Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Melih Gökçek yönetimindeki AKP’li Ankara Anakent Belediye- si’nin yoksullara dağõttõğõ “kalitesiz ürünlere” bir yenisi daha eklendi. Arsenik ve kükürt oranõ yüksek kö- mürden sonra, dağõtõlan makarnalarõn da pişmediği belirlendi. Genellikle yoksul kesimin yaşadõğõ Altõndağ ilçesinde yurttaşlar, Anakent Belediyesi’nin da- ğõttõğõ makarnalarõn çok uzun süre kay- natõlmasõna karşõn pişmediğini belirtti. Yurttaşlar, pişmeyen makarnadan çok şikâyetçi olduklarõnõ vurgulayarak “Bu- nun sorumlusu Gökçek’tir” dedi. CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30461 / 1 TL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 MART 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Medya Faşizmi... İlk bakışta anlaşılması zor bir tanımlama vardır: Basın özgürlüğü, insanların düşüncelerini ifade et- memeleri için de kullanılabilir! Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okurken bu tanımlamayla karşılaştığımda ben de garipsemiştim. Ancak yaşam bize pek çok şeyi öğrettiği gibi bunu da öğretti! Bir örnekleme yapalım; konusunda uzman, alanıyla Arkası Sa. 18. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Recebistan! Mağdurların avukatlığını yapıyor diye CHP Genel Başkanı’na saldıran RTE; özgür basının baskı altına alınmasını savunan avukat rolü oynadığının farkında değil. Neredeyse Türkiye’nin demokratik bir ülke olarak anılabilmesi için basın özgürlüğünün gereksiz bir te- mel ilke olduğunu söyleyecek! Ya da -Alman basınına göre kendini ‘sultan’ kim- Arkası Sa. 18. Sü. 1’de 2.5 yıldır sağlık sorunları yaşayan Kü- ba’nın efsanevi lideri Fidel Cas- tro’nun Havana sokaklarında yürü- düğü bildirildi. Venezüella’nın halk- çı lideri Hugo Chavez, geçen yıl sos- yalist ülkenin devlet başkanlığından emekliye ayrılan 82 yaşındaki Castro ile geçen haftaki Küba ziyareti sıra- sında bir araya geldiğini belirtti. Castro halkın arasında Mevcut başkanlarõn listeleri seçimi kazandõ Dr. David Cuthell ‘Paranoya yaratılmasın’ İSO’da Küçük, İTO’da Yalçıntaş İstanbul Sanayi Odasõ (İSO) se- çimlerini mevcut başkan Tanõl Kü- çük’ün listesi kazandõ. Damat Twe- en’in sahibi Süleyman Orakçõoğ- lu’nun listesi 44 oyda kalõrken Kü- çük’ün listesi 68 oy aldõ. İstanbul Ti- caret Odasõ’nda (İTO) yarõşõ mev- cut başkan Murat Yalçõntaş’õn lis- tesi kazandõ. 254 oyun 133’ünü Yalçõntaş alõrken rakibi İbrahim Çağlar’a 110 oy çõktõ. 13. Sayfada Columbia ve Georgetown üniversi- teleri öğretim üyesi Cuthell, ABD Başkanõ Obama’nõn “işleri düzeltme şansõ” olduğunu belirterek “ABD’de- ki Türkler, en iyi karşõlanan ve kabul gören toplumdur. Türkiye’dekiler de ABD’nin hedef ve niyetleri konusun- da paranoyaya kapõlmaktan vazgeç- meli” dedi. Cuthell, Amerikalõlarõn Er- menilerin sözde soykõrõm iddialarõ ko- nusunda hiçbir bilgileri olmadõğõnõ söyledi. LEYLA TAVŞANOĞ- LU’nun söyleşisi 12. Sayfada İktidarõn medyayõ boykot çağrõlarõ geçmiş dönemlerin dikta özlemlerini anõmsatõyor Türkiye’deki tüm medya organlarõnõ teksesli hale ge- tirmek isteyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn eleştirel haberlere yönelik taham- mülsüzlüğü 2009’da “tavan yaptõ”. Erdoğan, seçim meydanlarõnda ve parti toplantõlarõnda hükümetin ic- raatõnõ anlatmak, sorunlara yönelik projeleri açõklamak yerine medyaya saldõrmayõ gelenek haline getirdi. Erdoğan, bugüne kadar düzenlediği mitinglerde med- yayõ ana hedef olarak belirledi. 8. Sayfada Erdoğan medya ile savaşıyor Başbakan’õn medyaya yönelik tutumu muhalefetin de tepkisini çekiyor. İktidarõn ‘biz’ ve ‘ötekiler’ anlayõ- şõnõ egemen kõlmak istediğini söy- leyen CHP’li Okay, bunun faşizan bir anlayõş olduğunu vurguladõ. MHP’li Vural, “sansür devrini ve arzusunu yansõtan bir başbakanla karşõ karşõya olunduğunu” belir- tirken DSP’li Tan, “Başbakan, Cumhuriyet’in boş sayfasõna bakõp sevinmesin. Cum- huriyetçiler, baskõdan yõlmayacaktõr” dedi. 8. Sayfada Muhalefet: Faşizan bir anlayış BAYKAL, ERDOĞAN’A SERT ÇIKTI ‘İktidar oldun ama adam olamamışsın’ CHP Genel Başkanõ Baykal, Sinop’ta Başbakan Erdo- ğan’a sert eleştiriler yöneltti. Erdoğan’õ maganda üslu- buyla konuşmakla suçlayan Baykal, “Sen iktidar olmuşsun ama adam olamamõşsõn. Bundan sonra kõrk fõrõn ekmek de yesen olamazsõn” dedi. Erdoğan’a “Senin işin talan, gücün yalan-dolan, adõn da Erdoğan” diye seslenen Bay- kal, yolsuzluk ve yoksulluğun katlanarak arttõğõnõ söy- ledi. Basõn üzerindeki yasaklarõn sürdüğünü anõmsatan Baykal, AKP’nin aldõğõ oy oranõnõ taşõyamadõğõnõ ifade etti. CENGİZ DEMİREL’in haberi 5. Sayfada Başbakan Erdoğan’õn konuştuğu Batman’daki AKP mitingine yaklaşõk 10 bin kişi katõlõrken DTP’nin seçim bürosu açõlõşõna katõlõm yak- laşõk 2 katõ oranõnda oldu. Erdoğan DTP’ye yüklenerek “Biz yaralarõ saralõm diye uğra- şõrken birileri yaralarõ kaşõmakla meşgul. Ya- ralarõ açanlar, kaşõyanlar aynõ yolda yürüyorlar” diye konuştu. Mitingin ardõndan AKP’liler ile se- çim bürolarõnõn açõlõşõnõ gerçekleştiren DTP’li- ler arasõnda gerginlik yaşandõ. 4. Sayfada Gökçek’in makarnası pişmiyor Ankara’da belediyenin dağõttõğõ zeytinler acõ, peynirler küf kokuyor, helvayõ bõçak kesmiyor. Kuru fasulye ve nohutu günlerce suda bekletmek gerekiyor Yürek yakan uğurlama Amsterdam’da kaza yapan THY uçağında yaşamlarını yitiren kap- tan pilot Hasan Tahsin Arısan, pilotlar Murat Sezer ve Olgay Özgür ile kabin görevlisi Ulvi Murat Eskin’in cena- zeleri dün sabaha kar- şı İstanbul’a getirildi. Pilotlar ve kabin gö- revlisi için ilk tören THY Genel Müdürlüğü önünde düzenlendi. Pi- lotların Türk bayrağına sarılı cenazeleri, törene katılan çalışma arka- daşlarını ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Dört THY görevlisi da- ha sonra düzenlenen törenlerle toprağa ve- rildi. 18. Sayfada Turkcell Süper Lig’de haftaya lider giren Sõvasspor’u konuk eden Fenerbahçe, raki- bini 4-2 yenerek şampiyonluk umutlarõnõ sürdürdü. Sarõ-La- civertlilerin gollerini Uğur (2), Semih, Lugano atarken, konuk ekip Sõvasspor’un golleri ise Meh- met Yõldõz ve Murat Sözgel- mez’den geldi. Spor’da Arkası Sa. 18, Sü. 4’te Pilotlar için tören yapõldõ Sansür baskısı ‘Birileri yaraları kaşımakla meşgul’ ERDOĞAN, DTP’YE YÜKLENDİ Haftalardır 6 bilenin çõkmadõğõ Süper Loto’nun, geçen perşembe yapõlan çe- kilişinde 22.6 milyon TL devretti. Yurt- taşlar geçen hafta tam 33 milyon 458 bin kolon Süper Loto oynadõ. Bu haftaki çe- kilişte büyük ikramiyenin 30 milyon TL’yi aşacağõ belirtilirken yurttaşlar per- şembe gününü iple çekmeye başladõ. Şans oyunlarõnda bugüne kadar en fazla 25 milyon TL ikramiye verilmişti. 3. Sayfada Süper Loto tarihi rekora koşuyor Basõn özgürlüğü alanõnda ciddi sorunlar olduğunu be- lirten Milliyet Gazetesi Genel Yayõn Yönetmeni Er- gin, Başbakan Erdoğan’õn özgür haberciliğe tahammülü olmadõğõ- nõ belirtti. Vatan Gazetesi Genel Yayõn Yönetmeni Devecioğlu, Başbakan’õn “Demokrasi sadece bize işlesin” anlayõşõyla hareket et- tiğini söyledi. Habertürk Gazetesi Genel Yayõn Yönetmeni Altaylõ ise basõnõn baskõ ve sansüre boyun eğmeyeceğini vurguladõ. 8. Sayfada Genel yayın müdürleri tepkili Fotoğraf: AA HIZLI TREN KAZA YAPTI 4. Sayfada TRT’DE İHALE SKANDALI 4. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 1, 9, 13, 20, 22, 46 F. Bahçe Sıvas’ı devirdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog