Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

leyla.tavsanoglu@cumhuriyet.com.tr SAYFA CUMHURİYET 8 KASIM 2009 PAZAR 14 PAZAR KONUĞU CMYB C M Y B Sarõyer’in CHP’li Belediye Başkanõ Şükrü Genç projelerini ve hedeflerini anlattõ: Yolsuzluklara geçit yok Sarõyer’in CHP’li yeni belediye başkanõ soyadõ gibi “genç” ve enerjik bir insan. Seçilir seçilmez kollarõ sõvamõş. Yolsuzluk dosyalarõnõ teker teker incelemiş. Yargõya gitmiş. Sarõyer’i her türlü kültür ve spor etkinliğinin merkezi yapmayõ hedefliyor. Bir de önemli nokta Sarõyer’i eski “rakı-balık cenneti” kimliğine yeniden kazandõrmak için balõk lokantalarõ ve balõkçõlarla işbirliği içinde. Şükrü Genç’le hayata geçirmeyi hedeflediği projelerini konuşuyoruz. - Sarıyer daha önce RP, FP, ANAP ve AKP’li belediyelerin elindeydi. Bu kadar yüksek bir oyla CHP’den nasıl oldu da başkan seçilebildiniz? Ş.G - Ben yaşamõn her alanõnda olduğu gibi burada da mühendisliğimi kullandõm. Analitik bir çalõşma yaptõk. Bölgeyi karõş karõş çalõştõk. Kim nerede kaç kişi yaşõyor diye tespit ettik. Burada Karadenizliler ağõrlõktadõr. Hatta Kelkit Vadisi’nden gelen insanlarõmõz da kalabalõk bir topluluk oluşturuyor. Benim Giresunlu olmam tabii ki yardõmcõ oldu. 1994-99 arasõ belediye meclis üyeliği yapmamõn da bu seçimlerde yararõnõ gördüm. Özellikle AKP dõşõndaki ANAP ve DYP seçmeninin de oyunu almayõ hedefleyen bir çalõşmamõz oldu. Bir kere yöresel oylarõ çok iyi kullandõk. CHP dõşõnda kalan ama kesinlikle AKP’ye oy vermeyecek seçmenin de oyunun peşine düştük. Ayrõca gecekondularõn sorunlarõnõ, hâlâ kendim o bölgede oturduğum için çok iyi biliyorum. O nedenle o insanlarõmõzla çözüme yönelik ilişkiler kurduk. Bir de bu bölgede CHP içinde bütünlüğü sağlamak çok önemliydi. Çünkü bir dönem bizim beş arkadaş belediye başkanlõğõ ya da çeşitli hedefler için yola çõkmõşlar. Toplum da beş tane başkancõya bölünmüş. Biz bunu ortadan kaldõrdõk. Burada seçimi alabilmenin koşullarõndan birisi de buydu. O dönemde şunu anlattõk. Burada seçim alõnmak isteniyorsa sandõktan çõkan ismin değil partinin çõkmasõ önemlidir. Örgütte bütünlük sağlanmalõdõr. Çok bilge bir anneannem vardõ. Bir gün bana şöyle dedi: “Kazığı yere çakmak istiyorsan çatalını kırman lazım. Çatal kazık yere girmez.” Bu çok önemliydi. Örgüte, “Beyler, bu tam bir Anadolu tespitidir. Çatal kazık yere girmez. Gelin, şu kazığın çatalını kıralım” dedim. Bu dönemde biz çatallarõ kõrdõk. İlçe baştan tepki gösterdi. Çünkü kendi destekledikleri bir aday adayõ vardõ. Daha sonra bu ortadan kalktõ. Seçim sonrasõnda diğer aday adaylarõyla bir araya geldik. Gerçekten destek verdiler. Aday adaylarõmõzdan biri aday olmaya çalõşõyordu. Sonra MHP’den aday oldu. - Bir de DSP’ye giden bir arkadaşınız vardı... - Evet. Onu hiç beklemiyorduk. Yõllarca belediye başkanõ, milletvekili adayõ olmuş, yõllarca ilçe başkanlõğõ yapmõş birisi tuttu, DSP’ye gitti. Oradan aday oldu. Herkeste, yine bir bölünmeyle seçimi kaybetme tedirginliği yaşadõ. Bu arkadaş geçmiş dönemlerde de hep böyle hatalar yapmõştõ. Yani birlikte yürüdüğü arkadaşõna güvensizlik ve birlikte yürüdüğü insanlarõ dõşlamak gibi... Aday adaylõğõm sõrasõnda da şunu söyledi: “Ben kesinlikle hiçbir yere aday değilim. Şükrü Genç aday olursa ona sonuna kadar destek vereceğim.” Ama bu arkadaş daha sonra DSP’den aday olunca insanlar bunun açõkça seçimi kaybettirme oyunu olduğunu söylediler. Çok da fazla destek bulamadõ. Ama buna rağmen 8000 oy aldõ. Az değil. Sarõyer’de oy patlamasõ yapmamõzda Kemal Kılıçdaroğlu’nun da etkisi var. Ama biz de burada nabõzlarõ çok iyi tuttuk. Bir de açõkçasõ sabahlara kadar çok çalõştõk. En uç noktaya gittik. Altõ-sekiz kişiyle başladõğõmõz ev toplantõlarõ 100 kişiye çõktõ. Toplumumuzun güvenebileceği birisine çok ihtiyacõ var. Geçmişine bakõyor. Kimdir bu adam diye sorguluyor. Hisar, Hisarüstü, Baltalimanõ, Boyacõköy bizim için çok önemliydi. Biz oralarda yüzde 90 oy aldõk. Geçmiş seçimlerde AKP’nin blok oy aldõğõ mahalleler vardõ. O blok oylarõn dağõtõlmasõ, ona karşõlõk da CHP’nin blok oyunun konulmasõ lazõmdõ. Biz onu da yaptõk. - Alevi kökenli olmanız da size yardımcı oldu mu? - Burada yaklaşõk 30 bin dolayõnda Alevi seçmen var. Bunun da etkisini gördük. Bir de çok önemli nokta şu: Gönül desteği oldu. Benimle hiç ilişki kurmayan ama bana yoğun destek veren dostlarõm olduğunu da biliyorum. Ayrõca ÖDP burada bize çok ciddi destek verdi. CHP’nin solunun da desteğini aldõk. Bu sadece sandõkta değil, çalõşmalar sõrasõnda da oldu. Bir de şunu eklemem lazõm. Seçim sürecinde diğer partilerle hiç uğraşmadõk. Uğraşsaydõk bizim için kayõp olurdu. - Yani kendi işinize mi baktınız? - Kendi işimize baktõk. Ama genel anlamda yapõlan yanlõşlarõ anlattõk. Yerel yönetimin sadece belediye demek olmadõğõnõ, sivil toplum kuruluşlarõnõn, derneklerin, cami derneklerinin, üniversitelerin, bunlarõn tamamõnõn iç içe olduğu bir yapõnõn yerel yönetim demek olduğunu söyledik. İnsanlarõmõza yaşam birlikteliğini de çok iyi anlattõk. Yalõlardan da, villalardan da, gecekondulardan da çok ciddi oy aldõk. Site gelmiş, gecekondu bölgesinin içine girmiş. Bu iki toplum barõşõk olmak zorunda. O gecekondularda yaşayan insanlarõn çocuklarõ okudu. Onlardan birisi de benim. - Şimdi oyunun birinci perdesini konuştuk. Bir de ikinci perde var. Belediye meclisi toplantılarınız bildiğim kadarıyla çok ateşli geçiyor. Rakamlara baktığımızda felaket bir bütçe devraldığınız görülüyor. Bunun üstesinden nasıl geleceksiniz? Projeleriniz nedir? - Art düşüncesi olmayan doğru bir bürokrat yasalarõ, kurallarõ önüne koyar ve ona göre uygulamalarõna başlar. Bu aynõ zamanda bir ekip çalõşmasõdõr. Hiyerarşi vardõr. En yukarõdaki bu işin karar vericisidir. Aşağõdaki personel yukarõya güvendiği anda, bazõ riskleri de alarak imza atmaya başlar. Bizim bölge risk bölgesi. Masa üzerinde bekleyen pek çok dosya var. Bunlarõn toplamõ da şu anda 60-70 trilyon lira. Bu dosyalarõn çözümüne gidilmemiş, ertelenmiş. Ertelenirken de birtakõm menfaatler sağlanmõş. Biz bunlarõ ertelemeyeceğiz. Dosyalarõ teker teker önümüze alõyoruz. Konuyu üniversiteden arkadaşlarla da tartõşõyoruz. Bu dosyalarõ çözüp hayata geçirdiğimiz anda ciddi bir gelir artõşõ elde edeceğiz. Bir de her şeyin üzerinde olmayacak savurganlõklar yapõldõğõnõ görüyoruz. Belediye meclisinde esas tartõşmalar da bunlardan kaynaklanõyor. - Yani belediyede çalışan kadro, meclis üyelerinin bilgisi dışında mı kararlar almışlar? - Evet. Böyle iş mi olur? Biz klasik davranõşlarõn dõşõna çõkõp bir şeyler yapmak zorundayõz. Yoksa ikinci perdeyi bitiremeyiz. Bütün sivil toplum kuruluşlarõyla birlikte çalõşõyoruz, dedik. Sel baskõnlarõ oldu. Bunlarõ hafif atlattõk. Çünkü önlemlerimizi almõştõk. Şu anda bütün meslek odalarõyla sõkõ diyaloğumuz var. Bunlar bedel beklemeksizin çalõşan kurumlar. Sürekli de bilgi bakõmõndan kendilerini güncelliyorlar. Geçmişte bu kadar yağõş olmamasõna rağmen Sarõyer sel altõnda kalõrdõ. Bu kez olmadõ. Çünkü yapõlan iş çok basit. Biz üç ay öncesinden mazgallarõ temizledik. Dereleri açtõk. Yani yapõlmasõ gerekeni yaptõk. Öte yandan nereye gittiği belli olmayan harcamalarõn önünü kestik. Şimdi bütçede geri dönüşler başladõ. Örneğin, ramazan etkinlikleri için 2008’de harcanan para 2.5 trilyon lira. Bu yõl 200 milyar lira harcadõk. Devreye fonlar soktuk, bağõşçõlar bulduk. Bizi en çok sevindiren de insanlarõn belediyeye karşõ ilgisinin artmasõ. Herkes, nereye harcandõğõnõ bilmesi koşuluyla yardõm etmek taraflõsõ. Geçen dönem yapõldõ deyip yüzde 80’i yapõlmayan eğitim yardõmlarõnõ bu yõl tam yapacağõz. Ama belediye bütçesini kullanarak değil. Fon oluşturacağõz. Bizden önceki dönem hizmet araç ihalesi yapõlmõş. İhaleye bir firma girermiş. Bu dönem aynõ ihale için biz iki firma soktuk. İkisi yarõştõ. Belediye de bundan 200 milyar lira kâr etti. Ciddi bir tasarruf yolu izliyoruz. Ama hizmeti de aksatmõyoruz. İlçemiz önemli bir kültür merkezi haline gelecek - Kültürel projeleriniz neler? - Bu son altõ aylõk süre içinde günlük belediye hizmetlerini aksatmayalõm, ama farklõlõğõmõzõ da ortaya koyalõm dedik. Ramazan’da bir ay çok değişik etkinlikler yaptõk. 1 Eylül Dünya Barõş Günü çok güzel bir organizasyonla kutlandõ .Çeşitli ülkelerden sanatçõlar, müzisyenler geldi. Bugünlerde herkes Ermenistan’la açõlõmõ yaptõklarõ için övünüyor. Biz 1 Eylül’de Gasparyan’õ getirdik. Ayrõca sekiz değişik dinin inanç önderi kendi dillerinde, aynõ anda sahnede dünya barõşõ için dua ettiler. Daha sonra çeşitli gruplarõn etkinliklerine katõldõm. Oralarda insanlarõn gösterdiği ilgiden bu yaptõklarõmõzõn yansõmalarõnõn ne kadar olumlu olduğunu anladõm. Bizim burada bir sinema salonu, bir tiyatro salonu yok. Bir tek İstinye Park’ta var. Belediye’nin oluşturduğu bir tiyatro birimi var. Özellikle Sarõyerlilerin bunun içinde yer almasõnõ istiyoruz. Bu birimle etkinliklerimiz olacak. Bir de çok önemli projemiz Anadolu Ateşi’nin Sarõyer’e gelecek olmasõ. Hedefimiz Sarõyerli çocuklarla Nuh’un Gemisi’nin oynatõlmasõ. Bu çok önemli bir proje. Anadolu Ateşi bütün okullarõmõzõ tarayacak ve oralarda ücretsiz tiyatro ve halk danslarõ eğitimi verecek. Çok değerli müzik sanatçõsõ dostlarõmõz var. Onlarla Sarõyer’de Türkiye’nin en büyük halk müziği korosunu kurmayõ hedefliyoruz. Sarõyer’de çok tarihi binalar var. Bunlarõ alõp restore ettirerek kültür merkezi ve kitaplõklar yapmayõ planlõyoruz. Bunlardan birisi de eski Büyükdere Vapur İskelesi. Bunlara ek olarak edebiyat günlerinin yapõlacağõ salonlar oluşturma projemiz var. Aslõnda Sarõyer son yõllarda bu tür etkinliklerden uzaklaştõ. Çünkü geceleri Maslak’tan sonra Sarõyer’in şehirle bağlantõsõ kopuyor. Biz bunu yeniden canlandõrmak istiyoruz. Eskiden kalabalõk gruplar Rumeli Kavağõ’na balõk yemeye, rakõ içmeye gelirlerdi. Son yõllarda gelenlerin sayõsõ çok azalmõştõ. Ama son altõ aydõr sayõnõn arttõğõ söyleniyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. AKP’libelediyenin kiragelirioyunu - Bir de belediyenin kira gelirlerinde bir karışıklık olduğunu duydum. Bu neydi? - Belediyenin kira gelirleri çok düşüktü. Neyin nerede olduğu belli değildi. Oturduk, inceledik. Bir de baktõk bugün en az 10 milyar liraya kiraya verilmesi gereken yer 300-500 lirayla geçiştirilmiş. Birilerine verilmiş. Biz bunlarõn tespitlerini yaptõk. Aslõnda evrak üzerinde doğru yapõlmõş. AKP hep bunu yapar. Evraklarõ çok iyi düzenler. Ama arkasõnda başka şeyler var. Esas sõkõntõ orada. Yargõya intikal eden bir olayõmõz var. Fakir fukaraya yemek yardõmõ adõ altõnda her gün 1100 kişiye yemek verildiği söz konusuydu. Biz onu yargõya intikal ettirdik. Çünkü biz bu 1100 kişiyi bulamadõk. Evrakta da usulsüzlükler vardõ. Her ay bu hak edişlerin onaylanmasõnõn bir gerekçesi olmalõydõ. Bu yerine getirilmemiş. Ayrõca çok ilginç bir evlendirme dairesi hikâyemiz var. Orasõ bir yõl içinde 101 milyar lira gelir sağlamõş. Biz gelince oradaki görevlileri değiştirdik. Üç ayda 100 milyar lira gelir sağladõk. Orada fotoğraf çekimi ihale edilmemiş. Biz doksan milyar liraya ihale ettik. - Yani bu işi ihalesiz kendi yandaşlarına mı vermişler? - Evet. İşi ona vermiş. Toplanan paralarõ paylaşmõşlar. Sonuç olarak, oyunun ikinci perdesinde senaryoyu iyi okuduk. Bunun iyi takip edilmesi ve yönetilmesi lazõm. Yönetmen de bizler, sizler. Doğru ve objektif uyarõlarla bu işin altõndan kalkacağõz. P O R T R E ŞÜKRÜ GENÇ Giresun, Şebinkarahisar doğumlu. Ailesi 1960’ta İstanbul’a göç etti. Ortaöğrenimini Kabataş Erkek Lisesi’nde, yükseköğrenimini İTÜ İnşaat Fakültesi’nde yaptõ. Yükseköğrenimi süresince aile bütçesine katkõda bulunmak için Boğaziçi Üniversitesi’nde çalõştõ. 1983’te Libya’ya giderek mühendislik yaşamõna başladõ. İran-Irak savaşõ sõrasõnda işleri nedeniyle Irak’ta bulundu. 1989’da kendi işini kurdu. Aynõ yõl SHP’ye girerek yerel seçimlerde çalõştõ. 1994’te Sarõyer Belediye Meclisi üyesi oldu. CHP yeniden hayata geçince parti teşkilatõnda zaman zaman aktif olarak çalõştõ. 2008’de CHP’nin Sarõyer Belediye Başkan adayõ gösterildi. Mart 2009 yerel seçimlerinde Sarõyer Belediye Başkanlõğõ’na yüzde 38 oyla seçildi. SÖYLEŞİ LEYLA TAVŞANOĞLU - Bunun nedeni AKP’li belediyenin içki ruhsatlarını iptal etmesi miydi? - Ruhsatlar iptal edildi. Balõk lokantalarõ üzerinde çok baskõ kuruyordu. Bir de eskiden buraya insanlar AKP’li belediyenin olduğu yer diye bakõyordu. Bu bakõş şimdi değişti. Bunun yanõnda balõkçõlarla da birebir çalõşmalarõmõz oluyor. Balõk avlanma yasağõnõn bittiği gün balõkçõ teknelerini törenle denize açtõk. Önümüzdeki balõk sezonu için çok önemli bir hazõrlõğõmõz var. Balõkçõlarõmõz telsiz ve radarlara sahipler. Ama kendi ifadeleriyle, kullanmayõ tam bilmedikleri için bunlarõ ancak yüzde 10 kapasiteyle kullanabiliyorlar. Gelecek avlanma yasağõ başlar başlamaz balõkçõlarõmõza radar ve telsizi kullanma eğitimi vereceğiz. Üniversitelerle bu konuda eğitim için temaslarda bulunduk. Söz de aldõk. O zaman balõk avõndaki kalite de, miktar da artacak. Sarõyer için balõkçõlõk çok önemli. Spor etkinliklerine önem veriyoruz. Sarõyer Spor Kulübü ilçemiz için çok önemli. Çocuklarla başlayõp yetişkinlere yayarak spor etkinliklerini arttõrmak istiyoruz. Yaz okulumuzda 1400’e yakõn öğrencimiz vardõ. Sporun her branşõndan ücretsiz yararlanmalarõnõ sağladõk. Belediyemizin spor kulübünde basketbol, voleybol oynanõyor. Fakir fukaraya yemek yardõmõ adõ altõnda her gün 1.100 kişiye yemek verildiği söz konusuydu. Biz bu 1.100 kişiyi bulamadõk. Konuyu yargõya intikal ettirdik. AKP’li belediye lokantalarõn içki ruhsatlarõnõ iptal etti. Çok baskõ kurdu. Bir de insanlar geçmişte buraya AKP’li belediye diye baktõklarõ için gelmiyorlardõ. Şimdi durum değişti. Yeniden rakı-balık cenneti olacağız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog