Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 16 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. Balbay, gazete yazılarını düzenli olarak yazabilmek için cezaevi müdürlüğüne başvuruda bulundu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK ‘Hadi, Hadi!’ Demokrasimiz ilk kez büyük bir kazanımla yoluna devam ediyor. Kendinden başka dürüst, doğruları söyleyen ve ya- pan kimse olmadığını iddia eden bir genel başkan, bir başbakan var! İsmini yazmaya ne gerek var: Mal günlerdir mey- danlarda... Bu genel başkana, Başbakan’a bakılırsa AKP iktidarı Arkası Sa. 16. Sü. 1’de 85. YIL SAYI: 30481 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 MART 2009 CUMARTESİ Avukatlardan yeni dilekçe: Balbay tahliye edilsin Basında Cumhuriyet yazarlarına her gün saldırı Yazarlarımız Balbay için Ankara’da buluşuyor 6 ve 16. Sayfalarda AKP hükümetinin koyduğu 12 aylõk açõk hedefine ilk iki ayda ulaşõldõ Bütçederekoraçık Irak’taki gösterilerde, “İşgalciler dışarı” sloganları atıldı. ABD ölüm getirdi ABD’nin uluslararasõ kamuoyunu hi- çe sayarak Irak’õ kitle imha silahõ bu- lundurduğu yalanõyla işgal etmesinin yõldönümünde Iraklõlar işgale karşõ nefretlerini dünkü gösterilerde dile ge- tirdi. Uluslararasõ Kõzõlhaç Komitesi işgalden beri 1 milyon kadar kişinin öldüğünü söyledi. 10. Sayfada Küresel ekonomik krizin etkisiyle gelirler azalõrken hükümetin seçim ya- tõrõmlarõnda hõz kesmemesi nedeniyle giderler hõzla artõnca, 2009 büt- çesinin 12 aylõk “açõk” hedefine iki ayda erişildi. Yõl sonunda 10 mil- yar 398 milyon liralõk açõk vereceği hesaplanan bütçe, iki ayda bu he- defin yüzde 96.6’sõnõ tüketti. İki aylõk açõk 10 milyar 359 milyon TL’yi buldu. Bütçe, geçen yõlõn ilk iki ayõnda 496 milyon YTL “fazla” vermişti. Yerel seçimler yarõşõnõn kõzõştõğõ mart ayõnda da devam ettiği tahmin edi- len bu tablo, seçim sonrasõnda bütçede revizyonun gündemin önemli mad- delerinden birini oluşturacağõnõ gösteriyor. Seçim sonrasõnda IMF ile imzalanmasõ olasõ yeni bir stand-by düzenlemesinde pürüz oluşturacak konular arasõnda bütçe dengesi ve geçen ay ciddi azalma gösteren fa- iz dõşõ fazla konusunun da yer almasõ bekleniyor. 13. Sayfada SAHTE BELGELERLE TSK’Yİ YIPRATMA ÇABASI Askeri savcõlõk, Kayseri 2. Hava İkmal Bakõm Merkezi ve Garni- zon Komutanõ Tümgeneral Rõd- van Ulugüler adõna hazõrlanmõş sahte emirlerin birlikteki görev- li astsubay Ali Balta tarafõndan komutanlõğõn elektronik sistemi- ne sokulduğunu saptadõ. Işõk ev- lerinde yetişen Balta’nõn Yusuf adlõ bir kişi tarafõndan yönlendi- rildiği Kayseri’de halkõ kõşkõrta- rak TSK’nin itibarõnõ zedeleme- ye çalõştõğõ belirtildi. İLHAN TAŞCI’nın haberi 6. Sayfada RÜŞVET KARŞILIĞI TAHLİYE Kirli ilişkiler Yolsuzluk ve çete suçlamasõyla tutuklanan AKP’li eski Akfõrat Belediye Başkanõ Hilmi Yõl- dõz hakkõndaki iddianamede oğlu Enes Yõldõz’õn 11 liseli kõza cinsel istismardan tutuklanan bir işadamõnõ rüşvetle tahliye ettirdiği ileri sürül- dü. HİLAL KÖSE’nin haberi 4. Sayfada Afganistan’ın Kâbil kentinde dün yapılan ülkenin geleneksel sporu “buzkaşi” karşılaşması, kentin birçok bölgesinden izleyici akınına uğradı. “Keçi sürük- leme” anlamına gelen buzkaşi karşılaşmasında, iki rakip takıma üye atlı spor- cular, ortadaki başsız keçi vücudunu belirlenen noktaya götürmeye çalışıyor. Kõran kõrana ‘eğlence’ ‘F tipi’ tezgâhõ ortaya çõkarõldõ AKP mitingine destek olmakla suçlanan Ay- dõn Valisi Mustafa Malay, CHP lideri Bay- kal’õ hedef aldõ. Malay “Baykal valileri suç- lamaya devam ediyor. Sayõn Baykal ‘Ben o valileri APS ile göndereceğim’ diyor. Çok ko- mik. Valilerin nasõl gideceği bellidir. Öyle zannediyorum ki kendi partisi ve halk Sayõn Baykal’õ APS ile gönderecektir” dedi. TEVFİK AKBAŞ’ın haberi 7. Sayfada Vali siyasetçi gibi konuştu Fotoğraf:AP NEVRUZ’U KUTLAYAN OBAMA’DAN İRAN’A MESAJ 10. Sayfada BURSASPOR FENERBAHÇE’Yİ PUANSIZ GÖNDERDİ Spor’da Irak işgali 7. yılında Yine İtalya İtalya’daki neo-faşist parti Milli İtti- fak, Başbakan Berlusconi’nin lideri ol- duğu iktidar partisine katõlõyor. Ancak bu gelişme, faşist görüşlerin ortadan kalkmasõ değil, zafer kazanmasõ olarak yorumlanõyor. 11. Sayfada Faşizmin yükselişi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog