Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B 8 KASIM 2009 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7 DİSK ve Dev Sağlık-İş’ten taşeronlaşma protestosu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Baş- kent’te DİSK’e bağlõ Dev Sağlõk-İş Sendika- sõ işçileri sağlõkta taşeron şirket uygulamasõ ve bu şirketlerdeki işten çõkarmalarõ protesto etti. Pek çok ilden gelen ve çoğunluğu son dönemde işten çõkarõlmõş olan işçiler Kurtu- luş Parkõ’nda toplandõ. Taşeron şirket uygu- lamasõnõ eleştiren sloganlar atan ve pankart ile dövizler taşõyan işçiler yürüyerek Kõzõ- lay’a, oradan da Akay Kavşağõ’na geldi. Dev Sağlõk-İş Genel Başkanõ Arzu Çerkezoğ- lu’nun ardõndan açõklama yapan DİSK Genel Başkan Yardõmcõsõ Ali Cancõ hastalarõn ha- yatõnõn tehdit edildiğini vurguladõ. H1N1 virüsü TBMM ve TSK’ye de sıçradı ANKARA (Cumhuriyet) - Domuz gri- bi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir milletvekili sekreterinde ve Gülhane Askeri Tõp Akademisi (GATA) Komutanõ Korgeneral Hasan Memişoğ- lu’nda görüldü. GATA’da tedaviye alõnan Korgeneral Memişoğlu’nun durumunun iyi olduğu, 2-3 gün içinde taburcu edilece- ği belirtildi. Sekreterin ise dinlenmesi için izin aldõğõ, durumunun iyi olduğu öğrenil- di. TSK’de, aşõnõn askeri sağlõk personeli ile risk gruplarõndaki personele uygulan- maya başlandõğõ açõklamasõ yapõlõrken, Meclis’te de önlem olarak milletvekili odalarõna dezenfektan konuldu. Eker, ‘güvence’ verdi İstanbul Haber Servisi - İslam Konfe- ransõ Teşkilatõ (İKT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (İSEDAK) Toplantõsõ Bakanlar Oturumu’nun açõlõşõnõn ardõndan gazetecilerin sorularõnõ yanõtlayan Tarõm ve Köyişleri Bakanõ Mehdi Eker, GDO’lu ürünlerle ilgili güvence verdi. Eker, “Ben vatandaşlarõma Türkiye’de yetiştirilen tüm sebze ve meyveyi ve tüm tarõmsal ürünleri gönül rahatlõğõyla tüketmelerini öneriyo- rum. Hiç endişe etmelerine gerek yok” de- di. Eker, konuyu işin uzmanõ olmayanla- rõn tartõştõğõnõ ileri sürdü. ‘İlaç kalıntısı daha zararlı’ ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Araştõrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Atilla Aşkõn, Türkiye için üzerinde önemle durulmasõ gereken asõl sorunun ilaç kalõntõsõ olduğunu ve ilaç kalõntõsõnõn genetiği değiştirilmiş organiz- malardan (GDO) daha fazla zararõ bulun- duğunu söyledi. Aşkõn, Türkiye’de geneti- ği değiştirilmiş bir meyve-sebze bulunma- dõğõnõ ve dõşarõdan da girmiş olabileceğini düşünmediğini kaydetti. Türk Sağlõk-Sen’in yaptõğõ domuz gribi aşõsõ anketi sağlõkçõlarõn tedirgin olduğunu ortaya çõkardõ ‘Hastaneler sağlõklõ değil’ CHP Gençlik Kollarõ, GDO’nun Türkiye’ye girişini yasal hale getiren yönetmeliği protesto etti ‘GDO’lugõdalaratombombasõ’ ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türk Sağlõk-Sen’in, sağ- lõkçõlarõn domuz gribi aşõsõna yak- laşõmlarõnõ belirlemek amacõyla yaptõğõ ankete göre, domuz gribi aşõsõ yaptõrmayõ düşünmeyenle- rin yarõsõ, buna gerekçe olarak “aşı ile ilgili tartışmalardan duy- dukları tedirginliği” gösterdi. Türk Sağlõk-Sen tarafõndan ya- põlan açõklamada, sağlõk çalõşan- larõnõn domuz gribi aşõsõ ile ilgili tereddütlerini belirlemek amacõy- la internet üzerinden yapõlan an- kete, aşõ yaptõrmayõ düşünmeyen 545 sağlõkçõnõn katõldõğõ belirtildi. Buna göre, ankete katõlanlarõn yüzde 50’si, aşõ yaptõrmamalarõna gerekçe olarak, “aşıyla ilgili tar- tışmalardan duydukları tedir- ginliği” gösterdi. Katõlõmcõlarõn yüzde 34’ü “aşının zararlı olabi- leceği”, yüzde 13’ü “faydası ol- madığı”, yüzde 2’si ise “özel se- beplerle” aşõ olmayõ düşünmedi- ğini belirtti. ‘Hastaneler hijyenik değil’ Yüzde 1’i de herhangi bir neden göstermedi. Anketle sağlõk çalõ- şanlarõnõn domuz gribi aşõsõ ile il- gili bilgilendirilip bilgilendiril- medikleri de araştõrõldõ. Buna gö- re, katõlõmcõlarõn yüzde 18’i “ye- teri kadar bilgilendirildiğini”, yüzde 48’i “yeteri kadar bilgi- lendirilmediğini”, yüzde 34’ü de “kısmen bilgilendirildiğini” ifa- de etti. Ankete katõlanlarõn yüzde 44’ü “domuz gribinden korunmak için aşının yeterli olmayacağını”, yüzde 30’u “kısmen yeterli ola- cağını”, yüzde 6’sõ “yeterli ola- cağını”düşünürken yüzde 20’sinin bu konuda bir fikri yok. Ankete katõlanlarõn hastaneler- deki hijyen ile ilgili düşünceleri de soruldu. Katõlõmcõlarõn yüzde 63’ü “hastanelerin domuz gribine karşı hijyenik olmadığını”, yüz- de 31’i “kısmen hijyenik oldu- ğunu”, yüzde 6’sõ “hijyenik ol- duğunu” dile getirdi. ‘Başbakan etkili oldu’ Anket sonuçlarõnõ değerlendi- ren Türk Sağlõk-Sen Genel Başkanõ Önder Kahveci, sağlõk çalõşanla- rõnõn aşõ ile ilgili tereddütlerinin gi- derilmediğini söyledi. Sağlõk çalõşanlarõnõn aşõ ile ilgi- li tedirgin olduğunu kaydeden Kahveci, “Özellikle Başbakan’ın ‘aşõ olmayacağõna’ yönelik açık- lamaları ve ‘Sağlõk Bakanõ ile aynõ düşünmediğini’ ifade etme- si çalışanların kararlarında etkili olmuştur. Yaşanan bu olaylar çalışanları aşı konusuna karar- sızlığa, tereddüde ve aşı olma- maya yöneltmiştir” ifadesini kul- landõ. Kahveci, hastanelerde idari hiz- metlerde görevli memurlar, hiz- metliler ve taşeron isçilerine aşõ ya- põlmadõğõna dair bilgiler geldiğini ifade ederek “Bu kişiler de has- tanelerde görev yapmaktadır ve risk grubundadır. Risk gru- bunda olan, hastanede görev yapan ve aşı olmak isteyenlere bu aşının yapılması şarttır. Bu sorunun da çözülmesini talep ediyoruz” görüşünü dile getirdi. İstanbul Haber Servisi - CHP Gençlik Kollarõ, Genetiği De- ğiştirilmiş Organizmalar’õn (GDO) Türkiye’ye girişini yasal hale getiren yönetmeliği protesto etti. CHP Gençlik Kollarõ Genel Başkanõ Yunus Emre, “GDO’lu gıdalar soframıza düşen atom bombalarıdır” dedi. Beşiktaş Demokrasi Meyda- nõ’nda bir araya gelen CHP’li gençler bir masanõn üzerine koy- duklarõ domates, patates, biber, salatalõk ve patlõcanlara sembo- lik olarak gen enjekte etti. “Te- rörün mutasyona uğramış ha- li: GDO”, “Ölüm tohumlarına hayır”, “Geleceğimizi yok etme GDO’ya hayır de” pankartlarõ taşõyan gençler, bir patlõcanõn içine yerleştirdikleri ampulü de kõrarak yeni yönetmeliğe olan tepkilerini dile getirdiler. ‘Ölü doğumlar artacak’ Grup adõna açõklama yapan CHP Gençlik Kollarõ Genel Baş- kanõ Yunus Emre, yeni düzenle- meye göre GDO’larõn Türki- ye’ye girişinin denetime tabi ol- mayacağõna dikkat çekerek “Sa- dece hayvanlar ve insanlar üzerinde etkileri görülünce ya- ni iş işten geçtikten sonra bu ürünlerin denetimi söz konusu olabiliyor” diye konuştu. GDO’lu gõdalarõn ölü doğum- larõ arttõracağõnõ, kõsõrlõğa yol açacağõnõ, bağõşõklõk sistemini çökerteceğini vurgulayan Em- re, insan hayatõnõn bu kadar kõy- metsiz olmamasõ gerektiğini söy- ledi. ‘Verimi arttıracağı yalan’ GDO’lu tohumlarõn verimi art- tõracağõna dair söylentilerin yalan olduğunu ifade eden Emre, Tür- kiye’nin GDO’suz tohum kulla- narak ürettiği pamuğun GDO’lu üretim yapan Arjantin’den yüzde 65, ABD’den yüzde 30 daha faz- la olduğunu kaydetti. Emre, “GDO’lu tohumların ve gıdaların ithalatından kim- ler para kazanacak? Yine kim- lerin şahsi çıkarları uğruna milletimizin sağlığı hiçe sayı- larak bu yasal düzenleme ya- pıldı” diye sordu. İstanbul Haber Servisi- Ülke- mizde her 3 dakikada bir kişinin ölü- müne neden olan kalp krizi, çoğu kez erken teşhisteki zorluklar ne- deniyle ani ölümlere yol açõyor. Bu- güne dek kalp ve damar rahatsõz- lõklarõnõn tespitinde kullanõlan iki ve üç boyutlu eko- kardiyografinin yerini günü- müzde alma- ya başlayan dört boyutlu eko- kardiyografiler, kalp ve damar rahatsõzlõklarõnõn önceden kolaylõkla tespit edilmesi- ne olanak sağlõyor. Uzmanlar, bu teknoloji sayesinde damarlarõn tõ- kanmasõnda olduğu gibi doğuştan kalp hastalõklarõ ve teşhisi, kalp delikleri anjiyo olan hastanõn damar durumu takibi gibi durumlarda kul- lanõldõğõnõ, hõzlõ ve güvenilir so- nuçlar verdiğini söylediler. Dört boyutlu ekokardiyografi ile aynõ zamanda stent, by-pass gibi iş- lemlerle açõlmõş olan bir damarõn beslediği duvarõn çalõşma fonksi- yonlarõnõn da ayrõn- tõlõ ölçümleniyor. Kardiyoloji uzmanõ Dr. Rey- han Kahraman Akman, özellikle iki boyutlu ekokar- diyografi (ultrasonik ses dalgala- rõyla, kalbin değişik yapõlarõnõ in- celeme imkânõ veren teşhis) yönte- mi ile bazõ hastalarda, hastaya bağ- lõ fazla kilo ve başka sağlõk prob- lemleri nedenleriyle net sonuç alõ- namadõğõnõ belirtti. SİBEL BAHÇETEPE Uykuda solunumun 10 saniye ka- dar durmasõ ile kendini gösteren uy- ku apnesi hayati tehlike oluşturabi- lir. Kulak Burun Boğaz Hastalõkla- rõ Uzmanõ Op. Dr. Emin Ka- ya, basit horla- mada hayati tehlikenin ol- madõğõnõ ancak uyku apnesin- de solunumun durduğunu ve hayati tehlike- nin ortaya çõktõğõnõ söyledi. Osmanoğlu Kliniği’nden Dr. Emin Kaya, horlama ile uyku apnesinin farklõ olduğunu belirterek “Uyku sırasında nefes alıp verirken, hava akımında basınç artışına neden olacak bir durum varsa, burun ve genizden geçen hava oradaki oluşumları, yumuşak damak ve küçük dili titreştitir. Bu titreşim sırasında oluşan sese horlama de- nir. Apnede ise solunum kısa bir süre durur” dedi. Kaya, özetle şunlarõ kaydetti: “Özellikle uzun yolda araç kullananlarda di- reksiyon başında uyuklamaya, trafik kazalarına yol açabilir. Bunlar gün içinde uyuklayan, konsantrasyon zorluğu çeken, hayat kaliteleri ve hatta cinsel ha- yatları bozulmuş, unutkanlık- tan şikâyetleri olan hastalardır. Sorunun kaynağını ve hastalığın tam evresini ortaya koyduktan sonra, başta beslenme ve yaşam biçimini değiştirmekle başlar.” Uyku apnesi ölümcül sonuçlara yol açabilirKalp krizinden her 3 dakikada bir kişi ölüyor Grip iki can aldõ Haber Merkezi - Sağlõk Bakanlõğõ domuz gribinden ölenlerin sayõsõnõn 23’e yük- seldiğini açõkladõ. Sağlõk Bakanlõğõ’ndan yapõlan açõklamada, pandemik grip nedeniyle tedavileri süren 43 ve 53 yaşlarõndaki iki kadõ- nõn hayatõnõ kaybettiği bil- dirildi. Bu ölümlerle birlik- te pandemik A (H1N1) vi- rüsünden ölenlerin sayõsõ 23 oldu. Samsun’da şüpheli ölüm Sağlõk Bakanlõğõ panikle- rin yaşanmasõnõ önlemek amacõyla ölümlerin gerçek- leştiği kentlerin isimlerini açõklamama kararõ alõrken dün Samsun’un Yakakent il- çesinde bir kadõnõn ölümü şüpheli bulundu. İlçeye bağ- lõ Kozköy’de yaşayan Nu- ran Baş (35), bir süre önce üşütmeye bağlõ şikâyetleri nedeniyle Yakakent’te aile hekimine başvurdu. Bronşit tedavisi başlanan genç kadõn, dün gece rahat- sõzlanõnca yakõnlarõ tarafõn- dan Alaçam Devlet Hasta- nesi’ne kaldõrõlmak istendi ancak yolda yaşamõnõ yitir- di. Ölümü şüpheli bulunan Baş’õn cesedinin, Mehmet Aydõn Eğitim ve Araştõrma Hastanesi’nde yapõlan otop- sisinden sonuç alõnamadõğõ için İstanbul Adli Tõp Ku- rumu’na gönderildiği öğre- nildi. Beşiktaş Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen CHP’li gençler bir masanın üzerine koydukları domates, pa- tates, biber, salatalık ve patlıcanlara sembolik olarak gen enjekte etti. (Fotoğraf: VEDAT ARIK) ‘Bebeklere neden yasak’ sorusu İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - AKP iktidarõ tarafõndan 26 Ekim’de ya- yõmlanan genetiği değiştirilmiş orga- nizmalarla (GDO) ilgili yönetmeliğe tep- kiler sürüyor.Aydõn Tabip Odasõ, GDO’larõn insan sağlõğõ üzerine etkile- ri konusunda bugüne dek yeterli araş- tõrma yapõlmadõğõnõ, hayvanlar üzerin- deki olumsuz etkilerinin ise üniversite raporlarõyla ortaya konulduğunu vur- guladõ. Biyoçeşitliliği yok edici etkile- ri pek çok araştõrmayla kanõtlanan GDO’larla ilgili AKP iktidarõnõn, yasa yerine bir yönetmelik hazõrlamasõ eleş- tirilerek “GDO’lu ürünlerin bebekler için yasak ancak anne ve babalar için serbest bırakılması toplum sağlığını ciddi tehlikeye atmaktadır. GDO’lar zararlı ve bu nedenle bebeklere ye- dirilmeyecek ise onu emziren ya da hamileliği esnasında karnında taşıyan annesine neden yedirilmektedir? Şa- yet GDO’ların hiçbir sağlık riski yok ise bebekler için neden yasaklanmış- tır? GDO’ların hayvan denekler üze- rinde yapılan denemelerde kan yapı- sını bozduğu, bağışıklık sistemini çö- kerttiği, sinir sistemini tahrip ettiği, organlarda küçülme meydana getir- diği ve sonraki nesillerde üreme ye- teneğini bitirdiği bilimsel raporlarla kanıtlanmış durumdadır” denildi. 23’E YÜKSELDİ Sağlık Bakanlığı domuz gribine karşı yurttaşları bilgilendirmek amacıyla hazırladığı afişleri her yere asmaya başladı. (Fotoğraf: AA) İstanbul’da 2055 otobüs dezenfekte edildi İstanbul Haber Servisi - İstanbul ge- nelinde hizmet veren 2055 özel halk oto- büsü, domuz gribine karşõ alõnan önlemler kapsamõnda dezenfekte edildi. Kadõköy otobüs duraklarõnda yapõlan dezenfekte ça- lõşmalarõ hakkõnda bilgi veren İstanbul Otobüs, Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odasõ Başkanõ İsmail Yüksel, çalõşmalarõnõn 3 ay süreyle kent genelinde devam edeceğini söyledi. Romatizma hastalarına aşı önerisi İstanbul Haber Servisi - Hacettepe Üni- versitesi Tõp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalõ öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Ertenli domuz gribi aşõsõnõn öncelikle uygulanmasõ gereken hasta gruplarõndan birinin de sistemik roma- tizmal hastalarõ olduğunu açõkladõ. Ertenli, “Romatizmal hastalõklarda grip aşõsõ, pnö- mokok aşõsõ gibi cansõz aşõlarõn yapõlmasõ tüm kõlavuzlarda rutin olarak önerilmektedir. Bu kadar yaygõn bir salgõn yapmasõ söz ko- nusu olan H1N1 için de bağõşõklõ sistemini baskõlayõcõ ilaçlar kullanan tüm hastalarõmõ- zõn aşõlanmasõnõ öneriyoruz” diye konuştu. SHÇEK’e domuz gribi kõsõtlamasõ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru- mu’nda (SHÇEK) domuz gri- bine karşõ önlem almak ama- cõyla kuruluşlara yapõlan zi- yaretlere bir süre ara verilecek. Sağlõk Bakanlõğõ’nõn SHÇEK’e bağlõ kuruluşlardan hizmet alan çocuk, genç, yaşlõ ve özürlülerin öncelikli risk grubu olarak değerlendiril- mesi nedeniyle alõnanan karar uyarõnca kurumda aşõlanma- ya da öncelik verilecek. Kuru- luşlara gõda alõmlarõ konu- sunda da Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ’nõn ilgili genelgesi doğrultusunda mamul yemek alõnan firmalarõn ihale sözleş- meleri gözden geçirilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog