Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30473 / 75 Krş (KDV içinde) (KKTC’de: 1 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13 MART 2009 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay tutuklandığı için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Eşit, Dürüst Seçim Rafta! Yerel seçimlere on altı gün kaldı. Giderek sertleşen, ağız dalaşına dönüşen mey- danlarda ülke veya il, belediye sorunları tartışılmıyor. AKP Genel Başkanı sağa sola, önüne kim gelirse ağır ifadelerle saldırmayı propaganda sanatı sayıyor. Medyaya yüklenmeye ara verir gibi oldu; global kriz- den kaynaklanan kimi ekonomik sıkıntıları açığa vu- Arkası Sa. 18. Sü. 1’de Basõnõn farklõ çizgilerinden onlarca yazar, tutuklu Ankara temsilcimiz Mustafa Balbay’a destek olmak, düşünce ve basõn özgürlüğünü savunmak için gazetemizde binlerce okurumuzla bir araya gelerek Balbay’õn kitaplarõnõ imzaladõ Büyük buluşmaYazarõmõz Mus- tafa Balbay’õn kitaplarõ, dün Türk basõnõnõn önemli kalemle- ri tarafõndan Cumhuriyet’in Şişli’deki merkez binasõnda imzalandõ. Basõna yönelik susturma girişimine karşõ oluşan dayanõşma havasõndan büyük mutluluk duyduklarõnõ belirten yazarlar, “Balbay’õn bir an önce serbest kalmasõnõ ve ye- niden yazõlarõnõ yazmasõnõ” dilediler. Dayanışma mutlu etti Tarihi günde ga- zetemiz yazarla- rõnõn yanõ sõra Hürriyet, Milliyet, Sabah, Vatan, Radikal, Güneş, Yeniçağ, Posta, CNN Türk, Show TV, Kanal D, ART ve SkyTürk TV gibi basõnõn farklõ renklerinden onlarca yazar, “Bal- bay için Balbay’õn okurlarõyla” buluştu. Cum- huriyet okuru, dayanõşma için gazetemizde top- lanan yazarlarõ yalnõz bõrakmadõ. Çok sayõda oku- rumuz gazeteye koşarak Balbay’õn kitaplarõnõ ko- nuk yazarlara imzalattõ. 7, 8 ve 9. Sayfada Okurlardan da destek STK AKINI Yazõlarõnõ hasretle bekliyoruz Sivil toplum kuruluşlarõ yönetici ve üyeleri gaze- temize ve Mustafa Bal- bay’a destek için düzenle- nen imza etkinliğine büyük destek verdi. Birçok STK üyesi Cumhuriyet’e gelir- ken, gazetemize gelme ola- nağõ bulamayan çok sayõ- da sivil kuruluş temsilcisi de gönderdiği mesajlarla Cumhuriyet’in her zaman yanõnda olduğunu vurgu- ladõ. 9. Sayfada Bekaroğlu, AKP’nin Ergenekon’u seçimlere alet edeceğini savunarak ‘Büyük gözaltõlar olacak’ dedi Büyük buluşmaya yoğun ilgi Gazetemiz Ankara Temsilcisi ve yazarımız Mustafa Balbay’a destek vermek için Cumhuriyet’te buluşan yazarlara okurlar büyük ilgi gösterdi. Yazarlar okurların ilgisi karşısında hem şaşkın hem de bir o kadar mutluydu... ‘Kudretli isimler alınacak’ Saadet Partisi İstanbul büyükşehir belediye başkan adayõ Mehmet Bekaroğlu, yerel seçimlerde sõkõşan AKP’nin seçime birkaç gün kala “28 Şubat dö- neminin kudretli bazõ simalarõnõ ve bazõ ünlü ga- zetecileri gözaltõna aldõrtacağõnõ” ileri sürdü. ‘Siyasi malzeme yapılıyor’ AKP’nin “Ya ben ya Ergenekon” diyerek bu önemli konuyu gündelik siyasete malzeme ettiğini savunan Be- karoğlu “Aslõnda AKP’nin kendisi de bir darbe- nin sonucunda kurulmuştur. AKP Ergenekon ko- nusunda samimi değil” dedi. 4. Sayfada Ferda Paksüt de şüpheliler arasõnda Darbe savlarõ iddianamedeErgenekon soruşturmasõnõn ikinci aşamasõ olan ek id- dianamede Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt’ün eşi Ferda Paksüt’ün de şüpheli olarak yer aldõğõ öğrenildi. İddianameye “darbe planlarõnõn dayanak oluşturduğu, örgüt üyelerinin yedi planõnõn açõğa çõktõğõ” iddia ediliyor. Sõvas ve Başbağlar kat- liamõ ile “33 erin öldürülmesi” olayõnõn, ikinci ek id- dianamede yer almadõğõ belirtildi. 9. Sayfada ‘Balbay olduk’ DOLARA IMF MÜDAHALESİ 10. Sayfada BUSH EYLEMCİSİ GAZETECİYE 3 YIL 13. Sayfada REKOR İKRAMİYEYİ 2 KİŞİ PAYLAŞTI 18. Sayfada Seçim öncesi şok iddia Tuhaf savunma TÜBİTAK, Darwin sansü- rünün büyük tepki çekmesi üzerine açõklama yapmak zo- runda kaldõ. Açõklamada Bi- lim ve Teknik Dergisi Yayõn Yönetmeni Çiğdem Ataku- man suçlandõ. Atakuman’õn “yetki aşõmõnda bulunarak dergiye 16 sayfa ilave ettiği” ileri sürüldü. 18. Sayfada G. Saray avantajlı UEFA Kupasõ’nda Galata- saray, 4. tur ilk maçõnda Al- manya deplasmanõnda Ham- burg’la 1-1 berabere kalarak rövanş için avantaj elde et- ti. Ayhan’õn golüyle yaka- ladõğõ üstünlüğü ikinci yarõ- da koruyamayan Sarõ - Kõr- mõzõlõlarda Emre Aşõk kõr- mõzõ kart gördü. Spor’da Cumhuriyet okurları gazete- mizin Şişli’deki merkez binası- nın girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yurttaşlar soğuk havaya ve yağan yağmura kar- şın bir ellerinde gazeteleri bir ellerinde Balbay’ın kitaplarıy- la “Balbay çıkacak yine yaza- cak” mesajı verdi. BALBAY ÇIKACAK YİNE YAZACAK Oktay Ekşi: Mustafa Balbay için buradayõz. Sembolik olarak Balbay ol- duk, onu desteklemeye geldim. İfade özgürlüğü mağdurlarõnõ desteklemek için buradayõz. İfade özgürlüğü, öz- gürlük dediğimiz kavramõn başõdõr. Mehmet Barlas: Cumhuriyet be- nim okulum. Cumhuriyet gazetesine herhangi bir şey olduğu zaman benim içim sõzlar. Burada bulunmak gö- revimdi. Düşüncelerinden dolayõ in- sanlarõn hapse girmemesi için geldim. Altan Öymen: Tutuklama basõn öz- gürlüğüne karşõ müthiş bir darbe. Balbay’õn tutuklanmasõna karşõ gös- terilen dayanõşma umut verici. Dile- rim kâbus gibi üzerimize inmiş olan bu dönem kõsa zamanda geçer. Ahmet Hakan: Balbay gibi bir gazetecinin sözü edilen suçlarõ işlemiş olabileceğini düşünmüyorum, bunun ar- kasõnda başka güçler olduğunu düşü- nüyorum. Düşünce özgürlüğünün en- gellenmek istendiği kanaatindeyim. Reha Muhtar: Ben gazetecilerin tek gücünün kalemleri, okuyucularõ ve meslektaşlarõ olduğuna inanõyorum. Mustafa Balbay da yalnõzca bir gaze- teci. Dostlarõ, arkadaşlarõ, okurlarõ olarak ona destek olmak istiyoruz. Ali Kırca: Hep söylüyorum huku- ki süreci ya da yargõ boyutu üzerinde konuşmanõn zamanõ değil. Sadece meslektaşlarõnõn zor günlerinde mes- lektaşlarõnõn yanõnda olmasõ gerekir, bu insana dair bir duygudur. 1 EMEKLİ ALBAY VE 3 ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog