Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30476 / 75 Krş (KDV içinde) (KKTC’de: 1 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 MART 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 11 gündür tutuklu olduğu için yazısını yazamamıştır. ‘Büyük Buluşma...’ C Geçen hafta cuma günü gazetemizin manşeti “Bü- yük Buluşma” idi. ‘Büyük Buluşma’ neydi? Basın tarihinde ilk kez gerçekleşen bu günde Hür- riyet, Milliyet, Sabah, Vatan, Akşam, Güneş, Yeniçağ, Ra- dikal, Posta, CNN Türk, Show TV, Kanal D, ART, SKY Türk gibi farklı renk- lerden değerli medya men- supları Cumhuriyet’te bu- luşmuşlar, tutuklu Mustafa Balbay’ın kitaplarını okur- ları için imzalamışlardı. Olay medya tarihinde ‘bir ilki’ oluşturmakla birlikte, Türkiye’nin özgürlük ve de- mokrasi yaşamı açısından büyük anlam taşıyordu. Demokrasinin 4’üncü kuvveti sayılan medyanın körleştiği ve iktidara tes- lim olduğu coğrafyalarda özgürlüğün ‘ö’sünden bile söz açılamaz. Türkiye’de bugün faşiz- min ayak sesleri yeri göğü inletiyor... Vaktiyle dünyanın en uy- gar coğrafyası sayılan Al- manya’da faşizmin sandık- tan çıktığı, daha başka de- yişle halk tarafından des- teklendiği hiç unutulmasın, kulaklara küpe olsun! Ülkemizdeyse bu tehlike daha da büyüktür; çünkü bizde, sıradan faşizm değil, ‘dinci faşizm’ rizikosu gün- demdedir. Bugünkü iktidarın ege- menliğinde yaşanan bir di- zi olayın anlamını artık ödünsüz bir yaklaşımla tart- mak kaçınılmaz olmuştur. Adı TÜBİTAK, daha açık deyişle ‘Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştõrma Kuru- mu’ olan kuruluşta Darwin’i sansürleyen zihniyetin, bu- gün Meclis’e, Hükümete, Cumhurbaşkanlığı’na ege- men olduğu gerçeği gün geç- tikçe daha çarpıcı biçimde sırıtacaktır. Bu zihniyet Cumhuriyet gazetesini yıkmayı hedef bellemiştir. F tipi savcılar marifetiyle yürütülen ey- lemlerin hukuk ve yasalar açısından bir anlamı ve açık- laması yoktur. Yargılanması her bakım- dan güvence altında bulu- nan Mustafa Balbay’ın An- kara Cumhuriyet Temsil- ciliği’nin başındayken İs- tanbul’a getirilip tutuklan- masındaki mantık, her bo- yutuyla gazetemize karşı si- yasal iktidar husumetinin bir göstergesidir. Aynı şekilde Doğan Med- ya Grubu’na kesilen yakla- şık 1 trilyon liralık mali ce- zayı, sıradan bir insan bile siyasal iktidarın güdümlü marifeti olarak değerlendi- recektir. Dikkati çeken nokta şu- dur: Arkası 18. Sayfada İKİ FARKLI KIŞ - Doğu ve Güney- doğu’da soğuk hava ve kar yağışı ya- şamı olumsuz etkiliyor. Ankara’da da kar yağışı etkili olurken buzlanma ne- deniyle çok sayıda trafik kazası mey- dana geldi. Antalya’da ise yurttaşlar denizin tadını çıkardı. 3. Sayfada Polis müdahale etmedi Madımak’ta gazetecilere saldırdılar CNN Türk muhabirleri Fuat Do- ğansoy ile Nihat Doğan, “2 Tem- muz-Ölüm Belgeseli” için Sõvas’ta Madõmak Oteli önünde dõş çekim yaparken bir grubun saldõrõsõna uğ- radõ. Saldõrgan grup muhabirlerin yanõna gelerek önce çekim yap- mamalarõ için uyarõda bulundu, ar- dõndan da saldõrõya geçti. Darp edildiklerine dair 10 günlük rapor alan gazeteciler, polisin müdaha- le etmek yerine saldõrõyõ izlediği- ni söyledi. 5. Sayfada Gebze’de operasyon Ağansoy’un katil zanlısı yakalandı Yeraltı dünyasõnõn isimlerinden Tevfik Nurullah Ağansoy’un da ara- larõnda bulunduğu 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandõğõ olayla ilgi- li 13 yõldõr aranan Kamil Ö, Gebze’de yakalandõ. Üzerinden amcasõnõn en- gelli oğlu adõna düzenlenmiş sahte kimlik çõkan Kamil Ö, emniyetteki sorgusunun ardõndan çõkarõldõğõ mah- kemece tutuklandõ. 4. Sayfada Rakamlar 2000’li yõllarõn başõndaki krizi çoktan geride bõraktõ Rekor işsizlik MÜKELLEF SAYISI DÜŞTÜ Kriz ‘vergi’yi vurdu Ekonomik kriz, vergi ödemelerini de aksat- tõ. Krizin Türkiye’de hissedilmesiyle birlik- te faal mükellef sayõsõ 5 ayda 89 bin azaldõ. Başvuru sahipleri, tecil ve taksitlendirme ile de borçlarõnõ ödeyemiyor. Ödeme yapamadõğõ için taksit hakkõnõ kaybeden birçok mükellef, hacizle karşõ karşõya kaldõ. 12. Sayfada 2 ayda 150 bin kişi Yõlõn sadece ilk iki ayõnda işsizlik ödeneği için 148 bin 383 kişi başvuruda bulundu. İşsizlik ödeneğine yapõlan başvuru sayõsõ 2002 ve 2003’teki yõllõk başvuru sayõsõnõ geride bõraktõ. Başvurular 2002’de 93 bin 642, 2003’te ise 142 bin 475’te kalmõştõ. Başvuruda patlama İŞKUR’un is- tatistiklerine göre bu yõlõn ocak ve şubat aylarõnda toplam 299 bin 594 kişi iş bul- mak için kuruma başvurdu. 2008 yõlõnõn aynõ dönemine göre yüzde 40 artan bu başvurulardan sadece 12 bin 888’i bir işe yerleştirilebildi. 13. Sayfada CHP Genel Başkan Yardõmcõsõ Öymen, Balbay’õn tutuklanmasõnõ değerlendirdi: Halkõn gözünde suçsuz BAYKAL’DAN ERDOĞAN’A ‘Açlık nedir bilir misin?’ Antakya ve Mersin mitinglerinde ko- nuşan CHP lideri, AKP’nin ekonomi po- litikalarõnõ eleştirerek Erdoğan’a artan işsizlik rakamlarõyla yüklendi. Baykal, “Sen hiç işsiz kaldõn mõ? Hastasõnõ te- davi ettiremeyen, çocuğunu okutama- yan vatandaşõn ne demek olduğunu bi- lir misin?” diye konuştu. 9. Sayfada CHP’YE YÜKLENDİ Erdoğan: Bırak Atatürkçülüğü AKP’nin İzmir mitingi, Ege’nin dört bir yanõndan insan taşõnmasõna karşõn sönük geçti. Erdoğan, Baykal’a “İkide bir, Atatürkçülük yapõp duruyorsun. Bõrak bu işi” diye seslendi. Meydana bakan apartmanlarda AKP’yi protesto etmek için siyah afişler asõldõ. 9. Sayfada Ergenekon kapsamõnda tutuklanan Mustafa Bal- bay’õ “kamu vicdanõnõn mahkûm etmediğini” vurgulayan Onur Öymen, “Başka ülkelerde bu gibi tanõnmõş insanlar, eğer özel, istisnai durumlarda gözaltõna alõnõyorsa ka- muoyuna bu kararõn doğ- ruluğunu kanõtlayacak bir izlenim verilir. Böy- le bir izlenim yok kamuoyunda” diye ko- nuştu. SERTAÇ EŞ’in haberi 18. Sayfada Balbay’a destek AKP’nin gözdağõ TMMOB Ziraat Mü- hendisleri Odasõ Başkanõ Günaydõn “Balbay’õn ve aydõnlarõn tutuklanmasõ, AKP karşõtõ muhalefetin susturulmaya çalõşõlma- sõdõr. Onu, ‘silahlõ bir çe- teye üye olmakla’ suçla- mak ve ‘ağõr hapis ceza- sõ istemek’ AKP karşõtõ herkese verilmeye çalõşõ- lan gözdağõdõr” diye ko- nuştu. 18. Sayfada Sofya’da iki Türk yönetmenin başarısı Bu yıl 13’üncüsü düzenle- nen “Sofya Film Fest”te iki Türk yönetmen ödül aldõ. Öz- can Alper, Türk-Alman ortak yapõmõ “Sonbahar” filmiyle “En İyi Yönetmen”, Hüse- yin Karabey de “Benim Mar- lon ve Brandom” filmiyle “En İyi Balkan Filmi” ödülü- nü kazandõ. 14. Sayfada Trabzon’da gol çok kazanan yok Turkcell Süper Lig’in 24. hafta kapanõş maçõnda Avni Aker Stadõ’nda karşõ karşõya gelen Trabzonspor’la Gala- tasaray yenişemedi. 2-2 biten mücadelede Sarõ-Kõrmõzõlõ- larõn gollerini Baros ve Ar- da, Bordo-Mavililerin gol- lerini ise Alanzinho ve Col- man attõ. Spor’da ‘Evrim üzerinden siyasi mücadele’ İngiliz Observer gazetesi, Darwin dos- yasõnõn TÜBİTAK’õn “Bilim ve Teknik” dergisinden çõkarõlmasõnõn, hükümeti san- sür suçlamasõyla karşõ karşõya bõraktõğõnõ yazdõ. Hükümetin akademik kurumlara di- ni fikirlerini empoze etmekle suçlandõğõ- nõ vurgulayan gazetede “Türkiye’de bir- biriyle mücadele eden siyasi gruplar, akademik özgürlük konusunda yeni bir kavgaya girdi” denildi. 18. Sayfada 5. Dünya Su Forumu’na ev sahipliği ya- pan Türkiye, hazırlıklarını tamamla- dı. 110 kadar ülkenin katılımının bek- lendiği forumun ilk gününün bir mini zirveye dönüşmesi bekleniyor. “Suyun Ticarileşti- rilmesine Hayır Platformu”nun Kadıköy’de düzenlediği mitingde ise suyu, kapitalizmin kıskacından kurtarmak için mücadelenin yükseltileceği vurgulandı. Arka Sayfada Suyun geleceği masada Fotoğraf: AA GAZİANTEP’TE 2 KAZA 14 CAN ALDI 3. Sayfada AKP’Lİ VEKİLDEN VALİYE: İN O KÜRSÜDEN 4. Sayfada BenimMarlonveBrandom. Fotoğraf: AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog