Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30479 / 75 Krş (KDV içinde) (KKTC’de: 1 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 MART 2009 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 14 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. Balbay, gazete yazılarını düzenli olarak yazabilmek için cezaevi müdürlüğüne dün başvuruda bulundu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yadsınamayan Gerçekler Bir bakan kamuoyunu rahatsız eden bir olayla il- gili soruşturma açtırdığını bir yıl içinde birçok kez yi- neliyor ve bir yıl içinde soruşturma ile ilgili herhangi bir sonuç açıklayamıyorsa.. o bakana inanılabilir mi? Balbay’ın günlükleri adıyla birtakım notlar piyasa- ya sürüldü. “Sızdırma”nın zaman ve zemini özenle seçildi. Mehmet Ali Şahin, Adalet Bakanı. Arkası Sa. 18. Sü. 1’de Eskişehir’de gergin gün Meydan kavgasõ AKP’ye kolaylık İstanbul İl Seçim Kurulu, AKP’ye Kazlõçeşme Meydanõ’nõ tüm gün kullanmasõ için izin verdi. CHP, SP ve BBP aynõ gün aynõ meydanda miting yapacak. Eski CHP İstan- bul İl Başkanõ Gürsel Tekin, par- tisinin 22 Mart Pazar günü yapa- cağõ miting için İl Seçim Kuru- lu’nun, Çağlayan Meydanõ’nõ sa- at 10.00 ile 13.00 arasõnda CHP’ye tahsis ettiğini söyledi. TARKAN TEMUR’un haberi 9. Sayfada Sendikacõveakademisyenlerkrizienazhasarlaatlatmakiçinhükümeteformülönerdi Yurttaşlık geliriBazı harcamalar kısılmalı İstihdam yaratmak ve işini kaybedenlere alõm gücü sağlamak için hü- kümetin bir an önce harekete geçmesi gerektiğinin altõnõ çizen ekonomistler, savunma ve benzeri har- camalardan kõsõlarak işsizlerin geçimine yönelik programlara ve eğitime kaynak ayrõlmasõndan ya- na. Kamunun iş olanaklarõ yaratmasõ gerektiğini vur- gulayan Prof. Hayri Kozanoğlu, “Kriz süresince ge- liri olmayanlara yurttaşlõk geliri verilmeli” dedi. Yeni yapılanma şart Büyümenin mutlaka istihdam dostu bir büyüme olmasõ gerektiğini söyleyen Prof. Seyfettin Gür- sel’e göre hem iç talebi arttõracak, tasarrufu büyütecek, hem de rekabet edebilecek bir yapõlanma gerekiyor. Gürsel “İşgücü pi- yasasõ ciddi olarak regüle edilmeli. Kayõt dõşõ istihdam kayõt altõna alõnmalõ. İşsizlik ödenekleri yükseltilmeli” diye konuştu. Çalışma saati düşürülmeli Yalnõz bir sa- atlik mesai azaltõlmasõnõn bile 126 bin kişiye istihdam yaratacağõna dikkat çeken DİSK Başkanõ Süleyman Çelebi, mesai saatlerinin dört saat geri çekilip yeni vardiyalar oluştu- rulmasõ gerektiğini söyledi. Türk-İş Başkanõ Mustafa Kumlu da çalõşma saatlerinin düşü- rülerek istihdamõn arttõrõlmasõnõ önerdi. OLCAY BÜYÜKTAŞ AKÇA’nın haberi 13. Sayfada ARŞİVLERDE DURUYOR Hâlâ tutuklu mektuplar var 12 Eylül’de tutuklu ve hükümlülerin pek çok haklarõ gibi iletişim haklarõ da gasp edildi. Hapistekilerin aile ve dostlarõna göndermek istedikleri pek çok mektup, yerine iletilmediği gibi dõşarõdan ge- lenler de sahiplerine verilmedi. El konulan mektuplarõn bir kõs- mõ SEKA’da kâğõt oldu. Bir kõsmõ Genelkurmay arşivlerinde bu- lunuyor. MİYASE İLKNUR’un haberi 18. Sayfada ‘Suyu satmalõyõz’ 5. Dünya Su Forumu Ye- rel ve Bölgesel Otoriteler Günleri açõlõş töreninde konuşan Dünya Su Kon- seyi Başkanõ Loic Fauchon yerel yöneticilere sesle- nerek suyu halka satmala- rõnõ istedi. Fauchon, “Sağ- lõklõ suyun bir bedeli var- dõr” dedi. 18. Sayfada ‘Genel af görüşülüyor’ Irak Cumhurbaşkanõ Celal Talabani’nin terör örgütü PKK’ye genel af çõkarõl- masõnõn çözüm olacağõ şek- lindeki sözlerini değerlen- diren Dõşişleri Bakanõ Ali Babacan, bu konularõ hem Bağdat’la hem de Kürt ye- rel yönetimiyle görüştükle- rini belirtti. 18. Sayfada Destan 94 yaşõnda Çanakkale Zaferi’nin 94. yıldönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çanakka- le’deki törenler sabah Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla baş- ladı. Çanakkale’de Şehitler Abidesi’ndeki törenlere katılan Başbakan Erdoğan ve Ge- nelkurmay Başkanı Başbuğ ayrı ayrı anıta çelenk bıraktı. Erdoğan’ın çelenk bırakması- nı sessizlik içinde izleyen yurttaşlar Başbuğ’u yoğun alkışla destekledi. 18. Sayfada Turhan Selçuk Selanik’te Uluslararası Selanik Bel- gesel Film Festivali çerçe- vesinde Türkiye’nin usta kalemi Turhan Selçuk’un ya- põtlarõ ilk kez Yunanistanlõ sanatseverlerle buluştu. Se- lanik Başkonsolosu Hakan Abacõ’nõn girişimleri ve des- teğiyle açõlan sergide Turhan Selçuk’u, kõzõ Aslõ Selçuk temsil etti. 14. Sayfada Kimlik krizine orta yol YSK, yerel seçimlerde, TC kimlik numarasõ taşõyan mü- hürlü ve imzalõ “nüfus kayõt örneğinin aslõnõ” getiren yurttaşlarõn, üzerinde TC kimlik numarasõ olmayan resmi belgeyle ibraz etmeleri halinde de oy kullanabile- ceklerine karar verdi. Bel- genin alõnmasõnõn kolay ol- duğu belirtildi. 5. Sayfada ŞİİRİN GÜNÜ GELİYOR 14. Sayfada GALATASARAY TUR İÇİN SAHADA Spor’da ŞANS TOPU ÇEKİLDİ: 2, 3, 21, 30, 33 + 12 Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde ülkücü olduğu belirtilen grupla sol- cu öğrenciler arasında yaşanan bil- diri dağıtma tartışması kavgaya dönüştü. Olaydan sonra eğitim fa- kültesine alınmadıkları için protes- to amacıyla rektörlük binasına yü- rümek isteyen solcu öğrencilere po- lisin müdahalesi sert oldu. 40 öğrenci gözaltına alındı. Akşam saatlerinde de solcu öğrenciler arkadaşlarının serbest bırakılması için emniyete yü- rümek istedi. Polis 60 kişiyi daha gözaltına aldı. 4. Sayfada ‘Türkiye’de basın özgürlüğü var mı?’ ‘Günlükleri basına kim sızdırdı?’ ‘Hukuk adına yüz karası’ ‘Hasretimiz büyüyor’ 6. Sayfada Kozanoğlu. Gürsel. Fotoğraflar:AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog