Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30471 / 75 Krş (KDV içinde) (KKTC’de: 1 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 MART 2009 ÇARŞAMBA GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Anlayan Varsa Beri Gelsin! ● Dolar 1.82’yi gördü. Rekor: Sanayide üretim yüz- de 21.3. İşsizlik yüzde 14-15’lerde. İŞKUR’a 137 bin kişi daha başvurdu. Yanıt: Kriz bütün dünyayı sardı. İşsiz sayısı sade- ce bizde mi artıyor? Amerika, Fransa, Almanya aynı sorunu yaşıyor. ● 2 milyon 600 bin kişi kredi kartı borcunu ödeye- miyor. Çoğu orta, küçük işletmede alacaklılar kapıya Arkası Sa. 18. Sü. 1’de GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Yazarlar Balbay için Cumhuriyet’te buluşuyor Ergenekon davasõ sürecinde tutuklanan gazetemiz yazarõ ve Ankara temsilcimiz Mustafa Balbay’õn ya- zar ve gazeteci dostlarõ dayanõşma için yarõn gaze- temizde toplanacak. Yazarlar, Cumhuriyet gazete- sinin Şişli’deki merkez binasõnda Balbay’õn kitap- larõnõ imzalayacak. 6. Sayfada Eski TBMM Başkanõ Cindoruk, Balbay’a ait belgelerin delil kabul edilmesinin hukuk dõşõ olduğunu belirtti ‘Notlar kanıt olamaz’ ERGENEKON’DA 2. İDDİANAME Eruygur ve Tolon için müebbet istemi Ergenekon’da 2. iddianame mahkemeye sunuldu. 21’i tutuklu 56 şüpheliyi kapsayan iddianamede 12 kişi ör- güt yöneticiliğiyle suçlandõ. Gazi ve Sõvas katliamlarõ- nõn “Ergenekon” örgütünce organize edildiği ileri sürüldü. Cumhuriyet mitingleri de iddianameye girdi. İddiana- menin, seçimlere yaklaşõk 2 hafta kala tamamlanmasõ dikkat çekti. İlk iddianame de AKP kapatma davasõna 2 hafta kala mahkemeye sunulmuştu. 18. Sayfada BALBAY ÇIKANA KADAR NÖBET SÜRECEK - Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Kadın Araştırmaları Derneği, CUMOK, Yurtsever Hareket ve çok sayıda yurttaş, dün yine ga- zetemiz bahçesinde bir araya gelerek Balbay’ın serbest bırakılmasını istedi. 6. Sayfada ‘Mumcu kitap yazamazdı’ Cindoruk, mahkemeyi hukuka uygun olmayan kanõtlarõ dik- kate almakla eleştirdi. Balbay’õn bir araştõrma- cõ yazar olduğunu anõmsatan Cindoruk, “Bu ki- şiliği gereği sõnõrsõz malzeme toplama hakkõ ve görevi var. Gazetecinin belgeleri kanõt olsa, rah- metli Mumcu kitaplarõnõn hiçbirini yazamazdõ” dedi. FIRAT KOZOK’un haberi 6. Sayfada ‘Fikir özgürlüğü yargılanıyor’ Başya- zarõmõz İlhan Selçuk’u arayan 9. Cumhurbaşkanõ Süleyman Demirel de üzüntülerini iletti. Demirel, “Bu günler geçecek. Gelecek günler için iyim- serim” diye konuştu. Emekli Anayasa Mahke- mesi Başkanvekili Güven Dinçer de Ergenekon davasõnda düşünceleri savunan insanlarõn yani siyasetin yargõlandõğõnõ belirtti. 6. Sayfada Baykal Dinleme hafiyelik dönemi gibi Siyasetçiler arasõnda- ki tartõşmalarõ mahke- meye taşõmayõ çok uy- gun görmediğini be- lirten CHP lideri Deniz Baykal, “Başbakan ağ- zõnõ bozarsa, ağzõnõn payõnõ vermek benim görevim” dedi. Tele- kulak uygulamalarõnõ eleştiren Baykal, du- rumun istibdat dönem- lerinin kurumu olan jurnalciliği, hafiyeliği akla getirdiğini belirt- ti. 5. Sayfada Erdoğan ‘Felaket tellallığı yapma’ CHP ve MHP liderini enflasyon artõşõna se- vinmekle suçlayan Baş- bakan Erdoğan, Bah- çeli ve Baykal’a “Fela- ket tellallõğõ yapmayõn, ayõp oluyor ayõp. Bu ülke kaybederse hep beraber kaybedeceğiz. Varsa bir önerin ortaya koy, yoksa sus” diye çattõ. Erdoğan iki lide- re, “Seçimde birinci ola- mazsanõz siz de koltuğu bõrakacak mõsõnõz?” so- rusunu sordu. SERMET ÇUHADAR’ın haberi 5. Sayfada Baskõlarõ görmedi Clinton’a göz yumma eleştirisi Her yõl yayõmlanan ABD Dõşişleri Bakanlõğõ raporunda Çin, Mõsõr ve Türkiye’de insan haklarõ ve basõn özgürlüğünün gerilediğine işaret edildiğini hatõrlatan Washington Post gazetesi, Bakan Clinton’õn zi- yaretlerinde bu konularõ geçiştir- mesini eleştirdi. Başyazõda, Er- doğan hükümetinin basõna karşõ “çirkin bir kampanya başlattõğõ” vurgulanarak, Clinton’õn kendi bakanlõğõyla çelişkiye düşmesi eleştirildi. 10. Sayfada İslamcõlara baskõn Almanya’da operasyon Almanya’nın 7 kentinde sahtecilik, yasadõşõ bağõş toplamak ve kara pa- ra aklamakla suçlanan şebeke üye- lerinin ev, işyeri ve derneklerine baskõn düzenlendi. Alman yetkililer bilgi vermekten kaçõnõrken “Milli Görüş”le bağlantõlõ bir örgüt olabi- leceği belirtildi. “Deniz Feneri e.V.” skandalõnõ gölgede bõrakacak bo- yutlarda bir yolsuzluğun açõğa çõka- bileceği yorumlarõ yapõldõ. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 18. Sayfada Amerikan Fizikçiler Birliği’nin 2007 Uluslararasõ Fizik Forumu’nun oturum başkanlõğõnõ üstlenen, Stanford Üniversitesi Uygulamalõ Fizik Bölümü’nden Ordinaryüs Profesör Herman Winick, TÜBİTAK Başkanõ Prof. Ye- tiş’e yolladõğõ e-postada, Darwin’e kapağõnõ ayõran TÜ- BİTAK dergisine uygulanan sansürün yüzlerce yõl önce Ko- pernik ve Galilei’ye uygulanan baskõlarla eşdeğerde oldu- ğunu vurguladõ. SEÇİL TÜRESAY’ın haberi 7. Sayfada Evrim teorisine uygulanan sansür, TÜBİTAK’ta artõk bili- min değil, siyasi tercihlerin ön plana çõktõğõnõ ortaya koy- du. TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 10 üyesi AKP dönemin- de göreve getirilirken ağustosta değiştirilen TÜBİTAK Ya- sasõ’yla kurul üyelerini atama yetkisi tamamen Başbakan’a ve- rildi. TÜBİTAK’õn bilimsellikten koparõlarak siyasallaştõrõl- masõ sürecinin ağustos ayõnda yapõlan düzenlemeyle tamam- landõğõ belirtildi. MAHMUT LICALI’nın haberi 7. Sayfada Ekonomik İşbirliği Teş- kilatı zirvesi için İran’a giden Cumhurbaşkanı Gül, ABD Başkanı Obama’nın Ankara’ya gelişinin dünyaya yeni bir mesaj olacağını söyledi. Gül, “Böyle bir yeni dönem ortaya çıkarken herkesin ha- zırlıklı olması, dünya barışı ve istikrarı açısından çok önemlidir” dedi. Gül, uçakta gazetecilerin Kürt sorunuyla ilgili sorularına da “çok iyi şeyler ola- cak” yanıtını verdi. Gül, İran’daki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve İran dini lideri Hamaney ile bir araya geldi. 11. Sayfada İŞİNDEN OLANLARIN SAYISI 50 BİNİ AŞTI Tüm Türkiye işsizlikte birleşti! Yılın ilk iki ayõnda Bursa’da her gün ortalama 265 kişi işsiz kal- dõ. Tofaş, OYAK Renault ve Bosch gibi önemli otomotiv fabrika- larõnõn üretim yaptõğõ Bursa’da, yõlõn ilk 2 ayõnda 13 bin 773 kişi- nin işten çõkarõldõğõ bildirildi. Tekirdağ’da 4 tekstil fabrikasõ daha kapandõ. Sendika üyesi 500 işçinin de işten çõkarõldõğõ belirtildi. Tür- kiye’nin en büyük sanayi firmalarõndan Erdemir’deki motor sesi ise yeni sipariş alõnamazsa 1 ay içinde susacak. 13. Sayfada KRİZ Üretim durdu Krizde açõk kalmayõ ba- şaran işletmeler nere- deyse yarõ kapasiteyle çalõşõyor. Şubat ayõ so- nuçlarõna göre, imalat sanayiinde kapasite kul- lanõm oranõ, geçen yõlõn aynõ ayõna göre 15.5 pu- an azaldõ. 13. Sayfada DOLAR Yükseliş hız kesti Citigroup’un CEO’su Pandit, kamulaştõrma tartõşmalarõna karşõn bankanõn 2009’un ilk iki ayõnda çok iyi per- formans gösterdiğini söylemesi uluslararasõ piyasalarõn moralini dü- zeltti. 12. Sayfada TÜİK kafa karıştırdı Türkiye İstatistik Kuru- mu Başkanvekili Top- rak’õn seçmen sayõsõnda- ki 6 milyonluk artõşla il- gili “Geçmişte otobüsle taşõmayõ kimler yapõyor- du? Teknolojiye onlar da adapte oldu. Fazla söy- letmeyin” sözleri tartõşma yarattõ. 5. Sayfada ‘Diriliş’e salon yok Samsun Sanat Tiyatrosu, Turgut Özakman’õn Ça- nakkale destanõnõ konu alan “Diriliş” adlõ yapõ- tõndan tiyatroya uyarla- dõğõ oyununa 18 Mart’ta oynamak için Çanakka- le’de salon bulamadõ. CEMİL CİĞERİM’in ha- beri 15. Sayfada Meira Zenit’te Kriz nedeniyle bünye- sindeki birçok profesyo- nele ödeme yapmakta zorlanan Galatasaray, Portekizli savunma oyun- cusu Fernando Meira’yõ, Hamburg maçõ öncesi 6 milyon Avro’ya Rus ku- lübü Zenit St.Peters- burg’a sattõ. Spor’da OKUL ODASI MESCİT OLDU 3. Sayfada AP RAPORU TARTIŞILACAK 10. Sayfada TÜBİTAK’õn Darwin’e uyguladõğõ sansüre ABD’li bilim adamõndan da tepki geldi Galilei benzetmesi ‘Çok iyi şeyler olacak’ Fotoğraf:AA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog