Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30714 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 KASIM 2009 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY ‘Cumhuriyet, Türk Mucizesi’ Turgut Özakman’ın, “Cumhuriyet Türk Mucizesi” romanını Silivri’deki duruşmaları izlemeye gelen Cumhuriyet okurları, CUMOK’lar getirdi. “Size bu kitabı getirdik” diye önüme koyduklarında, elimi nasıl uzattığımı anlatamam. Hem yalnız bırakmadıkları için, hem kitap-kitaplar için bulut yüküyle teşekkürler. Üstelik Balkan Arkası Sa. 8. Sü. 8’de Sudan’da katliamõn izine rastlayamamõş Başbakan ‘Darfur’da soykırım olmadı’ dedi Başbakan Erdoğan, Uluslararasõ Ceza Mahkeme- si’nin soykõrõm suçuyla tutuklama emri çõkardõğõ Su- dan Devlet Başkanõ Ömer el Beşir’in ziyaretini de- ğerlendirirken Darfur bölgesinde soykõrõm yapõl- madõğõnõ iddia etti. İsrail Başbakanõ Ne- tanyahu ile rahat konuşamadõğõnõ ama El Beşir’le rahat konuştuğunu belirten Er- doğan, “Rahatlõkla ‘bu yaptõğõnõz yanlõş- tõr’ derim. Niye? Bir Müslüman böyle bir şey yapamaz ki” dedi. 9. Sayfada ‘Islak imza’ mesajı Erdoğan, “İrti- cayla Mücadele Planõ”na ilişkin kilidi “õs- lak imzanõn” açacağõnõ savundu. Askeri yargõnõn õslak imzanõn Dursun Çiçek’e ait olduğuna ilişkin Adli Tõp raporunu dik- kate almasõ gerektiği mesajõnõ veren Er- doğan, “Genelkurmay Başkanõ’yla ara- mõzda güven sorunu yok” diye konuştu. Erdoğan yargõ sürecine işaret ederek “Bu hafta kim bilir kimleri davet edecekler” dedi. 4. Sayfada İslam Konferansõ Teşkilatõ 25. Ekonomik ve Ti- cari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) İs- tanbul’daki toplantõsõ için İslam ülkelerinin baş- kanlarõ İstanbul’a geldi. Bugün “İSEDAK Eko- nomi Zirvesi” ile son bulacak toplantõya teşkila- ta üye ve gözlemci 62 ülkenin devlet başkanlarõ katõlacak. Cumhurbaşkanõ Gül dün İran, Suriye, Afganistan, Gine Bissau cumhurbaşkanlarõ ve Ür- dün Başbakanõ ile bir araya geldi. 12. Sayfada MHP’de Bahçeli yeniden başkan ‘AKP tutarsız ve teslimiyetçi’ İSEDAK Ekonomi Zirvesi İstanbul’da İslam ülkeleri buluşması MHP’nin “AKP destekli aday” iddiasõ gölgesinde toplanan 9. olağan büyük ku- rultayõnda rakipsiz kalan Devlet Bahçeli, 1171 delegenin oyuyla yeniden genel başkanlõğa seçildi. Bahçeli’nin karşõsõ- na aday olarak çõkacaklarõnõ açõklayan Ahmet Reyiz Yõlmaz ve Hakkõ Şafak Ses salona bile giremedi. Konuşmasõnda AKP’nin açõlõm politikasõnõ sert dille eleştiren Bahçeli, AKP’yi tutarsõz, iş- birlikçi ve teslimiyetçi olarak nitelendirdi. AYŞE SAYIN’ın haberi 4. Sayfada İstanbul’da yüz binlerce kişi eşit yurttaşlõk hakkõ için hükümete seslendi Aleviler uyardıAlevi Bektaşi Federasyonu ön- cülüğünde Kadõköy’de düzenlenen mitingde bulu- şan yüz binlerce yurttaş ayrõmcõlõğa karşõ sesini yük- seltti. Mitinge çok sayõda Alevi örgütünün yanõ sõ- ra siyasi partiler, 100’e yakõn dernek, sendika ve de- mokratik kitle örgütü temsilcileri ile milletvekille- ri, KESK Başkanõ Evren, DİSK Genel Sekreteri Gör- gün ve Eğitim Sen Başkanõ Kõlõç da katõldõ. Kadõköy Mey- danõ’na sõğma- yan yurttaşlar, cemevlerinin yasal statüye kavuşmasõ, Alevi köylerine cami yapõlmamasõ, zorunlu din ders- lerinin ve Diyanet İşleri Başkanlõğõ’nõn kaldõrõl- masõnõ istediler. Mitinge katõlanlar ayrõca Madõ- mak’õn müze yapõlmasõ, nüfus cüzdanlarõndaki din hanesinin kaldõrõlmasõ ve özgürlükçü, demokrat, laik anayasa taleplerini bir kez daha dile getirdi. Mitingde konu- şan ABF Genel Başkanõ Balkõz, milyonlarca imza toplayarak TBMM’ye gönderdiklerini ve taleplerini dile getir- diklerini ancak hükümetin somut adõm atmadõğõnõ söyledi. Türkiye’de ve AİHM’de Alevilerle ilgili ka- rarlar çõktõğõnõ anõmsatan Balkõz, “Hükümetin mah- keme kararlarõnõ uygulamama hakkõ yoktur. Karar- larõ uygulamamak anayasal suç” dedi. 8. Sayfada Adalet Bakanlõğõ: Hâkim ve savcõlarõn Ergenekon savcõlarõnca soruşturulmasõ için ‘görüş’ bildirdik Yalanlarken doğruladı HUKUKÇULARDAN BAKANLIK BELGESİNE TEPKİ ‘Yargõ bağõmsõzlõğõna darbe’ Ergenekon savcõlarõna gönderilen “birinci sõnõf yargõç ve savcõlarõ da da- vaya dahil edin” belgesi tepki yarattõ. Yargõtay Onursal Başsavcõsõ Ka- nadoğlu, bu belgenin hâkim ve savcõlarõ sindirmek amaçlõ olduğunu be- lirtti. Eski İstanbul Barosu Başkanõ Kazan, “Birinci sõnõf yargõç ve sav- cõlar için özel bir yargõlama sistemi vardõr” diye konuştu. 5. Sayfada Adalet Bakanlõğõ, birinci sõnõfa ayrõlmõş hâkim ve savcõlarõn Ergenekon sav- cõlarõnca soruşturulmasõ gerektiği yönünde “görüş” bildirdiğini kabul etti. Bakanlõk, talimat iletmediğini savundu. Açõklamada, Ceza İşleri Genel Mü- dürlüğü’nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’nõn yazõsõ üzerine yaptõğõ in- celeme sonucunda bazõ hâkim ve savcõlarla ilgili soruşturmanõn İstanbul Cum- huriyet Başsavcõlõğõ’nca yürütülmesi gerektiği sonucuna vardõğõ bildirildi. Açıklamada işlemin CMY’ye göre yapõldõğõ savunuluyor. CMY’nin 250. maddesinin 3. fõkrasõnda ise Anayasa Mahkemesi ve Yargõtay’õn yargõla- yacağõ kişilere ilişkin hükümlerin saklõ olduğu belirtiliyor. 2802 sayõlõ ya- sanõn 90. maddesinde de “...birinci sõnõfa ayrõlmõş olanlarla ağõr ceza mah- kemeleri heyetine dahil bulunan hâkim ve savcõlarõn, son soruşturmalarõ Yar- gõtay’õn görevli ceza dairesinde görülür” hükmü yer alõyor. 5. Sayfada Atatürk ve Hz. Ali yan yana SİBEL BAHÇETEPE Yüz binlerce yurttaşõn bir araya geldiği “Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Hakkı Mitingi”nde Tür- kiye’nin dört bir yanõndan ve Avru- pa’dan gelen Aleviler alanlara sõğmadõ, Kadõköy’den sahile ve iskeleye inen tüm ara sokak ve caddeler doldu, çok sayõda katõlõmcõ miting meydanõnõn dõ- şõnda kaldõ. Arama noktalarõnda görev yapan güvenlik görevlilerinin maske ve eldiven takmasõ dikkat çekti. Arkası 8. Sayfada Dünyanın en zeki gençleri Antalya’da gerçekleştirilen Dünya Zekâ Oyunlarõ Şampi- yonasõ’nda birinci, son 10 yõl- da 7. defa şampiyonluğu elde eden Alman Ulrich Voigt ol- du. Slovakya’dan Peter Hudok ikinci, geçen yõl ikinciliği ka- zanan Mehmet Murat Sevim ise üçüncü oldu. 3. Sayfada Irkçı tezahürata maruz kal- dõklarõ gerekçesiyle G.Saray maçõna çõkmama kararõ alan ancak baskõlar sonrasõ bundan vazgeçen Diyarbakõrspor, dün evinde Sarõ-Kõrmõzõlõla- ra 2-1 yenildi. Maç öncesi iki takõmõn yöneticileri dostluk mesajõ verdi. Spor’da Diyarbakır’da 3 puan G.Saray’ın 25 bin işçiyi indirim kurtardı 260 bin kişinin çalõştõğõ mobilya sektöründe kriz nedeniyle 25 bin kişi işini kaybetti. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Baş- kanõ Türkoğlu, KDV indirimi sayesinde iş- çilerin işlerine geri dönebildiğini söyledi. Tür- koğlu, mobilya sanayicisinin varlõğõnõ güç- lendirmesi için tasarõm ve markalaşma faali- yetlerine ağõrlõk vermesi gerektiğini belirtti. ŞEHRİBAN KIRAÇ’ın haberi 13. Sayfada ‘AYAMAMA’YI İMARA ERDOĞAN AÇTI’ 3. Sayfada OTOBÜSE MOLOTOF: 1 GENÇ YARALANDI 3. Sayfada DEVLET, MEMURLA İŞÇİYİ AYIRDI 13. Sayfada Adalet Bakanı Ergin. ‘Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Hakkı’ mitingine katılmak için Tür- kiye’nin dört bir yanından ve Avrupa’dan gelen Aleviler alana sığmadı. Fotoğraf:UĞURDEMİR GÜNDOĞDU’DA MİTİNG İzmir ‘açõlõma’ kapalõ Cumhuriyet İçin Güçbirliği Plat- formu’nun Kürt açõlõmõnõ pro- testo amacõyla İzmir’de düzenle- diği mitinge çok sayõda sivil top- lum örgütü ve siyasi parti destek verdi. Mitingde, açõlõmõn ABD ve AB projesi olduğu vurgulanarak “Bölünme tehdidine, Cumhuriyet devrimine sahip çõkarak yanõt verilecek” denildi. 8. Sayfada H1N1 ve yanõtlar MERAK EDİLENLER Dünya Sağlõk Örgütü’nün veri- lerine göre 25 Ekim 2009 itibarõyla doğrulanmõş 440 bin H1N1 vakasõ bulunurken 5 bin 700 ölüm ger- çekleşti. Acaba virüs mutasyona uğrayacak mõ? Aşõlar güvenli mi? Kimler aşõ olmalõ?.. İşte tüm dünyanõn merak ettiği sorular ve yanõtlarõ. Arka Sayfada Siyasilerden destek Meydana sığmadılar Somut adım istediler MİTİNGDEN İZLENİMLER Fotoğraf:AA Sevim. EL BEŞİR GELMİYOR 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog