Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Giresun’da yurttaşlara seslenen Baykal, ekonominin çark- larõnõn dönmediğini, buna karşõn Başbakan’õn teğet sö- züyle yetindiğini söyledi. Erdoğan’õn “400-500 buzdolabõ dağõttõk diye seçim etkilenir mi?” sözlerine tepki gösteren Baykal, “Herkesin kanunsuzluk yapma konusunda kotasõ mõ var?” dedi. TÜREY KÖSE / ERDOĞAN ERİŞEN’in haberi 5. Sayfada CMYB C M Y B C GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay tutuklandığı için yazısını yazamamıştır. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Evet’ler Hayır’lar Ankara’nın beklemediği bir karar: Yeni Başkan Ba- rack Obama Avrupa gezisine Türkiye’yi de ekledi. CNN Türk dün sabahki haber bülteninde -kaynak belirtmeden- ziyareti “Türk diplomasisinin zaferi” diye tanımladı. Gerçek mi? Yoksa ABD yönetimi neden böyle bir karar verdi sorusuna yanıt aramak mı gerekiyor? Arkası Sa. 18. Sü. 1’de ‘Delil niteliği taşımaz’ Ankara Temsilcimiz Bal- bay’õn tutuklanmasõnõ değerlendiren eski Avrupa İn- san Haklarõ Mahkemesi yargõcõ Rõza Türmen, Bal- bay’õn 24 saat uykusuz bõrakõlarak sorgulanmasõnõn “kö- tü muameleye” girdiğini vurguladõ. Türmen, yasaya ay- kõrõ alõnan ifadenin delil niteliği taşõmadõğõnõ belirte- rek “Genelde AİHM bu durumlarda kötü muameleye karar veriyor” dedi. İLHAN TAŞCI’nın haberi 7. Sayfada ‘Yasak sorgu yöntemi’ İstanbul Barosu Başkanõ Muammer Aydõn, Balbay’õn mola verilmeden, yasak sorgu yöntemiyle yapõlan sorgulamasõndan elde edi- lenlerin hukuka uygun delil olmadõğõnõ belirtti. Dev- let Denetim Elemanlarõ Derneği Başkanõ Atõlay Er- güven, TCY’nin “delilden sanõğa gitme” mantõğõ üze- rine kurgulandõğõnõ, ancak Balbay’õn tutuklanmasõ ve Ergenekon’da tersi yaşandõğõnõ söyledi. 6. Sayfada TÜBİTAK’TA SKANDAL Kuruldan Darwin vetosu TÜBİTAK’ın 42 yõldõr yayõmlanan Bilim ve Teknik dergisinin son sayõsõ okuyuculara yaklaşõk bir hafta geç ulaştõ. TÜBİTAK yet- kilileri teknik sorunlarõ bahane ederken, asõl nedenin TÜBİTAK Başkan Yardõmcõsõ Prof. Cebeci’nin der- ginin “Charles Dar- win ve evrim teori- si” konulu kapağõ- nõ veto etmesi ol- duğu ortaya çõktõ. Kapak konusu “Küresel İklim Deği- şikliği” olarak değiştirilen derginin on binlerce baskõsõ çöpe atõldõ. Dergide, Darwin’in 200. doğum günü ve evrim teorisine ilişkin tek bir yazõ bile yer al- madõ. Genel Yayõn Yönetmeni Çiğdem Atakuman’õn görevden alõndõğõ belir- tildi. ORHAN BURSALI/MAHMUT LICALI’nın haberi 4. Sayfada CHP İl Örgütü ve İlçe Kadın Kolları, Çağdaş Yaşamı Des- tekleme Derneği (ÇYDD), İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, 68’liler Birliği Vak- fı, Türkiye Gençlik Birliği, Yurtsever Hareket, Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ve İstanbul CUMOK üyeleri dün ga- zetemize gelerek destek ziyaretinde bulundular, Balbay’ın serbest bırakılmasını istediler. Elle- rinde Cumhuriyet gazeteleri ve Balbay’ın kitapları olan grup, “Balbay Çıkacak Yine Yazacak” pankartı açarak “Mustafa çıkacak yine yazacak”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Erge- nekon tertibi Amerikan oyunu” sloganları attı. (Fotoğraf: NİHAN İNAL) 7. Sayfada Sivil toplum kuruluşlarõndan Mustafa Balbay’a destek ERDOĞAN’I ELEŞTİREN YANIYOR Erdoğan’ın Mersin’de bulunduğu süre içinde çiftçi Kemal Öncel’in karakolda tutulmasõ, önceki gün Adana’da “suikast” iddiasõyla 5 kişinin, dün de Ay- dõn’da “hakaret” savõyla 3 gencin gözaltõna alõn- masõ Abdülhamit dönemini anõmsattõ. Muhalefet partilerinin sözcüleri “Demek ki Kadõköy’de ‘Son Os- manlõ padişahõ’ pankartõnõ açan vatandaş doğru bir tes- pit yapmõş” görüşünü dile getirdi. 5. Sayfada Baykal’dan seçmene 29 Mart için çağrõ: Temizlik yapõn Obama’nın ziyareti seçimden sonra Güvenlik gerekçesiyle kesin tarih açõk- lanmasa da ABD Başkanõ Barack Oba- ma’nõn 6-7 Nisan’da Türkiye’de olacağõ tahmin ediliyor. Obama’nõn Ankara’da “laik, demokratik Türkiye” söylemini öne çõkarmasõ, İstanbul’daki toplantõ sõrasõnda İslam dünyasõna mesaj vermesi, ancak İslam dünyasõna yönelik asõl konuşmasõ- nõ da Türkiye’den sonra gideceği Mõ- sõr’da yapmasõ bekleniyor. 11. Sayfada Küresel piyasalardaki kaygõlarla başlayan yabancõlarõn sert satõş hareketine Merkez Bankasõ geç de olsa tepki verdi. Özellik- le sabah saatlerinde yabancõ bankalarõn dolara yoğun talebi gözle- nirken kur tarihi rekorunu bir basamak daha yükselterek 1.8250 TL’ye kadar çõktõ. Merkez Bankasõ’nõn döviz satõm ihalelerine başlayacağõnõ duyurmasõ, kuru ancak 1.81 TL seviyesine kadar çekebildi. İhalelerde satõmõ yapõlacak döviz tutarõ 50 milyon dolar olarak be- lirlenirken tutarõn günlük olarak değiştirilebileceği açõklandõ. Ka- rarda ayrõca bu önlemlerin yeterli olmamasõ halinde Merkez Ban- kasõ’nõn doğrudan döviz satõm müdahalesinde bulunabileceği de ha- tõrlatõldõ. NECDET ÇALIŞKAN’ın haberi 13. Sayfada Sanayiüretimindekidüşüşartaraksürüyor 2001 krizinden beterSanayi üretimi ocak ayõn- da geçen yõlõn aynõ ayõna göre yüzde 21.3 düşüş gös- terdi. Madencilik ve taş ocakçõlõğõ sektörü endeksi yüzde 3.8, imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 24.2, elektrik, gaz ve su sektörü endeksi ise yüzde 6 gerile- di. Üretimi en fazla düşen sektör yüzde 60.3 ile mo- torlu kara taşõtlarõ oldu. İstanbul Sanayi Odasõ Yönetim Kurulu Başkanõ Tanõl Küçük, hükü- meti ve ekonomi yönetimini bir an önce durumun ciddiyetini kavramaya davet etti. Küçük, “Artõk sözün bittiği noktadayõz, rakamlar konuşuyor. Bu rakamlar, yaşanan krizin ciddiyetini ve derinliğini açõkça ortaya koy- maktadõr. Kriz Türkiye’yi kalbinden vurmuştur” dedi. 13. Sayfada DANIŞMANI SOYANLAR YAKALANDI 18. Sayfada ANKARA’DA FİLMLİ GÜNLER 15. Sayfada Yurttaşa potansiyel suçlu muamelesi Milyonlar kara listede Kredi kartı batağı Kredi kartõ borçlarõnõ ödeye- medikleri gerekçesiyle “kara liste”ye alõnanlarõn sayõsõnõn 2 milyon 300 bine ulaştõğõ ve borcun 37 milyar TL’yi bul- duğu bildirildi. Tüketiciler Bir- liği Genel Başkanõ Kaya, bu borçlarõn 3.6 milyar TL’lik bö- lümü için icra işlemi başlatõl- dõğõna dikkati çekerek, sõkõntõ- nõn çözümü için yeniden yapõ- landõrmaya gidilerek kart sa- hipleri ile bankalarõn rahatla- tõlmasõnõn sağlanmasõ gerekti- ğini belirtti. 13. Sayfada Dünya Bankasõ: Kriz yoksulu vuracak Küresel ekonominin bu yõl 2. Dünya Savaşõ’ndan bu yana ilk kez daralacağõnõ bildiren Dün- ya Bankasõ, en güçlü ticari gerilemenin Doğu Asya’da ol- masõnõn beklendiğini belirtti. Bankanõn raporunda krizin yoksul ülkeler üzerinde etki- sinin ciddi olacağõ, 129 ülke- nin 270 ile 700 milyar dolar kadar dõş açõkla karşõ karşõya kalabileceği belirtildi. Rapor- da uluslararasõ kurumlarõn bu açõğõ karşõlayamayacağõ vur- gulandõ. 13. Sayfada Türmen: Balbay’õn yasaya aykõrõ sorgusu Avrupa’dan döner ‘AİHM ihlal kararı verir’ 85. YIL SAYI: 30470 / 75 Krş (KDV içinde) (KKTC’de: 1 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10 MART 2009 SALI Dövizi tutmak mümkün olmuyor Merkez müdahalede geç kaldõ Dolar uçtu ERDOĞAN’IN VAN MİNÜT POLİTİKASI 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog