Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30480 / 75 Krş (KDV içinde) (KKTC’de: 1 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 MART 2009 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 15 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. Balbay, gazete yazılarını düzenli olarak yazabilmek için cezaevi müdürlüğüne başvuruda bulundu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bu Kafa İle... Gelişen, değişen sorunları var bu ülkenin; ne ça- re, kafalarda değişiklik yok! 1950’de tek başına iktidara gelen partinin genel baş- kanına “Beyefendi siz listelere eşeği koysanız seçilir” diyenler vardı. Bugün “Beyefendi oraya ceketinizi gönderseniz se- çilir” diyorlar. Değişim; eşekten cekete! Arkası Sa. 18. Sü. 1’de Başbakan ve bakanlarõn gittikleri kentlerde yurttaşlar ‘tedbir’ için gözaltõna alõnõyor Bu mu demokrasi ‘Cumhuriyet mitingleri demokratik halk hareketidir’ Eruygur’un eşi ifade verdi ‘Kayıtlar Tolon’a ait değil’ ‘Hukuksuzluk sona ersin’ 6. ve 18. Sayfalarda Abdülhamit Jurnalcılığı... Türkiye’nin tarihinde Abdülhamit döneminin jurnalcılığı derin izler bı- rakmıştır; eski kuşaklar da olayı tüm boyutlarıyla yazmışlar, bu yolda epey kitap yayımlamışlardır. Abdülhamit’in o dö- nemde hafiyeleri vardı, bunlar belirli yerlerde göz- lerine kestirdikleri önem- li önemsiz kişileri takip eder, dinler, duyduklarını saraya jurnal ederlerdi. Padişah da kendine göre gereğini yerine getirirdi. Türkiye bugün Abdül- hamit devrini fersah fer- sah geride bırakan bir dö- neme girmiştir. İktidara ters düşen be- lirli kişiler teknolojinin son ürünleriyle izlenmek- te; evlerine, işlerine, yatak odalarına, telefonlarına, özel yaşamlarına giril- mekte, sonra da saptanan konuşmalarından ötürü suçlanmaktadırlar. Bunun son dehşet verici ve inanılmaz örneği E. Or- general Şener Eruygur’un eşi Mukaddes Hanõm’a yö- nelik icraattır. İddiaya göre Sayın Mu- kaddes Eruygur, eşinin tedavi gördüğü GATA’da birtakım kişilerle yaptığı konuşmada İstanbul ağır ceza mahkemeleri hak- kında ileri geri laflar et- miş, kimi mahkemenin kendilerinden yana oldu- ğunu söylemiştir. Gazetelerde yayımlanan haberlere göre bu konuş- ma dinlenmiş, kaydedil- miştir. Şimdi bu nedenle Mu- kaddes Eruygur’un savcı- lıkça ifadesi alındı. İnanılır gibi değil, ama, gerçek... Hastanede yatan bir E. Orgeneralin hanımı şu ve- ya bu nedenle, tepkiyle, hissiyatla, gerçeğe daya- nan veya dayanmayan söz- ler söyleyebilir. Bu onun hakkıdır; Tür- kiye’de bugün insanlar konuşmalarında düşün- dükleri ya da varsaydık- C Arkası Sa. 18, Sü. 1’de Terim’den reklam filmi Ulusal Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ile ulusal futbolcular- dan Mehmet Topal, Servet Çetin ve Mehmet Yıldız, 2010 Dünya Kupa- sı’nda İspanya ile Türkiye arasında yapılacak eleme grubu maçları ön- cesinde reklam filminde rol aldı. Reklam filmi, Turkcell’in ana spon- soru olduğu ulusal takımın İspanya ile 28 Mart’ta Madrid’de ve 1 Ni- san’da İstanbul’da yapacağı kritik karşılaşmalar öncesinde çekildi. Afganistan da gündemde Obama asker isteyecek Ankara ve İstanbul’da görüşmeler yapan 8 ABD’li Ortadoğu uzmanõ, Obama’nõn ziyaretinde Türkiye’den İran’la doğrudan görüşmeler için köprü olmasõnõ ve Afganistan’a as- ker göndermesini isteyeceğini be- lirtti. ABD’nin önceliklerinin bu iki konu olduğunu ifade eden New York Üniversitesi öğretim üyesi Oppenheimer, Türkiye’nin ek asker göndermesinin diğer NATO ülke- lerine de örnek oluşturacağõnõ söy- ledi. ÖZGÜR ULUSOY/ENGİN ESEN’in haberi 11. Sayfada ANKA’nın TÜİK verilerinden yaptõğõ belirlemelere gö- re Türkiye’de işsizlik her geçen gün derinleşirken çalõ- şanlarõn da yaklaşõk yarõsõ kayõt dõşõ. Türkiye’de yakla- şõk 9 milyon kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kuru- muna kaydõ olmadan çalõştõğõ belirlendi. 13. Sayfada ABD müdahalesi 50 yıl aradan sonra ilk kez devlet tahvili alarak pi- yasaya para pompalayacak olan Amerikan Merkez Bankasõ (Fed), altõ ay içinde 300 milyar dolara ka- dar uzun vadeli ABD hazine tahvili alõmõ yaparak borç- lanma maliyetlerini aşağõya çekecek. 12. Sayfada Galatasaray elendi ‘Suyumuzu satacaklar’ Galatasaray UEFA Kupa- sõ 4. turunda Hamburg’a 3- 2 yenildi. 1-1’lik ilk karşõ- laşmanõn Ali Sami Yen Sta- dõ’ndaki rövanşõnda 2 farkõ yakalamasõna karşõn Ham- burg’un 3 golüne engel ola- mayan Sarõ - Kõrmõzõlõlar, fi- nali Şükrü Saracoğlu Sta- dõ’nda oynanacak kupaya veda etti. Spor’da Suyun Ticarileştirilmesine Hayõr Platformu’nun dün başlayan alternatif forumun- da “suyu olmayanlara su gö- türeceklerini” söyleyenlerin su havzalarõnõ ve hizmetleri- ni şirketlere devretme giri- şimlerine devam ettiklerine dikkat çekildi. Suyun özel- leştirilmesi “korku filmine” benzetildi. 18. Sayfada ERDOĞAN: VELEV Kİ VALİ İMAM HATİPLİ 8. Sayfada BAYKAL: KAÇMA GEL, BAŞBAKANLAR KAÇMAZ 8. Sayfada BAHÇELİ: BUSH’UN RUH İKİZİ OLMAKTANSA BAYKAL’IN RUH İKİZİ OLURUM 8. Sayfada İşçi Allah’a emanet 9 MİLYON KİŞİ GÜVENCESİZ PİYASAYA 1 TRİLYON DOLAR Sıkıyönetim dönemleri gibi Başbakan Erdoğan’õn katõldõğõ AKP mitingleri ve partili bakanlarõn gezileri sõrasõnda Anadolu kent- lerinde adeta “sõkõyönetim” uygulanõyor. Erdoğan’õn Mersin’de bu- lunduğu süre içerisinde çiftçi Mustafa Kemal Öncel’in gözaltõn- da tutulmasõnõn bir benzeri de Giresun’da yaşandõ. “Bakan Çiçek protesto edilecek” ihbarõ üzerine halkevinde saz kursu veren 1 öğ- retmen ve 3 lise öğrencisi sabahtan akşama kadar emniyette tutuldu. ‘Protesto düşüncemiz yoktu’ Öğretmen ve öğrenciler, Bakan Çiçek kentten ayrõldõktan sonra serbest bõrakõldõlar. Karabulut, pro- testo gibi bir düşünceleri olmadõğõnõ belirterek, yaşananlara anlam veremediğini kaydetti. Yurttaşlarõ potansiyel suçlu olarak gören an- layõş özellikle son dönemlerde yoğunlaştõ. Eskişehir, Aydõn, Gazi- antep, Mersin ve Diyarbakõr’da AKP’ye tepkisini göstermek iste- yen çok sayõda yurttaş yaka paça gözaltõna alõndõ. 18. Sayfada SEÇİM MEYDANI Fransa’da genel grev Fransa’da kamu ve özel sektör çalışanla- rı, hükümetin sosyal ve ekonomik politika- larını protesto etmek için dün genel greve gitti. Sekiz büyük sendikanın yaptığı çağrıya, posta idaresi çalışanları, bankacı- lar, otomobil sektörü işçileri, elektrik ida- resi ve devlet dairele- rinde çalışanlar ile li- man işçileri katılınca ülkede hayat durdu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog