Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30475 / 1 TL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 MART 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay tutuklandığı için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Dünden Bugüne Yıllardır RTE’ye, Çankaya’daki AKP’liye, AKP kad- rosundaki demokratik yobazlara karşı sürdürülen mü- cadeleyi Fransız yazar, Jacques Juillard özetledi: “… Bir yanda ekonomik modernleşme ve diğer yan- da tıpkı onun gibi gitgide hız kazanan ama Brüksel’deki saftirikleri ürkütmemek için alttan alta yürütülen İs- lamlaşma arasındaki sürat koşusu… Kemalist daha doğrusu postmodern Kemalist Arkası Sa. 18. Sü. 1’de ‘Yavaş yavaş ele geçirdiler’ Bilim ve Tek- nik dergisinin Darwin konulu kapağõnõ sansür- leyen TÜBİTAK’ta, 1990’lõ yõllarda Darwin ko- nulu bir makaleyi yayõmlamayan bir yöneticinin kurumdan uzaklaştõrõldõğõ ortaya çõktõ. Derginin eski yayõn kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet İnam, yönetim değişikliğinin ardõndan dincilerin ku- rumu yavaş yavaş ele geçirdiğini öne sürdü. ‘Yasakçı zihniyet yönetiyor’ Derginin ya- sakçõ zihniyetle yönetildiğine işaret eden İnam, TÜBİTAK yönetiminin yayõn kurulunu küçül- terek dergiyi istediği gibi yönetmeye çalõştõğõnõ kaydetti. Derginin görevden alõnan yazõişleri mü- dürü Atakuman ise uluslararasõ camianõn konu- ya, Galilei’yi ve Kepler’e yapõlan müdahalenin eşdeğeri olarak baktõğõnõ söyledi. 18. Sayfada ‘Suskun Türkiye isteniyor’ Balbay’ın tutuklanmasõnõn bir gazetecinin sustu- rulmasõndan öteye anlamlar taşõdõğõnõ belirten Nu- ri Alan, yaşananlarõ “düşledikleri sessiz, suskun, bul- duğu ile yetinen bir Türkiye yolunun taşlarõnõ örmek” olarak niteledi. Alan, “Yaşananlar, bilimin bile dõş- lanmasõ, gidilen yolun yönünü ortaya çõkaracaktõr” dedi. İLHAN TAŞCI’nın haberi 7. Sayfada Sanatçılar Balbay’õn tutuklanmasõna tepki göster- di. Ünlü piyanist Fazõl Say, “Son derece üzgünüm” derken seramik sanatçõsõ Ceren Selmanpakoğlu, ay- dõnlarõ susturmaya çalõşanlarõn kendilerinden ve ik- tidarsõzlõklarõndan korktuklarõnõ söyledi. Ressam Ya- şar Çallõ da “kahõr içinde olduğunu” vurguladõ. SELDA GÜNEYSU’nun haberi 7. Sayfada Önlem paketinde istihdam yok Erdoğan işsizi unuttu Başbakan Erdoğan’õn önlem pa- ketinde işsizliğe çözüm konusunda herhangi bir adõm atõlmadõ. Oto- motiv, 150 metrekare üzeri konut ve beyaz eşya için ÖTV ile KDV in- diriminin esas alõndõğõ paket, CHP lideri Deniz Baykal’õn da bir süre önce yaptõğõ önlem önerilerini içe- riyor. Ancak yine Baykal’õn önerdiği ‘istihdamõn daralmasõnõ önleyici’ maddeler yer almadõ. 13. Sayfada Güney Amerika Rusya ABD’nin arka bahçesinde Rusya’nın dünya çapõndaki devriye uçuşlarõndan sorumlu generali Ana- toli Ziharev, Latin Amerika’daki Venezüella ve Küba’daki üslerden faydalanacaklarõnõ açõkladõ. Ziharev, bölgede kalõcõ üsler kurmayõ hedef- lemediklerini söyledi. 11. Sayfada LE MONDE’UN SANSÜR YORUMU: ‘TÜBİTAK’ta dinciler egemen’ Darwin’le ilgili iki farklõ uygulama kurumun getirildiği noktayõ ortaya koydu ‘Pazar Yazıları’ C Pazar’da... ROMA Camorra ve Gomorra İtalyan mafyasõ yõllar yõ- lõ birçok kitap ve filme konu olduğundan dünya- nõn da iyi bildiği bir olgu. Filmlerde biraz da “silah romantizmi”nin gölge- sinde kalan mafya, hâlâ İtalya’nõn en büyük so- runlarõndan biri. Şimdiye kadar yapõlan filmlerin belki de en çarpõcõsõ, maf- yayõ gerçekte olduğu bi- çimiyle aktaran Roberto Saviano’nun aynõ adlõ ro- manõndan uyarlanan “Go- morra”dõr. ZEYNEP KESİM KÜBA Devrimin 50. yılında... Raul Castro, 1953 yazõn- da Fidel Castro önderli- ğindeki gençlerin Monca- da karargâhõnõ basmasõyla başlayan 26 Temmuz Ha- reketi’nin bugünlere nasõl geldiğini anlatõrken, kar- deşinin 8 Ocak 1959’da Havana’da yaptõğõ zafer- konuşmasõndan alõntõlar yaptõ: “Tiranlarõ devirdik. Sevincimiz çok büyük. Ancak daha yapacak çok şey var. Gelecekte her şe- yin daha kolay olacağõnõ düşünüp kendimizi kan- dõrmayalõm; belki de her şey daha zor olacak.” ASLI ÖCAL OSWIECIM Ölüm kampında... Soğuk bir pazar günü. Krakow’dan bir saat me- safedeki Oswiecim’e, ya- ni bütün dünyanõn bildiği Almanca adõyla Ausch- witz’e doğru yola çõkõyo- ruz. Almanlar burayõ işgal ettiklerinde şehrin ismini değiştirmişler, zaten za- manla şehir de unutulup sadece kamp hatõrlandõ- ğõndan, dünya burayõ Al- manca adõyla tanõyor. Upuzun bir yoldan yürü- yoruz kampa ulaşmak için. Hava ha karardõ ha kararacak. Kampla ilgili kitapçõklar satan küçük bir dükkân dõşõnda her yer kapalõ. IŞIK CANSU CANAYAK İlk kez bir kamu kuruluşu hedef alõndõ Fransız Le Monde gazetesi, Bilim ve Teknik dergisin- deki Darwin sansürünü okurlarõna duyururken “Türki- ye’de İslamcõ baskõ gruplarõnõn Darwin karşõtõ bir kam- panya yürüttüğünü” yazdõ. “İlk defa sansür, bir kamu ku- ruluşunu hedef alõyor” yorumunu yapan gazete, TÜBİ- TAK’tan ilahiyat profesörü Devlet Bakanõ Mehmet Ay- dõn’õn sorumlu olduğuna da dikkat çekti. 18. Sayfada Cumhuriyet okurları gazetemi- zin Şişli’deki merkez binasına, hafta boyunca olduğu gibi dün de akın etti. Mustafa Balbay’ın tutuklanmasına tepki gösteren Cumhuriyet okurları alkışlar eşliğinde, “Balbay çıkacak yine yazacak/Biz susarsak kim konu- şacak/Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları attı. (Fotoğraf: VEDAT ARIK) Destek her gün artıyor Eski Danõştay Başkanõ Alan, Balbay’õn tutuklanmasõnõn karanlõk günlere işaret ettiğini söyledi Görüş sorulmalõ YARGITAY BAŞKANI GERÇEKER: Anayasa değişikliği konusunu değerlendiren Gerçeker, “De- ğişiklikleri mutlaka yargõ ba- ğõmsõzlõğõnõ güçlendirici yön- de olmalõ” dedi. Gerçekler, değişikliklerin yargõnõn görüşü alõnarak yapõlmasõnõ istedikle- rini söyledi. 4. Sayfada CHP GENEL BAŞKANI BAYKAL: Ergenekon soruşturmasõ sü- recinde yaşananlarõn baskõ dö- nemlerini çağrõştõrdõğõnõ söy- leyen Baykal, muhalefetin sin- dirilmek istendiğini belirtti. Baykal, “Ergenekon ile bir ba- lans ayarõ yapõlmaya çalõşõlõ- yor” dedi. 6. Sayfada Sindirme çabasõ Aşka ve insana âşõğõm Tüm dünya müziklerine açõk ol- duğunu söyleyen Volkan Konak “Şu sevgisizliğin bolca olduğu dönemde biz sanata çok inanõyo- ruz, ‘Yaşasõn sanat’ diyoruz” de- di. Konak, moralsizlik döneminde insanlara neşe vermek için diren- diklerini söyledi. HATİCE TUN- CER’in söyleşisi 10. Sayfada Turkcell Süper Lig’in 24’üncü haftasõn- da Beşiktaş sahasõnda Gençlerbirliği’ni ikinci yarõda bulduğu gollerle 3-0 yendi. Siyah - Beyazlõ bir grup taraftar karşõlaş- mayõ izlemeye gelen Cumhurbaşkanõ Ab- dullah Gül’ü protesto etti. Zirveyi ilgi- lendiren diğer mücadelede Sõvasspor dep- lasmanda Ankaragücü’nü 2-0’la geçerek haftayõ lider kapatmayõ başardõ. Spor’da ● Volkan Konak Beşiktaş ve Sõvas kazandõ ● Ligde yarış kızışıyor‘KÖLE DEĞİL EMEKÇİYİZ’ 3. Sayfada ‘KÖTÜ YÖNETİMDE KASIT VAR’ 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog