Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 12 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Daha Bugünden Siyasette ve doğada baharın sadece adı var. Meydanlarda sert rüzgârlar esiyor; karşılıklı suçla- malar.. namerdim, değilsin diyen diyene. Son ekonomik önlemlerin yaşamı ne ölçüde etki- leyeceği tartışmalı. Hükümet global krizin açtığı derin yarayı pansu- manla tedavi etmek istiyor. Arkası Sa. 18. Sü. 1’de Deniz Baykal’dan Erdoğan’a davet ‘Başbakan kaçar mı’ Kars’ta konuşan CHP lideri, Baş- bakan Erdoğan’a televizyonda tar- tõşma teklifini bir kez daha yine- ledi. Baykal, “Bõrak benim aley- himde konuşmayõ. Dedikodu gü- nahtõr. Eğer hakkõmda söyleyece- ğin varsa arkamdan söyleme, gel televizyona çõkalõm. 70 milyon dinlesin. Sen niye çõkmõyorsun milletin karşõsõna? Tüm dünyada böyle oluyor. Başbakan kaçar mõ, gel diyorum” dedi. 6. Sayfada Başbakan Erdoğan ‘Baykal çok sinirli’ CHP liderinin son derece sinirli, son derece gergin bir üslupla ko- nuştuğunu ve “kantarõn topuzunu iyice elinden kaçõrdõğõnõ” ileri sü- ren Başbakan Erdoğan, “Aman Baykal yapma, sen bize lazõmsõn. Sen ana muhalefette oldukça AKP daha güçlü olarak yoluna devam edecek” diye konuştu. Erdoğan, muhalefet partilerini ekonomik krizden oy çõkarmaya çalõşmakla suçladõ. 6. Sayfada 5. Dünya Su Forumu dün İstanbul’da baş- ladõ. Açõlõşta konuşan Dünya Su Konse- yi Başkanõ Loic Fauchon, su arzõnõn be- lirsizce arttõrõlmasõnõn iklimsel değişik- likler ve ekonomik kriz ortamõnda daha da pahalõya mal olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin su yoksulu ülke konumuna düşebileceği uya- rõsõnda bulundu. Zirvede kabul edilen “Çağrõ Metni”ne Talabani ve bazõ liderlerin istemiyle “Sõnõr aşan sular” konusunda iş- birliği notu da eklendi. Arka Sayfada SUYA SAHİP ÇIKILACAK Alternatif forum bugün 5. Dünya Su Forumu’na karşõ Suyun Ti- carileştirilmesine Hayõr Platformu’nun ça- lõştaylarõnda Dünya Su Forumu’nun suyu na- sõl ticari bir ürün haline getirdiği anlatõlarak küresel iklim değişikliği, kuraklõk, baraj pro- jeleri ele alõnacak. Aralarõnda DTP, Yeşil- ler Partisi, Uluslararasõ Af Örgütü’nün de bu- lunduğu “Alternatif Su Forumu” grubu da etkinlik düzenleyecek. Arka Sayfada Protestoya polis copu Milli Eğitim de çarpıtıyor TÜBİTAK’ın sansürlediği evrim teorisi, ders kitaplarõnda da bilimsel geçerliliği ol- mayan bir tez gibi sunuluyor. AKP döne- minde fen bilgisi 8. sõnõf ders kitabõnda Dar- win’le ilgili bir paragrafõn çõkarõldõğõnõ be- lirten ODTÜ Biyoloji Bölümü’nden Prof. Aykut Kence, kitaba “İslam bilginlerine gö- re canlõlarõn ayrõ ayrõ yaratõldõğõna” ilişkin bir ifadenin eklendiğini söyledi. MAH- MUT LICALI’nın haberi 4. Sayfada 16 MART KURBANLARI ANILDI 4. Sayfada CİZRE’DE KAZI: 20 KEMİK BULUNDU 4. Sayfada Başvuruyu değerlendiren mahkeme Balbay’õn tutukluluğunun devamõna karar verdi İtiraz reddedildi 1 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, gaze- temiz Ankara Temsilcisi Mustafa Bal- bay’ın tutukluluğuna yapılan itirazı “mevcut delil durumunu” dikkate alarak red- detti. Balbay’ın tutuksuz yargılanmasını is- teyen avukatlar, kamu görevlileriyle yapılan görüşmelerin suç ortaklığıymış gibi sunula- mayacağını belirtmişlerdi. 18. Sayfada B albay’ın yaptığı görüşmelerde tuttuğu notlar internet sitelerine düştü. Erge- nekon iddianamesine girdiği belirtilen “notlar”da Balbay’ın görüştüğü üst düzey ko- mutanlar AKP’nin iç ve dış politikalarından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor. Notlarda eski Jandarma Genel Komutanı Eruygur’un adı ön plana çıkıyor. 18. Sayfada Y argıtay Onursal Cumhuriyet Baş- savcısı Vural Savaş, Balbay’ın büro- kratlar tarafından gönderilen belge- leri bulundurmasının suç olmadığını vur- guladı. Savaş Ergenekon soruşturmasının da yasalara aykırı biçimde yürütüldüğünü be- lirterek, “İleride mutlaka Yüce Divan’a ge- lecek” dedi. İLHAN TAŞCI’nın haberi 18. Sayfada KRİZ FELAKETE DÖNÜŞÜYOR Devrimci böyle ölür 12 Eylül faşizminin idam ettiği devrim- cilerin mektuplarõ arşivlerde tutuldu; 26 yõl sonra ailelerine verildi. İdam edilen Ramazan Yukarõgöz, ailesine yazdõğõ mektupta, faşizme karşõ mücadelede en ön saflarda yer almaya çalõştõğõnõ belir- tirken, devrimci olarak yaşadõğõnõ ve devrimci olarak öldüğünü vurguluyor. Mehmet Kanbur da eşine yazdõğõ mek- tupta “Ülkemin özgürlüğü uğruna canõ- mõ severek feda ediyorum. Son görevi ye- rine getirirken size ve halkõma layõk ol- maya çalõşacağõm. Son nefesimi verirken dahi köhne düzenin cellatlarõna fõrsat ver- meden halka son mutluluk sloganõnõ haykõracağõm” diyor. 18. Sayfada Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2008 Aralõk verileri işsizli- ğin ürkütücü boyutlara vardõğõnõ gösterdi. Araştõrmaya göre en son 2004’ün ilk çeyreğinde görülen ve bugüne kadarki en yüksek seviye olan yüzde 12.4 rekorunu da kõran işsizlik, yüz- de 13.6’ya yükseldi. “İş aramayõp çalõşmaya hazõr olan” 2 mil- yon 298 bin kişi de eklendiğinde, işsiz sayõsõ 5 milyon 572 bin kişi, işsizlik oranõ ise yüzde 21.2 oldu. 13. Sayfada 85. YIL SAYI: 30477 / 75 Krş (KDV içinde) (KKTC’de: 1 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 MART 2009 SALI İdamdan önce yazdõklarõ mektuplar 26 yõl sonra geldi İşsizlik ürkütücü Yaşam kaynağõnõ ticari ürüne dönüştürmeye çalõşmakla suçlanan forum başladõ Dünyanõn gündemi su Anne Yukarıgöz: “Bunu ya- panların yargılanmasını gö- rene kadar ölmeyeceğim.” GUARDIAN: FORUM TİCARİ BİR GÖSTERİ Arka Sayfada 5. Dünya Su Foru- mu’nu protesto eden gruba sert bir şekilde müdahale eden polis 17 kişiyi gözaltına al- dı. “Suyun Ticarileş- tirilmesine Hayır Platformu” öncülü- ğünde Beyoğlu Adli- yesi önünde toplanan Halkevleri, Halk Cep- hesi ve Öğrenci Ko- lektifi üyeleri, “Su ha- yattır satılamaz”, “Sermaye elini suyu- muzdan çek”, “Sus- ma sustukça susuz kalacaksınız” slogan- ları attı. Forumun yapıldığı Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi’ne kadar yü- rümek isteyen gruba polisin cop kullana- rak sert şekilde mü- dahale etmesi sonucu arbede yaşandı. 17 ki- şi gözaltına alındı. (Fotoğraf: CİHAN ORUÇOĞLU)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog