Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 8 KASIM 2009 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MÜZİK 15haticetuncer@hotmail.com Üniversite öğrencisi olan ve pazar günleri müzik yapan Gripin grubu yavaş ama sağlam ilerliyor HATİCE TUNCER “Ü niversite yaşantı- sına devam eden ve pazar günleri müzik yapan bir gruptuk. Son- ra cumartesi günleri barda çalan bir grup olduk. Bir anda al- bümlü bir grup olduk. Sonunda da üç albümlü, Türkiye’de ta- nınan bir grup olduk...” 2000’li yõllarõn sevilen grupla- rõndan Gripin’in hikâyesinin öze- ti bu. Yõl sonuna kadar yeni al- bümlerini çõkarmaya hazõrlanan Gripin, uzun bir ara verdikleri bar programlarõna Beyoğlu Hayal Bis- tro’da dönüyorlar. Birol Namoğlu, Murat Baş- doğan, İlker Baliç ve Arda İn- ceoğlu’ndan oluşan Gripin ile 14 Kasõm’da sahne alacaklarõ Hayal Bistro’da buluştuk, müziğin ha- yatlarõna giriş yõllarõna kadar uza- nõp bugünlere geldik. Gripin’in kurucusu ve vokalisti Birol Na- moğlu, ortaokul yõllarõndan arka- daşõ olan halen müzisyen Emir Işı- lay ile müziğe başlamõş. Evde, okulda, bulunduklarõ her yerde müzik dinleyerek, Guns and Ro- ses’õ, Bon Jovi’yi taklit ederek müzik yapmõşlar. Aşk acısı mı baş ağrısı mı? Üniversite yõllarõnda Evren Gül- çığ ve müzisyen arkadaşlarõyla kurduklarõ grupla Gripin’in teme- lini atmõşlar: “Bir arkadaşım Bronx Bar’ı kurdu ve bizi ça- ğırdı. 2000 yılının ocak ayının so- nunda bir cumartesi günü için çıktık. O akoru nasıl bastıysak 5 yıl boyunca her cumartesi gece- si çaldık. O gece Gripin olduk.” Sahneye çõkmalarõna bir kala gruba isim düşünürken Gripin bi- nasõnõ görmüşler ve karar vermiş- ler: “Asıl neden amblemin üze- rindeki kadın çizimi. ‘Ağrõ mõ çe- kiyor, aşk acõsõ mõ’ derken Gripin olsun dedik.” Hikâye anlatıldı Gripin, kõsa zamanda Beyoğ- lu’nun önemli müzik mekânõ haline gelen Bronx’ta programlarõnõ sür- dürürken ilk albümünü 2004 yõ- lõnda “Hikâye Anlatıldı” adõyla çõ- kardõ: “O albümle beraber bar programına ara verdik. 2005’te aynı albümü biri akustik kayıt olarak 2 CD halinde yayımladık. 2007 yılında kendi adımızla bir albüm çıkarttık.” Acele gitarist aranıyor Gripin’in gitarcõsõ Murat Başdo- ğan, ortaokul yõllarõndan bu yana gi- tar çalõyor. Guns and Roses, Me- tallica, Iron Maiden gibi gruplarõn gitar partisyonlarõnõ çalmaya çalõ- şarak kendini geliştiren Başdoğan, Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimari Bölümü’nde okurken de müzikten kopmamõş: “Birol ve Evren o dö- nemde Gripin’i kurmuşlardı. Bronx’ta çıkıyorlardı. Gitarist arkadaşları bir cumartesi akşamı gelemeyince iki saat içinde gitarist bulmaları gerekiyordu. Beni ara- dılar, hemen gittim. O günden sonra kanımıza girdi.” Bir gecelik idare Grubun davulcusu İlkel Baliç’e ortakokul yõllarõnda arkadaşlarõy- la kurduklarõ grupta gitarcõ ve so- list belli olduğu için davulculuk kalmõş: “Ne iyi ki davul kalmış. Başladıktan sonra davul çalma- yı çok sevdiğimi fark ettim. 1999 gibiydi, çaldığım grup cuma ge- celeri Bronx’ta çalıyordu, Gripin cumartesi geceleri çalıyordu. Bi- rol, ‘bir geceliğine bizi idare eder misin’ diye beni çağırdı. O gece- yi kazasız belasız atlattık ve de- vam etti. Sonraları çok güzel bir uyum yakaladık.” Yüzme rekortmeni Gruba klavyeci olarak katõlan Arda İnceoğlu, grubun basçõsõ Ev- ren Gülçığ‘õn ayrõlmasõyla basgi- tarõ da üstlenmiş. Ortaokul, lise yõl- larõnda müzik gruplarõnda çalan İn- ceoğlu’nun yüzme sporunda Tür- kiye rekorlarõ var: “12 yaşların- daydım. Milli Takım’la yurtdı- şına giderken verdikleri harcı- rahları harcamadım, biriktirim bir klavye aldım. Birol ile 20 yıl- dır arkadaşız. Birollar barda çalıyordu, klavyeci sorunu olun- ca arada birlikte çaldık. 2002 yı- lında gruba tamamen katıldım.” G ripin’in içinden gelen ise bugüne kadar dinledikleri bütün müzik- lerden süzülüp gelen duygular, tõnõlar. Şarkõlarõnõ sözlerini, müziklerini kendileri yazõyorlar. “Dalgalandım da Du- ruldum” bugüne kadar yorumladõklarõ ken- dilerinin olmayan tek şarkõ: “Kendimizi şan- slı hissediyoruz. Çünkü bir tıkla 10 bin şarkı indiremediğimiz için merak edip he- vesle kasetleri aldık dinledik, inceledik. Bir an evvel arka sayfaya geçmek yerine diğer sayfaları öğrenmeye çalıştık. Led Zeppelin de dinlemeye çalıştık hırsla in- celedik. Erkin Koray’ı da, Moğollar’ı da dinledik, Pearl Jam, Guns and Roses, De- peche Mode bizi çok fazla çekiyordu. 1990’lardaki, 2000’lerdeki her şeyi din- lemeye çalıştık. Hâlâ da dinleriz. Bizim paylaştıklarımız içimizden gelenler de işte bu dinlediğimiz, okuduğumuz şeyle- rin bir geri dönüşü herhalde.” Yeni albüm yolda “Bu dört adam dinlemek istediği müziği yapıyor aslında” diye bir özet de veriyor Gripin grubu. Yeni albümlerine kaymalar ol- duğu için zaman vermek istemiyorlar, ama “en geç ocak ayı” diye plan yapmõşlar. Hiç düşünmemiştik Bir yandan üniversitede okuyup bir yan- dan barda sahne alõrken bugünlere gele- ceklerini hiç düşünmemiş Gripin’i oluşturan müzisyenler: “İstiyor olsak da böyle şey- ler olacağını, bir albüm çıkaracağımızı beklemiyorduk. Hep böyle ite kaka, bel- ki biraz bizim tembelliğimizden yavaş ya- vaş ilerliyor işler, ama bize göre sağlam ilerliyor. Barlarda çıktığımızda bizim bestelerimizin istenmesi bizi motive edi- yordu. Belki bu ay Hayal’de yeni şarkı- lar duyabilirler.” H ayal Bistro’da 15 günde bir cumartesi günleri sahneye çõkacak Gripin müzis- yenleri, küçük mekânlardaki konserlerin dinleyiciyle yakõn iletişim nedeniyle farklõ bir duy- gusu olduğunu anlatõyorlar: “2004’ten beri ara- da çeşitli mekânlarda çalıyorduk, ama sürekli program yapmıyorduk. Ama ‘en çok hangi günleri özlüyoruz’ diye konuştuğumuz zaman ‘O Bronx günleri var ya’ derdik her zaman. Her haf- ta 500-600 kişi geliyordu. Biz bir şekilde o in- sanlarla bir bağ kurabildik ve o enerjiyi sağla- dık. 10 bin kişinin geldiği konserin havası farklı, küçük mekânların havası farklı. Büyük konserlerde biz varız, önümüzde koruma ar- kasında izleyici duruyor. Küçük mekânlarda dinleyiciye yakın olmak, rahat olmak, paylaş- mak gibi güzellikler var.” Rock mı, pop mu? Gripin müzisyenleri müzikal çizgilerini anlatõr- ken “Rock desek rock yapmıyoruz, pop yapı- yoruz desek tam manasıyla pop da yapmıyoruz” diyorlar: “Pop rock diyen vardı, bir dönem ‘al- ternatif rock’ diyorlardı, bazıları da ‘Arabesk duy- gu var içinde’ diye yorum yapıyordu. Hatta çok fazla arabesk diye eleştirenler oluyordu. Ama biz içimizden geleni yapıyorduk. Hüzünlü de- nebilecek bir müzik, ama aynı zamanda dina- mik bir müzik.” İ L E T İ Ş İ M İ N B Ü Y Ü S Ü Hüzünlü ama dinamik Dört adamõn müziği Birol Namoğlu Murat Başdoğan Arda İnceoğlu İlker Baliç T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/4557 Talimat Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI: İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Köyü, 447 Ada, 8 parsel, 2699,82 m2 miktarõndaki arsa üzerine inşa edilen kargir apartmanõn 190/5850 arsa paylõ A Blok’ta 3. Katta 12 nolu çatõ piyesli meskenin tamamõdõr. İİK 127. maddesi gereğince, işbu sa- tõş ilanõ, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapõlamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağõ ilan olunur. İMAR DURUMU: Mimarsinan Belediye Başkanlõğõ’nõn 12.01.2009 tarihli yazõsõnda, beledi- ye hudutlarõ dahilinde kalan 447 ada 8 parsel sayõlõ taşõnmazõn 1/1000 ölçekli 12.11.1985 ( 02.03.2001 tadilat) Bakõrköy Toplu imar planõnda, Hmax :12.50 m (4kat), ön bahçe mesafesi min 7.00 mt, yan bahçe mesafesi min 3.00 mt, arka bahçe mesafesi min H/3-1.60 emsal blok ni- zam olup konut alanõnda kaldõğõ belirtilmektedir. HALİHAZIR DURUMU: Kõymet takdirine konu taşõnmaz: Tapunun 447 ada 8 parselde ka- yõtlõ A- Blok 3 üncü kat 12 bağõmsõz bölüm nolu çatõ piyesli meskeni olup, adres olarak Mimar- sinan beldesi Batõköy Mahallesi Piri Reis Caddesi MANOLYA evleri sitesi A- Blok 3 üncü kat No: 12’de yer almaktadõr. Söz konusu taşõnmaz; Piri Reis caddesine cepheli bulunan 2669.82 m2 yüzölçümlü 447 ada 8 parsel üzerinde 3 bloktan oluşan B.A.K. Apartman olup MANOLYA evleri ile anõlan site içindeki A- Blok 4 katlõ 12 dairelidir. Bloktaki kõymet takdirine konu olan 3 üncü kat 12 bağõmsõz bölüm nolu mesken plan olarak: girişte giriş holü karşõsõ salon koridor, mutfak 2 oda, banyo Wc, küçük fransõz balkon içten merdiven ile çõkõşla merdiven holü, 2 oda banyo Wc ve geniş teras olup toplam 180 m2 brüt: 149.50 m2 net kullanõm alanõna sahip bulun- maktadõr. Giriş koridor zeminleri granit seramik, salon ve odalar zemini laminant parke, duvar- larõ alçõ sõvalõ ve boyalõ, kapõlar amerikan, tavanlar kartonpiyer, giriş kapõsõ çelik, balkon korku- luklarõ krome boru, pencereler PVC panjurlu, mutfak tezgâh üstü ve altõ dolaplõ, õsõnma doğal- gaz kombi kaloriferlidir. Blok Asansörlüdür. Parsel çevresi ihata duvarlõ, giriş kontrollü, site yer- leşimi bahçeli nizamdadõr. Bahçeye ayrõlan alanlarõn önemli bir kõsmõnõn taş döşeme olduğu, bloklarõn arka cephelerinin bahçe alanõ olarak ayrõldõğõ görülmektedir. A, B, C, şeklinde 3 ayrõ bloktan ibaret oluşan yeni inşaa olan sitede kapalõ garaj olup A-Blok ana girişin ilk bloğudur. Bah- çe alanõ içinde yüzme havuzu yer almaktadõr. Blok aralõklarõ geniş olup bağõmsõz bölümler man- zara görüşlüdür. Site E5 asfaltõna yakõn konumda merkezi bir yerdedir. Komşu parsellerini Em- lak Bankasõ, Mimaroba, Sinanoba konutlarõ teşkil etmektedir. Ulaşõm kolaydõr. Binanõn bulun- duğu site E5 asfaltõnõ yerleşim bölgesine ve Mimarsinan belde merkezine bağlayan yol üzerinde yer almaktadõr. Taşõnmazõn bulunduğu yöre ve mevkii itibariyle alt ve üst yapõsõ tamamlanmõş, belediye ve sosyal imkânlardan istifade eder konumda, civarõn talep gören iskâna elverişli konut sahasõnda yer almaktadõr. KIYMETİ: Müdürlüğümüz dosyasõndan tanzim edilip kesinleşmiş bulunan Kõymet takdir ra- porunda (12) nolu meskenin tamamõna 210.000,00.-TL. değer takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1 - Satõş 15 Aralõk 2009 Salõ günü, saat 10.20 ile 10.30 arasõnda Büyük- çekmece 1. İcra Müdürlüğünde; açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 25 Aralõk 2009 Cuma günü, saat 10.20 ile 10.30 arasõnda Büyükçekmece 1. İcra Mü- dürlüğü’nde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve sa- tõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2 - Arttõrmaya iştirak ede- ceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Katma değer vergisi, Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ alõ- cõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilile- rin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ daya- nağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sici- li ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4 - İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5 - Şartna- me, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün- derecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/4557 Talimat sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir.*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanõlan Örnek 64’e karşõlõk gelmektedir. (Basõn: 62916) YALOVA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2009/5100 ES. İ.İ.K.’nun 127 maddesi gereğince, iş bu ilan, tebligat yapõlamayan ilgililer için tebligat yerine kaim olur. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adeti, önemli özellikleri: 1-) TAPU KAYDI: Yalova İli, Merkez İlçesi, Rüstempaşa Mah. Ada: 25 , parsel 56, sayõlõ, 462,27 m2 miktarlõ, arsa vasõflõ ana gayrimenkulün kat irtifaklõ 20/924 arsa paylõ 1. normal kat 16 No’lu Büro borçlu adõna kayõtlõ olup, üzerinde İpotek mevcuttur. İMAR DURUMU: Yalova Belediye Başkanlõğõ 14/07/2009 tarihli yazõsõnda; taşõnmazõn 1/1000 ölçekli uygulama imar pala- nõnda Bitişik Nizam 4 kat, Hmax. 14,50, Yolboyu Ticaret Alanõ olarak planlandõğõ bildirilmiştir. HALİHAZIR DURUMU: 1. Normal kat, 16 nolu büro; 4,45 m. x 4,60 m. ebatlõ, net: 20,50 m2, brüt 29,60 m2 alanlõ o, yer dö- şemesi laminat parke kaplõ, pencere doğramasõ PVC/çift cam, õsõtma sistemi sobalõ olup, yan parsel (doğu taraf) arasõndaki ay- dõnlatmaya ve iş merkezi içine cephelidir. Taşõnmaz il merkezinde, ticari alan içersinde, altyapõsõ mevcut. Belediye hizmetlerin- den faydalanõr durumda, ulaşõmõ kolay bir mevkide olup, üzerindeki bina betonarme karkas yapõ tarzlõ, yaklaşõk 20 yõllõktõr. DEĞERİ: 28,000,00 TL SATIŞ SAATİ: 13.30’dan 13.40’a kadar 2- ) TAPU KAYDI: Yalova İli, Merkez İlçesi, Rüstempaşa mah. Ada: 25, parsel 56, sayõlõ, 462,27 m2 miktarlõ, arsa vasõflõ ana gayrimenkulün kat irtifaklõ 12/924 arsa paylõ 1. normal kat 17 No’lu Büro borçlu adõna kayõtlõ olup, üzerinde İpotek mevcuttur. İMAR DURUMU: Yalova Belediye Başkanlõğõ 14/07/2009 tarihli yazõsmda; taşõnmazm 1/1000 ölçekli uygulama imar pala- nõnda Bitişik Nizam 4 kat, Hmax. 14,50, Yolboyu Ticaret Alanõ olarak planlandõğõ bildirilmiştir. HALİHAZIR DURUMU: 1. Normal kat, 17 No’lu büro; 3,00 m. x 5,00 m. ebatlõ, net: 15,00 m2, brüt 24,10 m2 alanlõ, yer dö- şemesi laminat parke kaplõ, pencere doğramasõ PVC/çift cam, içerisinde lavabo/wc bulunan, õsõtma sistemi sobalõ olup. bitişiği 16 No’lu büro ile birleştirilerek kullanõlmakta olduğu, arka parsele (güney taraf) ve iş merkezi içine cepheli olduğu tespit edilmiştir. Taşõnmaz il merkezinde, ticari alan içerisinde, altyapõsõ mevcut. Belediye hizmetlerinden faydalanõr durumda, ulaşõmõ kolay bir mevkide olup, üzerindeki bina betonarme karkas yapõ tarzlõ, yaklaşõk 20 yõllõktõr. DEĞERİ: 21,000,00.- TL SATIŞ SAATİ: 13.50’den 14.00’a kadar 3- ) TAPU KAYDI: Yalova İli, Merkez İlçesi, Rüstempaşa mah. Ada: 25 , parsel 56, sayõlõ, 462,27 m2 miktarlõ, arsa vasõflõ ana gayrimenkulün kat irtifaklõ 20/924 arsa paylõ 1. normal kat 19 No’lu Büro borçlu adõna kayõtlõ olup, üzerinde İpotek mevcuttur. İMAR DURUMU: Yalova Belediye Başkanlõğõ 14/07/2009 tarihli yazõsõnda; taşõnmazõn 1/1000 ölçekli uygulama imar pala- nõnda Bitişik Nizam 4 kat, Hmax. 14,50, Yolboyu Ticaret Alanõ olarak planlandõğõ bildirilmiştir. HALİHAZIR DURUMU: 1. Normal kat, 19 nolu büro; 6,80 m. x 3,10 m.+ 1,5 m. x 1,50 m. ebatlõ, net: 23,00 m2, brüt 32,10 m2 alanlõ, yer döşemesi laminat parke kaplõ, pencere doğramasõ PVC/çift cam, içerisinde lavabo/wc bulunan, õsõtma sistemi so- balõ olup, yan parsele (batõ taraf) ve iş merkezi içine cepheli olduğu tespit edilmiştir. Taşõnmaz il merkezinde, ticari alan içerisin- de, altyapõsõ mevcut. Belediye hizmetlerinden faydalanõr durumda, ulaşõmõ kolay bir mevkide olup, üzerindeki bina betonarme kar- kas yapõ, yaklaşõk 20 yõllõktõr. DEĞERİ: 30,000,00.-TL SATIŞ SAATİ: 14.10’dan 14.20’ye kadar 4- ) TAPU KAYDI: Yalova İli, Merkez İlçesi, Rüstempaşa mah. Ada: 25, parsel 56, sayõlõ, 462,27 m2 miktarlõ, arsa vasõflõ ana gayrimenkulün kat irtifaklõ 20/924 arsa paylõ 2. normal kat 31 No’lu Büro borçlu adõna kayõtlõ olup, üzerinde İpotek mevcuttur. İMAR DURUMU: Yalova Belediye Başkanlõğõ 14/07/2009 tarihli yazõsõnda; taşõnmazõn 1/1000 ölçekli uygulama imar pala- nõnda Bitişik Nizam 4 kat, Hmax.l4,50, Yolboyu Ticaret Alanõ olarak planlandõğõ bildirilmiştir. HALİHAZIR DURUMU: 2. Normal kat, 31 nolu büro; 3,50 m. x 7,40 m. ebatlõ, net: 25,00 m2, brüt 34,10 m2 alanlõ, yer dö- şemesi laminat parke kaplõ, pencere doğramasõ PVC/çift cam, içerisinde lavabo/wc bulunan õsõtma sistemi sobalõ olup, yan par- sele (batõ taraf) ve iş merkezi içine cepheli olduğu tespit edilmiştir. Taşõnmaz il merkezinde, ticari alan içerisinde, altyapõsõ mev- cut. Belediye hizmetlerinden faydalanõr durumda, ulaşõmõ kolay bir mevkide olup, üzerindeki bina betonarme karkas yapõ tarzlõ, yaklaşõk 20 yõllõktõr. DEĞERİ: 32,000,00.-TL SATIŞ SAATİ: 14.30’dan 14.40’a kadar Satõş şartlarõ: 1 - Satõş 11/01/2010 günü saat 13.30’dan 14.40’a kadar YALOVA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE; açõk arttõrma suretiyle ya- põlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geç- mek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõ ile 21/01/2010 günü ay- nõ yerde saat 13.30’dan 14.40’a kadar da ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da tahmin edilen değerin % 40’õnõ, rüç- hanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2 - Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mek- tubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, dam- ga vergisi, KDV, tapu alõm satõm harç ve masraflarõ ile gayrimenkulün satõlmasõ halinde tahliyesi ve teslim masraflarõ alõcõya ait- tir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddia- larõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4 - Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale fes- hedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerin- den tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir ör- neği gönderilebilir. 6 - Satõşõ iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/5100 E sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (İİK m.126) 26/10/2009 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir (Basõn: 62989)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog