Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30482 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 MART 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 17 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. Balbay, gazete yazılarını düzenli olarak yazabilmek için cezaevi müdürlüğüne başvuruda bulundu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Rekortmen! Geçen yıl 1.02 milyar fazla veren devlet bütçesi, bu yıl: İlk iki ayda 10.4 milyar lira açık veriyor. Bu, yıl sonu açık hedefine iki ayda ulaşıldığını gös- teriyor. Bir rekor! RTE sadece bütçede değil diğer pek çok alanda Arkası Sa. 18. Sü. 1’de STOCKHOLM Cumhuriyet çocuğu OSMAN İKİZ’in yazısı STUTTGART Tim de bir ‘loser’dı... AHMET ARPAD’ın yazısı KİEV Doğu Avrupa çalkalanırken DENİZ BERKTAY’ın yazısı BRÜKSEL B. Avrupa’nın pahalı oyuncakları ÇİMEN TURUNÇ BATURALP’in yazısı Yerel seçimlere bir hafta kala miting alanlarõndaki tansiyon iyice yükseldi CHP lideri Baykal, Ankara’da yurttaşlara ‘yeni bir baş- langõç’ yapma çağõrõsõnda bulundu. Yurttaşlara san- dõğa gitmeleri çağrõsõnda bulunan Baykal, AKP’nin ekonomi politikalarõna yönelik eleştirilerini sür- dürdü. AKP döneminde “yolsuzlukta çağ atlandõğõ- nõ” söyleyen Baykal, hükümetin Deniz Feneri soruş- turmasõnda “işi ağõrdan aldõğõnõ” söyledi. 8. Sayfada Melih Gökçek Borcunu ödemedi Ankara Büyükşehir Beledi- yesi’nin şubat itibarõyla Ha- zine’ye olan borcu, 4 milyar 61 milyon TL vadesi geçmiş, 447.9 milyon TL vadesi geç- memiş olmak üzere toplam 4 milyar 509 milyon TL’ye ulaştõ. 13. Sayfada Davutoğlu ABD ile işbirliği Washington’da temaslar- da bulunan Erdoğan’õn dõş politika danõşmanõ Davu- doğlu, ABD yönetimiyle birlikte Ankara-Washing- ton ilişkilerinin sõkõlaşaca- ğõnõ söyledi. 11. Sayfada Nevruz coşkuyla kutlandı Nevruzu her yıl olduğu gibi bu sene de halk ve hükümet ayrı ay- rı kutladı. Ankara’da Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey aynı ateşin üzerinden atladı. (yanda) İstanbul’da Kazlıçeşme’de toplanan kalabalık coşkulu bir şekilde nevruzu kutladı. Diyarbakır’da on binlerce kişinin katıldığı kut- lamalar DTP’nin gövde gösterisine döndü. (üstte) Kutlamalarda ufak gerginliklerin dışında olay çıkmadı. 7. Sayfada BELEDİYEYE İHALE İLE MEMUR ALMIŞLAR 5. Sayfada TOPRAKSIZ TARIM UMUT ODU 13. Sayfada SIVASSPOR: 1 BEŞİKTAŞ: 1 Spor’da Cumhuriyet artõk1TL Okurlarımızla medya, basın, kriz ve Cumhuriyet konusunda küçük bir söyleşi yapmak istiyoruz. Bu söyleşinin 2001’den bu yana sabit tu- tulan fiyatımıza zam yapmak zorunluğu yü- zünden doğduğunu söylemeye gerek yok. Türkiye bugün tam bir ekonomik felaketi yaşamaktadır. Sanayi çökmüştür, işsizlik- te dünya ikinciliğine tırmandık, tarımın ha- li yürekler acısıdır, reklam piyasası bu or- tamda ister istemez daralıyor. Daha önce rant ekonomisiyle olumsuz da olsa idare edilen ülkede, bu olanakların da yitirilmesi ve Amerikan dolarının tırman- dığı yeni doruklar, bunalımın yoğunluğu- nu ve bu nedenle iktidardaki şaşkınlığı so- mutlaştırıyor. Her şey nereye savrulacağı kestirilemeyen bir bilmeceye dönüşmüş, bütün holdingler ve şirketler geleceklerini kurtarmak için köktenci tedbirler almak zorunda kalmış- lardır. ALTERNATİF SU FORUMU Türkiye Darfur’a döner Suyuma Dokunma Kampanyasõ tarafõndan, İs- tanbul’da devam eden 5. Dünya Su Forumu’na kar- şõ düzenlenen Alternatif Su Forumu başladõ. İn- giltere’deki “Küresel İklim Değişikliğine Karşõ Kampanya”nõn sekreteri Jonathan Neale, iklim de- ğişikliğinin bu şekilde devam etmesi halinde Tür- kiye’nin dünyanõn en sorunlu bölgelerinden Dar- fur’a benzeyeceğine dikkat çekti. 18. Sayfada KANAL 7’DE DENİZ FENERİ TELAŞI ‘Kitap toplatõlsõn’ Şişli Cumhuriyet Başsavcõlõğõ, gazetemiz haber merkezi editörlerinden Aykut Küçükkaya hakkõnda “Yüzyõlõn Yolsuzluk Oyunu” kitabõnda “yayõn yo- luyla hakarette bulunduğu ve adil yargõlamayõ etki- lemeye teşebbüs ettiği” iddialarõyla soruşturma aç- tõ. Deniz Feneri yolsuzluğunun anlatõldõğõ kitapta hak- larõnda çeşitli iddialarda bulunulan Kanal 7 yöneti- cileri, kitabõn toplatõlmasõnõ da istedi. 4. Sayfada ‘Pazar Yazıları’ C Pazar’da... Gazetemiz yazarları, Ergenekon davası kapsamında tutuklanan Ankara Temsilcimiz ve yazarımız Mustafa Balbay için tek yürek oldu. Yazarlarımız, Balbay’a destek vermek, düşünce ve basın özgürlüğünü savunmak için dün Ankara temsilciliğimizde Balbay’ın kitaplarını imzaladılar. 6. Sayfada Balbay’a Ankara’da yazarlardan destek BAYKAL: YENİ BAŞLANGIÇ ZAMANI MHP lideri Bahçeli, seçim çalõşmalarõna katõlmasõna tepki gös- terdiği TOKİ’nin, konut yapõmõnõ bir kenara bõrakarak Baş- bakan’õn açõk hava toplantõlarõnda kürsü yapõmõyla ve kõrmõzõ halõ sermekle meşgul olduğunu söyledi. Başbakan’õn üslubunu eleştiren Bahçeli, “Başbakan bu seçimlerde kaba bir Türkçe ile konuşmaktadõr. Başbakan, bu seçimlerde saldõrgandõr, haksõz- ca iftiralarda ve yalanlarda bulunmaktadõr” dedi. 8. Sayfada BAHÇELİ: TOKİ’Yİ KULLANIYORLAR Başbakan Erdoğan, Baykal’õ valileri, savcõlarõ ve yar- gõyõ tehdit etmekle suçladõ. Erdoğan, “Anayasadaki mad- deler çiğneniyor ama bakõyorum ki yargõ suskun. Bu na- sõl dayanõşmadõr anlamak mümkün değil. Bunlar uzay- dan gelmedi” dedi. Erdoğan, muhalefetle yarõşmanõn kolay olduğunu ifade ederek “Senin gibi muhalefete ben kurban olayõm be” ifadesini kullandõ. 8. Sayfada ERDOĞAN: BAYKAL TEHDİT EDİYOR Siyaset hızlandı Fotoğraflar:REUTERS/AA Arkası Sa. 18. Sü. 8’de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog