Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30474 / 1 TL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 14 MART 2009 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay tutuklandığı için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Medya Hancı... RTE Yolcu Basın ve ifade özgürlüğünün simge ismi, Mustafa Bal- bay; bir başka başarıya daha imza attı: İktidarın uyguladığı baskıya karşı basının ilk kez da- yanışma içinde olmasını sağladı. Demokratik laik rejim dışında kalanlar, Türkiye’yi din kurallarının egemen olduğu bir ülke olmaya zorlayanlar dışında... medyanın ünlü isimleri, yazarlar... laik Cum- Arkası Sa. 18. Sü. 1’de ALİ SİRMEN’İN KÖŞE YAZISI 6. Sayfada ATAOL BEHRAMOĞLU’NUN KÖŞE YAZISI 8. Sayfada Dördüncü paket de boş çıktı Ekonomik krizle ilgili olarak “Ambalajlõ paket, açõklamayõz” diyen Başbakan Erdoğan, krizin etkilerinin artmasõ üzerine yerel seçim öncesinde 9 önlem içeren 4. ekonomik paketi Eskişehir’deki seçim mitingi sõrasõnda açõkladõ. AKP’nin yeni kriz önlem pake- tinde işsizliğin önüne geçmek için herhangi bir madde yer al- mazken ekonomistler, işsizliği azaltõcõ önlemlerin tercih edil- mesine dikkat çekti. EMİNE KAPLAN’ın haberi 14. Sayfada TÜBİTAK’õn Darwin’i ‘görmemesi’ ABD’deki bilim örgütlerinin sert tepkisini çekti ‘Sansür endişe verici’Amerikan Bilim İnsanlarõ Fe- derasyonu olayõ “endişe verici ve üzücü” olarak nitelerken dünyanõn en büyük bilimsel ör- gütü Amerikan Bilimsel İler- leme Derneği AAAS’nin CEO’su Alan Leshner, evrim teorisinin yalnõzca biyolojinin değil tüm bilimin özünde yatan bir kavram olduğuna dikkat çekti. Leshner, “Evrimin her- hangi biri tarafõndan anlaşõl- masõnõ engellemek bilimin bü- tünlüğüne meydan okumadõr” dedi. ELÇİN POYRAZ- LAR’ın haberi 18. Sayfada Asker, eski TBMM Başkanõ’nõn emekli orgenerallere yönelik sözlerine tepki gösterdi Genelkurmay-Arınç atışması Tren seçime yetişti AKP hükümetinin yerel seçimler ön- cesi puan toplamak için alelacele ha- zõrlõklarõnõ tamamladõğõ Ankara- Eskişehir hõzlõ treni dün Başbakan Erdoğan’õn katõldõğõ törenle hizme- te girdi. Hõzlõ tren saatte 250 kilo- metre hõza ulaştõ. 5. Sayfada DSP’ye CHP jesti Baykal, partisinden, DSP’li belediye başkanlarõ Yõlmaz Büyükerşen ve Se- yit Torun’un yeniden aday olduğu Es- kişehir ve Ordu illerinde miting yapõl- mamasõnõ istedi. CHP bu illerde aday göstermiş ancak seçimlere asõlmama eğilimi ortaya konmuştu. 5. Sayfada Arınç’ın emekli orgenerallerle ilgili olarak, “Allah’a çok şükre- diyorum ki Türkiye bunlarõn zamanõnda bir savaşa falan girmemiş; yoksa savaşacak halleri yok” demesine tepki gösteren Genelkur- may İletişim Daire Başkanõ Gürak, “Söz konusu kişinin TSK’ye yönelik düşünceleri iyi bilinmektedir. Hukukçu olmasõna karşõn yar- gõ kararõ kesinleşmeden kimsenin suçlanamayacağõnõ hâlâ anla- mamamõş” dedi. Arõnç ise “Bana kimse hukuk öğretmeye kalkõş- masõn. Kimsenin emir eri değilim” diye konuştu. 12. Sayfada Kuyulardan kafatası çıktı Silopi’deki “ölüm kuyularõ”nda başlatõ- lan kazõlara dün Sinan Lokantasõ Tesis- leri’nde devam edildi. 2 kuyuda 1 insan kafatasõ, 5 kemik parçasõ ile çorap bu- lundu. JİTEM tarafõndan kaçõrõldõğõ ile- ri sürülen kişilerin cesetlerinin BOTAŞ tesisleri ve Sinan Lokantasõ’ndaki kuyu- lara atõldõğõ iddiasõ üzerine kazõ başlatõl- mõştõ. 9 Mart’ta çõkan kemik parçalarõ Adli Tõp’a gönderilmişti. 6. Sayfada Gazetemize iki ödül İstanbul Tabip Odasõ, gazetemiz sağ- lõk muhabirlerinden Sibel Bahçete- pe’yi “En Hõzlõ Rapor Hüseyin Üzmez” haberiyle “Yazõlõ Basõn Haber” dalõn- da, Meltem Yõlmaz’õ da “Türkiye’nin Uyuşturucu Gerçeği” haberiyle “Yazõlõ Basõn Araştõrma” dalõnda ödüle layõk buldu. Tabip Odasõ’nõn ödülleri 14 Mart Tõp Bayramõ etkinlikleri kapsa- mõnda dağõtõldõ. 3. Sayfada Deneyimli siyasetçiler, basõndan rahatsõz olan iktidarõn yargõyõ devreye soktuğunu savundu ‘Düşünce tutuklu’İntikam anlayışı Eski CHP Genel Başkanõ Altan Öymen, “Fethullah Gülen’in “GATA- kulli” şeklindeki açõklamalarõ, Ergenekon’un bir intikam operasyonu olduğu iddialarõnõ ke- sinleştirdi. Bu kesimde, ‘tutuklular ne kadar acõ çekerse o kadar iyi’ anlayõşõ var” dedi. MELTEM YILMAZ’ın haberi 8. Sayfada CMK’ye uyulmuyor Eski Adalet Baka- nõ Hikmet Sami Türk, Ergenekon’da göz- altõ ve tutuklamalarõn CMK’de öngörülen usullere uyulmaksõzõn gerçekleştirildiğini vurguladõ. Türk, iddia makamõnõn Balbay ko- nusuna çok dar bir çerçeveden baktõğõnõ be- lirtti. İLHAN TAŞCI’Nın haberi 9. Sayfada Balbay için Sakõncalõ Piyade Uğur Mumcu’nun “Sakõncalõ Piyade” adlõ oyunu, Su Gösteri Sanatlarõ Sahnesi’nin ku- ruluş yõldönümü olan 12 Mart’ta PERPA Kül- tür Salonu’nda gazetemiz Ankara Temsilci- si ve yazarõmõz Mustafa Balbay’a destek ol- mak amacõyla sahnelendi. 9. Sayfada ERGENEKON SORUŞTURMASI Örnek’in ifadesi alõnacak 9 maddelik önlem ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği ve ODTÜ öğrenci toplulukları, TÜBİTAK Başkan Yar- dımcısı Ömer Cebeci’nin Bilim ve Teknik dergisinin “Darwin ve evrim teorisi” konulu mart sayısını sansürlemesini, ODTÜ Stadyumu’ndaki “DEVRİM” yazısının “D” harfini kapatıp “EVRİM” yazısını bir süre açıkta bırakarak protesto etti. (FOTOĞRAF: NECATİ SAVAŞ) İkinci iddianameye girdiği belirtilen “darbe günlükleri”yle ilgili olarak gün- lüğün sahibi olduğu ileri sürülen emek- li Oramiral Özden Örnek’in ifadesinin alõ- nacağõ öğrenildi. Eski AKP milletvekili Turhan Çömez’in de şüpheli olarak yer aldõğõ iddianamede Tuncay Güney yine sanõk olarak yer almadõ. Önceki iddia- namede numarayla ifade edilen gizli ta- nõklara “İmdat” ve “Kõskanç” gibi kod ad- larõ verildiği belirtildi. 8. Sayfada TÜBA: EVRİM BİLİMSEL BİR GERÇEK 18. Sayfada NÖBET SÜRÜYOR- Gazetemizin Şişli’deki merkez binasına, dün yine sabah saatlerinde gelen okurlarımız “Balbay için nöbet tutmayı” sürdürdü. Gazetemize gönderilen mesajlarda da “Balbay’ın yanındayız” denildi. 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog