Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30462 / 75 Krş (KDV içinde) (KKTC’de: 1 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 MART 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Meydan Savaşları Başladı! Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yerel seçimlere ka- tılacak adayların listesini kesinleştirmesiyle birlikte 29 Mart takviminde bir aşama daha tamamlandı. Siya- si partiler de meydanları ısıtmaya başladı. Meydan savaşı daha çok AKP ile CHP arasında gö- rünüyor ama, MHP başta olmak üzere öteki partile- rin de yarışı bırakmayacağı görülüyor. Dün, Başba- kan Kayseri’de, Baykal Adıyaman’da, Bahçeli Mer- Arkası Sa. 18. Sü. 8’de Tek tip medya hayali Namık Kemal’in “Hokkamõ dilenci çanağõ, kalemimi iktidar değ- neği yapmayacağõm” sözüyle baş kaldõrdõğõ sansür ve baskõ yön- temi, Türk basõn tarihinde büyüyen bir kara leke olarak varlõ- ğõnõ sürdürüyor. Hükümetlerin “kendilerine benzemeyeni” cezalandõrma yöntemi olarak seçtiği sansür, ilk kez uygulandõğõ 1867 yõlõndan günümüze değin belli aralõklarla sürdü. Son yõllarda medyaya yönelik baskõlar yeni bir boyut kazandõ. Basõn yayõn kuruluşlarõ, gazeteciler ve köşe yazarlarõ Başbakan ve çevresinin doğrudan hedefi haline geldi. Başbakan Erdoğan, Musa Kart’õn çizdiği ve 2004 yõlõnda gazetemizde yayõmlanan karikatürü nedeniyle, gazetemiz hakkõnda açtõğõ tazminat da- vasõnõ kazandõ. Karar, Yargõtay’dan döndü. 6. Sayfada Adıyaman’da konuşan Baykal, Erdoğan’a “arkamdan atõp tutma” diye seslenerek televizyonda tartõşmaya davet etti. Bay- kal, “Başbakan geziyor. İşçinin, çiftçinin, emeklinin derdi- ni konuşuyor mu? Varsa yoksa CHP, medya” dedi. 4. Sayfada Baykal’a sert yanõt veren Erdoğan ise “Benim aldõğõm terbiye sana ce- vap vermeye müsaade etmez. Yoksa, sana çok iyi cevap veririm ama si- yaseti bõraktõktan sonra. Bu makamda değil” derken, yargõya başvuraca- ğõnõ belirtti. Erdoğan medyaya çatmaktan da geri durmadõ. 5. Sayfada ENGİN ÇEBER İŞKENCEYİ YAZMIŞ Filistinlinin çilesi bitmiyor. İs- rail’in 22 günlük bombardı- manıyla yerle bir olan Gazze’yi bir de yağmur vurdu. Bombardımanlarda evlerini yi- tiren Filistinlilerin barındığı çadırlar da su basınca boşaltıldı. Bu arada Dünya Bankası hem Batı yanlısı Filistin yönetimine hem de Gazze’deki bazı gruplara ulaştırılmak üze- re uluslararası finansal destek sağlamaya çalışacağını açıkladı. (Fotoğraf: REUTERS) ‘Polisler bizi hedef gösterdi’ Metris Cezaevi’nde işkenceyle öldürülen Engin Çeber’in 6 Ekim 2008’de Sarõyer Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’na hi- taben yazdõğõ ancak gönderemediği mektup, Çeber’le ay- nõ koğuşta kalan Ahmet A. tarafõndan savcõya iletildi. En- gin Çeber, “Polisler, asker ve gardiyanlarõ bize karşõ kõş- kõrttõlar. Askerler arama bahanesiyle coplarla bize sal- dõrdõ” diyor. HİLAL KÖSE’nin haberi 4. Sayfada ‘Kürtçeyi kullanacağız’ DTP milletvekili Emine Ayna, Ahmet Türk’ün TBMM grup toplantõsõnda Kürtçe konuşmasõyla ilgili eleştirile- re tepki gösterdi. Ayna, “Kimliğimizi ve dilimizi kul- lanmak için ne AKP’nin siyasetine, ne de Genelkurmay’õn icazetine ihtiyacõmõz yok. Genelkurmay Başkanõ, Ge- nelkurmay Başkanlõğõnõ bilsin ve siyasete karõşmasõn. Anadilimizi her yerde kullanacağõz” dedi. 18. Sayfada DTP’DEN ELEŞTİRİLERE SERT YANIT Yapı Merkezi’nin kurucusu Dr. Ersin Arõoğlu, her şeyi denge ve ölçü içinde yöneten ‘sorumlu’ bir siyasi yapõya sahip toplumun ge- rekli olduğunu söyledi. Arõoğlu, evrimin insanlõğõ sürüklemesi- nin önüne geçilmesinin şart ol- duğunu öne sürdü. ÖZLEM YÜ- ZAK’ın söyleşisi 14. Sayfada Galatasaray tek golle kazandõ Turkcell Süper Lig’in 22. hafta kapanõş ma- çõnda Galatasaray, deplasmanda Konyas- por’u 1-0 yenerek lider Sõvasspor’la puan far- kõnõ 5’e indirdi. Sarõ - Kõrmõzõlõlarõn tek go- lünü ilkyarõda Arda kaydetti. Trabzonspor ise Antalya’da Antalyaspor’u Umut’un golüyle 1-0 yenerek Sõvasspor’la puanlarõnõ eşitledi. Günün diğer sonuçlarõ şöyle: Bursa-Kocaeli: 1-1, Ankaragücü-Hacettepe: 1-0. Spor’da ABD: İran atom bombasõ yapabilir WASHINGTON (AA) - ABD’nin, İran’õn atom bombasõ yapmak için yeterli malzemeye sahip olduğuna inandõğõ belirtil- di. ABD Genelkurmay Başkanõ Oramiral Mike Mullen, CNN’de katõldõğõ programda Tahran’õn atom bombasõ yapacağõndan ne- redeyse emin olduklarõnõ söyledi. Deniz Baykal: Cumhuriyet’i kutluyorum CHP lideri Baykal, gaze- temiz Genel Yayõn Yö- netmeni İbrahim Yõldõz ve Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’õ arayarak Cumhuriyet’i kutladõ. Baykal, “Türkiye’de ba- sõna yönelik tutum çok ciddi bir rejim sorunu ya- ratmaya doğru gitmekte- dir” dedi. 6. Sayfada Yankõlar Medyadan büyük destek Gazetemizin dün yayõm- lanan sayõsõnõn “Biz su- sarsak... Kim konuşa- cak?..” ibaresi kullanõlarak ön ve arka sayfalarõnõn beyaz çõkmasõ medyada da yankõ buldu. Gazetelerin internet siteleri, haber por- tallarõ ve televizyon ka- nallarõ protestoya geniş yer ayõrdõ. 6. Sayfada Melih Gökçek’in seçim paketi, perakende fiyatõndan yüksek çõktõ Yardım paketi pahalıya geldi GÜL’DEN YÖK’E YİNE ‘TÜRBANCI’ ÜYE 4. Sayfada ALTINDA ‘ADİL TİCARET’ BAŞLIYOR 13. Sayfada AB’DEN MACARİSTAN’IN PAKETİNE ONAY YOK 18. Sayfada DENİZ BAYKAL’DAN TAYYİP ERDOĞAN’A: Sansür, basõn tarihinde büyüyen bir kara leke ‘Vergicezasõ, medyayõ boğmagirişimi’ Dünya Basõn Konseyi Dünya Basõn Konseyleri Birliği Genel Sekreteri Conybeare, Doğan Medya Grubu’na verilen vergi ce- zasõna tepki gösterdi. Açõklamada “Erdoğan’õn medya organlarõnõ azar- lama kampanyasõyla birlikte gelen bu büyüklükteki vergi cezasõnõn aslõn- da medyayõ boğma teşebbüsü oldu- ğu aşikârdõr” denildi. 6. Sayfada Gazze’yi şimdi de yağmur vurdu ‘Ölçü toplumuna geçmek şart’ Cumhuriyet, AKP’nin medyaya yönelik baskısına dikkat çek- mek amacıyla dün birinci ve ar- ka sayfalarını “beyaz” basmıştı. Atõp tutma, karşõma çõk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog