Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

‘Kim olduğu biliniyor’ Savcõlõğa sü- rekli yeni belge gönderilmesini değerlen- diren CHP sözcüsü Mustafa Özyürek, “Bu kişi, belli çevrelerin köstebeği olarak çalõ- şõyor. Ona köstebeklik yaptõranlar, hazõr- ladõğõ imzasõz belgeleri yürürlüğe koyan- lar kim olduğunu biliyor. Ya ortaya çõksõn ya da onlar ortaya çõkarsõn” dedi. Özyürek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’õn söz- lerine gönderme yaparak Genelkurmay’õn iznine gerek olmadõğõnõ söyledi. ‘Başbakan tanıyor mu?’ MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da Erdoğan’õn Başbuğ ile yaptõğõ görüşmenin ardõndan yar- gõ sürecinin beklenmesi gerektiği yönünde bir bildiri yayõmladõğõnõ anõmsatarak “Sen niye yargõ sürecinin sonucunu beklemi- yorsun? Asker-sivil gerilimi üzerinden si- yaset yapõyorsun” diye konuştu. İhbarcõ su- bayõn gönderdiği belge ile Erdoğan’õn sözlerinin örtüştüğünü savunan Vural “Ara- da bir ilişki mi var?” dedi. 5. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30710 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 KASIM 2009 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Gelişenler ve Gelişemeyenler Ekim ayının ikinci yarısında hukuk açısından üç önemli haber vardı: 1. Silopi’de, Kuzey Irak’tan gelenler için kurulan mahkeme. 2. Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili arama ve ifade alma işlemleri. 3. Silivri’de görülmekte olan dava ile ilgili gelişmeler, daha doğrusu gelişmemeler! Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Ufak Tefek Olaylar! Son günlerde yaşanan olaylar, bir bakanın ne zaman istifa etmeyeceğini.. iktidar partisi liderinin demokrasiden ne anladığını bir kez daha sergiledi. Başbakan, grup toplantısında domuz gribi aşısını zorunlu gören “Sağlık Bakanımla aynı düşünmüyorum” dedi. RTE’ye göre hiç kimse aşı olmaya zorlanamaz! Günlerdir gripten korunmak için halkı aşı olmaya Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Bir gemi dolusu silah İsrail elçisine yumurta İsrail donanmasõ, Akde- niz’de tonlarca silah ve cephane yüklü bir gemiyi ele geçirdiğini açõkladõ. Aralarõnda tanksavar fü- zelerin de bulunduğu öne sürülen silah ve cephane- lerin İran’dan Hizbullah örgütüne gönderildiği ile- ri sürüldü. 8. Sayfada Karadeniz Teknik Üni- versitesi’ni ziyaret etmek isteyen İsrail’in Ankara Büyükelçisi Levy, Öğren- ci Kolektifi üyeleri tara- fõndan protesto edildi. Bü- yükelçinin aracõna yumurta atan 24 öğrenci gözaltõna alõndõ. AHMET ŞEFİK’in haberi 8. Sayfada Muhalefet, imzasõz mektuplarla kurumlarõ yõpratan kişinin belli çevrelerce kullanõldõğõnõ savundu: Muhbiri ortaya çıkarın BAŞSAVCI VEKİLİ ÇOLAKKADI: BİZE ULAŞMADI İhbar mektubu savcõlõkta yok İstanbul Cumhuriyet Başsavcõ Vekili Çolakkadõ, basõnda yer alan “ikin- ci ihbar mektubunun” kendilerine ulaşmadõğõnõ açõkladõ. Çolakkadõ gaze- tecilerin sorusu üzerine “Benim bilgim yok. Sizde varsa bana verin” ya- nõtõnõ verdi. İhbarcõ 2. mektubunda “TSK içindeki cunta yapõlanmasõnõn sü- reci tersine çevirmek için faaliyet yürüttüğünü” ileri sürdü. 4. Sayfada Özyürek. DIŞ POLİTİKAYA DA KARIŞTI İran’la ilişkilere AP ipoteği Tahran’da halk sokağa döküldü ABD Büyükelçiliği baskõnõnõn yõldönümünde muhalif liderler Musevi ve Kerrubi yanlõsõ gös- tericilerle polis arasõnda çatõşma çõktõ. Polisin göstericilere ateş açtõğõ ve yaralananlar olduğu bildiriliyor. Yüzlerce Musevi yanlõsõ, “Dikta- törlere ölüm” diye slogan atarken binlerce po- lis ve gönüllü milis Besiçler, kalabalõğõ dağõtmak için göz yaşartõcõ gaz kullandõ. 11. Sayfada Avrupa Parlamentosu’nun geniş- leme taslak raporunda “AP, özellikle İran söz konusu oldu- ğunda, Türk hükümetini dõş politikasõnõ AB ile eşgüdüm içinde yürütmeye çağõrmaktadõr” denildi. Rapor- da “önemli reformlarda Türk hükümetinin bütün siyasi partilerle mutabakat sağlamasõ” istendi ve “yargõ reformunun aciliyeti” vurgulandõ. ÇİMEN TURUNÇ BATURALP’in haberi 11. Sayfada ‘DİKTATÖRLERE ÖLÜM’ Adli Tıp: Zere af kapsamında Adli Tõp Kurumu, 14 yõldõr cezaevinde bulunan, kanser hastalõğõna yakalanmasõna karşõn hastanenin mahkûm koğuşunda tutulan Güler Zere’nin af kap- samõnda olduğuna karar verdi. Adalet Bakanlõ- ğõ’nõn Zere dosyasõnõ bugün onay için Köşk’e gön- dermesi bekleniyor. Zere’nin babasõ Haydar Zere, Dõ- şişleri Bakanõ Davutoğlu’nun kendisini arayarak “Kõ- zõnõz bõrakõlacak” dediğini açõkladõ. 3. Sayfada BUGÜN YA DA YARIN SERBEST Bir yandan aşõ tartõşmalarõnõ, diğer yandan domuz gribinden art arda gelen ölümleri izliyor Yurttaş yine arada kaldõ Başbakan Tay- yip Erdoğan’õn Sağlõk Bakanõ Recep Akdağ’õ azarlayarak domuz gribi aşõsõ olmayõ dü- şünmediğini belirtmesinin ardõndan sağlõk örgütleri, aşõ- ya duyulan güvenin sarsõldõğõnõ ve kafa karõşõklõğõnõn arttõğõnõ belirtiyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Kon- seyi, aşõlama konusunda Sağlõk Bakanlõğõ’na yönelik cid- di bir güvensizliğin hâkim olduğunu açõkladõ. Halk Sağlõğõ Uz- manlarõ Derneği Başkanõ Prof. Hi- lal Özcebe, Erdoğan’õn nedenini açõklamadan aşõ ol- mayacağõnõ söylemesinin insanlarõ etkileyebileceğini açõkladõ. Liderlerin örnek olmasõ gerektiğini belirten Öz- cebe, “Bana kulaktan gelen haberler ‘O olmuyorsa biz de olmayõz’ şeklinde. Beni bile pek çok arkadaşõm ara- dõ” dedi. MAHMUT LICALI’nın haberi 6. Sayfada Türkiye’de 4 ki- şinin daha domuz gribinden yaşa- mõnõ yitirmesiyle hastalõktan ölenlerin sayõsõ 15’e yük- seldi. Ölen kişilerin 24 ve 31 yaşlarõnda 2 kadõn ile 55 yaşõnda bir erkek ile 5 yaşõnda bir erkek çocuğu oldu- ğu kaydedildi. Kurbanlarõn arasõnda yalnõzca 3 kişinin 55 yaşõnõn üstünde olmasõ, gribin erişkin ve çocuklar için de tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. 6. Sayfada AŞI KARARLARINI ETKİLERHALKIN GÜVENİ SARSILDI 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Akdeniz’de fõrtõna Sel ve fırtına uyarısı yapılan Antalya’nın Oba, Kar- gıcak ve Demirtaş beldelerinde ev ve işyerleri ile se- raları su bastı. Demirtaş ilçesinde 2-3 ev önlem amaç- lı boşaltıldı. Kargıcak beldesinde Köyiçi Deresi taş- tı. Fethiye’de fırtına nedeniyle bazı tekneler battı, birçoğu da batma tehlikesi geçirdi. Gümüşha- ne’nin Kürtün ilçesindeki Apsa Yaylası’nda ise yak- laşık 15 gündür enerji nakil hattı çekme çalışması yapan yüklenici firmanın 15 işçisi kar yağışı nede- niyle yaylada mahsur kaldı. (Fotoğraflar: AA) YÖNETMELİĞE DAVA AÇILDI Türk Sağlõk-Sen, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalõ (GDO) ürünlerin ticaretini düzenleyen yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulmasõ istemiyle Danõştay’da dava açtõ. Kendilerinin de dava açacağõnõ belirten Zira- at Mühendisleri Odasõ Başkanõ Gökhan Günaydõn, “Tür- kiye’ye 2009’a kadar yõlda en az 3 milyon ton genetiği değiştirilmiş mõsõr ve soya girdi” dedi. 6. Sayfada Berin Nadi’yi özlemle anıyoruz Yaşamını Atatürk ilkeleri ve Cumhu- riyet Devrimi’ne adayan Cumhuriyet Vakfõ Başkanõ, gazetemizin eski İmtiyaz Sahibi Berin Nadi aramõzdan ayrõlõşõnõn 8. yõldönümünde anõlõyor. Nadi için Edirnekapõ Şehitliği’ndeki mezarõ ba- şõnda bugün ailesi, sevenleri, dostlarõ ve Cumhuriyet çalõşanlarõnõn katõlõmõyla an- ma töreni düzenlenecek. 8. Sayfada GÖZALTINA ALINAN 2 TEĞMEN SERBEST 8. Sayfada ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI 12. Sayfada ŞANS TOPU ÇEKİLDİ 11 - 12 - 18 - 22 - 23 + 3 GDO’lar mahkemelik BİYO GÜVENLİK YASASI ÇIKARILMALI TÜREY KÖSE’nin haberi 6. Sayfada Dostlarõ bugün buluşuyor Vural.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog