Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Irkçı tezahüratlara maruz kaldõklarõ için bu haftaki G.Saray maçõna çõkma- yacaklarõnõ duyuran Diyarbakõrspor’da, yönetim kararõndan vazgeçti. Başkan Çetin Sümer, “Kentin iç dinamiklerinin açõklamalarõ mücadeleye devam etme gerektiği yönünde” dedi. Spor’da G.Saray, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 4. maçõnda Dinamo Bükreş’i deplasman- da 3-0 yenerek puanõnõ 10’a çõkarttõ. F Grubu’nda liderliğini sürdüren Sarõ - Kõrmõzõlõ takõmõn teknik direktörü Frank Rijkaard, “Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi’nde final oynamak” dedi. UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda yer alan F.Bahçe de Şükrü Saracoğ- lu’nda konuk ettiği Steaua Bükreş’i 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarõ - La- civertlilerin gollerini Santos, Bilica ve Alex attõ. Spor’da CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30711 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 KASIM 2009 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Medya Güçlendikçe Gazeteci Zayıflıyor Sınır Tanımayan Gazeteciler Birliği’nin hazırladığı son dünya basın özgürlüğü raporunda Türkiye’nin bir yılda 20 sıra birden gerilediği belirtiliyor. Rapora göre 2008 yılında 102. olan Türkiye, bu yıl 122. sırada. Avrupa’dan hayli uzaktayız. Bu bir Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Boşuna Heves Bu iktidarı yöneten kadrolarla, elbette başta genel başkanı ile anlayış birliğine varmak olanaksız. Son örnek bu yargıya bir örnek: Günler torbaya girmiş gibi başına demokratik sözcüğünü takarak açılım dedikleri yutturmacanın TBMM’de görüşülmesini Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı güne aldılar. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de MÜMTAZ SOYSAL’IN YAZISI 8. Sayfada SÜPER LOTO ÇEKİLDİ 6 - 20 - 24 - 27 - 33 - 35 Savaş suçlusu ama aldõrmõyor El Beşir yine geliyor Darfur bölgesinde işlenen savaş suçlarõndan sorumlu tutulan ve Uluslararasõ Ce- za Mahkemesi tarafõndan hakkõnda tutuklama emri çõkarõlan Sudan Devlet Başkanõ Ömer el Beşir bir kez daha Türkiye’ye geli- yor. El Beşir, önümüzdeki hafta İstanbul’da yapõla- cak İSEDAK toplantõsõna katõlacak. El Beşir, hak- kõndaki tutuklama kararõn- dan sonra Türkiye’ye ilk kez gelecek. 11. Sayfada Paraguay Darbeciler kovuldu Paraguay’da solcu Devlet Başkanõ Lugo, darbe söy- lentileri üzerine ordu komu- tanlarõnõ görevden aldõ. Lu- go; dün kara, deniz ve hava kuvvetlerinin başõna yeni komutanlar atadõ. Geçen yõl yapõlan devlet başkanlõğõ se- çimlerini kazanan Lugo, 1954-1989 döneminde ül- kenin diktatörü olan General Alfredo Stroessner rejimini destekleyen Colorado Parti- si’nin 61 yõllõk yönetimine son vermişti. 10. Sayfada Yaşar Büyükanõt ‘30 km girecektik’ Eski Genelkurmay Başka- nõ emekli Orgeneral Yaşar Büyükanõt, “Türkiye’nin Irak’la ilgili politikasõnõn olmadõğõnõ belirterek “Irak’õn kuzeyindeki duru- mu Türkiye yarattõ” dedi. TBMM’de reddedilen 1 Mart Tezkeresi’ne değinen Büyükanõt, “Tezkere geç- seydi silahlõ kuvvetler Irak’õn kuzeyine 30 kilo- metreye kadar girecekti” diye konuştu. 7. Sayfada ‘Af’ umudu Zere dosyası Çankaya’da Adalet Bakanlõğõ, yaka- landõğõ kanser hastalõğõ- nõn “ölümcül evresine” ulaştõğõ Güler Zere’nin İs- tanbul Adli Tõp Kurumu 3. İhtisas Kurulu tarafõndan verilen ve sürekli hastalõk halini belirten raporunun yer aldõğõ dosyayõ Cum- hurbaşkanlõğõ’na gönderdi. Gül, dosyayõ inceledikten sonra Zere hakkõnda kara- rõ verecek. 5. Sayfada V A L İ D E N A İ L E Y E ‘ N İ Ç İ N H A B E R Y A P T I R I Y O R S U N ’ T E P K İ S İ 3. Sayfada H A S T A N E H A S T A N E D O L A Ş T I R D I L A R 3. Sayfada ‘İrtica ile Mücadele Planõ’nõ hazõrladõğõ iddialarõnõ reddetti Albay Çiçek’ten mektup var TİB’DE ARAŞTIRMA Sincan 1. Ağõr Ceza Mahkemesi’nin kararõyla yargõç Hayri Keskin ile 3 bi- lirkişi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlõğõ’nda telefon dinleme ince- lemesi yaptõ. YARSAV Başkanõ Emi- nağaoğlu, telefonlarõnõn dinlendiği ve izlendiği gerekçesiyle suç duyu- rusunda bulunmuştu. 8. Sayfada ABF BAŞKANI ‘SOMUT ADIM’ İSTEDİ Samimiyet çağrõsõ Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanõ Ali Balkõz, 8 Ka- sõm’da Kadõköy’de düzenleyecekleri mitingin bir hak talebi- ni içerdiğini belirterek Sünni yurttaşlara da katõlõm çağrõsõn- da bulundu. İktidarõn 4 Alevi çalõştayõ düzenlediğini ancak so- mut adõm atõlmadõğõna dikkat çeken Balkõz, “Mahkeme ka- rarlarõnõ uygulamamak anayasal suçtur” dedi. 6. Sayfada BULANIKLIK SÜRÜYOR İhbarcõdan ‘düzeltme’ Kimliği belirsiz bir subayõn gön- derdiği ihbar mektuplarõnõn ikin- cisinde düzeltmeler göze çarpõyor. İhbarcõ “Belgelerin imha edil- mesi Çiçek imzalõ İrticayla Mü- cadele Planõ’nõn değil Bilgi Des- tek Planõ’nõn basõnda yer aldõğõ gün yaşandõ” diyor. 5. Sayfada ‘Kâğıt parçası’ Kurmay Albay Dursun Çiçek, ya- kõn çevresine gönderdiği e-posta ile suskunluğunu boz- du. Mesajda “Hazõrlanmamõş bir planõ ve atõlmamõş bir imzayõ maksatlõ olarak gündeme taşõyanlar ve yar- gõsõz infaz yapanlar hesap vermekten kurtulamaz” de- nildi. Mesajda “kâğõt parçasõ” olarak nitelendirilen pla- nõn askeri yazõm tekniklerine ve çalõşma usullerine kesinlikle uygun olmadõğõna dikkat çekildi. ‘Ne cuntacı ne darbeci’ “Gücünü yasalardan alan kurumun üyesi bir kurmay subayõn hukuken suç olan eylemleri planlara yansõtmasõ düşünülemez... Al- bay Çiçek ne cuntacõ ne darbecidir” ifadesine yer ve- rilen mesajda “õslak imzalõ” olduğu iddia edilen bel- genin askeri savcõlõğa gönderilmesi, ihbarcõnõn da bu- lunmasõ istendi. Çiçek’in Adli Tõp raporunu hazõr- layanlara dava açacağõ belirtildi. 15. Sayfada BAYKAL, AKP’Yİ SUÇLADI ‘Hesaplaşma karargâhõ kurmuşlar’ CHP lideri Baykal, ihbar mektuplarõnõn büyük bir planlamanõn ve siyasi ope- rasyonun ürünü olduğunu belirtti. Ye- ni bir ek belgenin ortaya çõktõğõnõ söy- leyen Baykal “Bir siyasi hesaplaşma, kamplaşma karargâhõnõn, bir suçlama merkezinin müthiş imkânlarõ kullanarak faaliyet halinde olduğunu görüyorum. İktidarõn himayesi içinde olduğuna kuş- ku yok” dedi. Baykal, TBMM’deki Kürt açõlõmõ görüşmesinde konuşup konuşmama konusunda karar verme- diğini ifade etti. 4. Sayfada Tek ve tek başına Türkan Saylan üzerine bir kitap yazdõğõnõ duy- duğumda, içimden ilk geçen “Eyvah! Ayşe’nin işi çok çok zor” demek olmuştu. Öyle ya çağdaş bir toplum yaratma ça- basõyla aydõnlanma tari- himize geçmişti Saylan. ZEYNEP ORAL’ın ya- zısı 17. Sayfada 2 günde 10 ölüm Domuz gribi nedeniyle 6 hastanõn daha yaşamõnõ yitirdiği açõklandõ. Böy- lece Türkiye’de domuz gribinden hayatõnõ kay- bedenlerin sayõsõ 21’e, ölen çocuklarõn sayõsõ ise 7’ye çõktõ. Kasõmõn ba- şõndan itibaren yaşamõnõ yitirenlerin sayõsõ ise 18 oldu. 7. Sayfada Koşulsuz iade Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanõ Ömer Yüngül, Vestel’in 25 yõllõk kurumsal gü- cünün göstergesi olarak 3 ay iade garantisi kam- panyasõna başladõklarõnõ belirtti. Yüngül, “Herkesi Vestel ürünlerini yakõn- dan tanõmaya davet ediyo- ruz” dedi. 13. Sayfada Telekulak incelemesi G.Saray ve F.Bahçe galip Emekli Albay Atilla Uğur: Balbay’la görüşmemem için uyarõldõm Özkök’ün Balbay öfkesi ‘Öcalan’ı sorguladım’ İkinci Ergenekon davasõnda yaşamõnõn terörle mücadeleyle geçtiğini ve Öcalan’õn sor- gusunda bulunduğunu anlatan emekli Albay Atilla Uğur “Devletim bu konuyu 10 yõl gizli tuttu ama şimdi deşifre edildi” dedi. Uğur, dönemin Genelkurmay Başkanõ Hilmi Özkök’le baş başa görüşmesinde kendisine “Benim aley- himde yazõ yazan gazeteci ile görüşme” dediğini aktardõ. ‘Tek örgütüm TSK’ Uğur “Eğer benim bir istihbarat görevlisi olmam, kamu hizmetinin gereği olarak hiyerar- şik yapõ içerisinde bulunmam, örgüt üyeliği veya örgüt yö- neticiliğine gerekçe ise TSK’nin örgütü oluşturmasõ ve men- suplarõnõn da üye veya yöneticileri olmasõ gerekir” dedi. Uğur, görevi süresinde darbeyi ima eden hiçbir emir al- madõğõnõ söyledi. HATİCE TUNCER’in haberi 8. Sayfada Avrupa’da çifte zaferÖzal’dan sonra Tunceli’yi ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olan Gül, cemevini ziya- ret etti. Valiliğe girişi sırasında yurttaşlarla sohbet eden Gül, yurttaşlara “Sizler için geldik. Sizin için buradayız” dedi. Gül “Şu bir gerçektir ki Edirne ile Hakkâri’nin, Sinop ile Mersin’in, Kayseri ile Tunceli’nin hiçbir farkı yok. Tuncelimiz Al- evi kültürünün yaşadığı, farklılıklarıyla değer katan bir ilimizdir” diye konuştu. 6. Sayfada Fotoğraf:AA Diyarbakõr maça çõkõyor Cumhurbaşkanõ cemevinde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog