõ toplam değeri yaklaşõk 7 milyar TL olan “Öde- me Kolaylõğõ Paketi” ile “Bahar Paketi” açõkladõ. Ödeme Kolaylõğõ Paketi ile tarõmsal, bireysel ve ti- cari kredilerin vadesi uzatõlacak. Bahar Paketi ile ise bireysel kre- dilerin faizleri düşürülecek. Tü- keticiler, bireysel kredileri vade- ye göre faizleri yüzde 0.99 ile yüz- de 1.49 arasõnda değişen oranlar- da kullanabilecek. 13. Sayfada Kõlõçdaroğlu,İstanbul’dakiusulsüzlükiddialarõnayanõtbekliyor: ‘Alim Sudaş kim?’ CHP’nin İstanbul adayõ Kõ- lõçdaroğlu, sessizliğini koruyan Topbaş’a, Eurasfalt şirketiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirke- ti olan İsfalt’a 4 milyon Avro’luk danõşmanlõk hiz- meti verdiği ortaya çõkan Serdar Kepenek’in bu- güne kadar niye ortaya çõkmadõğõnõ sordu. Kõ- lõçdaroğlu “Herhalde kelebek oldu. Ama kele- beklerin ömrü kõsadõr” dedi. Topbaş’a, Kepe- nek’ten sonra, Alim Sudaş’õn kim olduğunu da so- ran Kõlõçdaroğlu, uluslararasõ bir konferansta ödenen paralarõ da gündeme taşõdõ. 8. Sayfada ‘İslamcı medya ranta ortak’ SP’nin adayõ Bekaroğlu, önceki gün açõkladõğõ ve 2 bin imar plan tadilatõyla AKP yandaşlarõna “150 milyar do- larlõk rant aktarõldõğõ” yönündeki iddialarõna Topbaş’õn yanõt vermediğini belirtti. Medyanõn kendisinin açõkladõğõ ranta ilgi göstermediğini be- lirteren Bekaroğlu “İsfalt’ta yolsuzluk 4 milyon Avro. Ben 150 milyar dolardan söz ediyorum. Çünkü merkez medyanõn patronlarõyla İslamcõ medyanõn patronlarõ da bu rant paylaşõmõndan pay aldõlar” görüşünü savundu. 8. Sayfada Kürdistan tartışması Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Celal Talabani, eşleriyle birlikte basın mensuplarına poz verdi. Gül, Irak’ta Bölgesel Kürt Yönetimi Baş- kanı Neçirvan Barzani’yi de kabul etti. Gül, Barzani’nin “genel af” önerisine, “Af iç meseledir, başkalarıyla konuşmam” karşılığını verdi. Gül, “PKK unsuru ortadan kalkınca, Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi ile ilişkilerde bir sınır kalmayacağını” söyledi. (Fotoğraf: AA) KESİCİ: BU KRİZ TÜRKİYE’NİN KRİZİ 7. Sayfada ATO: SEYRETMEYİN ÖNLEM ALIN 13. Sayfada VİZESİZ AVRUPA İÇİN DİLEKÇE 18. Sayfada Kepenek kelebek oldu ‘AMAÇ TAMAMIYLA SUSTURMAK’ TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, uygulamayõ hukuk ihlali olarak de- ğerlendirdi. Ersin, Öcalan’a tanõnan haklarõn bile Balbay’dan esirgendiğini vurguladõ. Özdemir de Bal- bay’õn hükümlü olmadõğõ halde savunma hakkõnõn elinden alõndõğõnõ ifade ederek bir tutuklunun 19 gün boyunca tek kişilik koğuşta tutulmasõnõn hukuki alt- yapõsõnõn olmadõğõna dikkat çekti. 18. Sayfada ‘ÖCALAN’A BİLE YAPILMIYOR’ İstanbul Cumhuriyet Başsavcõlõğõ yetkilileri, eski Ge- nelkurmay Başkanõ Özkök’ün “gerekirse” Erge- nekon soruşturmasõ kapsamõnda ifade verebilece- ğini, şu anda böyle bir gelişmenin olmadõğõnõ söy- ledi. Daha önce mahkemeden davet alõrsa “tanõk veya sanõk” sõfatõyla icabet edeceğini söyleyen Öz- kök, “TSK’deki genç nesil farklõ düşünüyor, daha demokratik düşünüyor” dedi. 18. Sayfada HİLMİ ÖZKÖK İFADE VEREBİLİR BAYKAL: BECERİKSİZLİĞİ KENDİNDE ARA 6. Sayfada ERDOĞAN YSK’YE YÜKLENDİ 6. Sayfada Kazı tutuklaması Fincancı Katırları Ulusal takım savunmasız Cizre’de yapõlan kazõlarda ortaya çõkarõlan, 1990’lõ yõl- larda kaçõrõlarak öldürül- düğü ileri sürülen kişilere ait olduğu bildirilen kemiklere ilişkin gözaltõna alõnan eski Belediye Başkanõ ve koru- cubaşõ Kamil Atak tutuk- landõ. Albay Temizöz’ün ise ifadesi alõnmaya baş- landõ. 5. Sayfada Bir gazetede benim adõmõn geçtiği, tamamen hayal ürünü bir yazõ okudum; ben gidip Eruygur’a tavsi- yelerde bulunmuşum. İşin komik tarafõ, malum gaze- telerde “Şener Eruygur’un fişlediği” kişiler listesinde benim de adõm vardõ. EROL MANİSALI’nın yazısı 11. Sayfada 2010 Dünya Kupasõ yo- lundaki kritik İspanya maç- larõ öncesi Servet Çetin ve Gökhan Zan’õn ardõndan Hamit Altõntop’un da sa- katlanmasõ Terim ve eki- bini düşündürüyor. Açõk, Emre Aşõk, Hakan Balta, İbrahim Kaş, Sedat Bayrak veya Eren Güngör’le ka- patõlacak. Spor’da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog