Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30472 / 75 Krş (KDV içinde) (KKTC’de: 1 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 MART 2009 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay tutuklandığı için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bu Dünya, Hangi Dünya? İsmet İnönü’nün ABD’nin Kıbrıs konusundaki bağnaz tutumuna karşı “Yeni bir dünya kurulur. Türkiye bu dünya içinde yerini alır” sözünü, Çanka- ya’daki AKP’li bir başka biçimde söylüyor: “…Yeni bir dünya içerisindeyiz. ABD’deki yeni yönetim yeni bir dönem başlattı” diyor. Oysa Çankaya’daki ile RTE el ele vererek yeni bir dünya yarattılar: Korku dünyası... Ve işte o dünya! Arkası Sa. 18. Sü. 1’de EMRE KONGAR’IN KÖŞE YAZISI 18. Sayfada OTOMOTİV SANAYİİ KONTAĞI KAPATTI 13. Sayfada ŞANS TOPU ÇEKİLDİ: 3, 17, 18, 25, 28 + 1 ALMANYA ŞOKTA - Tim K. adlı saldırganın çok sa- yıda kişiyi öldürmesi üzerine Almanya’da yas ilan edil- di. Alman yayın organları, saldırganın evinde yapılan aramalarda ailesine ait 18 ruhsatlı tabanca bulundu- ğunu öne sürdü. Saldırıda arkadaşlarını yitiren öğ- renciler okulun önüne çiçekler bıraktı. (Fotoğraf: AP) Almanya’daokuldakatliam:16ölü Kovuldu, ölümsaçtõ Avrupa genelinde artõş gösteren okul baskõnlarõ- na bir yenisi eklendi. Almanya’nõn Baden- Würtemberg eyaletinde uzaklaştõrma cezasõ al- dõğõ eski okulunu basan 17 yaşõndaki saldõrgan, iki sõnõfa girip rasgele ateş açarak 9 öğrenciyle 3 öğretmeni öldürdü. Daha sonra koşarak bi- nadan çõkan saldõrgan, yoldan geçmekte olan 3 kişiyi daha öldürdü ve bir arabayõ gasp ederek şehir merkezine kaçtõ. Silahlõ genç bir alõşveriş merkezinin park yerinde polisle girdiği çatõşmada öldürüldü. Yaşamõnõ yitirenler arasõnda Türk öğ- rencinin bulunmadõğõ belirtildi. 9. Sayfada Su Forumu’nda davet skandalõ Rumlar geliyor KKTC yok Gazetemizin avukatlarõ Balbay hakkõndaki iki farklõ karara dikkat çekti Balbay’õn tutukluluğu- na itiraz eden avukatlar Bülent Utku ve Akõn Atalay, ilk gözaltõna alõnõşta yurtdõşõ yasa- ğõ, ikincisinde ise tutuklama kararõ verildiğini anõmsattõ. Avukatlarõn dilekçesinde “En ağõr tedbir olan tutuklama kararõ verilmesi için, ortada somut, yeni, inandõrõcõ hiçbir hukuki ya da fiili değişiklik yoktur” denildi. Gazetecinin kamu görevlileriyle görüşmesini suç ortaklõğõymõş gibi sunmanõn, demokratik hukuk devleti ve basõn özgürlüğü açõsõndan endişe verici olduğu vurgulandõ. Balbay’õn cumhurbaş- kanlarõ, başbakanlar, yargõ üyeleri, komutanlar, sivil örgüt temsilcileri, diplomatlarõn da aralarõnda bulunduğu çok sayõda kişiyle yüzlerce görüşme yap- tõğõna dikkat çekilen dilekçede yalnõzca darbe girişimi iddialarõnda adõ geçen komutanlarla görüşmesinden yola çõkõlarak darbe gi- rişimine destek olmakla suçlanmasõnõn hukuki yönden tamamen dayanaksõz ve haksõz bir iddia olduğu belirtildi. Avukatlar, savunma haklarõnõn kõsõtlandõğõna da dikkat çektiler. 7. Sayfada ALMAN GAZETECİLER BİRLİĞİ ‘Serbest bõrakõn’ Alman Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Maercks-Franzen, Bal- bay’õn tutuklanmasõnõn, düşünce öz- gürlüğüne karşõ yoğun bir kampan- yanõn parçasõ olduğuna dikkat çekti. Maercks-Franzen, “Açõkça konuşan ve yazan bir gazetecinin görüşleri, id- dia edildiği gibi kesinlikle devlete karşõ gizli bir komplonun tamamla- yõcõ parçasõ olamaz” dedi. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 6. Sayfada Darwin’i sansürleyen TÜBİTAK yönetimine istifa çağrõsõ yapõldõ Bilim dünyası ayakta Önce tasfiye yapıldı TÜBİTAK’ın bu hale gelmesinde AKP ikti- darõndan sonra oluşturulan yönetimin uygula- malarõnõn etkili olduğu belirtildi. Eski TÜBİTAK Başkanõ Namõk Kemal Pak, Nükhet Yetiş’in başkan olmasõyla birlikte 10 yõldõr kurumda çalõşan pek çok değerli bilim insanõnõn ayrõldõğõnõ belirterek, “Ocak 2004’ten beri bu süreç yavaş yavaş sürdü ve artõk TÜBİTAK siyasallaştõ” dedi. 18. Sayfada Ankara’da toplantõ yapan bilim insanlarõ ortak bir açõkla- mayla TÜBİTAK yönetimini istifaya çağõrdõ. Açõklama ya- pan Bilim ve Ütopya Kooperatifi Başkanõ Prof. Koray, san- sürün Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan en yüz kõzartõcõ olay- lardan biri olduğunu söyledi. TÜBİTAK binasõ önünde toplanan Üniversite Konseyleri Derneği’ne üye bir grup da “TÜBİTAK’ta Ha- run Yahya’lar istemiyoruz” diye slogan attõ. 18. Sayfada BİLİME SABOTAJCILAR ATILMALI A.M. CELAL ŞENGÖR’ün yazısı 15. Sayfada Cumhuriyet reklamına ödül “Tehlikenin farkõnda mõsõnõz” kampanyasõnõn da yaratõcõsõ olan Concept, Effie Reklam Etkinliği Yarõşmasõ’nda 8 Mart 2008 Dünya Kadõnlar Günü nedeniyle gazetemiz için ha- zõrlanan 3 filmle “gümüş” ödü- le layõk görüldü. “Medya-ya- yõn” dalõndaki ödülü, Cumhu- riyet Reklam Müdürü Özlem Aden ve Concept Başkanõ Vol- kan İkiler aldõ. 18. Sayfada Süper Loto rekoru 12 haftalık devrin ardõndan büyük ikramiyenin 55 milyon lirayla tarihi bir rekora ula- şacağõ belirtiliyor. 55 mil- yon liranõn son Hazine ihale- lerinde oluşan faiz rakamla- rõyla Hazine bonosuna yatõ- rõlmasõ halinde yõllõk getirisi 7 milyon 205 bin lira olacak. Bu şekilde, talihli ya da ta- lihlilerin aylõk faiz geliri 600 bin 417 lirayõ bulacak. Gazetemiz An- kara Temsilcisi Mustafa Bal- bay’ın tutuklan- ması-nın ardın- dan gazetemizi hiç yalnız bırak- mayan okurları- mız, Şişli’deki merkez binamız önünde “nöbet” tutmaya başladı. Kadınların oluş- turduğu nöbet grubu, “Balbay serbest bırakılın- caya kadar bu- radayız, Cumhu- riyet yalnız de- ğildir” dedi. ‘KARAR KALDIRILMALI’ ‘SAVUNMA HAKKI KISITLANDI’ Tutuklama kararına itiraz İkinci İddianame?.. Ergenekon adıyla meş- hur olan soruşturmada ikinci iddianame de İst. 13. Ağır Ceza Mahkeme- si’ne gönderildi. İddianame soruşturma- nın 6’ncı, 7’nci ve 8’inci dalgalarını kapsamakta- dır. 1909 sayfadır. 250 klasör de eklidir. 21’i tutuklu, 35’i tutuk- suz olmak üzere 56 zanlı- yı kapsamaktadır. 48’i tutuklu, 29’u tu- tuksuz olmak üzere 77 şüpheli hakkındaki soruş- turma sürmektedir. İş bu kadarla da kalmı- yor, tahkikat devam edi- yor, ucu açık soruşturma- nın bitmesi olanaksız gö- rülüyor. Döküm yapıldığı zaman Ergenekon soruşturması- nın bugünkü durumu şöy- le: Birinci iddianame 2450 sayfa 450 klasör... İkinci iddianame 1909 sayfa 250 klasör... Toplam 4359 sayfalık iddianame ve 700 klasör... Ayrıca yukarda altını çizdiğimiz gibi soruştur- manın ucu özellikle açık- tır, devam ettiriliyor. Soruşturma 12 Haziran 2007 tarihinde başlatıl- mıştır, demek ki aradan iki yıla yakın bir zaman geçmiştir. Bugün davanın geldiği noktada durum nedir? İlk iddianamenin sor- guları bile tamamlana- mamıştır. Tutuklu sanıkların sor- guları bitince sıra tutuk- suzlara gelecektir. C Arkası Sa. 18, Sü. 1’de ABD’DE DE KATLİAM: 12 ÖLÜ 9. Sayfada Dünya Su Konseyi, gelecek hafta İstanbul’da ya- põlacak olan Dünya Su Forumu’na Kõbrõs adõna Rum kesimini davet etti. Dõşişleri Bakanlõ- ğõ’nõn girişimleri sonuç vermezken Ankara, diplomatik olarak tanõmadõğõ Rum yönetiminin, Kõbrõs Cumhuriyeti adõyla İstanbul’da temsil edil- mesini kabul etmek zorunda kaldõ. Türkiye’nin tanõmadõğõ bir ülkenin bakanõna nasõl bir proto- kol uygulayacağõ da henüz netleşmedi. BAHA- DIR SELİM DİLEK’in haberi 4. Sayfada DEMİREL: HUKUKSUZ UYGULAMA 6. Sayfada SINIR TANIMAYAN GAZETECİLER ÖRGÜTÜ KINADI 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog