Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30483 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 23 MART 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 18 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. Balbay, gazete yazılarını düzenli olarak yazabilmek için cezaevi müdürlüğüne başvuruda bulundu. C Bu Hafta Sonu 29 Mart... Bu hafta sonu seçim var. Herkesin de gördüğü gi- bi yerel seçimin havası ül- kenin geleceğini belirleye- cek bir içerik kazanmış bulunmaktadır. Normal demokrasilerin koşullarında yaşayan bir Batı ülkesinde, seçim so- nuçları az çok farkla tah- min edilebilir. Yedi yıldan beri iktida- rını sürdüren ve yıpranan partinin seçim sandıkla- rında oy yitirmesi doğaldır. Bütçe iflas etmiştir, borç gırtlağa dayanmıştır, sa- nayi çökmüştür, tarım ke- simi imdat çığlıklarını yük- seltiyor, işsizlikte dünya ikinciliğine tırmandık... Bu ortamda iktidar par- tisinin seçim sandıklarında yenilgisi doğal sayılmalı- dır. Ancak seçime bir hafta kala bile doğru dürüst bir tahmin yapılamıyor. Siyasal arenada ve med- yada tartışılan konular da ilginçtir. AKP iktidarının doru- ğuna tırmanan Deniz Fe- neri dosyasından söz açıl- mıyor. Anayasa Mahke- mesi’nin AKP’yi irtica oda- ğı olarak saptayan kararı unutulmuştur. Yurttaşın çektiği sıkıntılar, işsizlik ve ekonomik çaresizlikler de gündemde değildir. Var- sa yoksa Ergenekon dava- sı ve darbe edebiyatı üze- rine tartışmalar ve atış- malar ortalığı sarmıştır. Türkiye’de gündemi ko- laylıkla belirleyen bir güç, 29 Mart seçimlerinde AKP’ye göre bir program mı hazırlamıştır? Ne olursa olsun 29 Mart seçimleri yine de belirleyi- ci olacaktır. Tüm ekonomik sıkıntı- lara, krizlere, çöküntülere, yurttaşın yakınmalarına karşın AKP’nin oyları yük- selirse, bu olayın nedenle- ri araştırılmalı, seçimlerde dinciliğin ve cemaat ör- gütlenmesinin işlevi ince- lenmelidir. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Bayraktar, Mustafa Balbay’õn günlüğünün şiddete dayalõ bir günlük olmadõğõnõ belirterek, “Duyduklarõnõ yazmõş, şahit olduklarõnõ yazmõş” dedi. Bayrak- tar, gazeteci eyleme doğrudan doğruya katõlma- dõkça, gazetecilik hüviyetini bõrakõp olayõn içi- ne girmedikçe terör suçlusu olarak yargõlanma- sõ ve suçlanmasõnõn doğru olmadõğõnõ söyledi. CİHAN ORUÇOĞLU’nun haberi 5. Sayfada Prof. Köksal Bayraktar: Gazetecilik yapmış Arkası 18. Sayfada ‘AKP’nin gücü baskõ aracõ oldu’ TÜSİAD iktidara yine sert çıktı TÜSİAD Başkanõ Yalçõn- dağ “IMF bağõmsõz vergi denetimi istiyor. Buna ya- naşmayan iktidar partisi elindeki gücü ve mali de- netimi bir baskõ aracõ olarak kullanõyor, bugün değil ten- kit yapmaya, tespit yapma- ya bile korkuyoruz” dedi. İşadamlarõnõ işçi çõkarma- malarõ için tehdit etmenin çözüm getirmeyeceğini vur- gulayan Yalçõndağ, “Hü- kümet krizi geç algõladõ, önlemlerde geç kaldõ” diye konuştu. 13. Sayfada Dünya Bankasõ: Küresel ticaret duracak Dünya Bankasõ Başkanõ Robert Zoellick, küresel ekonomideki küçülmenin, Büyük Depresyon’dan bu yana en büyük küçülme olacağõnõ ve küresel ticare- tin, son 80 yõl içindeki en düşük düzeye gerileyeceği- ni söyledi. 2009’u “çok teh- likeli bir yõl” olarak nite- lendiren Zoellick, “Belir- sizlik çok büyük. Ve daha gelişmekte olan ülkeler kri- zi hissetmeye başlamadõlar bile” dedi. 13. Sayfada Beş lider, seçime bir hafta kala en çok seçmenin bulunduğu kentte meydanlara çõktõ İstanbul yarışı İstanbul’da Çağlayan Meydanı dün üç partiye ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinde meydanı on binlerce CHP’li dol- durdu. Öğleden sonra SP’liler, akşam saatlerinde ise BBP’liler Çağlayan’da buluştu. AKP’liler Kazlıçeşme’de, DP’li- ler ise Gaziosmanpaşa’da bir araya geldi. (Fotoğraflar: UĞUR DEMİR / SERKAN YILDIZ / SİBEL BAHÇETEPE) AFFEDİLDİ, MİTİNGDE KONUŞTU Erbakan sonunda sahnede Kayıp trilyon davasõnda aldõğõ ev hapsi cezasõ Cum- hurbaşkanõ Gül tarafõndan affedilen Milli Görüş lideri Erbakan, SP’nin Çağlayan mitinginde ko- nuştu. “Mücahit Erbakan” sloganlarõ arasõnda ko- nuşmasõna başlayan Erbakan, Erdoğan ve AKP yöneticilerini Refah Partisi’ni bölmekle suçladõ. AKP yönetimini 28 Şubat sürecinden sorumlu tu- tan Erbakan, “Oyunuzu işbirlikçilere vermeyin” dedi. Erbakan, “En büyük tehlike olarak Milli Gö- rüş’ü gördü Siyonizm. ‘Refah Partisi’ni bölme- liyiz’ dediler ve 28 Şubat’õ yaşadõk” diye konuştu. MEHLİKA AKGÜN’ün haberi 6. Sayfada ● Sabancı Holding’den uyarı: Enerjide bıçak sırtında gidiyoruz Sabancı Holding Enerji Grup Başkanõ Sela- hattin Hakman, Türkiye’nin enerji alanõndaki yatõrõmlarda çok geç kaldõğõnõ vurguladõ. Hak- man, “Türkiye’de ekonomi biraz hareketlen- meye başlarsa elektrik sõkõntõsõ da yeniden baş gösterecektir. Bu yüzden yeni yatõrõmlarõn ve yeni santrallarõn durmamasõ lazõm” dedi. ÖZLEM YÜZAK’ın söyleşisi ● Eskişehirspor’a 1-0 yenildi Galatasaray evinde kayıp Turkcell Süper Lig’de şampiyonluk kovala- yan Galatasaray, Eskişehirspor’a 1-0 yenilerek rakiplerinin puan kaybettiği haftayõ değerlen- diremedi. Perşembe günü UEFA Kupasõ’ndan da elenen Sarõ - Kõrmõzõlõlar bu sonuçla bir haf- ta içinde iki şoku birden yaşadõ. Eskişehirspor karşõlaşmayõ 10 kişi tamamlarken takõmõ ga- libiyete taşõyan golü Youla attõ. Spor’da ● Newsweek’te makale AKP, derin devlet kuruyor Washington Enstitüsü uzmanõ Soner Çağaptay, Newsweek dergisinde yayõmlanan makalesinde, Ergenekon davasõ iddianamesini eleştirirken, “İs- lamcõlar, Türkiye’nin karanlõk derin devletinden kurtulmuyor, ancak yerine kendilerininkini ko- yuyorlar” dedi. Çağaptay, AKP’nin Ergenekon’u laik yargõ, medya, ordu ve siyasi karşõtlarõna sal- dõrmak için kullandõğõnõ belirtti. 4. Sayfada ERDOĞAN: ABD ÇEKİLİRKEN TÜRK TOPRAKLARINI KULLANABİLİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog