Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 8 KASIM 2009 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 9 Nüfus cüzdanõmõ kaybettim. Hükümsüzdür. BİLGİN TERZİOĞLU ACI KAYBIMIZ Cemiyetimiz Üyesi, Sürekli Basın Kartı Sahibi Değerli Arkadaşımız İLKER ATEŞ 7 Kasım 2009 Cumartesi günü vefat etmiştir. Kaybı topluluğumuzda üzüntü yaratan Ateş’in cenazesi 8 Kasım 2009 Pazar günü (bugün), saat 11.00’de Türkiye Spor Yazarları Derneği Tesisleri’nde yapılacak törenden sonra Levent Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Değirmendere Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. İlker Ateş’i sevgi ve saygıyla anarken, ailesine, basın topluluğuna başsağlığı dileriz. TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ Köy Enstitülü Devrimci Öğretmen TÖS ve TÖBDER Yöneticisi Gelibolu Halkevi Başkanlarından Babamız REŞİT İLHAN Arkasında mücadelelerle dolu 82 yıllık onurlu bir yaşam bırakarak aramızdan ayrıldı. Saygı, sevgi ve özlemle anacağız. 8 Kasım Pazar günü Gelibolu’da son yolculuğuna uğurluyoruz. AİLESİ TC MERSİN 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2000/4692 Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: 1- Mersin ili, Yenişehir 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’nde kayõtlõ, Bahçe Mah. 3396 ada, 1 parsel, C 2 Blok, 7. Kat, 14 No’lu bağõmsõz bölüm 32/2400 arsa paylõ mesken. Adõ geçen taşõnmaz Mersin, Merkez, Yenişehir Belediyesi 1/1000 ölçekli imar planõ dahilinde, zemin + 9 kat inşaat olarak mevcuttur. Yenişehir Belediyesi Palmiye Ma- hallesi, Adnan Menderes Bulvarõ üzerinde, Koluman Plaza C2 Blok, No: 5 adresinde bulunmaktadõr. Mersin il merkezinin batõ tarafõnda, Adnan Menderes Bulvarõ üzerin- de ve ana caddeye cepheli konumdadõr. Mahalle olarak aranõlan ve tercih edilen yer- lerdendir. Çevresinde lüks binalar bulunmaktadõr. Betonarme karkas olarak yapõlmõş olan binada, zemin dahil her katta iki daireli ve asansörlüdür. Mevcut daire; 3 oda, 1 salon, 2 balkon, mutfak ve diğer kõsõmlardan oluşmaktadõr. Dairede 2 lavabo, duş ve bir banyo ve kiler mevcuttur. Dairenin zemin döşemesi mermer kaplõdõr. Duvarlarõ al- çõ sõvalõ ve saten boyalõdõr. İç kapõlarõ kaliteli Amerikan sistemi, dõş çelik kapõlõdõr. Pencereler sert alüminyum doğramadan yapõlmõştõr. Tavanda kartonpiyer mevcuttur. WC, banyo zemin döşemesi ve duvarlarõ tavana kadar seramik kaplõdõr. Toplam inşa- at alanõ 260,00 m2’dir. Daire olarak kuzey, güney ve doğu cephelidir. Elektrik ve su- yu mevcut olan daire, Belediyenin tüm altyapõ hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Taşõnmaz 200.000,00 TL muhammen bedelle satõşa çõkartõlmõştõr. 2- Mersin ili, Mezitli Tapu Sicil Müdürlüğü’nde kayõtlõ, Davultepe köyü, 880 parsel, G Blok, 2 Kat, 6 No’lu bağõmsõz bölüm, 10/2400 arsa paylõ mesken. Adõ geçen taşõn- maz Mezitli Belediyesi 1/1000 ölçekli imar planõ dahilinde ve konut alanõndadõr. Mer- sin ilinin 15 km. batõ tarafõnda ve Davultepe beldesinin sahil bandõnda bulunmaktadõr. Davultepe Beldesi Merkez Mahallesi, Akdeniz Caddesi, Oktay Sitesi No: 4 adresin- dedir. Taşõnmaz Mersin - Silifke Devlet karayolunun 50 m. güney tarafõndadõr. Deni- ze sõfõr konumdadõr. Ulaşõm sorunu yoktur. Çevre duvarõ, havuzu giriş güvenliği, bah- çe dizaynõ, otopark gibi tesisler mevcuttur. Yaz kõş kullanõlabilen site belediyenin tüm altyapõ hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Daire olarak 3 oda, 1 salon, 2 balkon, mut- fak ve diğer kõsõmlardan oluşmaktadõr. Daire olarak güney ve batõ cephelidir. Dairenin alanõ 170,00 m2’dir. Dairenin zemin seramik kaplõ, duvarlarõ sõva boyalõdõr. Tavanla- rõ kartonpiyerlidir. Pencereler renkli alüminyum esaslõdõr. Dõş kapõsõ çeliktir. Mutfak- ta tezgâh ve mutfak dolabõ mevcuttur, iç kapõlarõ ahşaptõr. Mutfak salonu açõk vazi- yettedir. Taşõnmaz 130.000,00TL muhammen bedelle satõşa çõkartõlmõştõr. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satõş Mersin 3. İcra Müdürlüğü’nde aşağõda belirtilen gün ve saatlerde yapõlacak- tõr. Birinci satõş 11.12.2009 Cuma günü Yukarõda 1. sõrada yer alan 14 No’lu bağõmsõz bölüm mesken saat: 10.25 - 10.35 ara- sõnda, Yukarõda 2. sõrada yer alan 6 No’lu bağõmsõz bölüm mesken saat: 10.50 - 11.00 ara- sõnda, Mersin 3. İcra Müdürlüğü’nde, tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ ala- caklõlar varsa alacaklarõ mecmuunun ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 21.12.2009 Pazartesi günü aynõ yerde ve aynõ saatlerde ikinci arttõrmaya çõkarõlacak- tõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkulün en çok arttõranõn ta- ahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõ- rana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40 + satõş masrafõnõ geçmesi ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn top- lamõndan fazla ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçe- si veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Sa- tõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale bedeli üzerinden yasal oranlarda KDV, ihale pulu, tapu alõm harç ve masraflarõ ve tes- lim giderleri alõcõya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye ve tapu satõm harcõ satõş bede- linden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlara diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõn hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi halde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça pay- laşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine se- bep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak- lardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup mas- rafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõla- caklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000/4692 sayõlõ dosya numarasõ ile müdür- lüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İc.İf.K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sa- hipleri de dahildir. Basõn: 62110 VEFAT-BAŞSAĞLIĞI Türk spor basınının duayen isimlerinden İLKER ATEŞ’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Meslektaşımız, kardeşimiz Erhun Ateş başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz. C Gazetesi Çalışanları MEHMET ALİ SOLAK ANTAKYA - Yargõtay Onursal Başsavcõsõ Sabih Kanadoğlu, “Güç- lerinizi birleştirin. Milletin istiklali- ni milletin azmi ve kararı kurtara- caktır” dedi. Antakya’da ADD, Eğitim-İş ve An- takya Gazeteciler Cemiyeti’nin Antak- ya Kültür Merkezi’nde düzenlediği konferansta konuşan Kanadoğlu, Türk Silahlõ Kuvvetleri’nin itibarõnõn sarsõl- mak istendiğini ifade etti. Kanadoğlu, “Günümüz ıslak imza mıdır, kuru mudur tartışmalarıyla geçiyor. Bu sivil darbe değil midir? Eğer gerçek açılım istiyorsanız, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine saygılı olmanız ve bunu sağlamanız gerekmektedir. Laik devlet olmadan Cumhuriyetin kuruluş felsefesine uygun hareket edemezsiniz” diye konuştu. İktidarõn laik Cumhuriyet aleyhine hareket etti- ğini belirten Kanadoğlu, yargõ bağõm- sõzlõğõndan da söz edilemeyeceğini söyledi. Kanadoğlu, “Hâkimler Yük- sek Kurulu’nun oluşumunu ve Ana- yasa Mahkemesi’nin oluşumunu de- ğiştirmek istiyorlar. İktidarın başı, isteklerinin yerine getirilmesi için bu iki kurulu kendi istekleri doğrul- tusunda değiştiriyor. Siyasi iktidar demokrasinin gelişmesi veya yargı bağımsızlığını ‘Benim isteklerim ye- rine gelsin’ diye değiştiriyor” dedi. Demokratik açõlõm sözcüğünü “ka- ba bir yalan” olarak nitelendiren Ka- nadoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Demokratik açılım yapacağız diye bu ülkenin kurucusunu ortadan kaldıracağız. Andımızı yok edece- ğiz. Onun için bu, belirli planın be- lirli bir aşamasını temsil ediyor. Siz çoğunluksunuz. Bunlar gelip geçici. Kendinizi azınlık gördüğünüz süre- ce kaybetmeye mahkûmsunuz. Onun için güçlerinizi birleştirin. Yurttaşın gücüne güç katın” dedi. ‘Güçlerinizi birleştirin’ Kadıköy’de oturma eylemi KESK üyesi bir grup, geçen mayıs ayında jan- darmanın yaptığı bir operasyonda tutuklanan sendika yönetici ve üyelerinin serbest bırakıl- ması için Kadıköy’de oturma eylemi yaptı. KESK İstanbul Şubeler Platformu dönem söz- cüsü Yunus Öztürk, yaptığı basın açıklama- sında, tutuklamaların siyasi olduğunu belirte- rek “Sendika merkez yöneticilerimiz ve üyele- rimizin beş aydır cezaevinde olması bile çok ağır bir ceza sayılır. Savcılık üç aydır iddiana- mesini açıklamış olmasına karşın mahkemeye çıkarılmamış olmaları, fiili cezalandırma kap- samına girer. Kasım ayında yapılacak ilk du- ruşmada sendika yönetici ve üyelerimizin ser- best bırakılmasını talep ediyoruz” dedi. ‘Küreselleşmenin şubesi olduk’ İsviçre’ye gasp suçlaması İstanbul Haber Servisi - Elazõğlõ “Heylani Kebir Ailesi”nden Sait Ali Bayrak, babasõnõn, 12 Eylül öncesinde bir İsviçre bankasõnõn kasa- sõna koyduğu 630 milyon dolar değerindeki Osmanlõ altõnlarõ ile değerli ziynet eşyasõnõn kendilerine teslim edilmediğini öne sürdü. Ra- mada Otel’de basõn toplantõsõ düzenleyen Bay- rak, “aşiretin eski lideri” olan babasõ Hasan Bayrak’õn, 12 Eylül 1980 öncesinde 800 bin adet Osmanlõ altõnõ ve çok değerli ziynet eşya- larõ ile bazõ belge ve elyazmasõ kitaplarõ, İsviç- re’deki bir bankanõn kasasõna bõraktõğõnõ, ken- disinin mal varlõğõndan babasõnõn vasiyeti ne- deniyle 2005 yõlõnda haberdar olduğunu anlattõ. Albayrak’a yakalama emri BURSA (Cumhuriyet) - Bursa Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’nõn talimatõyla İl Jandarma Alay Komutanlõğõ tarafõndan sürdürülen Kum Tanesi operasyonu kapsamõnca tutuklananlarõn sayõsõ 14’e ulaştõ. Yeni Şafak gazetesinin sahibi Ah- met Albayrak’la birlikte 4 kişi hakkõnda da ara- ma emri verildi. Bursa İl Jandarma Alay Ko- mutanlõğõ’nõn yaklaşõk 1.5 yõl önce kaçak kum çekimiyle ilgili başlattõğõ inceleme sonucu ge- çen haziran ayõnda operasyon yapõlmõş ve İl Özel İdaresi Gelir Müdürü Fahriye Akdamar ile kum müteahhidi Rafi Altõnok tutuklanmõştõ. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakül- tesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, 1982 Anayasasõ’nõn 1991 yõlõnda değiştirilmesinin tartõşõl- maya başlandõğõnõ ancak aradan geçen 18 yõlda de- ğiştirilemediğini ifade ede- rek “1991’de doğan ço- cuklar anayasa hukuku eğitimi almaya başladı ama biz hâlâ anayasa de- ğişikliği yapamadık” dedi. Ankara Barosu İnsan Haklarõ Merkezi’nin dü- zenlediği “Anayasa Ku- rultayı”, baronun Eğitim Kültür Merkezi’nde yapõl- dõ. Kurultayõn açõlõşõnda konuşan Prof. Dr. Kaboğ- lu, yabancõ devletlerin 1982 Anayasasõ’na “askeri re- jim hazırladı, usulsüz- lüklerin damgaladığı re- ferandumla kabul edil- di” gözüyle baktõklarõnõ ifade ederek “1982 Ana- yasası mutlaka değişti- rilmeli” dedi. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyl Ba- tum da “laiklik” konulu sunumunda, laiklik kavra- mõnõn “diğer bütün kav- ramlar gibi karmaşıklık ve sorunlarla karşı karşı- ya olduğunu” belirtti. Ye- ni anayasanõn başlangõç bö- lümünde laiklik ilkesinin tanõmõnõn yapõlmasõ gerek- tiğini ifade eden Batum, yapõlacak tanõmla türban sorununun çözüme kavuş- turulacağõnõ vurguladõ. Ankara Üniversitesi Hu- kuk Fakültesi Öğretim Üye- si Prof. Dr. Mithat Sancar da “1960 yılından bugüne kadar Türkiye’de vatan- daşlığın değil Türklüğün tartışıldığını” söyledi. Yargõtay Onursal Başsavcõsõ Kanadoğlu, iktidarõn laik Cumhuriyet aleyhine hareket ettiğini söyledi ‘Önce laiklik tanõmlanmalõ’ ANKARA’DA ANAYASA KURULTAYI ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Adana Cumhuriyet Okurla- rı’nca (CUMOK) düzenlenen Çukurova Aydınlanma Toplan- tıları’nın ikincisinde konuşan Ankara Üniversitesi Siyasal Bil- giler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Birgül Ayman Güler, kü- reselleşme sürecinde Türkiye’de ulus devletin bitirilmek istendi- ğini söyledi. Güler, Atatürk ilke- lerine sıkıca sarılınmasını istedi. Cumhuriyet Kültür Sanat Mer- kezi’nde gerçekleştirilen, Prof. Güler’in konuşmacı olduğu “Küreselleşme eleştirisi ve ulus- laşma” konulu panele Cumhuri- yet okurları, çok sayıda kitle ör- gütü ve siyasi parti temsilcisi ka- tıldı. Türkiye’de ulus devletin tartışmaya açıldığını belirten Güler, “Küreselleşme dünyayı ele geçirme politikasının sonu- cuydu ve elde hiçbir şey kalma- dı. Böylece bir şubeye döndük. Türkiye, küreselleşmenin sonu- na gelindiğinin kanıtıdır. Ulus devlet bitirilmek isteniyor” dedi. ‘GÜVENLİK’ GEREKÇESİ Anõtkabir ziyareti iptal edildi SELAHATTİN GÖKATALAY MALATYA - İnönü Üniversite- si’nden bir grup öğrencinin 10 Ka- sõm’da Anõtkabir’e yapacağõ ziyaret, üniversite yönetimi tarafõndan “gü- venlik” gerekçesiyle iptal edildi. Malatya Üniversitesi öğrencileri Atatürk’ün ölümünün 71. yõldönü- mü nedeniyle 10 Kasõm’da Anõtka- bir’e düzenlenecek ziyaret için üni- versite yönetimiyle görüştü. Yöne- tim, 50 öğrencinin Ankara’ya yapa- cağõ ziyarete onay verdi. 9 Kasõm 2009 günü akşam saatlerinde otobüs- le Ankara’ya yola çõkmayõ planlayan öğrenciler için üniversite yönetimi otobüs tahsis etti. Ancak gezi üniver- site yönetimi tarafõndan iptal edildi. İnönü Üniversitesi Rektör Yardõmcõ- sõ Prof. Süheyla Ünal, Anõtkabir zi- yaretinin iptal edildiğini doğruladõ. Ankara’dan alõnan bilgiler doğrultu- sunda böyle bir karar aldõklarõnõ be- lirten Ünal, öğrencilerin güvenlikle- rinin sağlanamayacağõ düşüncesiyle geziyi iptal ettiklerini söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog