Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30484 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 MART 2009 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 19 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kulağı Geçen Boynuz! Son padişah ilan edildi. Yetersiz tepki gösterdi. “Son halife” dövizine sesi çıkmadı. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor derler ya; RTE de düşsel de olsa dünya Müslümanlarının lideri gösterilmesine neden karşı çıksın, tepki göstersin? Laik Cumhuriyet’te yaşıyoruz; böyle tanımlarla beni rahatsız etmeyin, diye sultan yakıştırmasını yumuşak ifadelerle geri çeviriyor. Arkası Sa. 18. Sü. 1’de Okurlarımızın gazetemiz bahçesindeki eylemine, Tarõk Akan, Rutkay Aziz, Zeki Ökten ve Arif Kes- kiner de destek verdi. Akan, Aziz, Ökten, Keskiner Cumhuriyet’in bahçesinde bir süre bekleyip sembolik olarak “nöbete katõlõrken”, “Balbay çõkacak yine ya- zacak / Biz susarsak kim konuşacak” sloganlarõna eşlik etti. Okurlarõmõz da Akan ve Aziz’e, dayanõş- madan duyduklarõ mutluluğu iletti. 18. Sayfada Sanatçı desteği MHP’liVural,Gökçek’inİsrailistihbaratõnõn2.adamõylaortakforumdüzenlediğinibelirtti MOSSADsuçlamasõ ILGAZ’DA KİTAP OKUDULAR Çankırı Lisesi’nden 30 öğrenci, okulun idarecileri ve öğretmenleriyle yürüttükleri “500 Eve 500 Kütüp- hane” kampanyasına dikkati çek- mek için, Ilgaz Dağı’nın 2 bin met- re yüksekliğindeki Doruk mevkisi- ne çıktı. Burada “Tüm öğrencileri kitap satın almaya ve okumaya da- vet ediyoruz” yazılı pankart açan öğ- renciler, kampanyaya dikkati çek- mek için kar yağışı altında 1 saat ki- tap okudu. (Fotoğraf: AA) Gül’le görüştü Cumhurbaşkanı Gül, resmi zi- yaret için gittiği Irak’ta Devlet Başkanõ Talabani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanõ Gül, gü- venlik konusundaki sorunlarõ bi- tirmeye karar verdiklerini söyledi. Gül, Erbil’deki Kürt konferansõnõ da “önemli bir adõm” olarak nite- lendirdi. Talabani ise terör örgütü PKK’ye seslenerek “Ya silahlõ mücadeleyi bõrakõn ya da ülkemi- zi terk edin” dedi. 10. Sayfada ‘Gökçek’in ajanlarla işi ne?’ MHP’li Vural, Ankara Büyükşehir Bele- diye Başkanõ Gökçek’in MOSSAD yöneticisi David Kimche ile düzenledi- ği forumun amacõnõn “güçlü şehir yönetimlerinin global yönetimlerle ilişkilerini oluşturup milli devleti ortadan kaldõrmak” olduğunu ileri sürdü. Vural, bu forumun gençlik parlamentosunun iki Türk üyesinden birinin Gökçek’in oğ- lu olduğunu belirtti. Gökçek’in İsrailli bir generalle çekilmiş fotoğrafõnõ da gösteren Vural, bu generalle ne görüştüğünü sordu. 4. Sayfada Kılıçdaroğlu’ndan suç duyurusu CHP’li Kemal Kõlõçdaroğlu, İstan- bul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ’de Sayõştay tarafõndan tespit edilen 1 mil- yar TL’lik kamu zararõ ile ilgili hükümetin sessiz kalmasõnõ eleştirdi. Kõ- lõçdaroğlu, “Yönetici hortumculuk yapacak, Sayõn Başbakan görmeyecek, İçişleri Bakanlõğõ sessiz kalacak. Topbaş’õn ayrõcalõğõ ne? Başbakan açõk- lasõn” diye konuştu. Kõlõçdaroğlu, Kepenek’in 4 milyon Avro’luk danõş- manlõğõyla ilgili suç duyurusunda bulunacağõnõ da bildirdi. 9. Sayfada ALBAY SORGUDA ‘Faili meçhul’ gözaltısı Faili meçhul cinayetleri araştõrmak için Şõrnak’õn Cizre ilçesinde yapõlan ka- zõlarõn ardõndan 1993-1996 yõllarõ arasõnda Cizre’de görev yapan Kayseri İl Jandarma Komutanõ Cemal Temizöz gözaltõna alõndõ. Albay Temizöz’ün kay- bolan kişiler ile ilgili ifa- desinin alõnacağõ öğrenildi. Temizöz’ün gözaltõna alõn- masõnõn Genelkurmay Baş- kanlõğõ’nõn bilgisi dahilin- de olduğu belirtiliyor. Di- yarbakõr Özel Yetkili Mah- keme emriyle gözaltõna alõnan Albay Cemal Te- mizöz, sağlõk kontrolünden sonra Diyarbakõr’a gön- derildi. 5. Sayfada CHP lideri Deniz Baykal, Bilecik’te AKP hükümetinin tarõm politikalarõnõ eleştirdi BuğdayRusya’dan,çiftçiperişan ‘Devlet de perişan olur’ Hükümetin, Rusya’dan, Ro- manya’dan buğday getirilsin diye tüccara yetki verdiğini an- latan Baykal, “Çiftçiye sahip çõkõlmasõ, girdi fiyatlarõnõn in- dirilmesi lazõm. Gübredeki KDV’yi yüzde 1’e indireceksiniz. Yani çiftçinin kullandõğõ maldan vergi alan, masrafõmõ oradan karşõlayacağõm diyen bir devlet çiftçiyi perişan eder. Çiftçi pe- rişan olursa devlet de perişan olur” dedi. 7. Sayfada Kapanan fabrikaları eleştirdi Partisinin Bolu mitinginde de uzun süre Baykal’a yüklenen Erdoğan, yine krizin teğet ge- çeceğini söyledi. Kredi kartõ mağdurlarõnõ dürüst olmamakla suç- layan Başbakan, bu kez de kapõlarõna kilit vurulan fabrikalarõn sahiplerini hedef aldõ. Önlem almayarak hükümetin sorumlu- luğunu görmezden gelen Erdoğan, kapanan fabrika sahipleri- ni “iş bilmeyen, başarõsõz” kişiler olarak niteledi. 7. Sayfada ● Danıştay saldırısı Mahkeme bekleyecek Yargıtay’ın Ergenekon davasõyla birleştiril- mesinde zorunluluk bulunduğuna işaret ederek bozma kararõ verdiği Danõştay saldõrõsõ dava- sõnõn mahkeme heyeti, İstanbul Ağõr Ceza Mah- kemesi’nin görüşünün beklenilmesi kararõ ala- dõ. Mahkeme, Yargõtay’õn bozma kararõna uyulup uyulmamasõna ise bunun ardõndan ka- rar verilmesini kararlaştõrdõ. 18. Sayfada KEMAL DERVİŞ REÇETE ÖNERDİ 12. Sayfada SUUDİ DİN ADAMLARI: KADINLAR EKRANA ÇIKMASIN 11. Sayfada Bir günde 3 uçak kazasõ ABD’nin Montana eyale- tinde ve Japonya’nın baş- kenti Tokyo’da iki ayrı uçak iniş sırasında düştü. ABD’deki kazada arala- rında çocukların da bu- lunduğu 19 kişi yaşamını yitirdi. Tokyo’da da, kar- go uçağındaki pilot ve yardımcı pilot öldü. Do- netsk-İstanbul seferini ya- pan Ukrayna uçağı, Ata- türk Havalimanı’na in- dikten sonra pistten çıktı. Tekkişilikkoğuştakalõyor,yazõyazmasõnaizinverilmiyor Mustafa Balbay cezaevi yönetimi tarafından tecrit altında tutuluyor, havalandırmaya bile tek başına çıkartılıyor. Diğer tutuklulardan ayrı muameleye tabi tutuluyor... Medya’da tartışılan şekilde bir günlü- ğüm yoktur. Birbirinden farklı notlar montaj yapı- larak birileri tarafından işlenmiş, yo- rumlar eklenmiş, tahrif edilmiştir. Bengazeteciyim,gazetecilikmesleğidı- şında hiçbir işe ve olaya bulaşmadım. İfade özgürlüğüm elimden alınmıştır. Yayımlanmak üzere hazırladığım ya- zıdizisisansürüaşarsagerçeğiherkesöğ- renecektir. Bana zor günde destek verenlere te- şekkür ediyorum. Destek verenlerin yüzünü kızartacak hiçbir faaliyetin içinde olmadığımı bil- melerini isterim. 18. Sayfada Balbay’akısıtlama Talabani PKK’ye rest çekti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog