Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

idefix.com’dan e-kitap projesi Kültür Servisi - Türkiye’nin en büyük çevirimiçi kültür ürünleri satõcõsõ idefix.com, dünyada hõzla yaygõnlaşmakta olan e- kitap uygulamasõnõ Türk okuyucusuyla buluşturmak amacõyla ‘Türkiye’nin E-Kitap Platformu’ adlõ bir proje oluşturdu. 28. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarõ’nda tanõtõlmaya başlanan bu platform, tüm elektronik mürekkep teknolojisine sahip cihazlarõ, bilgisayar ve cep telefonu uygulamalarõnõ (iphone, windows mobile vs..) destekleyecek bir altyapõya sahip olacak. Türkiye’nin ilk e-kitap satõşõnõn gerçekleşeceği proje ile birlikte; baskõ, stok, dağõtõm gibi maliyetler olmayacağõ için kitap fiyatlarõnõn yarõya düşeceğini savunan idefix.com yetkilileri, sektörün korsana kayan hacminin tekrar sektöre ve telif sahiplerine geri kazandõrõlacağõ fikrinde. 563 bin üyesi olan idefix.com’un bu e- kitap projesini aralarõnda Can Yayõnlarõ ve Yapõ Kredi Yayõnlarõ’nõn da olduğu birçok yayõnevi destekliyor. CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 8 KASIM 2009 PAZAR 18 KÜLTÜR kultur@cumhuriyet.com.tr TÜRK KALP VAKFI Bir yürek de sizin katkılarınızla çarpsın. 19 Mayıs Cad. No:8 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 212 07 07 (pbx) http://www.tkv.org.tr Atatürk dersi Anıtkabir’de bitiyor Kültür Servisi - Halit Ergenç, Çetin Tekindor ve Batuhan Karacakaya’nõn başrollerinde yer aldõğõ “Dersimiz Atatürk” filminin çekimleri 10 Kasõm’da Anõtkabir’de tamamlanacak. Turgut Özakman’õn kaleme aldõğõ, yönetmenliğini Hamdi Alkan’õn yaptõğõ filmin bu son sahnesinde figürasyon kullanõlmayacak, çekimler yalnõzca halkõn katõlõmõyla karadan ve havadan yapõlacak. Kitap ve Sanat Fuarı için son gün Kültür Servisi - 28. İstanbul Kitap Fuarõ ve eşzamanlõ düzenlenen 19. İstanbul Sanat Fuarõ ARTİST 2009 bugün sona eriyor. TÜYAP Tüm Fuarcõlõk Yapõm Anonim Şirketi tarafõndan düzenlenen fuarõ yedi günde 200 bini aşkõn kişi ziyaret etti. Fuara yurtiçi ve yurtdõşõndan 550 yayõnevi ve sivil toplum kuruluşu, 100 sanat galerisi ile sanat kurumu katõldõ. Roll dergisi ‘nokta’yı koydu Kültür Servisi - Yayõn hayatõna Kasõm 1996’da başlayan müzik dergisi Roll, yine aynõ ayda, 144. sayõsõ ile okuyucularõna veda etti. Roll çalõşanlarõnõn yazdõğõ “Tenk yu şeytan” başlõklõ veda yazõsõnda “13 yõl önce bu mevsimde şeytana uyduklarõnõ” söyleyen Roll ekibi, “Ya şeytana uymasaydõk?..” diyerek bugüne kadar çõkardõklarõ 144 ve 6 özel sayõ için şeytana ‘teşekkür’ ediyor. FUARDA BUGÜN KARADENİZ SALONU Panel: “Demirtaş Ceyhun’da Aydõn ve Kavramlarõ” Saat: 12.00-13.00 Yöneten: Cengiz Gündoğdu Konuşmacılar: Cengiz Gündoğdu, Cüneyt Akalõn, Barõş Doster, Seyit Nezir Düzenleyen: Sis Çanõ Yayõncõlõk DOĞAN HIZLAN KİTAPLIĞI Söyleşi: “Karl Marx Üzerine” Saat: 14.00-15.15 Konuşmacılar: Mehmet Atay, Server Tanilli, Mustafa Sönmez, Deniz Kavukçuoğlu Düzenleyen: E Yayõnlarõ FUARDA CUMHURİYET KİTAPLARI İMZA 12.00-13.00: Server Tanilli 13.30-14.30: Orhan Bursalõ, Erdal Atabek, Doğan Kuban 15.00-16.00: Mustafa Balbay ve Erol Manisalõ adõna Cumhuriyet Yazarlarõ MARMARA SALONU Söyleşi: “Tehlikeli Cehalet” Saat: 12.00-13.00 Konuşmacılar: Erdal Atabek, Doğan Kuban Düzenleyen: Cumhuriyet Kitaplarõ 91 yaşõndaki caz piyanisti ve besteci Hank Jones konseri yarõn akşam İş Sanat’ta Notalara kişilik veren piyanist ZÜLAL KALKANDELEN 10. yõldönümünü görkemli bir programla kutluyan İş Sanat, yeni se- zonda birçok önemli müzisyeni can- lõ dinleme olanağõ sunuyor. Kuşkusuz bunlarõn en başõnda da, yarõn akşamki konseriyle “Bad Henry” lakaplõ caz piyanisti ve besteci Hank Jones ge- liyor. 91 yaşõndaki ünlü piyanist, yakla- şõk 78 yõldõr sahnede; hâlâ New York ve Harvard gibi üniversitelerde caz dersleri veriyor. Geleneksel caz me- totlarõnõ “Bebop” ile buluşturan öz- gün çalõş tarzõ ve sofististike bir lirizm içeren besteleriyle, caz müziğinin yol göstericilerinden birisi. Birçok müzisyenin cazdaki yeni akõmlarõ denemekten çekindiği bir dö- nemde, o, bunlarõ kendi tarzõnõ ya- ratmak için bir fõrsat olarak gördü. Yõlmadan yõllarca çalõştõ; emprovi- zasyon yeteneğini geliştirirken gele- neksel cazõn içinde kalmayõ başardõ. Mississippi’de müziğin çok önem- sendiği 10 çocuklu bir evde yetişmiş Hank Jones. Kilisede ilahiler okuyan babasõ, cazõn kilisede icra edilmesi- ne karşõ olsa da, çocuklarõna küçük yaşlarda piyano dersleri aldõrmõş. Sonuçta o evden Jones’la birlikte iki büyük müzisyen daha çõkmõş: John Coltrane ile yaptõğõ çalõşma- larla tarihe geçen caz davulcusu El- vin Jones ve usta trompetçi Thad Jo- nes. 13 yaşõndan itibaren yerel grup- larla birlikte sahneye çõkan Hank Jones, gelmiş geçmiş en büyük caz ef- saneleriyle çaldõ. Hemen akla gelenler; Louis Arms- trong, Charlie Parker, Ella Fitz- gerald, Miles Davis, Charlie Haden ve Coleman Hawkins... Hepsinden bir şeyler öğrenmiş, ama en çok “Bird” (Charlie Parker) ile çalmak- tan heyecan duyduğunu saklamõyor. Şarkõcõlar içindeyse, “Ella en iyi- siydi” diyerek onu diğerlerinden ayõ- rõyor. Hank Jones’u diğerlerinden ayõransa, müziğe adadõğõ onca yõlõn ardõndan yitirmediği öğrenme isteği... “Duyduğum en iyi performans, Art Tatum’a aitti” diyor ve en iyi olabilmek için insanõn büyük bir cid- diyetle çalõşmasõ gerektiğini vurgu- luyor. ‘Yaşam Boyu Başarı’ dalõn- da Grammy ile ödüllendirilen bir müzisyenin sözleri bunlar... Sanatõ ‘dokunaklı, şiirsel ve kusursuz’ olarak tanõmlanan bir müzisyen böy- lesine alçakgönüllü olabiliyor. Baş- kasõ olsa, “Marilyn Monroe, J. F. Kennedy için ‘Happy Birthday Mr. President’ı söylerken ona eşlik et- tim”, “Kariyerimde almadığım ödül kalmadı” ya da “The Ed Sul- livan Show’da Frank Sinatra’ya eş- lik ettim” diyerek kasõlabilirdi. Oy- sa o, kendisini “Yaşadığım müzikal deneyimlerin bir sonucuyum sa- dece” diyerek tanõmlõyor. Jones, hiçbir zaman bir ‘star’ sta- tüsünde ticari başarõ kazanmadõ. Bu- na alçakgönüllü ve dikkat çekmekten hoşlanmayan kişiliği nedendi belki de. Ama yeteneği ve azmi sayesinde sa- natõnda öyle bir noktaya geldi ki, yap- tõğõ müziğin duyarlõ kulaklarõn dik- katini çekmemesi olanaklõ değildi. www.zulalkalkandelen.com İbriktenbuhurdana... CEREN ÇIPLAK BURSA - Evliya Çelebi, Seya- hatname’sinde Bursa’dan “sudan ibarettir” diye söz eder. Ulu- dağ’õn eteklerinde kurulu Bur- sa’nõn hem soğuk hem de mineralli sõcak su kaynaklarõ bakõmõndan zengin oluşu, çeşitli dönemlerde çok sayõda hamam yapõlmasõna olanak sağlamõş. Şehir merkezin- de Osmanlõ döneminde toplam 55 hamam yapõldõğõ sanõlõyor. Ti- murtaş Paşa’nõn oğlu Umurbey tarafõndan 1430 yõlõnda yap- tõrõlmõş olan “Umurbey Hamamı”ndayõz... Türkiye otomotiv sanayii kuruluşlarõndan Tofaş’õn “Tofaş Bursa Anadolu Ara- baları Müzesi” bahçesinde yer alan ve Tofaş öncülüğünde Koç Vakfõ’nõn desteğiyle restore edilen Umurbey Hamamõ’nda kurulan “To- faş Sanat Galerisi”, Koç Holding Şeref Başkanõ Rahmi M. Koç’un ka- tõlõmõyla önceki gün açõldõ. Ga- leride Osmanlõ döneminden kalma hamamõn konseptine uygun olarak düzenlenen ilk sergi ise “Eski Hamam, Es- ki Tas”. Danõşmanlõğõnõ Ya- põ Kredi Kültür Sanat Yayõn- cõlõk’õn üstlendiği sergi, aynõ za- manda hamamõn restorasyonunu da üstlenen mimar Naim Arnas’õn 30 yõllõk koleksiyonundan derlendi. Tür- kiye’nin çeşitli bölgelerinde kapanan halk hamamlarõndan toplanan 1200’e yakõn hamam malzemesinin yer al- dõğõ sergide, özellikle ortasõndaki yükseltiyi tanrõça Kybele’nin göbe- ğinden alan farklõ formlardaki hamam taslarõ dikkat çekiyor. Bir cam zemin aracõlõğõyla görebildiğimiz hama- mõn õsõtõldõğõ cehennemlik bölümü de sergi mekânõnõn ilginç ayrõntõlarõndan. Sergi 7 Mart’a dek görülebilir. Sergidehamamkültürü- neaitpekçoknesneyeralõ- yor. Aptes almak için kul- lanõlanleğenyadaib- rik, mekânõgüzelko- kutmayayarayanbu- hurdan, gülsuyu ko- nulankapgülabdan, halk arasõnda hamamkaza- nõ olarak da bilinen kir- denlik,kilinte- mizlikmalze- mesi olduğu günlerde kul- lanõlan kildence yani sa- bunluk,sergidedikkatçeken objelerden bazõlarõ... Ka- dõnlarõn hamam bohçasõ- naki özel objeler arasõnda ise sedir örtüsü, peştamal, nalõnveyatakunya,sõrmaiş- li üç parça havlu (ayak, sõrtvebaşiçin),kese,tarak vetokalar,pullu,boncuklu, mercanlõ ya da incili tül- bentler, ayna, gümüş mü- cevherkutularõ,sürmedan- lar, kõna ve rastõk taslarõ, cõmbõz, allõk çõkõnõ gibi pek çokhamammalzemesivar. TÜYAP’TA TANITILDI KoçVakfõ’nõndesteğiylerestoreedilenBursaUmurbeyHamamõgaleriyedönüştürüldü Eskihamamdaeskitaslar “Bir piyanisti dinlediğinizde, her bir notanõn kişiliği ve ruhu olmalõ” diyor Jones. Onun piyanosundan çõkan notalardaki ruh ve kişiliklerle yüz yüze tanõşmak için belki de son şansõmõz bu konser... Hank Jones.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog