Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30712 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7 KASIM 2009 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Sanal, Gerçeği Solladı Ozanın, tüfek icat oldu mertlik bozuldu sözüne yıllar önce şöyle bir ek yapmıştım: Telefon icat oldu mektup bozuldu! Türkiye’nin gündemine ve malum davaya bakınca o eke şöyle bir ek gerekiyor: Dijital teknoloji icat oldu, belge bozuldu! Öyle bir bozuldu ki, nereye çekerseniz o yöne Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Özkök, Balbay’a Neden Öfkeli? İkinci Ergenekon davası sanıklarından Jandarma Genel Komutanlığı’nda Teknik Daire Başkanı görevi yapan emekli Albay Atilla Uğur; savunmasında zamanın Genelkurmay Başkanı emekli Org. Hilmi Özkök ile arasında geçen bir Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Binbaşı Malik Nidal Hasan saldırı- dan önce markette geleneksel Arap kıyafetiyle alışveriş yaparken gü- venlik kamerasında görüntülendi. Teksas’taki askeri üste silahlõ saldõrõ Tekbir getirerek ateş açtı ABD’nin Teksas eyaletindeki Fort Hood Askeri Üssü’nde 13 askerin ölümüne, 30 askerin yaralanmasõ- na yol açan, üste görevli Müslüman binbaşõ yaralõ yakalandõ. Ford Ho- od Askeri Üssü’nün komutanõ Tuğ- general Bob Cone, üste psikiyatr olarak görev yapan Malik Nidal Ha- san’õn “Allahüekber” diye bağõr- dõktan sonra etrafa ateş açtõğõnõ bildirdi. Hasan’õn İslamcõ internet siteleriyle bağlantõsõ olup olmadõğõ da araştõrõlõyor. 11. Sayfada Bağõş memnun ayrõldõ Yunanistan’da temaslarda bulu- nan Devlet Bakanõ Bağõş “Yeni bir umut çerçevesinde Atina’da temas- larda bulunduğunu, aynõ heyecanõ Yunanistan Başbakanõ Papandreu’da da gördüğünü” belirtti. Erdoğan’õn gönderdiği ve geçen hafta Atina’da kendisine teslim edilen mektubun karşõ cevabõnõn önümüzdeki gün- lerde Ankara’daki Yunanistan elçi- si tarafõndan Başbakanlõk’a teslim edileceği öğrenildi. MURAT İLEM’İN haberi 10. Sayfada Atina’yla bahar havası ABD ve AB, savaş suçlusunu ağõrlayan Türkiye’yi uyardõ. Gül ‘Onlarõ ilgilendirmez’ dedi ElBeşirrestleşmesi WSJ’DEN TÜRKİYE-NATO ANALİZİ ‘Güvenilmez ortak’ Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayõmlanan “Türkiye’siz Bir NATO?” başlõklõ makalede “Giderek İslamlaşan devlet NATO or- tağõ olmayõ sürdürürse de Türkiye, güvenilmez bir ortak olacak gi- bi görünüyor” iddiasõna yer verildi. Washington Enstitüsü’nün Arap Siyaseti Programõ Direktörü Schenker’in imzasõnõ taşõyan maka- lede Suriye ve İran’la yakõnlaşmaya dikkat çekildi. 8. Sayfada Kriz yarattı Uluslararasõ Ceza Mahkemesi’nin hak- kõnda tutuklama emri çõkardõğõ Sudan Devlet Başkanõ’nõn Türkiye’ye gelmesi kriz yarattõ. ABD, Türkiye’nin El Beşir konusunda AB ve ABD’yle aynõ yönde politika izlemesi gerektiğini açõkladõ. AB, kendi değerlerine ay- kõrõ hareket eden Ankara’ya rahatsõzlõğõnõ iletti. Nota verildi iddiası AB’nin Türkiye’ye yazõlõ no- ta ilettiği iddialarõnõ Dõşişleri Bakanõ Davutoğlu ya- lanladõ. Cumhurbaşkanõ Gül ise “Onlar ne karõşõrmõş ki? Kim kime nota veriyormuş?” sözleriyle AB’ye sert ya- nõt verdi. Uluslararasõ Ceza Mahkemesi de El Beşir’in kendilerine teslim edilmesini istedi. 8. Sayfada Genelkurmay, askeri savcõlõğõn 3 yazõsõna İstanbul’dan yanõt gelmediğini açõkladõ 12 Eylül darbesinin ürünü YÖK, kuruluşunun 28. yılında demokratik eğitim isteyen öğrenciler ve akademisyenler tarafından protesto edildi. Bilkent’teki YÖK binası önünde ve üniversitelerde düzenlenen eylemlerde siyasilerin ve YÖK’ün üniversitelerden elini çekmesi istendi. Ankara’da yürüyüş yapmak isteyen öğrencilere po- lis müdahale etti. Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşildere, üniversitelerin siyasallaştırıldığını belirterek “Kendi görüşlerine yakın kişileri rektör olarak atıyor- lar. Muhalefetteyken eleştiriyorlardı, şimdi kendileri yapıyor” dedi. 6. Sayfada ‘Üniversiteden elini çek’ Genelkurmay Başkanlõğõ, “İrticay- la Mücadele Eylem Planõ” soruştur- masõ kapsamõnda askeri savcõlõğõn İs- tanbul Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’ndan üç kez õslak imzalõ belgenin aslõnõ is- temesine karşõn, başsavcõlõğõn yü- kümlülüğünü yerine getirmeyerek belgeyi göndermediğini belirtti. Albay Çiçek’e tebligat yapõlmadõğõnõ açõklayan Genelkurmay, mahkeme kararõ olmadan bir kişinin peşinen suçlu ilan edilmesinin hukuk ilkele- rine aykõrõ olduğunu vurguladõ. İn- ternet sitelerinde andõcõn Başbakan- lõk’õn direktifleri çerçevesinde ha- zõrlandõğõ ifade edildi. 5. Sayfada Gül cezayõ erteledi Geç gelen Zere kararõ Cumhurbaşkanı Gül, kanserle mü- cadele eden Güler Zere’nin ceza- sõnõ erteledi. Baba Haydar Zere, karara çok sevindiklerini ancak geç kalõndõğõnõ söyledi. Hay- dar Zere kõzõ için umut kalma- dõğõnõ anlattõ. 6. Sayfada Enerjide üç özelleştirme Özelleştirme İdaresi Baş- kanlõğõ’nõn düzenlediği Ye- şilõrmak Elektrik Dağõtõm AŞ ihalesini Çalõk Enerji kazandõ. Osmangazi Elek- trik Dağõtõm AŞ ihalesine en yüksek teklifi Eti Gümüş verdi. Çoruh Elektrik için de en yüksek teklif Aksa’dan geldi. 13. Sayfada Çiçek’ten geçmiş olsun Devlet Bakanõ Cemil Çi- çek, Güldal Mumcu’yu arayarak Uğur Mumcu Araştõrmacõ Gazetecilik Vakfõ’nõn önceki gece po- lis olduğunu ileri süren iki kişi tarafõndan basõlma- sõndan duyduğu üzüntüyü dile getirerek “Geçmiş ol- sun” dedi. 4. Sayfada Bursaspor evinde yıkıldı Turkcell Süper Lig’in 12. haftasõnõn açõlõş maçõnda Gençlerbirliği, Bursas- por’u deplasmanda 2-1 yendi. Ligde üst sõralarõ he- defleyen ev sahibi ekip öne geçmeyi başarmasõna karşõn üstünlüğünü koru- yamadõ ve sahadan yenil- giyle ayrõldõ. Spor’da Belge gönderilmedi Fotoğraf:VEDATARIK El Beşir Türkiye’ye daha önce iki kez ziyarette bulunmuştu. Güler Zere. Fotoğraf:AP TÜRKÇE ÖĞRETENLERİMİZ Mümtaz SOYSAL 2. Sayfada GDO 3: SORULAR Emre KONGAR 3. Sayfada KİM UMUT OLABİLİR? Ali SİRMEN 4. Sayfada AÇMAZ... Hikmet ÇETİNKAYA 5. Sayfada NEYİN TECRÜBESİ? Ataol BEHRAMOĞLU 6. Sayfada H1N1 AŞISI OLMALI MI? Nilgün CERRAHOĞLU 11. Sayfada GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ MEDYA Mustafa SÖNMEZ 12. Sayfada KRALDAN ÇOK KRALCI Şükran SONER 13. Sayfada EKONOMİK BUNALIMIN YÜKÜ Mustafa AYSAN 17. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog