Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30478 / 75 Krş (KDV içinde) (KKTC’de: 1 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 MART 2009 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 13 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Hem Suçlu Hem Güçlü Gündemin bir numaralı konusu: İşsizlik! İlk kez işsizlik yüzde 13.6. Geçen yıldan bu yıla 838 bin artarak işsiz sayısı 3 milyon 284 bine yükseldi. Sorumlu aramaya gerek yok... Her gün ekranlarda, miting alanlarında boy gösteren, gereken ulusal ve uluslararası önlemleri almayarak glo- Arkası Sa. 18. Sü. 1’de Talabani ile görüşen Cumhurbaşkanõ, iki ülke arasõndaki ilişkileri geliştirmenin yolunu gösterdi Güvenlik karşılığı ticaret TEMİNATLAR REDDEDİLDİ Doğan TV’nin yüzde 45’ine haciz Niğde Cumhuriyet Meydanõ’nda binlerce ki- şiye hitap eden CHP lideri, halkõ sandõğa ça- ğõrdõ. Başbakan Erdoğan’õn kredi kartõ borç- lularõnõn dürüst olmadõğõ yolundaki sözüne sert tepki gösteren Baykal, “Halk õstõrap için- de kõvranõyor. Kredi kartõnõ ihtiyacõ için kul- lanmõş, ama ödeyecek gücü yok. Sen bu in- sanlara nasõl dürüst değiller dersin? Bu insanlar senin ülkenin insanlarõ” diye konuştu. 8. Sayfada Erdoğan, MHP’nin kalesi olarak nitelendirilen Beypazarõ’nda MHP Genel Başkanõ Devlet Bah- çeli ve Ankara’da partisinin adayõ Melih Gök- çek’i zorlayan Beypazarõ Belediye Başkanõ Mansur Yavaş’õ hedef aldõ. Erdoğan, Bahçeli’nin içinde yer aldõğõ koalisyon hükümetini “modern hõrsõz” olmakla suçladõ. Erdoğan, Yavaş’õ da yol- larõn ve kaldõrõmlarõn durumu nedeniyle eleştir- di. EMİNE KAPLAN’ın haberi 8. Sayfada Doğan Yayõn Holding’e kesilen vergi ce- zasõnõn ardõndan şirketten istenen 914.82 milyon liralõk teminata karşõlõk gösterilen televizyon markalarõ da vergi dairesince teminat olarak kabul edilmedi. Teminat olarak gösterilen Doğan TV’nin yüzde 45.4 hissesine haciz kondu. 10. Sayfada Cizre’de 5 gözaltõ Tarlalar kemik, evler silah dolu Cizre’nin Kuştepe köyünde yapõlan kazõlarda 20 kemik parçasõnõn çõ- karõlmasõnõn ardõndan aralarõnda korucularõn da bulunduğu 5 kişi göz- altõna alõndõ. 1990’lõ yõllarda döne- min Cizre Belediye Başkanõ ve ko- rucubaşõ olan Kamil Atak’õn PKK’ye yardõm ve yataklõk eden ba- zõ kişileri alõp sorgulanmak üzere Hizbullah’a teslim ettiği ve bu ki- şilerin Kuştepe’de öldürülüp gö- müldüğü ileri sürüldü. 4. Sayfada Gerçeklerle yüzleşelim Bizi Bize Kırdırdılar Toprak altõndan çõkarõlan insan kemikleri... Basõn kõsa haberlerle geçiştiriyor. Türkiye bazõ gerçek- lerle yüzleşmek istemiyor. Devlet içindekiörgütlüsilahlõgüçleri“ül- keninbölünmeztümlüğü”gibiha- masi tümcelerle gizlemeyi yeğli- yor. Gök mavisinin gerçekliğini çizmek,yaşamõolancagüzelliğiy- le kuşanmak çok görüldü Fõrat’õn doğusunda yaşayan insanlarõmõ- za. HİKMET ÇETİNKAYA’- nın yazısı 5. Sayfada Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk 29 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde nüfus cüzdanlarında TC kimlik numarası bu- lunmayanların oy kullanamayacağının duyurulmasının ardından, kimliklerini yenile- mek isteyen yurttaşlar, nüfus müdürlüklerinin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Nü- fus müdürlüklerinin hafta sonu da açık olacağı belirtildi. 3.5 milyon seçmenin nüfus cüz- danında TC kimlik numarasının bulunmadığı açıklandı. Siyasi parti temsilcileri uy- gulamanın esnetilmesi için bugün YSK Başkanı Aydın’la görüşecek. Aydın kolaylık ya- pılamayacağını bunun için yasa değişikliği olması gerektiğini söyledi. 5. Sayfada Bağdat’ta buluşmaya ha- zõrlanan Türkiye ve Irak cumhurbaşkanlarõ İstan- bul’da ön görüşme yaptõ. Abdullah Gül, Celal Tala- bani’ye “güvenliğin sağ- lanmasõ durumunda her şeyin kolaylaşacağõnõ” be- lirterek, bundan sonra ticari ilişkilerin gelişebileceği mesajõnõ verdi. Gül, “Ak- lõmõzõ kullanõrsak mutlu- luğu, kullanmazsak acõyõ paylaşõrõz” dedi. Talabani de “Türkiye’yi ikinci vatanlarõ, İstanbul’u ise her Iraklõnõn ziyaret et- mek istediği kutsal bir şe- hir olarak gördüklerini” ifade etti. Talabani ayrõca, “Gelmeden önce Irak’taki herkesle görüştüğünü ve hepsinin Türkiye ile iliş- kilerin ilerletilmesi yanlõ- sõ olduğunu” kaydetti. Gül’ün Bağdat’ta, Barza- ni ile de görüşmesi bekle- niyor. ENGİN ESEN’in haberi 13. Sayfada Yurttaşlarõn mutlaka oy kullanmasõnõ isteyen Baykal, Niğde’den seslendi Ananı al sandığa git SİLOPİ’DE ERGENEKON GÖZALTILARI 4. Sayfada ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ: 1 ŞEHİT 6. Sayfada ERMENİ TASARISI ABD GÜNDEMİNDE 13. Sayfada Dışişlerinde neler yaşandı? TSK’de ne tür iç tartışmalar gündeme geldi? Hükümetle askerlerin ilk buluşma yeri Aralık 2002 YAŞ toplantısında neler konuşuldu? Kıbrıs gerilimi nasıl tırmandı? TSK’nin en temel kaygısı neydi? ‘Genç Subaylar Rahatsız’ haberinin perde arkası. Balbay’ın notları yakında Cumhuriyet’te ‘YASADIŞILIK KURAL OLDU’ YARSAV: Kopya yok, delil sayõlmaz YARSAV Başkanõ Eminağaoğlu, Balbay’õn tutuk- lanmasõna gerekçe gösterilen günlüklerin kanõt ola- mayacağõnõ söyledi. Eminağaoğlu, bilgisayardan alõ- nan bilgilerin yedeklerinin kişiye verilmesi gerektiğini belirtti. İLHAN TAŞCI’nın haberi 18. Sayfada Fotoğraf: AA Muhsin Ertuğrul ayıbı Ciner’den yeni yatırım MHP’den destek yok “tiyatrodergisi” adlõ in- ternet sitesinde yer alan Coşkun Tunçtan imzalõ yazõda, Fransa’da yayõm- lanan Dünya Tiyatrolarõ Ansiklopedik Sözlüğü’nün “Türkiye” bölümünde Muhsin Ertuğrul’un adõnõn bir kez bile geçmediği ile- ri sürüldü. 15. Sayfada Beypazarı’nda, yüzde 74 Ciner Grubu, yüzde 26 Eti Maden ortaklõğõyla 1998 yõlõnda kurulan Eti Soda AŞ’nin Soda Külü Üretim Tesisleri, Başbakan Erdo- ğan, Rusya Enerji Bakanõ Şmatko ve Turgay Ci- ner’in katõldõğõ törenle açõl- dõ. 8. Sayfada Erdoğan’ın seçimlerden sonra bir dizi anayasa de- ğişikliği planladõklarõ ve “MHP ile anlaşabilecek- leri” yönündeki açõkla- malarõna MHP’den “cid- diye almõyoruz” yanõtõ gel- di. Muhalefet AKP’yi “gündem saptõrmakla” suçladõ. 5. Sayfada MUSTAFA BALBAY yazõyor... Gerilimli yıllar U lusal gazeteler içinde en eski An- kara temsilcisi olan Mustafa Balbay AKP’yi iktidara taşıyan süreci ve AKP’nin ilk yıl- larındaki devlet katların- da yaşananları açıklıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog