Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makale



Katalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30713 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 KASIM 2009 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 248 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bir Gün? Muhalif gördüğün yazarı, çizeri, parti genel başkanlığı yapan siyaset adamını, ilim bilim dünyasının önde giden isimlerini, neyle suçlandıklarını söylemeden tut kolundan “içeriye” tık! Darfur’da 300 bin kişinin ölümünden, binlerce kadına tecavüz ve milyonlarca insanın evsiz barksız kalmasından sorumlu... Uluslararası Ceza Arkası Sa. 8. Sü. 1’de ZERE İSTANBUL’DA 3. Sayfada BARADEY TÜRKİYE’Yİ İŞARET ETTİ 11. Sayfada KRİZ 100 MİLYON KİŞİYE DAHA AÇLIK GETİRDİ 13. Sayfada Adalet Bakanlõğõ, Ergenekon savcõlarõna ‘Birinci sõnõf yargõç ve savcõlarõ davaya dahil edin’ talimatõ vermiş Türkiye, AB ile Müzakere Belgesi çerçevesinde UCM’nin El Beşir kararõnõ tanõmak zorunda AKP’den gününe göre yorum Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) iş- lediği insanlõk suçlarõ nedeniyle hakkõnda tu- tuklama kararõ verdiği Sudan Devlet Başkanõ El Beşir, AKP’nin AB’ye yönelik taahhütlerini unut- masõna neden oldu. AKP’nin, Müzakere Çerçeve Belgesi’ndeki koşullar uyarõnca, AB’nin kabul ettiği UCM kararlarõnõ uygulamasõ gerekiyor. BA- HADIR SELİM DİLEK’in haberi 4. Sayfada TUTUKLAMA KARARI GEÇERLİ İSEDAK’a katõlan Sudan heyetinin başkanõ El Sameh el Sõddõk, “AB’nin devlet başkanõmõzõn Türkiye ziyaretine müdahale etme hakkõ yok. Ay- rõca bu uluslararasõ bir toplantõdõr” dedi. El Sõd- dõk yaptõğõ açõklamada, Türkiye’den çok mem- nun olduklarõnõ çünkü uluslararasõ alanda ken- disini anlatamayan ve haksõz baskõ altõnda tutulan Sudan’a destek çõktõğõnõ söyledi. 4. Sayfada ‘TÜRKİYE’DEN ÇOK MEMNUNUZ’ ABD Dõşişleri Bakanlõğõ Sözcüsü Ian Kelly, El Beşir ile ikili görüşme yapmasõ halinde Türki- ye’den Sudan’daki insani krizi dile getirmesini beklediklerini ifade etti. Kelly, öncelikle liderle- rin yaptõklarõ eylemlerden sorumlu tutulmalarõ ve Sudan’da olanlarõn da hesabõnõn verilmesi ge- rektiğini düşündüklerini belirtti. Kelly davet ko- nusunun Türkiye’nin kararõ olduğunu söyledi. ‘HESABIN VERİLMESİ GEREKİR’ SSCB’nin kurulu- şuna yol açan Ekim Devrimi’nin 92. yıldönümü, Rusya ve Bela- rus’un birçok kentinde tören ve yürüyüşlerle kut- landı. Komünist- ler tarafından dü- zenlenen törenlere yaşlılar yoğun ola- rak katılırken, 2. Dünya Savaşı’nda faşist Nazi ordula- rına karşı savaşan eski Kızıl Ordu askerleri ön saf- lardaki yerini aldı. Törenlerde Mark- sizmin kurucuları Karl Marx ve Fri- edrich Engels ile Vladimir İlyiç Lenin’in poster- leri taşındı. (Fo- toğraf: REUTERS) Ekim Devrimi’nin yõldönümü kutlandõ Geri kalmışlığa çare aranıyor İSEDAK toplantõlarõnda gündemde yoksulluk var İSEDAK toplantõsõnda konuşan Cumhurbaşkanõ Gül, İslam Konferansõ Örgütü’ne üye ül- kelerin dünya ticaretindeki paylarõnda belirgin bir artõş gözlendiğini belirtti. Buna karşõn dünyada en az gelişmiş 49 ülkeden 22’sinin İKÖ üyesi olduğuna dikkat çeken Gül, “Ön- celikli hedeflerimizden biri, bu sayõnõn mutlaka aşağõ çekilmesi ve üye ülkelerimizdeki yok- sul sayõsõnõn azaltõlmasõ olmalõdõr” dedi. Gül, ilgili tüm ülkeleri ticaret alanõnda işbirliği- ni geliştirecek anlaşmalarõ bir an önce imzalamaya ve onaylamaya çağõrdõ. 13. Sayfada BİLGESAM’IN RAPORU ‘Kutuplaşmalar keskinleşecek’ Emekli Büyükelçi Sanberk tarafõndan kaleme alõnan Bilgesam raporu, açõ- lõmõn sõnõrlarõnõ değerlendirdi. Ra- porda, “Her türlü etnik yapõlanma, dil, din ve cinsiyet farklõlõklarõnõn ötesine geçen yurttaşlõk kavramõ kabul edile- mez” denildi. 5. Sayfada ALEVİLERDEN MİTİNG Kadõköy’de büyük buluşma Çok sayõda Alevi örgütü temsilcisi ile yurttaşõn katõlmasõnõn beklendiği “Ay- rõmcõlõğa karşõ eşit yurttaşlõk hakkõ” mi- tingi bugün saat 13.00’te başlayacak. Aleviler, Kadõköy’deki mitingde ta- leplerini yeniden dile getirecek. Mitin- ge Sünniler de davet edildi. 4. Sayfada Sağlıkçılar aşı istemiyor Türk Sağlõk-Sen’in, sağ- lõkçõlarõn domuz gribi aşõsõna yaklaşõmlarõnõ be- lirlemek amacõyla yaptõ- ğõ ankete göre, domuz gribi aşõsõ yaptõrmayõ dü- şünmeyenlerin yarõsõ, bu- na gerekçe olarak “aşõ ile ilgili tartõşmalardan duyduklarõ tedirginliği” gösterdi. 7. Sayfada Zorlu maç Beşiktaş’ın Turkcell Süper Lig’in 12. haftasõnda Trabzon - Beşiktaş mücadelesinin galibi Siyah-Beyazlõ ta- kõm oldu. İlkyarõsõ 0-0 bi- ten maçta Beşiktaş, Fa- bian Ernst ve Bobo’nun ayağõndan bulduğu gol- lerle rakibini deplas- manda 2-0 mağlup et- meyi başardõ. Spor’da Manisalı ve Balbay için Cumhuriyet yazarlarõ TÜ- YAP Kitap Fuarõ’nda Mus- tafa Balbay ve Erol Ma- nisalõ için buluşuyor. Saat 16.00’da başlayacak et- kinlikte, yazarlarõmõz ken- di kitaplarõnõ ve Ergenekon davasõnda tutuklu bulunan Balbay ve tutuksuz yargõ- lanan Manisalõ’nõn kitap- larõnõ imzalayacaklar. Adalet Bakanlõğõ’nõn, Ergene- kon soruşturmasõna birinci sõnõf yargõç ve savcõlarõn da “dahil edilmesi” için çaba harcadõğõ ortaya çõk- tõ. Yargõç ve savcõlarla ilgili işlemlerin Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapõlmasõ gerektiğini belirten Ergenekon savcõlarõnõ yanõtlayan bakanlõk, soruşturmanõn savcõlar tarafõndan yapõlmasõ için õsrarcõ oldu. Bakanlõk, alõnacak sonucun Ceza İşleri Genel Müdürlü- ğü’ne bildirilmesini istedi. Bakanlõğõn soruşturulmasõnõ istediği isim- ler arasõnda, Ergenekon soruşturmasõ sõrasõnda bulunan belgelerde is- mi geçmeyenler de yer aldõ. Listedeki savcõ ve yargõçlarõn çoğunun, iktidarõ rahatsõz eden soruşturma ve mahkeme kararlarõna imza atan isimler olmasõ dikkat çekti. İLHAN TAŞCI’nın haberi 8. Sayfada IŞIL ÖZGENTÜRK’ÜN YAZISI 8. Sayfada DERT AYNI DEKOR BAŞKA 19. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ: 23, 26, 27, 39, 46, 49 STRATEJİST ESLEN’DEN BELGE YORUMU ‘Muhbir subay sanal’ Emekli Tuğgeneral ve stratejist Nejat Eslen, kamuoyunda tar- tõşõlan ve varlõğõ kesinleşmemiş “belgelerin” Türk Silahlõ Kuv- vetleri’ne karşõ geliştirilen komplonun bir parçasõ olduğunu di- le getirdi. Planõ gündeme getiren ve savcõya gönderen bir muh- bir subaydan bahsedildiğini belirten Eslen, “Bu muhbir, sanal bir subay” dedi. SERTAÇ EŞ’in haberi 6. Sayfada Siyasi baskı belgelendiBAKANLIK ISRARCI OLDU İLGİSİZ İSİMLER LİSTEDE Adalet Bakanlığı ile Ergenekon savcıları arasındaki yazışmalar 2008’den bu yana sürüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog